Футуризм в літературі: Ой! Страница не найдена :(

Содержание

Футуризм — авангардний напрям у літературі й мистецтві

 

Футуризм — авангардний напрям у літературі й мистецтві

 

Футуризм — авангардний напрям у літературі й мистецтві, що розвинувся на початку XX століття в основному в Італії й Росії.

У живописі й скульптурі італійській футуризм став предте­чею багатьох наступних художніх відкриттів і течій. Так, Боччоні, який використовував у своїй роботі одразу кілька матеріалів (скло, дерево, картон, залізо, шкіру, одяг, дзеркала, електричні лампочки й т. д.) став попередником такого сучасного на сьогодні напряму в мистецтві, як поп-арт. У своїх футуристичних роботах Балла прагнув до об’єднання форми, кольору, руху й звуку.

На світогляд футуристів великий вплив мали філософські погляди Ніцше з його культом «надлюдини» та Бергсона, який стверджував, що мозок може осягати все закостеніле й мертве.

Футуризм — це мистецтво антигуманізму, яке має відбити настання часу техніки. Спрямування футуризму можна виразити трьома «М»: місто, машина, маса. Дві головні ознаки футуризму: по-перше, нове мистецтво зовсім не цікавиться людиною. Психо­логізм оголошується анархізмом. Психологізм — характерна риса міщанської літератури, яка вмирає. Якщо цікавить душа — пізнай машину. По-друге, для цього мистецтва характерний виключний динамізм, опоетизування руху, швидкості, зорові пошуки засобів зображення руху. Зупинка є злом, отже — футуристи вживали такі принципи динамізації («прискорення») свого художнього тексту: тексти записувалися без розділових знаків, без великих і малих букв. На думку футуристів, найбільше перешкод для руху роблять прикметники й прийменники. На перший план висува­ється дієслово. Футуризм — це тотальне заперечення, у тім числі й естетства. Музикою міста вважався шум міста. Панувала пое­тизація потворного, антиестетизм: деякі футуристи, наприклад, видавали свої твори на шпалерах.

До Першої світової війни футуризм в індустріально відста­лій Україні не мав сприятливого ґрунту. Але вже 1913 р. лідер українського футуризму Михайль Семенко видав збірку поезій «Ргеїийе», а 1914 р.— «Дерзання» і «Кверо-футуризм»; за роки революції він видав ще 8 збірок. Він був засновником низки українських футуристичних угруповань і журналів: «Флямінґо» (1919-1921), «Аспанфут» (1921-1924) у Києві, а після переїзду до Харкова журнал «Нова ґенерація» (1928-1930). Під тиском панівної комуністичної ідеології журнал змушений був стати бойо­вою трибуною «пролетарського мистецтва» й від деструкції пере­йти до пропаганди конструктивізму й супрематизму (низку статей надрукував у «Новій ґенерації» К. Малевич), а потім був зовсім заборонений. До «Нової ґенерації» належали, крім М. Семенка, поети Гео Шкурупій, Олекса Близько, М. Скуба та ін., теоре­тик О. Полторацький. Деякий час під впливом футуризму був Микола Бажай. Близько до футуризму стояв Валер’ян Поліщук, що на футуристичній основі намагався створити власний напрям «динамічного спіралізму». Футуристи не мали такої видатної пози­ції в українській літературі своєї доби, як символісти чи неокла­сики, проте вони активізували поезію новими темами й формами, а передусім експериментаторством. «Нова ґенерація» пропагу­вала модерні західноєвропейські напрями (дадаїзм, сюрреалізм), що суперечило настановам офіційної критики, і журнал пере­став існувати ще до загальної ліквідації літературних організа­цій у 1932 р.

Крім згаданих, існували ще й менші локальні гуртки футурис­тів: у Харкові «Ком-Космос» (1921), в Одесі «Юголіф» (з участю місцевих російських футуристів), у Москві «СІМ» («Село і місто», 1925), що об’єднувало українських письменників у РСФСР. Орга­нами футуризму в 1920-х рр. були ще «Семафор у майбутнє», «Катафалк искусства» (російською мовою) і «Гольфштром».

Футуризм в русской литературе: характеристика течения — Теория литературы

Кратко:

Название произошло от латинского futurum — будущее.

Первая декларация футуристов в нашей стране появилась в декабре 1912 года в сборнике «Пощечина общественному вкусу». Футуристы называли себя лицом времени, выражали «непреодолимую ненависть к существующему языку», выступали против грамматики, синтаксиса, правописания.

В. Маяковский сформулировал задачу футуристов — «стать делателями собственной жизни и жизни для других». Иными словами, за искусством признавалось право преобразования окружающего, оно должно было стать не подражанием природы, а ее продолжением.

Это было довольно разветвленное движение. В 1911 году создается группа эгофутуристов: И. Северянин, И. Игнатьев и др. В 1912 году возникло объединение кубофутуристов «Гилея» — В. Маяковский, Д. и Н. Бурлюки, В. Хлебников и др.

Источник: Краткий справочник школьника. Русская литература / Авт.-сост. И.Н. Агекян. — Мн.: Современный литератор, 2002

Подробнее:

В 1910-е годы одновременно с акмеизмом возникает множество авангардистских течений. Термин «авангард» означает «передовой отряд». Художники, сторонники данного направления во всех областях искусства, в частности, в литературе, проповедовали новаторство, обновление, отказ от сложившихся канонов и традиций. Ценность произведения они видели в новизне и смелости его содержания и формы. В живописи появились авангардные течения: футуризм, кубизм, абстракционизм, примитивизм. Бунтари от искусства ниспровергали прежние традиционные художественные системы. Молодые «гении» — художники, артисты, поэты, музыканты — собирались в скандально известном петербургском кафе под названием «Бродячая собака», где выдвигали безумные планы, спорили, ссорились, пели, играли. Здесь читали свои стихи такие поэты, как К. Бальмонт, Ф. Сологуб, Н. Гумилев, О. Мандельштам, А. Ахматова и др. Особенно активны были футуристы.

Футуризм зародился в Италии. Теорию этого течения в модернистском (авангардистском) искусстве разработал известный публицист и философ Филиппо Т.

Маринетти в статьях «Манифест футуризма» (1909), «Убьем лунный свет» (1911) и др., призывавший «отказаться от того, чтобы быть понятым», «смело творить безобразное», «ежедневно плевать на алтарь искусства», «следовать максимуму беспорядка». 

Несмотря на первоначальный восторг, русские художники не приняли в теории Маринетти проповедь насилия и утверждение «железной энергии войн». У русских футуристов нашли понимание только его идеи культа индустриализации и разрыва с прошлыми традициями. Для многих молодых людей футуризм стал стилем жизни. Они провозглашали анархию во всем, полную свободу личности, пренебрегали правилами хорошего тона и пугали тем самым обывателей. Стремясь к «сверхновому», они больше всего страшились «похожести», «стандартности». Сборники футуристов носили претенциозные и необычные названия: «Дохлая луна

», «Молоко кобылиц», «Идите к черту» и т. д.

Футуристы делились на будетлян (от слова «будет», то есть новая жизнь) — так называли себя кубофутуристы и эгофутуристы («эго» значит «Я»).

Первое творческое объединение поэтов-футурнстов называлось «Гилея». В него входили братья Бурлюки, А. Крученых, В. Хлебников, В. Каменский, В. Маяковский, Е. Гуро. Группа состояла из будетлян (кубофутуристов), связанных с кубизмом в живописи. Были и другие группы, например, «Мезонин поэзии» (В. Шершневич, Б. Ивнев, Б. Лавренев и др.), «Центрифуга» (активным членом которой был Б. Пастернак, а также С. Бобров, Н. Асеев).

В 1912 году кубофутуристы издают свой манифест — сборник стихов «Пощечина общественному вкусу». Предисловие к нему подписали Д. Бурлюк, А. Кручёных, В. Хлебников и В. Маяковский. Поэты требовали революции свободы эксперимента, не скованного условностями: «Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода Современности». Футуристы выражали свое пренебрежение и к реалистам, и к символистам, отрицали все, что не являлось футуризмом. Будетляне призывали «не отражать действительность, но переделывать ее, выявляя дисгармонию мира». Они утверждали что «Слово должно быть свободно от всякого смысла». Сторонники искусства будущего отвергали силлабо-тонику, игнорировали знаки препинания и т. д. Состав футуристов был очень пестр, многих «заносило» в крайности. Примером является творчество Алексея Кручёных (1886—1968), который работал над обновлением поэтической речи, пытался создать «внесловесный» поэтический язык без смысла и рифм, набирал строчки стихов разными шрифтами без знаков препинания. Этот новый язык он называл «освобожденными словами». И тем самым достигался обратный эффект: не обновления, а разрушения языка. 

Источник: Русская литература: уч. пособие для 11 класса / Н.И. Мищенчук и др. — Минск: Нац. ин-т образования, 2010

Футуризм в литературе Италии

Футуризм зародился в Италии в 1909 г. Это радикальное течение охватило все области культуры, включая политику и даже кулинарию, но наиболее ярко проявилось в изобразительном искусстве. Футуризм создал новый, революционный стиль — динамичный, агрессивный и воинственный. Его отличает дух экспериментаторства, разрушения старого, зрелищность, культ движения, силы, энергии, техники. Футуристы провозгласили, что их цель — изменить мир. В литературе они выступали с манифестами, в поэзии и прозе решительно порывали с классическими традициями, считая, что поэт через революцию форм должен приобрести власть над миром для создания новой реальности, новой цивилизации «сверхчеловеков» и машин.

У. Боччони. Шум улиц врывается в дом. 1911 г.

Вдохновителем и главным «двигателем» футуризма был Филиппо Томмазо Маринетти (1876—1944) — теоретик, поэт, прозаик, человек талантливый и страстный, одинаково увлекавшийся спортом и мистикой. В первом из огромного количества манифестов — «Манифесте футуризма» (1909 г.) — он отвергает всю старую, «музейную» культуру во имя современной жизни, прославляет «риск, дерзость и неукротимую энергию, смелость, отвагу и бунт», утверждает, что «без наглости нет шедевров», а «ревущий автомобиль прекраснее, чем Ника Самофракийская». В манифесте звучат решительные призывы: «Плевать на алтарь искусства», «Мы разнесём вдребезги все музеи и библиотеки» (правда, сам Маринетти, живший очень буржуазно, собственную богатую библиотеку не сжёг), «Долой мораль, трусливых соглашателей и подлых обывателей!.. Долой женщин!». Воспевать надо технику, «рабочий шум, бунтарский рёв толпы» и войну, очищающую мир. Футуризм — это преобразование Вселенной: «С самой вершины мы бросаем вызов звёздам!».

Свои взгляды писатель подкрепил романом «Футурист Мафарка» (19Юг.). Последовавший за публикацией скандал и судебный процесс по обвинению автора в «оскорблении добрых нравов» Маринетти использовал для рекламы футуризма. В романе описан бессмертный механический летающий «сверхчеловек» в комплекте с запчастями. Выведена новая раса людей, они живут в воздухе, двигаясь со скоростью 300 километров в час, их города висят в небе, у них нет деления на классы, нищеты и болезней, а техника служит людям.

Н. Кульбин. Портрет Т. Маринетти. 1914 г.

В «Техническом манифесте футуристической литературы» (1912 г.) Маринетти призывает «уничтожить „Я» в литературе», поскольку «теплота куска железа или дерева отныне более волнуют нас, чем улыбка или слёзы женщины». Провозглашая тезис «слова на свободе», футуризм требует упразднить синтаксис, глагол ставить лишь в неопределённой форме, отменить прилагательные и наречия, «сплетать образы беспорядочно и вразнобой». Так выявляется материя самого языка, его графические формы. Теперь страница текста превращается в сложный рисунок, где есть не только буквы, но математические и телеграфные знаки. Показательно название произведения Арденго Соффичи (1879—1964): «Bif § zf+18» (1915 г.). «Нормальное» же футуристическое стихотворение выгладит так

Автомобили повсюду
Королевские кареты и трамваи
в пронзительных криках
изрешечённых картечью птиц
Nous n’avons plus damour que pour
nous-memes
enfin
«Не разговаривайте с водителем
»

О плыть как влюблённая рыба
которая пьёт изумруды
В этих сетях запахов и бенгальских
огней!

А. Соффичи. «Перекрёсток» (перевод Е. М. Солоновича)

Обложка сборника Т. Маринетти «Zang Tumb Tumb». Издание 1914 г. Милан

Футуризм распространился по всему цивилизованному миру. В 1913 г. Маринетти посетил Россию и обнаружил, что стихи русских футуристов (В. Хлебникова, В. Маяковского, А. Кручёных) по форме революционнее итальянских, а по содержанию гораздо глубже.

Политика для футуристов была такой же сферой творчества, как и поэзия. Они активно призывали к участию Италии в Первой мировой войне, шли на неё добровольцами, воспевая войну как пробуждение от слабости, инструмент силы и здоровья, прорыв к изначальному чувству единства жизни и смерти.

Группа футуристов. Т. Маринетти — крайний справа

В 20-х гг. футуризм переживает кризис. Уходят многие поэты, но возникает «левое крыло» из молодых, выпустивших книгу «Динамит. Пролетарская поэзия. (Красное + чёрное)» (1922 г.). Футуризм охватывает всю Италию как мощное авангардное движение. В то же время у него появляются конкуренты — другие авангардисты. В 1924 г. проходит Первый конгресс футуристов, подчеркнувший независимый художественный характер движения.

«Мы не придаём человеческой жизни иного значения, кроме значения рискованной ставки в игорном притоне смерти». Т. Маринетти

В 30-х гг. футуризм уже живёт своими мифами, Маринетти обращается к мистике и даже к христианству, его травят как лидера «левого» искусства. В 40-х гг. вновь возобладала тема войны, захвата колоний, патриотизма. Маринетти едет корреспондентом на русский фронт, на Дон, но начинает сомневаться в правоте фашизма, впадает в несвойственный ему пессимизм. Последнее его сочинение — «Аэропоэма Иисуса», опубликованная только в 1991 г., — стало прорывом к вечности, к новой религиозности, к миру божественных энергий, где самое священное — это искусство.

К. Карра. Композиция с женской головой. 1915 г.

Футуризм умер вместе с Маринетти в 1944 г. В 60-х гг. движение было признано исторически и эстетически ценным, футуристические произведения оказались достоянием музеев и библиотек, которые футуристы так и не удосужились сжечь в своём порыве к утверждению живой энергии мускулов и механизмов. А образы техногенного будущего частью воплотились в жизнь, частью стали элементом кинематографической фантастики.

Поделиться ссылкой

Футуризм в литературе серебряного века

Определение понятия «футуризм», истоки футуризма

Определение 1

Слово футуризм происходит от латинского «futurum», что в переводе означает «будущее». Под футуризмом понимают художественное авангардистское движений 1910-х — начала 1920-х гг. XX столетия.

Изначально футуризм возник на Западе, родиной этого движения стала Италия. Главным идеологом футуризма считается знаменитый итальянский литератор Филиппо Томмазо Маринетти. 20 февраля 1909 года в парижской газете «Фигаро» был опубликован «Манифест футуризма». Маринетти в своем манифесте декларировал о «антикультурой, антиэстетической и антифилософской» направленности нового течения. Манифест имел две части: текста-вступления и программу, которая включала в себя одиннадцать тезисов – основных положений футуризма.

В футуризме слова лишались строгих рамок синтаксических периодов, логичность так же отсутствовала. Слова могли располагаться в любом месте страницы, слова и буквы могли разыгрывать драматические сцены на страницах произведения, в результате подобных экспериментов слово превращалось в визуальный знак.

Замечание 1

Футуристы приклонялись перед движением, скоростью, силой и агрессией, войной, разрушением; они возвеличивали себя, призирали слабость. В подобных взглядах данное течение было близко к идеологии как правых, так и левым радикалов: анархистов, фашистов, коммунистов, жаждущих революции.

Становление русского футуризма

Футуризм весьма успешно прижился в России, так как его зерна попали на благоприятную почву. Развитию футуризма в России способствовала сложившаяся социально-политическая ситуация.

Эпатажность футуристов была воспринята в России. Эпатаж широко использовался всеми модернистскими движениями, для футуристов он являлся главенствующим. Для футуристов главным оставалась привлечение внимания любыми способами. Литературный скандал был неотъемлемой частью футуризма. Равнодушие никак не укладывалось в рамки футуристов. Все эти крайности, агрессивное поведение, оскорбления вызывали в душе публики сильнейший протест, чего собственно и добивались футуристы.

Готовые работы на аналогичную тему

Замечание 2

Но так или иначе главным в футуризме все-таки оставалась поэзия. Они провозглашали реформу слова, поэзии и культуры в целом. В их поведении было больше эстетических эмоций нежели революционных порывов.

Несмотря на то, что изначально русский футуризм подражал итальянскому. Различия в менталитетах сыграло свою роль. Русский футуризм оброс своими собственными характеристиками. К примеру, для русских футуристов было характерным восприятие всевозможных стилей и направлений в искусстве.

Русский футуризм был явлением достаточно разнородным и всеобъемлющим.

В этом литературном направлении выделялись четыре основные группировки:

 • «Гилея» — кубофутуристы (В. Хлебников, В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Каменский, А. Крученых)
 • «Ассоциация эгофутуристов» (И. Северянин, И. Игнатьев, К. Олимпов, В. Гнедов)
 • «Мезонин поэзии» (В. Шершеневич, Хрисанф, Р. Ивнев)
 • «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев, С. Бобров, К. Большаков)

История русского футуризма по своей сути представляет собой борьбу этих четырёх группировок за главенствующую роль в движении, каждая группировка считала, что именно она является представительницей истинного футуризма. Эта борьба заключалась во взаимном критиковании друг друга, что еще больше отстраняло членов разных группировок друг от друга.

Поэзия русского футуризма взаимодействовала с авангардным направлением в живописи. Многие поэты футуристы по совместительству были художниками, например, В. Хлебников, В. Каменский, В. Маяковский. В свою очередь многие художники авангардисты декларировали свои стихи.

Основные представители футуризма в литературе серебряного века

Ярким представителем футуризма в русской литературе серебряного века принято считать Владимира Владимировича Маяковского.

Его творчество сочетало в себе экспрессию, метафоричность, митинг с лиричной камерностью, богоборчество и скрытое религиозное чувство.

В поэзии Маяковского не было привычного стихотворного размера, главенствующим в его творчестве был свободный стих.

Маяковский отличался огромной трудоспособностью, он написал 12 томов стихов и прозы. Много путешествовал и проводил по нескольку выступлений в день.

Изначально Маяковский поддерживал революцию и социалистический строй, позже он начал в ней разочаровываться. Маяковский принадлежал к группировке кубофутуристов. Отличительной чертой этой группировки от других была ее связь с живописью кубофутуризма.

Другим известным поэтом футуристом был Игорь Северянин. Его считают основателем эгофутуризма. Эгофутуризм культивировал рафинированное ощущения, использование новых иностранных слов, демонстрационное себялюбие. Им была написана брошюра под названием «Пролог эгофутуризма. Поэза-грандиоз. Апофеозная тетрадь 3-го тома. Брошюра 32-я». Именно с момента ее публикации берет начало направление эгофутуристов. Отличительными чертами стихов Северянина считают особенную музыкальность, необычную метрику, обилие неологизмов. Однако примерно через год Северянин покинул это общество.

Вадим Габриэлевич Шершеневич был основателем группировки под названием «Мезонин поэзии». Организация была основана в 1913 году, однако уже в конце этого года она распалась. В. Шершеневич претендовал на звание главного теоретика русского футуризма с ориентацией на Запад. Позже в 1919 году Шершеневич стал основателем другого литературного направления — имажинизма.

Ярким представителем русского футуризма серебряного века считается Борис Леонидович Пастернак. Он был членом группировки под названием «Центрифуга». Особенностью творчества членов этой группировки являлось то, что при построении лирического произведения центр внимания со слова как такового перемещался на интонационно-ритмические и синтаксические структуры.

В своём раннем творчестве Пастернак стремился к «материальной выразительности» в рамках «объективного тематизма», это осуществлялось в структуре образа. Поэтический образ у Пастернака имел сходство с действительностью. Он строится на ассоциативном сближении предметов, явлений, состояний.

ФУТУРИЗМ

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Теорія літератури — літературознавство і мовознавство

Футуризм (від лат. futurum — майбутнє) — авангардистська течія в літературі й мистецтві 10—30-х років XX століття. Батьківщиною футуризму була Італія. У 1909 році італійський поет Філіп-по Томмазо Марінетті друкує в паризькій газеті „Фігаро” перший маніфест футуризму. Через рік з’являються футуристичні маніфести італійських художників (У. Боччоні, Л. Руссоло, Дж. Северіні) і музикантів (Б. Прателла та ін.).

В цьому ж 1910 році Ф. Марінетті створює роман (до речі, єдиний футуристичний роман) „Мафарка-футурист”, відомий як відображення політичної програми італійського футуризму. У 1912 році виходить антологія „Поети-футу-ристи”, яку відкриває „Технічний маніфест футуристичної літератури”. Його авторство належить тому ж Марінетті, що теоретично обґрунтовує формальні новації митців-футуристів. Окрім Ф. Марінетті, до італійського футуризму належали Дж. П. Лучіні, К. Ґовоні, П. Буцці, А. Палац-цескі, А. Д’Альба та інші.

Саме маніфести „як жанр, що вміщує програму глобальної переробки Всесвіту”, а також створення „всебічного типу поведінки”, є найбільш адекватним вираженням італійського футуризму в галузі словесної творчості. Футуристська естетика, регламентована в маніфестах, базується на анти-традиційності. Футуризм відмовляється від художньої спадщини („Ми вщент рознесемо всі музеї, бібліотеки”), протиставляє старій культурі нову антикультуру („Стара література оспівувала лінощі думки, захоплення й бездіяльність. А ми оспівуємо зухвалий натиск, лихоманковий деліріум, стройовий крок, небезпечний стрибок, ляпас і мордобій”). Якщо експресіоністи із жахом сприймають світ нової технічної цивілізації, то футуристи, навпаки, вважають, що „наш чудовий світ став іще більш чудовим — тепер у ньому є швидкість”, а з красою реву гоночного автомобіля „не зрівняється ніяка Ніка Самофракійська”. Крім цього, італійські авангардисти оспівують війну як „гігієну світу”. „Хай живе війна, — проголошує Марінетті в „Першому маніфесті футуризму», — лише вона може очистити світ. Хай живе озброєння, любов до Батьківщини, знищувальна сила анархізму, високі Ідеали знищення всього і вся!”.

Італійські футуристи намагаються оновити мистецтво, літературні форми. Вони проголошують примат форми над змістом, вимагають повного „звільнення літератури від власного „я» автора, тобто від психології” („Технічний маніфест”). Футуризм вважає за необхідне цілковите знищення синтаксису й пунктуації, відміну прикметників і прислівників, вживання дієслова лише в неозначеній формі. Футуристи „інтуїтивно” сприймають образ: спираючись на інтуїцію, а не на розум, футурист намагається навіть звільнити людину „від думки про смерть”, що є „кінцевою метою розумової логіки”. Італійські авангардисти — за образну насиченість твору: „Тільки дуже образна мова здатна охопити всю багатоманітність життя та його напружений ритм”. Рух життя треба відтворювати „ланцюгом асоціацій”. Футуристи бажають створити так звану „бездротову уяву” та „вільні слова”, завдяки чому можна виконати завдання мистецтва, як бачать його футуристи, — залишити у творі лише „неперервний ряд образів”. Саме тоді зможе народитися велике мистецтво. Література ж, на думку Марінетті, має „влитися в життя і стати невід’ємною її частиною”.

Ф. Марінетті та його соратники прагнули також до синтезу різних мистецтв (насамперед літератури й живопису). Вони вдаються до звуконаслідування, шукають нові засоби виразності (як звукові, так і графічні), мріють створити книгу, яка б навіть своєю зовнішньою формою могла впливати на людину.

На початку 1910-х років футуризм виникає і в Росії. Появу російського футуризму — незалежно від італійського угруповання — знаменують „Пролог егофутуризму” (1911 р.) І. Сєверяніна та збірка „Ляпас громадському смаку” (1913 р.) поетів-кубофутуристів. Народження футуризму в Росії, подібно до акмеїзму, зумовила криза російського символізму. М. Поляков влучно визначає різницю між двома модерністськими течіями, що приходять на зміну символізмові: „Акмеїсти розглядали сучасність у світлі минулого культурного досвіду, вони вміщували теперішнє в минулому. …футуристи переміщували теперішнє в майбутнє”. Російські футуристи, так само, як і італійські, знищують „кордони між мистецтвом і життям, між образом і побутом”, вони орієнтуються на мову вулиці, на лубок, рекламу, міський фольклор і плакат.

У російському футуризмі співіснувало декілька груп, що постійно ворогували між собою, вели літературні баталії. Нескінченною ворожнечею дорікав російським футуристам сам Ф. Марінетті, а Бенедикт Лівшиць, активний учасник цих воєн, називає російський футуризм „потоком різнорідних та різноспрямованих воль”. Футуризм у Росії складався з чотирьох угруповань: „Гілея”, або кубофуту-ристи, — В. Хлебников, Д. і Μ. Бурлюки, В. Маяковський, В. Каменський, О. Гуро, О. Кручоних, Б. Лівшиць; „Асоціація егофутуристів” — І. Сєверянін, І. Ігнатьєв, К. Олімпов, B. Гнєдов; „Мезонін поезії” —В. Шершеневич, Р. Івнєв, C. Третьяков, Б. Лавреньов; „Центрифуга” — С. Бобров, Б. Пастернак, М. Асєєв, Божидар.

Обличчя російського футуризму визначали поети-кубо-футуристи — найбільш радикальна й продуктивна група. Саме діяльність кубофутуристів, або „будетлян”, як називав їх Хлебников, нерідко ототожнюється взагалі з футуристами в Росії. „Будетлянє”, як і митці групи Марінетті, оголошують війну традиції: у знаменитому маніфесті „Ляпас громадському смаку” вони вимагають „скинути Пушкіна, Достоєвського, Толстого… з Пароплава сучасності”. Пориваючи з минулим, яке уявляється їм тісним („Академія та Пушкін незрозуміліші за ієрогліфи”), кубофутуристи оголошують себе „обличчям нашого Часу”. Висувають вони й „нові принципи творчості”. Так, поети-кубофутуристи відкидають правопис, пунктуацію, „розхитують” синтаксис. Вони розробляють нові типи рим (фонетична рима), опрацьовують нові ритми („Ми перестали шукати розміри в підручниках — кожний рух народжує новий вільний ритм поетові”), експериментують у галузі віршової графіки (фігурні вірші, візуальна поезія, автографічна книга). Футуристи наголошують на „словотворчості і словонова-ціях” без обмежень. Одним з головних принципів футуристів було „слово як таке”, або „самовите” слово, що видозмінює реальну мову. Таким чином, створюється мова „зарозуміла”, яка, за висловом Велимира Хлебникова, є „майбутньою світовою мовою в зародку. Тільки вона може з’єднати людей”. Слово, звільняючись від змісту, стає само-цінним. Виникає „зсув” сенсу, адже, як писав О. Кручених, „слово ширше за сенс”.

В 1914 році народжується український футуризм. Його справжнім лідером стає Михайль Семенко, що друкує маніфести до своїх поетичних збірок „Дерзання” і „Кверо-футуризм” (від лат. quero — шукати). М. Семенко оголошує війну будь-якому канонові та культові в мистецтві. Він протестує проти культу Т. Шевченка (М. Семенко демонстративно спалює власного „Кобзаря”) та „хуторянського”, провінційного мистецтва. М. Семенко нехтує національним у літературі — воно здається йому примітивом. Поет виступає за „красу пошуку”, за стрімкий рух мистецтва: „процес мистецтва, — на думку М. Семенка, — динамічний субстан-ційно”. Семенко організовував різні футуристичні групи: „Кверо” (1914 p.), „Фламінго” (1919 p.), „Ударна група поетів-футуристів” (1921 р.), „Аспанфут” (асоціація панфутуристів) (1921 p.). Футуристичні угруповання діяли також у Харкові („Ком-Космос”) та Одесі („Юголіф”). У лавах футуристів перебували О. Слісаренко, Я. Савченко, В. Ярошенко, М. Терещенко, Г. Шкурупій, Г. Коляда, Μ. Щербак та інші. В 1922 році Михайль Семенко, який називає себе „футуро-рубом на незайманих лісах української літератури”, розробляє теорію панфутуризму. Поет вважає, що „мистецтво, досягнувши вершин академізму та класицизму”, пішло деструктивним шляхом. Потрібно не чекати, поки воно саме відімре, а „добивати” його, аби з уламків старого мистецтва зводити, конструювати нове. Концепцію Семенка підтримав і Гео Шкурупій.

У середині 20-х років футуризм, як український, так і світовий, завершує своє існування. Він переживає себе як організована течія й система ідейно-естетичних настанов. Проте досвід футуризму, його принципи та засоби переймають авангардисти інших літературних і мистецьких угруповань (дадаїсти й сюрреалісти в Західній Європі, імажиністи і оберіути — Д. Хармс, О. Введенський, М. Заболоцький — у Росії, конструктивісти — В. Поліщук, О. Левада, Р. Троянкер — в Україні).На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.

Урок литературы по теме «Футуризм»

Футуризм (лат. futurum — будущее) — одно из направлений искусства начала XX века. Это авангардистское течение в европейском и русском искусстве, отрицавшее художественное и нравственное наследие, проповедовавшее разрушение форм и условностей искусства ради слияния его с ускоренным жизненным процессом.

Эстетической предпосылкой футуризма стал символизм. Отталкиваясь от его принципов, футуристы поставили человека в центр мира, воспевали не «тайну», а «пользу», отказываясь от недосказанности, туманности, мистицизма, присущих символизму.

Впервые термин «футуризм» был введён литератором ФилиппоМаринетти, который в парижской газете «Фигаро» 20 февраля 1909 года опубликовал «Манифест о футуризме». Это течение получило распространение во Франции, Англии, Австрии, Польше, Чехословакии, Германии. Правда, русские футуристы отрицали связь с итальянским футуризмом.

Генетически литературный футуризм связан с авангардными художественными группировками 1910-х годов: «Бубновый валет», «Ослиный хвост», «Союз молодёжи». В той или иной мере поэты-футуристы совмещали литературную практику с занятиями живописью: художниками были и братья Бурлюки, и А. Кручёных, и В. Маяковский. И наоборот, добившиеся мировой славы как художники К. Малевич и В. Кандинский участвовали в футуристических альманахах и в качестве «речетворцев». В качестве эстетической программы футуризм выдвигал мечту о рождении сверхискусства, способного преобразить мир. Потому художник В. Татлин конструирует крылья для человека, а К. Малевич разрабатывает проекты городов-спутников, курсирующих по земной орбите.

В формально-стилевом отношении поэтика футуризма — это поэтика «сдвига», канон «сдвинутой конструкции». Чтобы понять это, следует обратиться к кубофутуристической живописи. Живописные традиции прошлого основывались на той или иной композиционной точке отсчёта. Европейская «прямая перспектива» заканчивается так называемой точкой схода; иной принцип — принцип «обратной перспективы» — использовали создатели византийской иконы, персидской миниатюры, японской гравюры; здесь роль композиционной опоры играет «точка исхода». Художники-кубофутуристы принципиально отказываются от каких-либо «точек»: изображаемый или воображаемый объект может быть представлен одновременно видом сбоку, сзади, сверху и т.д. Например, итальянский художник Умберто Боччони использует для своих картин понятие «симультанно» (фр. simultaneодновременный / лат. simulв одно и то же время). В нём отразилось желание показать несколько действий, происходящих одновременно. Предметом изображения художников-футуристов становится техника («Рациональный человек» итальянского художника Н. Дулгерофф), они стараются средствами живописи передать движение, скорость («Динамизм велосипедиста» У.Боччони и «Аэроплан над городом» Н.Гончаровой). Примером футуристической живописи являются также картины М.Ф.Ларионова, В.В.Кандинского, К.С.Малевича, а также картины классика кубизма П.Пикассо.

Казимир Малевич придумал название своего стиля: супрематизм (лат. supremus — наивысший). Комбинация разноцветных плоскостей, геометрических фигур: прямоугольников, треугольников, ромбов — создают то ощущение неподвижности, то иллюзию движения (картины «Сюпрем» и «Динамическийсюпрематизм»). Части предметов и фигур нередко сдвинуты, перекошены, смещены, что помогает передать хаос разнородных ощущений, которые обрушивает на человека большой город, современные скорости. Подобно тому, как живописцы любили пользоваться частями предметов и тел, футуристы- поэтыприменяли разрубленные слова, полуслова в их причудливых сочетаниях, комбинациях, достигая иногда сильного художественного впечатления (В.Хлебников).

Стремление изменить всё и «сбросить с парохода современности» всё традиционное заставило включиться и архитекторов, хотя, конечно, архитекторам было сложнее, чем художникам и поэтам.  Идеальным местом для воплощения идей футуристов является пространство, где не действуют земные физические и этические законы. В архитектуре футуристом считается Антонио Сант-Элиа (1880-1916). В 1912 г. в Милане он организовал группу художников «Новые стремления». В 1914 выступил с фантастическими проектами «города будущего», представлявшегося ему гигантской агломерацией многоэтажных и террасных зданий из стали и бетона с выдвинутыми лифтовыми башнями, а также улиц и путепроводов, размещенных на разных уровнях, движущихся лестниц.

Идеологически футуризм близок протестантизму в искусстве. Социальные корни художественной агрессивности футуристов — анархический бунт против существующих социальных условий и готовность пойти до конца в разрушении существующих порядков. Уже после революции и позднеерассматривалось политическое влияние футуризма на события в России и мире. В 1922 г. А. М. Эфрос писал: «Футуризм стал официальным искусством новой России… Левой государственности соответствует левое искусство… Футуризм есть художественный вид коммунизма. Коммунист в искусстве не может не быть футуристом». Но как бы ни относились к футуристам политики и эстеты, сторонники традиционного искусства, бесспорно одно: футуризм оказал огромное влияние на развитие авангардного искусства XXвека.

Литература.

 1. Карсалова Е. В., Леденев А. В., Шаповалов Ю. М. «Серебряный век» русской поэзии. Интерпракс, 1994.
 2. Лапшин В. П. Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1917году. М., 1983.
 3. Полевой В. М. Искусство ХХ века. 1901 — 1945. М., 1991.
 4. Поспелов Г. Г. Бубновый валет. М., 1990.
 5. Пути развития русского искусства конца ХIХ - начала ХХ века. М., 1972.
 6. Сарабьянов Д. Стиль модерн: Истоки. История. Проблемы. М., 1989.
 7. Стернин Г. Ю. Художественная жизнь России 1900 - 1910 годов. М., 1988.

Футуризм — что это — представители в живописи, литературе, музыке

Футуризм (от лат. futurum — «будущее») — это движение в искусстве, которое зародилось в начале 20 века.

Термин появился в 1910 году благодаря итальянскому писателю Филиппо Маринетти (1876–1944). Именно он придумал название этому движению, опубликовав «Манифест футуризма».

Из манифеста следовало, что футуризм — это движение только вперёд, в будущее. Это полное игнорирование прошлого и прошлых достижений в искусстве.

Футуристы (приверженцы футуризма) воспевают науку: энергию машин, быстрое движение и развитие, технические достижения. Красоту они видят в скорости машин.

Футуризм — это стремительное и энергичное искусство. Оно должно сподвигать, оглушать, восставать. В нём присутствует дух противоречия и постоянный вызов.

Особую популярность футуризм имел в Италии и России. Движение затронуло и литературу, и живопись, и музыку.

Основные характеристики футуризма

 • Футуризм — это бунтарство. Это скорость, энергетика, звуки. В своём манифесте Маринетти писал, что сердца футуристов наполнены огнём, ненавистью и скоростью.
 • Футуризм восхваляет войну, военную мощь и патриотизм. Выступает против морализма и феминизма.
 • Ориентация только на будущее: на дальнейшее развитие, научные и технические достижения. Воспевался человек будущего, то есть тот, кто связан с прогрессом, машинами, индустриями и скоростью: авиаторы, механики, водители.
 • Будущее воспевается, прошлое игнорируется и принижается. По мнению футуристов, музеи и музейные ценности должны быть забыты и уничтожены.
 • Футуристы любили энергию, динамичность и скорость. Для их передачи на картинах они использовали яркие краски, в музыке — шум, а в поэзии — слова-звуки.

Футуризм в литературе

Как итальянскому, так и русскому футуризму были присущи отличительные черты.

Во-первых, поэты-футуристы используют декламационный язык: который протестует, который призывает.

Стихи были похожи на манифесты. Читались произведения торжественно. Фразы будто отстукивали.

Во-вторых, в стихах появляются слова-звуки.

«Нам молодость
Дана была недаром
И не зря была нам дорога:
Мы её схватили за рога
И разожгли отчаянным пожаром.
Нна!
Ххо!
Да!
Наделали делов!».

Василий Каменский «Гимн 40-летним юношам» (1924 г.)

Поэзия футуристов, как и картины, состояла из фрагментов. Язык ломался. Порядок слов мог быть изменён.

Зачастую опускались глаголы. Таким образом в текст вносился эффект скорости.

Крылышкуя золотописьмом
Тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер.
«Пинь, пинь, пинь!» — тарарахнул зинзивер.
О, лебедиво!
О, озари!».

Велимир Хлебников «Кузнечик» (1908–1909 г.)

Нередко футуристы использовали грубые выражения, экспериментировали с ритмом, придумывали новые слова. Поэтому литературный футуризм шокировал, вызывал скандал.

«Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре бл*дям буду
подавать ананасную воду!».

Владимир Маяковский «Вам!» (1915 г.)

Представители футуризма в литературе

 • итальянский писатель и поэт Филиппо Маринетти (1876–1944),
 • итальянец поэт и художник Луиджи Руссоло (1885–1947),
 • португальский поэт Фернанду Песоа (1888–1935), и др.

Футуризм в России

Серебряный век русской поэзии включает в себя период футуризма. Поэтому среди поэтов этого периода немало футуристов.

В России в 1912 году был издан манифест «Пощёчина общественному вкусу», который собрал стихи поэтов-футуристов.

Самыми яркими представителями были:

 • Владимир Маяковский (1893–1930),
 • Василий Каменский (1884–1961),
 • Велимир Хлебников (1885–1922),
 • Вадим Шершеневич (1893–1942),
 • Елена Гуро (1877–1913),
 • Игорь Северянин (1887–1941),
 • Алексей Кручёных (1886–1968),
 • Бенедикт Лившиц (1887–1938).

Так как футуризм затронул не только поэзию, но ещё и живопись, многие поэты-футуристы были ещё и художниками.

Футуризм в живописи

В живописи футуризму была присуща симультативность (фр. simul tane— одновременный).

Этот принцип используется в театре. На сцену одновременно выносятся все декорации, и можно увидеть сразу все места, где будет разворачиваться действие спектакля.

Фигуры на картинах футуристов как будто собраны из обломков. Такая фрагментарность создаёт ощущение движения, скорости. Объекты словно то появляются, то исчезают.

Футуризму была присуща динамичность красок. Цвета использовались яркие и выразительные.

Умберто Боччони «Улица входит дом» (1911 г.)

Футуристы переняли из кубизма геометрические формы. Но футуризм не обязывал использовать только эти формы.

Давид Бурлюк «Цветы с ангелами» (1959 г.)

Представители футуризма в живописи

Среди художников-футуристов можно выделить:

 • Итальянцев: Умберто Боччони (1882–1916), Джино Северени (1883–1966), Джакомо Балла (1871–1958), Карло Карра (1881–1966), Луиджи Руссоло (1885–1947).
 • Русских: братьев Бурлюков (Давида (1882–1967) и Николая (1890–1920)), Михаила Ларионова (1881–1964), Николая Кульбина (1868–1917), Александру Экстер (1882–1949).

Читайте также про Кубизм.

Футуризм в музыке

В музыке футуризм — это прежде всего шум.

Манифест «Искусство шумов» итальянского художника, композитора и поэта-футуриста Луиджи Руссоло (1885–1947) призывал посвящать свою музыку промышленности, машинам, пароходам, поездам.

Так создавались шумовые произведения — какофония звуков, которые обозначали стремительное движение мира вокруг.

Впечатление о футуристической музыке поможет создать видео с записью музыкального произведения Луиджи Руссоло.

Представители музыкального футуризма: Луиджи Руссоло, Артур Лурье (1892–1966), Иван Вышнеградский (1893–1979), Николай Кульбин (1868–1917) и др.

Узнайте также, что такое Импрессионизм.

Слова в свободе: футуризм на 100


Введение

«Манифест футуризма», написанный Филиппо Томмазо Маринетти и опубликованный на первой полосе французской газеты Le Figaro 20 февраля 1909 года, провозгласил горячее желание автора и его товарищей-футуристов отказаться от прошлого и принять будущее. Устав от того, что Италия полагается на свое классическое наследие и пренебрегая настоящим, эти художники призвали к новому эстетическому языку, основанному на промышленности, войне и машине.В дополнение к плодотворному выпуску рисунков, фотографий, фильмов, представлений, картин и скульптур (образцы которых можно увидеть в галереях живописи и скульптуры на пятом этаже) футуристы (1909–1944) опубликовали бесчисленное количество манифестов, листовок и т. Д. и периодические издания по искусству и поэзии.

К столетней годовщине публикации «Манифеста футуризма» эта выставка исследует способы, которыми художники-футуристы доводили до масс свои проблемы с помощью печатных материалов.Их поэзия и риторика обращались к темам широкого национального и культурного значения, включая политику, язык, развлечения, а также восприятие и будущее итальянского искусства, на новом богатом языке, свободном от границ традиций. Хотя некоторые критиковали их за эстетический подход и политику, футуристы были и продолжают восхищаться своими неудержимыми экспериментами и вызовами условностям, которые подготовили почву для провокационного, междисциплинарного характера многих грядущих художественных форм.

Все экспонаты являются подлинными документами Специальных коллекций библиотеки Музея современного искусства, если не указано иное.

Выставка организована Лаурой Бейлс, младшим преподавателем Департамента образования.


Контрольный список и избранные изображения работ, представленных на выставке:

Манифест

Футуристы написали бесчисленные манифесты и распространили их в городах по всему миру, чтобы донести свои эстетические, социальные и политические идеалы.С помощью этого предпринимательского метода массовой рекламы художники выразили свои идеи, среди прочего, о изобразительном искусстве, литературе, музыке, танцах, кино, политике и современной жизни. В визуальных, типографских, словесных и звуковых атаках на академические и буржуазные классы, прошлое и консервативные институты, которые его представляли, футуристы освободили выражение от границ традиций и приличий.

Ф. Т. Маринетти. «Манифест футуризма» [Манифест футуризма]. 20 февраля 1909 г.

Одно из самых известных и представительных заявлений этого манифеста, впервые опубликованное 20 февраля 1909 года в парижской газете Le Figaro , является краеугольным камнем футуристической мысли: «Мы подтверждаем, что великолепие мира было обогащено благодаря новая красота: красота скорости ».

Умберто Боччони. «La Pittura futurista: Manifesto tecnico» [Футуристическая живопись: технический манифест]. Милан: Поэзия, 11 апреля 1910 г.

Франческо Балилья Прателла. «Футуристическая музыка: технический манифест». Милан: Поэзия, 11 марта 1911 г.

Луиджи Руссоло. «L’Art des bruits» [Искусство шума]. Милан: Направление футуристического движения, 11 марта 1913 г.

Манифест

Руссоло описывает переход от традиционной музыки до девятнадцатого века к шуму современной жизни.О себе и своих коллегах-футуристах он пишет: «Нам нравится создавать мысленные оркестровки падения металлических жалюзи, хлопающих дверей, шума и перетасовки толпы, разнообразного шума со станций, железных дорог, чугунолитейных заводов, прялки, печати. работы, электростанции и метрополитены ».

Гийом Аполлинер. «L’Antitradition futuriste: Manifeste = synthèse» [футуристическая анти-традиция: манифест = синтез]. Милан: Direction du mouvement futuriste, 29 июня 1913 г.

Маринетти не писал и не подписывал этот манифест; однако поэту Аполлинеру, который не был футуристом, удалось подражать его тону. Аполлинер атаковал движение в 1912 году, поэтому некоторые критики считали его манифест фальшивкой. Другие были уверены, что в этой работе он действительно стремился освободить слово от синтаксиса, футуристического стиля.

Ф.Т. Маринетти. «Мюзик-холл: футуристический манифест» [Мюзик-холл: футуристический манифест] Милан: Направление футуристического движения, 29 сентября 1913 г.

Текст этой брошюры был позже опубликован в газете Paris Daily Mail 21 ноября 1913 года.

Ф. Т. Маринетти. «Футуристический танец: танец авиатора — танец шрапнеля — танец митральеза» [Танец футуриста: танец авиатора — танец шрапнели — Танец пулемета]. Милан: Направление футуристического движения, 1917

Умберто Боччони. «Техника манифеста футуристической скульптуры» [Технический манифест футуристической скульптуры]. Милан: Направление футуристического движения, 11 апреля 1912 г.

Ф. Т. Маринетти. «Манифест техники футуристической литературы» [Технический манифест футуристической литературы]. Милан: Направление футуристического движения, 11 мая 1912 года

Ф.Т. Маринетти. «L’Immaginazione senza fili e le parole in libertá: Manifesto futurista» [Воображение без строк и слова в свободе: футуристический манифест]. Милан: Direzione del movimento futurista, 11 мая 1913 г.

Карло Карра. «La Pittura dei suoni, rumori, odori: Manifesto futurista» [Живопись звуков, шумов, запахов: манифест футуризма]. Милан: Direzione del movimento futurista,
, 11 августа 1913 года,

Ф.Т. Маринетти и К. Р. В. Невинсон. «Живое английское искусство: манифест футуризма». 1914

Невинсон, единственный английский футурист, является соавтором этого манифеста с Маринетти. Текст был впервые опубликован в лондонской газете Observer .Футуристические прокламации: от личного к международному

Помимо манифестов, футуристы самостоятельно издали книги и вели несколько художественных и литературных журналов, журналов и газет.Общаясь с художниками, писателями и издателями по всему миру, они стремились занять свое место на мировой арене. Они также иногда делали более тихие,
личных заявления о движении. В этом футляре представлены их рассказы о войне, литературе, искусстве, современной жизни и театре.

Умберто Боччони. «Dall’Impressionismo al futurismo» [От импрессионизма к футуризму].
В Динамо Футуриста 3–5 (июнь 1933)

Этот выпуск Dinamo Futurista , ежемесячного журнала под руководством Фортунато Деперо, посвящен Боччони, одной из главных фигур этого движения.На левой странице Боччони показывает развитие современного искусства от импрессионизма до футуризма, характеризуя художников в зависимости от того, как они используют и разделяют цвет и форму. Внизу диаграммы футуристы отмечены своей способностью синтезировать эти элементы.


Ф. Т. Маринетти. Poesia 3–6 , Il Futurismo [футуризм] (апрель – июль 1909 г.)

Маринетти основал этот поэтический журнал в 1905 году, и он следует его пути от поэта, уходящего корнями в традицию символизма, до сторонника более радикальных и воинственных высказываний.Журнал был прекращен в 1909 году, так как к тому времени формат и дизайн считались устаревшими. Хотя обложка имеет эстетику конца XIX века, этот выпуск посвящен футуризму. Он содержит первый манифест футуризма и обсуждает распространение футуризма за границей, с выдержками, высоко оценивающими движение международной прессы от Нью-Йорка до Афин и Буэнос-Айреса.

Слева: Джованни Папини. Il Mio Futurismo [Мой футуризм]. Флоренция: Ласерба, 1914 г.

Папини, один из редакторов-основателей художественно-литературного журнала Lacerba , был поэтом и журналистом. В этой книге он исследует футуризм и современную жизнь.

Энрико Прамполини. «Манифест футуристической сценографии». In Der Futurismus, 4 августа 1922 г.

В этом тексте, написанном в 1915 году и опубликованном в немецком периодическом издании Der Futurismus в 1922 году, Прамполини призывает к театру вибраций, светящихся форм и цветов, производимых электрическим током и цветными газами.Такие элементы, как он пишет, могут заменять актеров, вызывая у зрителя новые ощущения. Прамполини был драматургом, режиссером и художником, оформившим более 130 театральных постановок. Изображение представляет собой бюст молодого поэта-футуриста и драматурга Руджеро Вазари.


«Слова в свободе» + Rarefactions — Free Verse = New Futurist Poetry

В 1913 году Филиппо Томмазо Маринетти опубликовал «L’Immaginazione senza fili e le parole in libertá: Manifesto futurista» [Воображение без строк и слов в свободе: манифест футуризма].Этот текст описывает влияние «великих открытий науки», таких как моторизованный транспорт и печатный станок, на человеческую психику. Отвергая свободный стих как passé, он выдвигает то, что стало поэтической тактикой футуристов по освобождению слов от синтаксиса и грамматической структуры: условно-досрочное освобождение in libertá , или «слова на свободе». Деформируя и «обновляя» слова и включая звукоподражания, математические знаки, символы и типографику, ставшие возможными благодаря механизации, Маринетти изобрел игривую и провокационную письменную речь, которая породила новые графические образы и звуки.Художник Коррадо Говони исследовал вариации слова на свободе в своих «разрежениях».

Ф. Т. Маринетти. «Дюны: Motes en liberté» [Дюны: Слова в свободе]. In Poesia 1 (15 апреля 1920 г.)

Умберто Боччони, Карло Карра, Ф. Т. Маринетти, Луиджи Руссоло и Уго Пьятти. «Sintesi futurista della guerra» [Футуристический синтез войны]. В Геррапиттура: политический футуризм, пластический динамизм, 12 героических рисунков, условно-досрочное освобождение в свободном обращении , под редакцией Карло Карра.Милан: Futuriste di «Poesia», 1915 г.

В этом коллективном заявлении Италия и ее союзники по мировой войне, изображенные как независимые, подвижные, творческие и могущественные, выступают против своих врагов, проявляемых как педантичные и жестокие.


Ф. Т. Маринетти. Enquête internationale sur le vers libre et manifest du futurisme .[Международный обзор свободного стиха и футуристического манифеста]. Милан: Издания «Поэзии», 1909 г.

Для этой книги Маринетти попросил поэтов Гюстава Кана, Аду Негри, Габриэле д’Аннунцио и других отреагировать на свободный стих, форму поэзии, которая не придерживается размера или рифмы. Далее он заявил в манифесте 1913 года — «Воображение без строк и слов в свободе» — что вольный стих, банальный и монотонный, «когда-то имел бесчисленное множество причин для существования, но теперь ему суждено быть заменено словами в свободе. .”


Ф. Т. Маринетти. Zang Tumb Tumb. Adrianopoli, Ottobre 1912 [Zang Tumb Tumb. Адрианополь, октябрь 1912 г.]. Милан: Futuriste de «Poesia», 1914 г.

Один из самых известных примеров слова на свободе, Zang Tumb Tumb — это динамичное выражение Маринетти осады турецкого города Адрианополя (ныне Эдирне) во время Балканской войны 1912 года, которую он назвал войной. корреспондент.Название книги раскрывает достопримечательности и звуки механизированной войны — артиллерийский обстрел, бомбы и взрывы.


Коррадо Говони. «Autoritratto: Rarefazione di Govoni» [Автопортрет: Редкость Говони]. В Ласерба 3, вып. 9 (28 февраля 1915 г.)

В этом художественном и литературном журнале были представлены иллюстрации, стихи, манифесты и эссе.Отстаивая свободу и автономию искусства, Ласерба стал центром творческой деятельности футуристов. Здесь Говони, поэт, прозаик и драматург, создает детскую карикатуру на себя, включая рукописные стихи, игриво описывающие его черты лица, пример произведений, которые он назвал «разрежением».
Музыка, письма и шумогенераторы

Этот футляр посвящен рисункам и звуковым композициям Франческо Кангиулло и Луиджи Руссоло.В своих вариациях на тему «Слова на свободе» Филиппо Томмазо Маринетти они исследуют музыку, развлечения и шум современной жизни.

Франческо Кангиулло. Кафе-концерт: Alfabeto a sorpresa [Кафе-концерт: Неожиданный алфавит]. Милан: футуристическое издание «Поэзии», 1919 год.

В своей самой известной работе, нарисованной в 1915 году, но опубликованной четырьмя годами позже, Кангиулло причудливо изображает оживленный вечер в эстрадном театре в своем родном городе Неаполе, в котором танцоры, певцы, акробаты и комики состоят из букв, цифр и т. Д. и математические знаки.Это лирическое повествование, наглядная интерпретация слов Маринетти на свободе, воспроизводится на экранах выше.

Вверху: Франческо Кангиулло. «Canzone Pirotecnica» [Песня фейерверка]. In La Balza 1
(10 апреля 1915 г.)

Луиджи Руссоло. «Dalla rete di rumori: Risveglio di una cittá» [Из сети шумов: Пробуждение города]. In Lacerba 2, no. 2 (15 января 1914 г.)

Руссоло создает звуки криков, грохотов, хлопушек, каучуков, взрывов, хаммеров, бульканий и свистов в этой музыкальной композиции, в которой традиционные ноты заменены выразительными линиями.

Письмо Бенедетта Маринетти неизвестному получателю, 11 января 1927 г. [Альфред Х.Документы Барра-младшего, 3.D.1. Архив Музея современного искусства, Нью-Йорк]

Бенедетта Маринетти, художник-футурист и жена Ф. Т. Маринетти, написала это письмо на канцелярских принадлежностях, разработанных Джакомо Балла. Она говорит: «Мне только жаль, что вы не знаете самого важного изобретения века машин: таймеров шума художника-футуриста синьора Руссоло. Я посылаю вам его книгу «Arte dei Rumori» (Искусство шума) и музыкальные брошюры ».

Ф.Т. Маринетти. «La Battaglia di Adrianopoli» [Битва при Адрианополе], 1926 г. (запись 1935 г.).

В Tellus: The Audio Cassette Magazine 21, Аудио от художников-визуалистов. 2:21 мин. Маринетти выражает хаос этой битвы в звуковой поэме, передавая слуховое воздействие слов на свободе.

Скачать файл MP3Футуризм и фашизм

Филиппо Томмазо Маринетти был не только поэтом, но и политиком.Начиная с 1909 года он использовал манифест, обычно политический жест, как средство распространения футуризма, а в 1918 году он основал футуристическую политическую партию. С 1920-х по 1940-е годы он вступил в союз с фашистским лидером Бенито Муссолини. Разделяя видение новой Италии, наделенной национальным и культурным превосходством, они полагались друг на друга в поисках вдохновения и сотрудничества. Маринетти надеялся, что, поддерживая фашизм, футуризм получит поддержку режима, станет официальным искусством государство, и получить международное признание — но Муссолини никогда не защищал официальное итальянское искусство.Этот сборник печатных материалов исследует пересечение футуризма и фашизма в письменной форме, опубликованной футуристами, и в политике.

Ф. Т. Маринетти. «Маринетти: Аниматор итальянского» [Маринетти: Аниматор итальянскости].
Милан: 1924

Этот буклет провозглашает культ личности Маринетти. Выбранный футуристом Мино Соменци для национальной награды, Маринетти восхваляется видными культурными и политическими деятелями как воплощение итальянского патриотизма и духа.

Futurismo 1, no. 8 (28 октября 1933 г.)

Это еженедельное издание Futurist прославляет фашизм и футуризм смелой футуристической типографикой. Он провозглашает «Да здравствует Муссолини» и «Да здравствует Маринетти», описывая фашизм как единственный путь к власти и культурной славе. Красно-зеленая цветовая гамма передает национализм, лежащий в основе обоих движений.

Mediterraneo Futurista 14 (август 1942 г.). Под редакцией Ф.Т. Маринетти и Гаэтано Патароцци

В этой публикации рассказывается о Маринетти, изображенном в виде чернорубашечника-фашиста, члена военизированной группы, организованной Муссолини, и обращается к Маринетти с просьбой поддержать Вторую мировую войну.Благодарности

Выражаем особую благодарность Кьяре Бернаскони, Шилаг Беван, Саре Бодинсон, Аллегре Бернет, Мишель Эллиготт, Эмме Эндерби, Скотту Герсону, Джулианне Гудман, Джоди Хауптман, Пабло Хельгера, Милану Хьюстон, Чарли Калиновски, Ребекке Уэндис и Дженнифер Вендис, Дженнифер Вендобиас и Дженнифер Вендобиас.

(PDF) Футуризм в испанской литературе

Илкер, Г. Н., (2018). Футуризм в испанской литературе, Журнал социальных наук Газиантепского университета, 17 (1), 88-

94, DOI: 10.21547 / jss.319852, Дата подачи: 08-06-2017, Дата принятия: 19-06-2017.

Araştırma Makalesi.

Футуризм в испанской литературе

İspanyol Edebiyatında Fütürizm

Nur Gülümser İLKER *

Abstract

В начале 20-го века группа авторов, поэтов и художников, известных как «

000»

путь для современных течений в искусстве и литературе Испании.Вдохновленное итальянским поэтом Филиппо Томассо

Маринетти, движение футуризма быстро показало свое влияние в Испании, а также в других странах. Он поднялся до

известности благодаря своему оригинальному и динамичному восприятию, а также признанию модернизма. Поскольку

мира постоянно меняются, старые традиции, образ жизни, устаревшие идеи, а также прежние отношения, представления, стили и

движений в литературе и искусстве должны быть оставлены в пользу более новых, более оригинальных и актуальных.Эта точка зрения особенно отчетлива в произведениях Рамона Гомеса де ла Серна. Итальянский футуризм предполагает, что предыдущие идеи,

литературных стилей и образов жизни не могут иметь прочных связей с настоящим, и это проблема, которая мешает

открыть двери в будущее. Основываясь на этой идее и добавляя различные точки зрения, испанские писатели стремились создать оригинальный футуризм, уходящий корнями в прошлое, но сосредоточенный на будущем.Испанские интеллектуалы протестовали

против угнетения и цензуры правящего порядка в тот период, извлекая выгоду из новаторского стиля и

восприятий футуризма в литературе.

Ключевые слова: футуризм, испанская литература, Рамон Гомес де ла Серна, Габриэль Аломар, Маринетти.

Оз

XX. yüzyılın başlarında İspanya’da «Vanguardistas» (yenilikçiler) diye adlandırılan bir grup yazar, şair ve sanatçı,

, İtalyan şair Filippo Tomasso Marinetti’nin etkisiyle, sanatçmaraçı ve sanatçı.

Sürrealizm, Dadaizm, Ultraizm gibi akımların başını çeken Fütürizm, yenilikçi algının öncülerindendir. İtalya

kökenli Fütürizm akımı, etkisini diğer ülkelerde olduğu gibi İspanya’da da çok geç olmadan göstermiştir. Özgün

ве динамик бир algıya сахип олан акым, aynı zamanda Modernizme олан övgüsüyle ön plana çıkmaktadır. Dünya

sürekli değişmektedir. Eski gelenekler, yaşam biçimleri, fikirler, edebi ve sanatsal alandaki önceki tutumlar ve

anlayışlar, tarzlar, akımlar devam ettirilmemeli; Даха Йени, Даха özgün ве Даха Гюнсел олана Йонелинмелидир.Bu

düşünce yapısı üzerine kurulmuş olan Fütürizm, kısa zamanda -Ramón Gómez de la Serna’nın eserleri başta olmak

üzere- etkisini İspanyol Edebiyatında. İtalyan Fütürizmine göre geçmişten gelen

düşüncelerin, edebi tarzların ve yaşantıların güncellikle güçlü bir bağlantısı olamaz ve bu geleceğe açılan kapıları zorıları

olurlay. Özgün ve yeni olana yönelen Fütürizm, bu yönüyle isyankâr tutum ve kurulu

düzene bir başkaldırı niteliğindedir.1908 senesinden itibaren Serna ile kendini gösteren akım, aydın yazarların

düzenledikleri edebi toplantılarda başlayarak çeşitli dergilerle ismini duyurmaya ve kabul görmeyeşlar.

İspanyollar tarafından, geçmişle bağını tümden koparmadan geleceğe yönelmiş özgün bir Fütürizm inşa etmek

amaçlanmıştır. Dönemin basıcı ve sansürcü yönetimine karşı çıkan İspanyol aydınları, edebiyatta Fütürizmden

faydalanarak, süregelen düzene yenilikçi bir tarz ve anlayıçışıııııı.

Анахтар Сезчюклер: Фютюризм, Испаньол Эдебияти, Рамон Гомес де ла Серна, Габриэль Аломар, Маринетти.

Введение

Укоренившись в Италии, футуризм получил свое название в Манифесте футуризма

Филиппо Томассо Маринетти, итальянского поэта. Поначалу популярное только в Италии, движение Futurism

начало расширяться и привлекать к себе все большее внимание, когда Manifesto del Futurismo, первый

, опубликованный в журнале Le Figaro в 1909 году, был переведен на другие языки и опубликован в

других европейских странах и когда Остальные работы Маринетти были опубликованы в политических и

литературных журналах.После того, как работа Маринетти, революционера и нефашиста, была переведена на испанский язык и опубликована в этой стране

, итальянский автор написал еще одну работу

под названием Proclama Futurista a los Españoles, чтобы привлечь внимание испанской публики. Маринетти

подчеркнул свое видение футуризма, согласно которому изменения и эволюция неизбежны, и мы должны адаптировать

самих себя к этой эволюции по мере изменения условий жизни, политической динамики, научных исследований и

технологий.Он также подчеркнул, что футуризм является важным движением для более либеральных

и воинственных сообществ. Труды итальянского поэта повлияли на всю страну и посеяли

семян, которые за короткое время расширили бы движение в Испании.

* Öğr. Gör., TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü, [email protected]

Книга итальянского футуриста

Футуризм (1909-1944) был, пожалуй, первым движением в истории искусство, которое должно разрабатываться и управляться как бизнес.С самого начала футуризм был очень Закрыть в мир рекламы и, как и в бизнесе, продвигала свой продукт на широкую аудиторию. Для по этой причине футуризм ввел использование манифеста в качестве публичного средства рекламы это артистический философии, а также как полемическое оружие против академического и консервативного мира. Поэт F.T. Маринетти, основатель движения, написал в своем первом манифесте в феврале 1909 года:
«До сих пор литература превозносила задумчивую неподвижность, экстаз и сон.Мы намерены возвысить агрессивное действие, лихорадочная бессонница, шаг гонщика, смертельный прыжок, удар и пощечина. Мы утверждаем, что великолепие мира обогатилось новой красотой: красотой скорость. . . Мы разрушим музеи, библиотеки, всевозможные академии, будем бороться с морализмом, феминизм, всякая оппортунистическая или утилитарная трусость ».

Футуризм, в отличие от кубизма, по сути визуального движения, уходит своими корнями в поэзию и полное обновление языка и представила концепцию Новой Типографии.С 1905 г. Маринетти продвигал со страниц своего журнала Poesia ( Poetry ) идею из оборотной стороны либеро (свободный стих), который был призван нарушить единообразие синтаксиса литературы прошлого. Затем, сразу после запуска футуристического движения, verso libero превратилась в условно-досрочное освобождение в libertà (слова в свободе), цель и методология которого были изложены в манифесте от 1913 года и носят длинное название Уничтожение Синтаксис / Воображение без строк / слов в свободе .В этом манифесте Маринетти заявил:

«Футуризм основан на полном обновлении человеческой чувствительности, которая породила наши живописные динамизм, наша антиизящная музыка в ее свободных, нерегулярных ритмах, наше нойз-арт и наши слова на свободе . . . . Под воображением без нитей я подразумеваю абсолютную свободу образов или аналогий, выражены свободными словами, без соединительных строк синтаксиса и без знаков препинания «.

Эти последние строки цитаты уже были включены в предыдущем манифесте от мая 1912 г., Технический манифест футуристической литературы , где Маринетти предложил писателям «убрать знаки препинания, а также прилагательные, наречия и союзы.»Собственно, исключение пунктуации уже практиковался Малларме в его стихотворениях «Un coup des Dés jamais n’abolira le Hasard », изданный в Париже в 1897 г. журнал Cosmopolis . Однако влияние этого журнала было очень незначительным, даже в литературный круги. В виде книги она была опубликована только в 1914 году, и до этого года о ней почти ничего не знали. Маринетти теории, с другой стороны, благодаря широкому распространению его манифестов, получили широкое распространение. в обращении с 1912 г. и повлиял на творчество сотен писателей и поэтов по всей Европе, включая Гийома Аполлинара (в его ранних каллиграммах, например Lettre-Ocean ), Blaise Cendrars, Reverdy и др.В Манифест о разрушении синтаксиса Маринетти писал:

«Я инициирую типографскую революцию, направленную на звериную, тошнотворную идея книги пассистов и стихов Д’Аннунциана, Бумага ручной работы семнадцатого века, окаймленная шлемами, Минервас, Аполлос, изысканный красный инициалы, овощи, мифологические ленты миссала, эпиграфы и римские цифры. Книга должна быть футуристическое выражение нашей футуристической мысли. Моя революция направлена ​​на так называемую типографскую гармонию страницы, которая вопреки потоку и отливу, скачки и всплески стиля, которые бегают через страницу.Поэтому на одной странице мы будем использовать чернила трех или четырех цветов или даже при необходимости двадцать различных шрифтов. Для пример: курсив для серии похожих или быстрых ощущений, жирный шрифт для жестоких звукоподражаний и так далее. С этой типографской революцией и этой разноцветной разнообразие букв, которые я имею в виду, чтобы удвоить выразительную силу слов «.

Теория Маринетти о «словах на свободе» сыграла центральную роль в возрождении типография в этом столетии, и его книга Zang Tumb Tumb (1914) с ее взрывная компоновка, несомненно, является шедевром в этой области.Даже Эль Лисицкий в своих трудах о новой типографике цитировал Маринетти теории в качестве отправной точки для всех, кто занимается экспериментальными и модернистское книгоиздание.

Для футуристов создание книг было фактически результатом точной теории, которой следовало придерживаться при создании своих книг. Футурист книги вели в будущее (отсюда и название механизма), выступая в качестве эмблемы технического и культурный прогресс, и использование всех возможных средств серийного производства в эпоху механики. Таким образом, массовое производство и распространение также были жизненно важны для распространения их работ. относительно сама футуристическая философия.«Мы стоим, — провозгласил Маринетти, — на последнем мысе. из века! Почему мы должны оглядываться в прошлое? »

В те же годы, когда процветал итальянский футуризм, были русские футуристы. посвящена широкое экспериментальное движение в книжном деле, вдохновленное совсем другой идеологией. В В русской философии книги считались произведениями искусства и часто содержали оригинальные иллюстрации или уникальный, ручной работы обложки и были напечатаны очень ограниченным тиражом.Такой подход не был результатом особая философия типографики (как и у Маринетти), а следствие философии, из которой русский родился авангард. Эта идеология характеризовалась возрождением русского культурного наследия. наследство (например, переоценка лубок (религиозный народная живопись) как мистический образ, связывающий их с их корни), и состояние закрытия в сторону Запада, что считалось потенциально опасным для их старых традиций.

Теории Маринетти пользовались широким влиянием и привели к созданию сотен книг многих футуристов. Книги часто имели почти анонимные обложки. с взрывоопасные внутренние страницы, на которых часто отказывались от традиционных шрифтов в пользу новых разработан шрифты, которые растекаются по страницам без каких-либо соблюдение правил верстки. Эти новые «алфавиты» были разработаны чтобы выразить различные stati d’animo (душевные состояния), и часто ставились все вместе формировать разнообразные и необычные формы; внезапно слово стало изображением.Прекрасный пример этого движение Книга Франческо Кангиулло Caffè-Concerto — Alfabeto a sorpresa ( Café-Chantant — Surprising Alphabet ), завершено в 1916 году, но напечатано после война 1919 г.). Кангиулло использует слова в разных шрифтах для формирования изображений пейзажей, пейзажей и даже человеческих тел.

В 1910-х годах футуристическое книгоиздание было посвящено в основном таким типографические эксперименты со «свободными словами», которые, наконец, были резюмированы в книге Les mots en liberté futuristes ( The Futurist Words-In-Freedom ) Маринетти в 1919 году.В 1920-е годы новое направление футуризма — подчеркивание «механического возраста» придало движению новую энергию. Шедевр этого десятилетие несомненно, знаменитая книга на болтах, созданная Фортунато Деперо в 1927 году. Но если переплет сам был настоящим манифестом механики, верстка произвела революцию в книжном деле. Разноцветный текст напечатан на разные виды бумаги, с разным шрифтом формы и размеры, которые оживляют яркие геометрические формы. В книге нет ни одной ни вниз, ни вправо, ни влево; не один, а множество виртуальных макетов, так что для чтения текста книгу нужно снова и снова переворачивать.

Наконец, в начале 1930-х годов Маринетти опубликовал еще одну знаменитую книгу, Условно-досрочное освобождение. Libertà Футурист, ольфаттив, таттили, термичи ( Слова в свободе, Futurist, Olfactive, Tactilist, Thermal ), который был напечатаны литографическим способом во многих цветах на металлических листах, и с металлическим переплетом. С этой металлической книгой (за которой в 1934 г. последовала еще одна один с иллюстрациями Бруно Мунари, L’anguria lirica ( Lyric Cucumber ), футурист эксперименты по букмекерству достигли своего пика точку и идеально замкнул круг более 25 лет литературного, поэтические и типографические нововведения.

Библиография итальянского футуризма

Вернуться в галерею

Вернуться на страницу Colophon Содержание

Футуризм в Сан-Франциско | Литература, гуманитарные науки и мир

В выходные 15 октября SFMOMA спонсировала конференцию-фестиваль футуристов, которая подняла для меня несколько интересных вопросов. Мой собственный доклад — основной доклад в первый вечер — был посвящен Манифесту Маринетти 1909 года и его ответвлениям, кульминацией которого стал взгляд на портрет Гертруды Стайн «Замуж за Нетти» как насмешливую критику великого футуристического импресарио.В субботу состоялся изумительный концерт, спонсируемый группой Роуз Ли Performa, знаменитых интонарумори Луиджи Руссоло — этих самодельных грубых звуковых машин, предназначенных для создания разнообразных «повседневных» звуков. Джону Кейджу понравилась идея этих шумогенераторов: они исполняют его любимую дзенскую пословицу: если пять минут скучно, попробуйте десять, если скучно десять, попробуйте пятнадцать, и вскоре вы получите очень интересное занятие! Так оно и было, очевидно, для того, что, казалось, было c. 1000 человек в театре Yuerba Buena, средний возраст зрителей — около 25 лет! Авангард вроде бы жив!

Но я хочу обсудить здесь круглый стол на следующий день.Ибо среди превосходных и информативных статей Лауры Виттман, которая сравнивала Маринетти до и после Первой мировой войны по таким вопросам, как анархизм и власть, и Харши Рам, который бравурно исполнил отрывок из «ZANG TUUM TUUMB» Маринетти, за которым последовало «Заклинание» Хлебникова. от смеха », был длинный доклад Бенджамина Мартина« Футуристы, фашисты, нацисты: отвергая демократию в теории и на практике ». Я слышал подобные разговоры снова и снова: оказывается, футуризм почти эквивалентен фашизму, и действительно, имя Гитлера упоминалось часто.

Чей футуризм? Чей фашизм? Все, что сказал Мартин, было достаточно правдой, если называть футуристом сочинения Маринетти поздних двадцатых и тридцатых годов, вплоть до его смерти в 1944 году. Оратор предполагал, что это был футуризм, в основном потому, что Маринетти продолжал называть себя футуристом и у него были последователи. из ныне малоизвестных поэтов и художников. Это действительно была неприятная группа, и Мартин был прав, когда высказался о недоверии Маринетти к демократии. Единственная проблема заключается в том, что какой бы самоназванный ярлык ни избрали упомянутые художники, их футуризм больше не имел никакого значения.Фактически, когда Маринетти составлял Первый манифест в 1908 году, о фашизме еще не было слышно; Маринетти был в первую очередь противником — он был социалистом-анархистом ПРОТИВ папства, государства, парламентской демократии — и особенно потери итальянских территорий Австрии — например, Триеста. Он определенно был националистом, но нельзя приравнивать национализм к фашизму.

Из художников-футуристов 1910-х годов двое лучших — Боччони и Сант-Элия — были убиты на фронте в 1916 году.Третий, Карло Карра, дистанцировался от футуризма к 1918 году, как и русское шумотворчество. Балла и Деперо, известные своими абстракциями, стали дизайнерами: Деперо приехал в США, создавал обложки для Vogue и работал над логотипами Campari! К началу 20-х годов футуризм закончился, единственным важным сопротивлением был сам Маринетти, который действительно стал фашистом, а также писателем, который становился все более неинтересным.

Тогда я задаюсь вопросом, как и почему мы продолжаем рассматривать уравнение футуризм = фашизм, которое так сильно повредило раннему движению, что многие его публикации до сих пор не издаются, а произведения искусства неизвестны.Я надеюсь, что другие здесь рассмотрят следующую проблему:

Как долго может длиться ЛЮБОЕ движение? Уж точно не три десятилетия! Подумайте об Оксфордском движении или Цюрихском Дада, Die Brücke или Lettrisme, имажизме или Нью-Йоркской школе поэтов или языковой поэзии. В результате определенных движений отдельные великие художники могут появиться, а могут и не появиться — Дюшан, без сомнения, является экспонатом А, художником, превзошедшим Дадаизм, с которым он обычно ассоциировался.

Почему же тогда продолжаются попытки определить СМИБ, как если бы они были фиксированными объектами? Я бы сказал, что русский футуризм также прекратил свое существование до 1920 года, его утопический дух и иконоборчество не смогли пережить войну и революцию 1917 года.

Я надеюсь, что другие в этом блоге займутся этими проблемами!

что это такое, происхождение, характеристики и прочее 2021

Что такое футуризм в литературе?

Футуризм был одним из авангардных течений, развивавшихся в художественном мире в начале 20 века. Эти авангарды оказали большое влияние на художественное творчество, участвуя в различных дисциплинах, в том числе в литературе, что и будет в центре того, о чем мы будем говорить сегодня.

Итак, литературный футуризм — это движение, которое продвигал поэт Филиппо Маринетти с публикацией футуристического манифеста под названием Le Figaro в 1909 году. Оно будет отличаться от других авангардных движений, поскольку оно стремится представить современную жизнь. подчеркивая такие аспекты, как воин и чувственность, а также технологии и машины как одну из самых повторяющихся тем.

Как возник литературный футуризм

Футуризм зародился в Италии в начале ХХ века в течение первого десятилетия.Термин «футуризм» используется для обозначения движения, ставшего известным благодаря манифесту Le Figaro. В настоящее время термин появляется для обозначения намерения художников оставить в стороне традиционные формы искусства, которые использовались для создания до сих пор, и в том же смысле, чтобы оценить изменения и новшества, которые принесла с собой современность.

Для этой группы художников современность представляла достижения в области технологий, но также и в искусстве того времени, в данном случае в литературе. Таким образом, в содержании манифеста выражается стремление выйти за пределы индустриальной среды и сосредоточиться на трансформации не только социальной, но и культурной, на которую указывает наступление этого нового исторического момента.

Публикация манифеста послужила спусковым крючком для консолидации движения, что также позволило ввести его фундаментальные основы, такие как использование все более интенсивного языка, который часто использовал звукоподражание в своих поэтических произведениях, что является главным элементом видно в текстах, где говорится о войне и машинах.

Развитие футуризма в литературе

В письменной форме художники-футуристы выразили в своих работах особый интерес к машине и, как следствие, к захвату реальности в движении в своих творениях.Другой ключевой элемент для этих писателей — объективное изображение литературного, а также особое отношение к написанному для достижения выражения, квалифицируемого как «пластический».

Таким образом, в развитии литературы футуризма особое внимание будет уделяться графическому явлению в письме, а также свободе слова и глубокой революции в области типографики с использованием разнообразных шрифтов, цветов. , среди других элементов. Будет уничтожен синтаксис, а также разрыв метрики, чрезмерное использование знаков препинания и междометий в текстах.

Футуристические жанры

В этом движении необходимо выделить серию жанров, которые возникли в результате развития и новых подходов, которые сформировали движение и возникли из него. Таким образом, из этого движения возникло следующее:

Свободная словесная поэзия

Устанавливаются новые методы письма, применяемые к поэзии, в которых писатель должен освободиться от ограничений, установленных линейной типографикой, а также правилами орфографии и другими общепринятыми правилами. аспекты, которые до сих пор использовались в письменной форме.Это будет решающим элементом новаторства его работ.

Каллиграммы

В рамках революции в типографике каллиграммы станут одним из самых важных жанров из-за новаторства и трансформации, которые они предполагают при написании литературы. Этот тип творчества установил, что поэзия может достичь определенного уровня динамизма, который позволит ей уйти от линейности и приблизиться к графическому расширению. Таким образом, письмо могло адаптировать новые графические формы, которые были связаны с темой или общим содержанием стихотворения.

Таким образом, станет возможным создание стихотворений, которые в своем графическом ходе создавали различные формы, среди которых были средства передвижения, такие как автомобили, самолеты, поезда, взрывы, с учетом повторяющихся тем о войне, среди прочего.

Характеристики литературного футуризма

Пришло время рассмотреть наиболее важные характеристики, которые отметили развитие литературы в этом авангарде, и то, как они дали жизнь серии произведений, которые будут иметь ключевое значение для литературной эволюции.Это:

Возвышение оригинальности

Одна из важнейших характеристик писателей футуризма связана с поиском новаторства, который становится одним из основных интересов художников. Это нововведение применяется в их работах для создания нового и полностью оригинального содержания.

Отказ от прошлого

В ходе консолидации авангарда и его первых основ художники-футуристы сосредоточились на том, чтобы заявить о своем отказе от традиционных форм искусства, но также и от прошлого.Вот почему родилось это течение, которое ориентировано исключительно на взгляд в будущее.

Следовательно, традиция раздроблена с точки зрения художественного творчества, но также и традиционные элементы, которые использовались в соответствии с историей искусства.

Чувство революции

Еще одна важная черта этого авангардного течения связана со смыслом, в котором его художники совпадают, поскольку основное внимание уделяется таким аспектам, как ценность, а вместе с ней и революция, которая будет одним из наиболее важных элементов, так как он был представлен как сильное движение, подразумевающее перелом к ​​традиционным направлениям искусства.

Праздник машины

Многие критики указывали на машину как на одно из главных «обожаний» авторов футуризма, поскольку они переживают момент, когда технологии и наука предполагают трансформацию в различных смыслах человеческой жизни. В то время как часть населения относилась к этим изменениям с подозрением, для футуристического движения это было время славы, когда доминировала машина.

Националистические настроения

Одной из осей, по которой футуризм можно было наиболее четко идентифицировать, был национализм.Это было причиной того, что футуризм позже будет считаться антецедентом фашизма. Художники движения привносили в свои работы темы, связанные с милитаризмом и войной, поэтому они и стали его пропагандистами. Важным аспектом, который следует учитывать в этом движении, является то, что многие художники погибли в Первой мировой войне в битвах, которые вскоре положили конец движению.

Элементы движения

В стремлении возвысить то, что происходило с точки зрения технологий с модернизмом, писатели начнут использовать различные ресурсы и элементы, которые позволят им выразить движение в своих произведениях.Вот почему они часто используют элементы, с помощью которых они представляют движение, время, силу, энергию и скорость.

Распространение футуризма

Один из ключей, который способствовал быстрому познанию футуризма, был связан с созданием альтернативных средств распространения, которые позволили им добиться большего. Среди них можно найти такие средства массовой информации, как брошюры с манифестами, журналы с различными художественными проявлениями, плакаты и другие.

Наиболее важные авторы литературного футуризма

Среди основных представителей этого литературного авангарда мы можем найти таких авторов, как Филиппо Томмазо Маринетти, который также считается идеологическим основателем футуризма в литературе из-за публикации манифеста.Также появятся такие авторы, как Гийом Аполлинер из Рима, Джованни Папини из Флоренции и другие.

Также возможно идентифицировать серию текстов, которые взращивали авангард на протяжении всего его развития, написанные рукой писателей, которые позволили себе проникнуться наставлениями этого нового движения. Среди них: «Манифест футуриста 1909 года» (выборка), Хлебников с «Экзорцизмом со смехом» (выборка), Маяковский и «Беседа с налоговым инспектором о поэзии», Хосе Мария Ромеро с «Песней о самолете», Рафаэль Альберти с его работой «Платко», Педро Салинас с девушками из Андервуда, Рамон Гомес де ла Серна: футуристическое воззвание к испанцам, футуристический технический манифест 1912 года, Маринетти с его работами «Машинная лирика» и «Песня об автомобиле» и другие.

Если вы хотите узнать о других авангардных движениях, которые имели фундаментальное значение для развития мировой литературы, продолжайте посещать наш раздел литературы в разделе «Типы искусства», где мы расскажем вам гораздо больше об этом художественном выражении, которое так много способствовало универсальному развитию мировой литературы. искусство и культура.

Назад в футуризм — Журнал для студентов Аполлона

Введение

Мина Лой известна прежде всего как ранний модернистский поэт, хотя она также вызывала восхищение в других сферах творчества.Одно из самых узнаваемых и проницательных замечаний Лой в ее эссе «Современная поэзия» — это то, что «Поэзия — это заколдованная проза, музыка, созданная из визуальных мыслей, звучание идеи» (Loy 157). Это «звучание идеи», несомненно, имеет футуристическое происхождение и очевидно, поскольку большая часть поэзии Лоя носит экспериментальный характер и представляет собой проверку теории или идеи. Футуризм познакомился с Лой, когда ей было чуть больше двадцати, когда она переехала во Флоренцию, где после публикации его «Манифеста футуризма» в 1909 году зародился футуризм Филиппо Томмазо Маринетти.По сравнению с многочисленными известными модернистами, которых Лой считали современниками, друзьями, музами и доверенными лицами (включая Эзру Паунда, Гертруду Стайн, Уильяма Карлоса Уильямса, Марселя Дюшана, HD и Джуну Барнс), Маринетти, вопреки более поздним желаниям Лоя, имел однозначно интенсивный и длительное влияние на нее, как положительно, так и отрицательно как женщины и поэта. Его видение футуризма было связано с растворением «старого» и приветствием «нового» почти во всех сферах жизни его последователей и особенно пронизывало большинство аспектов живописи, скульптуры, архитектуры, музыки и литературы.Футуризм продвигал разрушение так же сильно, как и созидание, и, как утверждает Манифест Маринетти, «никакая работа без агрессивного характера не может быть шедевром. Поэзия должна рассматриваться как яростная атака на неизвестные силы, чтобы уменьшить их и повергнуть ниц перед человеком »(Аполлонио 22). Маринетти также заявляет, что «Искусство… это потребность разрушать и рассеивать себя» (Николс 92) и поддерживает крайнее намерение «разрушить музеи, библиотеки, академии любого рода» (Аполлонио 22). Эти футуристические афоризмы иллюстрируют важное и центральное понятие, одобренное футуризмом: разрушение, чтобы открыть пространство для новых идей, нового мышления и, в конечном итоге, возрождения искусства во множестве новых форм.

Мина Лой и футуризм

Несмотря на сложную, двусмысленную и, в конечном счете, мимолетную ассоциацию с футуризмом, большая часть поэзии Мины Лой типична для профессии Маринетти в области футуристической литературы, поскольку она воплощает анализ и разрушение традиционных принципов литературы через « разрушение синтаксиса »(Apollonio 96), чтобы разрешить условно-досрочное освобождение in libertà или« слова на свободе »(Nicholls 92). В этом контексте я говорю о футуризме как о художественном движении, возникшем в 1909 году, в значительной степени получившем распространение благодаря неутомимой саморекламе Маринетти, которая использовала энергию новых технологий и индустрии для формирования динамичной дальновидной группы флорентийских художников, чье восприятие искусства станет влиятельным во многих странах и для многих людей.Таким образом, Маринетти поощрял поэтов исследовать безграничный разум без ограничений и правил. Этот пункт из многочисленных воззваний Маринетти особенно заметен в стихах Лоя. Еще одно ответвление футуризма, оказавшее влияние на некоторые стихи Лоя, — это механические, математические и индустриальные элементы того, что считалось «современной» проекцией будущего. Манифест футуризма также красноречиво гласит, что футуризм прославит «яркую ночную бурю арсеналов и верфей, пылающих неистовыми электрическими лунами… жадные железнодорожные станции, пожирающие змей с дымовыми перьями… фабрики, висящие на облаках изогнутыми линиями их дыма» (Apollonio 22 ).

Футуризм можно рассматривать как отбеливание ума, чтобы подготовить будущие слои нового цвета; «ЗДЕСЬ — залежь ментальной пространственности, которую футуризм очистит» (Лой 142). Это тоска и попытка принять то, что нас ждет впереди; стремление проникнуть в будущее, чтобы попытаться перенести его влияние в настоящее, а не продолжать обычаи прошлого. Как утверждает Маринетти, «футуризм основан на полном обновлении человеческой чувствительности, вызванном великими открытиями науки» (Аполлонио 96).Маринетти утверждает в своем манифесте, что «мы намерены превозносить агрессивные действия, лихорадочную бессонницу, шаг гонщика, смертельный прыжок, удар и пощечину» (Schiach 19). Это также преобладает в некоторых стихах Лоя, поскольку существование основных механизмов в поверхностно раздробленном языке и структуре неопровержимо. Точно так же образы плодовитости, возрождения и обновления часто произвольно сеются среди футуристического языка машин, таким образом, подчеркивая естественное «посеять семена» старых идей и оплодотворение ума и доставку новых идей, это время в виде фабрик, технологий и последующего «нового» искусства.

Убедительное влияние Маринетти и его радикальное переосмысление вселенной подтолкнуло к действию многих художников, в том числе Мину Лой. Тем не менее, Лой не полностью и не вечно соответствовал футуризму и не придерживался его, поскольку в этом движении была «уродливая» сторона. В письме к Мэйбл Додж в 1914 году Лой писал, что она «мучается переходом в футуризм… [но] я никогда не смогу убедить себя» (Galvin 64). Конкретные препятствия для Лоя включали такие заявления, как; «Мы прославим войну — единственную мировую гигиену — милитаризм, патриотизм, разрушительный жест несущих свободу, прекрасные идеи, за которые стоит умереть, и презрение к женщинам» (Аполлонио 22).Рост политически фашистской позиции остановил Лоя; негативная риторика, связанная с женщинами, оскорбляла ее; и упор на итальянское превосходство и расовую чистоту, будучи продуктом традиционной английской викторианской матери и венгерской еврейки, огорчал ее.

Как ведущая модернистская поэтесса своего времени, Лой до последних лет относительно мало изучалась и отвергалась критиками. Несмотря на то, что Сэмюэл Френч Морс в своем эссе 1961 года «Повторное открытие Лоя и авангарда» проводил кампанию за пробуждение ее поэзии, прошла еще 20-летняя задержка без особого интереса, за это время сама Лой умерла в относительной безвестности. в 1966 г.Лишь в 1980 году новаторская Вирджиния Куидис опубликовала влиятельную книгу «Мина Лой: американский модернистский поэт », которая, наконец, начала возродить критический интерес к Мине Лой. Таким образом, в краткой традиции изучения Лоя много раз освещались в основном поверхностные и биографические детали. Кроме того, были признаны и изучены отдельные стихотворения и отрывки. Более того, поэзия Лой подразделяется на хронологические периоды ее жизни, на которые повлияли биографические данные.Например, в редактировании Роджера Коновера книги The Lost Lunar Baedeker ; поэтому работы из разных периодов ее жизни часто рассматриваются отдельно и по-разному: некоторые части, например, ее поздние стихи, игнорируются больше, чем другие. К поэзии Лоя редко обращаются как к целому, поэтому, поскольку ограничения допускают только одну тему, направление футуризма, которое часто обсуждается только в ранних стихах Лоя, будет исследоваться на протяжении каждой эпохи, начиная с периода 1913-1915 годов.

Годы футуризма 1913-1915

Помимо харизматической привлекательности Маринетти, Лой тянуло к футуризму, потому что, как и многие, она была вдохновлена ​​идеями манифеста 1909 года, а также литературно ориентированного манифеста 1913 г. — поощрение «Разрушения синтаксиса», «Воображения без строк» ​​и «Слова в свободе» (Аполлонио 95). Лой, очевидно, воодушевили эти предположения о «футуристической чувствительности» поэзии (Аполлонио 98), поскольку в большей части своих ранних работ (и, возможно, ее более поздних работ) она придерживается полного уничтожения синтаксиса и пунктуации, а также освобождения ее мысли из пределов ее разума, какими бы вульгарными или нетрадиционными они ни были, и записывать их в форме стихов.Это было поощрено Маринетти, который назвал это «Воображение без нитей», чтобы уточнить; «Абсолютная свобода образов или аналогий, выраженная свободными словами и без соединительных строк синтаксиса без знаков препинания» (Аполлонио 99). Более того, в разделе «Слова в свободе» Маринетти подробно описывает свое желание, чтобы поэт «начал с жестокого разрушения синтаксиса своей речи … вместе далеких вещей без соединительных строк , посредством существенных свободных слов» ( Аполлонио 98).Футуристические настроения, наиболее привлекательные для Лоя, — это те, которые подпадают под действие второго совета Маринетти для поэтов: им следует «бояться старого и известного». Любовь к новому, неожиданному ». (Аполлонио 96). Это была идея, которая по-настоящему привлекла внимание Лой, захватила ее воображение и пронизала ее жизнь и поэзию далеко за пределами ее флорентийских дней. Для Кэролайн Берк, выдающегося биографа Лоя, постоянное желание перемен и переосмысления, изменение ее имени с Лоуи на Лой и Ллойд означает «ее попытки разрешить личные кризисы» (Burke vi).Отказ Лой от «старого» и стремление к «новому» на ранних этапах ее карьеры воплощается в ее поспешном побеге из Англии и викторианской тирании ее традиционной английской матери.

Прозаическая поэма Лой «Афоризмы о футуризме» 1914 года полна энтузиазма и перекликается с футуристической риторикой, которой она так восхищалась. Произведение выполнено в стиле одного из манифестов Маринетти с использованием императивов, с заглавными буквами для выделения; вступительный афоризм существа; «Умри в прошлом / Живи в будущем» (Лой 149), таким образом, точно иллюстрирует основную область отождествления Лоя с философией футуризма.Акцент на «DIE» демонстрирует футуристическое желание Лоя, чтобы все «прошлое» и «старое» исчезло, чтобы позволить вспахать почву для возрождения и жизни в будущем. Это смелое вступительное заявление — агрессивная заповедь, призванная привлечь внимание посредством наставления. Более поздний афоризм, хотя и обязательный, имеет более сочувственный и обнадеживающий тон для тех, кто сомневается в преимуществах футуристического мышления; «НО будущее темно только снаружи. / Прыгните в него — и оно ВЗРЫВАЕТСЯ с Light » (Loy 149).Наполненное значение слова «ВЗРЫВАЕТСЯ» побуждает скептиков совершить прыжок веры в «Свет» будущего. Ссылка на взрыв также важна, потому что она вызывает важную связь между футуризмом и промышленностью, наукой и технологическими открытиями. Кроме того, в нескольких афоризмах говорится, что будущее стимулирует воображение, «вдохновляя людей на раскрытие в полной мере» (Лой 150). Это был один из самых заветных аспектов футуризма для Лой, поскольку он пробудил вдохновение для ее сатирически самопровозглашенного поэтического гения («Апология гения») и вызвал каталитическую цепную реакцию, позволившую взорвать великого поэта из пепла. посредственного художника.Одно стихотворение следовало за другим, и, хотя предметное содержание и перспектива менялись, нет никаких сомнений в том, что футуризм был первоначальным стимулом, который подпитывал неудовлетворенного поэта в «Лой». Она постулирует, что «Будущее безгранично — прошлое — это след коварных реакций» (Лой 150) и «Футурист может прожить тысячу лет в одном стихотворении» (Лой 150). Это непоколебимое и единодушное восхваление и преданность футуризму с его пропагандой освобождения разума свидетельствует о непоколебимом, безграничном энтузиазме Лоя по отношению к движению Маринетти.В афоризмах нет намека на то неблагосклонность, которую Лой впоследствии связал с футуристами, хотя, что интересно, не упоминаются более противоречивые и проблематичные идеалы, такие как «презрение к женщине» (Аполлонио 22) и война как «единственная в мире гигиена». (Аполлонио 22). Вместо этого Лой сосредотачивается на положительных плодородных образах возрождения и воображения, которые ее вдохновляли; «ЧЕЛОВЕК — раб только своей душевной летаргии» (Лой 151) и «ВЫ не можете ограничить возможности ума» (Лой 152). Эти афоризмы читаются как библейские заповеди и источают ощутимый пыл к футуризму.

«Итальянские картинки» — одно из самых забытых стихотворений Лоя, и, хотя оно представляет собой проблему для понимания, представляет собой серию фрагментированных виньеток из флорентийской жизни. Поэма сопоставляет внешнюю живость итальянского города с образами скрытой порочности, эмоционального паралича и смерти города. Это очень внешнее изображение итальянской жизни, желающей приобщиться, но неспособной полностью интегрироваться. Хотя Лой какое-то время была привержена делу футуризма, она никогда не могла полностью погрузиться в себя из-за своего статуса экспатрианта и уже сложной этнической и культурной идентичности британского еврея, ее «нечистая» расовая кровь стала еще одной причиной ужаса в свете. крайних футуристических идеалов.Следующий отрывок из раздела «Итальянские картины» под названием «Коста Сан-Джорджо». Он демонстрирует природу самосознания рассказчика как продукта английской вежливости в неухоженной, но стимулирующей стране Италии:

Мы, англичане, делаем прохладное пятно

О беспорядке

Страстного Итальянский лайф-трафик

Пульсирующая улица по крутому склону

До порта

Кульминация

На витражной фреске дракона-убийцы

Это демонстрирует разочарование Лоя тем, что, хотя и ослаблено, влияние матери Лоя и традиционного воспитания в Англии всегда будет заставлять ее быть «прохладной», ручной и смиренной по сравнению с «беспорядком» и «страстью» « Итальянский жизненный поток », окружающий ее.Хотя никогда не утверждается, что рассказчиком в этом стихотворении является сама Лой, ясно, что она написала его с точки зрения своего опыта во Флоренции. Более того, ссылка Лой на англичан как на «прохладное пятно» резонирует как личная и невозможная борьба за то, чтобы отказаться от утомительного, жесткого и «старого» британского воспитания в пользу охвата «новым» и энергичным итальянским опытом и Стремление футуриста к переменам и прогрессу. Лой заявляет в записанном в 1965 году интервью с Полом Блэкберном и Робертом Вас Диасом, что, когда она размышляла о своей идентичности и об идее английской идентичности в целом, говоря: «Мы англичане… Я думал, почему мы называем себя англичанами в Англии. ? » (Позорский 50).Это свидетельствует о полной поглощенности Лоя идентичностью, как расовой, так и культурной; возможно, врожденный пережиток ее дней в качестве «аутсайдера» в футуризме, в качестве женщины и этнической аномалии среди футуристов. Лой называет себя «дворнягой», снова подчеркивая этот культурный, социальный, расовый и религиозный внутренний конфликт. Значение перехода от «Коста Сан-Джоджио» еще больше подчеркивается местом назначения утомительной борьбы в гору к воротам. С типичными для Лой футуристическими влияниями (такими как «Слова в свободе» и «Разрушение синтаксиса»), в том числе отсутствием пунктуации, дающим ощущение ее формального освобождения, и длинными перерывами между словами, удачно помещенными, чтобы подчеркнуть изнурительную нелегкую борьбу, Лой подходит к фреске.Здесь важно то, что фреска изображает убийцу драконов, а именно Святого Георгия, отсюда флорентийское название «Коста Сан Джорджио». Таким образом, отрывок описывает вид «прохладных» англичан в сочетании с яркими итальянцами, совершающими патриотическое паломничество к фреске Святого Георгия. Здесь очевидно, что, хотя размышление Лоя о личности англичан вызывает неудобство, она заключает, что, отвергнув Англию в молодом возрасте, она никогда не сможет полностью избежать своей родословной, поскольку ее следы лежат во всем.Таким образом, Лой никогда не мог полностью принять футуристический отказ от старого или упор на итальянскую расовую «чистоту» и превосходство.

Что Лой действительно получил от футуризма, так это свободу и плавность выражения, поощряемое разрушение синтаксиса и акцент на современных городских проблемах. Как показано в ее «Афоризмах о футуризме», Лой также приняла идею безграничности индивидуального человеческого разума. Это подчеркивается в ее размышлениях «Набросок человека на платформе». Лой описывает физические атрибуты, казалось бы, обычного человека в стихотворении, полном оксюморонических парадоксов, например, «ты тяжелее / и легче» (Лой 19), демонстрируя противоречия человечества и невозможность определения человеческого опыта.Она утверждает: «Ваш гений / В вашем мозгу гораздо меньше / Чем в вашем теле / ​​Усиление доселе незначительного / Качества / Жизни» (Лой 19). Таким образом, Лой подчеркивает, что переживание мира лежит не только в уме, но и в теле, и что открытие гения — это не только умственное, но и физическое путешествие. Это перекликается с футуристической «чувствительностью» к внутреннему и внешнему исследованию, разрешенной открытиями науки и техники. Маринетти призывает к «новой туристической восприимчивости, порождаемой океанскими лайнерами» (Apollonio 97) и, как подражает Лой, вселяет веру в умственные и физические способности человека.Он заявляет: «Следовательно, одинокий человек должен общаться со всеми людьми на земле. Он должен чувствовать себя осью, судьей и двигателем исследованной и неизведанной бесконечности »(Аполлонио 97). Следующий отрывок из «Наброска человека на платформе» Лоя повторяет эти настроения:

Сосредоточение

На растягивании теоретической эластичности ваших представлений

Пока не будет достаточно

Чтобы зацепление на

Любые — или все

Формы творческой идиосинкразии

Время от времени щелчки

Фактическое производство

Укус публики.

(Loy 20)

Отрывок ссылается на расширение человеческого опыта и кажущиеся бесконечными знания, которые может получить один человек. Лой уподобляет концепции человеческого разума куску «эластичного материала», способного растягиваться и искажаться, чтобы «повесить» на него безграничные знания, воспоминания и опыт. Эта жажда мудрости была, пожалуй, одной из самых ценных футуристических концепций для Лой, поскольку она воодушевляла ее растягивать эластичность своих концепций, поощряя ее творчество и охватывая все области ее жизни.Лой прожила свою жизнь по-разному, эклектично и эксцентрично, вечно движимая желанием учиться и искать.

Стиль и форма поэзии Лоя этой ранней эпохи в высшей степени отражают футуристические влияния, хотя с самого начала есть признаки того, что это движение также вызвало возражения Лоя по поводу обращения с женщинами. Позже Маринетти разъяснил и расширил свое первоначальное отвращение к женщинам, объяснив свое настоящее беспокойство по поводу того, что он считал тюрьмой брака, из-за мужского вожделения женщин и женского стремления к материальным благам, сказав, что «сегодняшняя женщина любит роскошь больше, чем любовь» ( Аполлонио 97).Несмотря на это, очевидно, что растущее раннее «феминистское» чувство угнетения Лой, очевидно, было одной из проблем, которые помешали ее полной приверженности футуризму. Лой и Валентайн Сен-Пойнт, опубликовавшие «Футуристический манифест похоти» (Apollonio 70) в 1913 году, были среди меньшинства женщин-сторонниц футуризма. Дебора Лонгворт, специалист по модернистским женщинам-писательницам, заявляет, что Лой и Сен-Пойнт соучредили профеминистский подход к футуризму, который включил в себя позитивные идеи современной женственности и отказа от семейно-ориентированного брака, одновременно переработав «женоненавистническую риторику». в идеал сильной, сексуальной женственности »(Longworth 165).Сен-Пойнт утверждала в своем «Манифесте женщин-футуристов», что «вместо того, чтобы презирать ее [женщину], мы должны обратиться к ней» (Longworth 165). Именно такие чувства, следуя большей части «позитивного» футуристического дискурса, Лой ясно повторяет в некоторых из своих ранних стихотворений. «Роды», одно из наиболее часто исследуемых стихотворений Лоя, например, разоблачает эти феминистские убеждения. В стихотворении исследуется спорная тогда тема женского опыта родов, а также боли и чувства отрицания, испытываемых по сравнению с мужской эйфорией.Он «отказывается от традиционного счастья, которое сопровождает рождение ребенка» (Позорски 60). Следующий пример демонстрирует эту забывчивость со стороны мужчины:

За мыслями, которым я позволяю кристаллизоваться

Концепция Brute

Почему?

Безответственность мужчины

Оставляет женщине ее превосходство Неполноценность

Он бежит вверх по лестнице

Я карабкаюсь по искривленной горе агонии

Случайно

контроля

Я достиг вершины

(Лой 5)

Ссылка на «превосходящую неполноценность женщины» выражает веру Лоя в превосходство или, по крайней мере, равенство женщин, несмотря на несправедливое подчинение женщины как естественно «обездоленные» вынашивающие ребенка.Сравнение мужского опыта «бега наверх» с женским испытанием «взбираться на искаженную гору агонии» еще больше подчеркивает это несправедливое несоответствие. Рассказчик позже сравнивает этот опасный процесс рождения с «мертвым белым пернатым мотыльком / откладыванием яиц» (Лой 6). Гэлвин комментирует вдохновение и стиль «Parturition», говоря, что он «отражает влияние как языковых экспериментов Гертруды Стайн, так и требований технического манифеста футуристов.Лой также выходит за рамки техник, которым научились у ее наставников, чтобы соответствовать ее собственному поэтическому видению и потребностям. С помощью этого стихотворения Лой становится новатором в технике »(Галвин 61). Именно с этой гибридностью, состоящей из частичного принятия и отрицания футуризма, а также объединения этого стимула с введением собственных размышлений Лой, переходный период в ее поэзии между 1915 и 1920 годами становится актуальным.

Переходный период 1915-1920 гг.

После некоторой передышки в первоначальном стремлении Лоя к футуризму наступил период не полного отторжения, а критики через сатирическую поэзию.Джошуа Вайнер отмечает, что стихи «на протяжении всей истории демонстрируют, как Лой адаптировала не столько конкретные методы футуризма, сколько общую энергию восстания и критики, которые внушали ей футуризм» (Weiner 154). Ясно, что Лой действительно включает в себя больше футуристических поэтических приемов, чем Вайнер приписывает ей, но его вывод о футуризме как «энергии», хотя уже не является поэтической «Библией» для Лоя, полностью проницателен. Одним из первых стихотворений такого «дворняжского» характера был «Эффектный брак или Безвкусный рассказ Джины и Миованни», опубликованный в 1915 году.«Джина» и «Миованни» явно являются псевдонимами для Мины и Джованни, хотя это просто техника сатиры, а не точное описание отношений между Лоем и Папини. Поэма представляет собой феминистский комментарий к «эффективному» браку, в котором мужчина и женщина закреплены за их соответствующими гендерными сферами; женщина на кухне и мужчина в библиотеке. Это произведение, в частности, вызвало восхищение у Т.С. Элиот и Эзра Паунд, последний из которых в 1917 году ввел термин logopoeia , который был определен как «танец интеллекта между словами» (Burke v) и был специально разработан для описания поэзии Лоя.Самым трагичным аспектом стихотворения является то, что Джина (никогда не уточняется, является ли она рассказчиком или нет) считает себя довольной женским социальным идеалом, пока, наконец, в скобках не выясняется, что «это повествование остановилось, когда я узнал, что дом который вдохновил его, это был дом сумасшедшей »(Лой 39). Следующий отрывок демонстрирует несоответствие пары, «аннексированной» в своих отдельных сферах:

Из чего состоял их мир

Нельзя сказать

Только то, что он был великолепным мужчиной

Она незначительно женщина, которая понимала

Понимание, что это такое

Каждому — его сущность по отношению к другим

Их идиосинкразии к свободному расширению

К присоединенным их свободе

К мужчинам его работа 9

Женщине ее любовь

Сочные обеды и случайные ласки

Да будет так

Это очень редко

(Loy 38)

«Эффектный брак» — это яркий пример развития Лой индивидуального поэтического слияния футуризма, феминизма и ее собственных интерпретаций из 1915 года, который Кэролайн Берк называет «своего рода диалогом с футуризмом» (Burke 142) .Типографически и формально влияние футуризма остается преобладающим: «белые пространства» (Gillespie 125) снова появляются часто, вызывая напряжение между двумя соседними одноименными субъектами. Это позволило Лой вмешаться в мужской дискурс в литературном мире, включая футуризм, а также дистанцироваться от себя, допуская большую сатирическую объективность.

Еще одно стихотворение, слегка высмеивающее футуризм, — это «Джованни Франки», в котором рассказывается о взаимодействиях между наивным одноименным персонажем «младший Джованни» (Лой 29) и более старшим человеком мудрости, опыта и философии «Старшим Джованни» (Лой 29). ) удачно назван «Джованни Бапини».«Челюсти львов» — это, безусловно, самая явная насмешка над футуризмом, поскольку она включает «Раминетти», «Бапини» и «Нима Лио», «Аним Йол» и «Имна Оли» и документирует рост движения, называемого «изумлением». . » Лой также ссылается на роль женщин в движении, вероятно, отражая то, что к 1920 году было гораздо более твердым убеждением, что футуризм был в корне ошибочен:

Эти забавные мужчины

обнаруживают в своей почте

повторяющиеся петиции

, чтобы быть мрачной матерью «их» ошеломленного ребенка

от Нимы Лио, она же Аним Йол, псевдоним

Имна Оли

(шут из секретной службы по делу женщин)

38

(Loy 49)

Эти забавные люди «непристойной скороспелости» (Loy 50), Раминетти и Бапини представлены как эрудиты, но склонные к манипуляциям.Раминетти сравнивают с «цирковым мастером» и уличным торговцем, продающим свои импортные «новинки» в качестве «сувениров для своих учеников, которые они выставляют напоказ на его динамичном карнавале» (Loy 48). Критика в этом стихотворении — гораздо менее легкомысленная насмешка, чем в предыдущих произведениях, поскольку в нем говорится о поверхностном фасаде «изумления» и скользком характере «продавца подержанных автомобилей» его лидера. Как показано в отрывке, Лой также представляет собой воплощение самой себя, Нимы Лио, настолько поглощенной зрелищностью, что она желает родить «ошеломленного» ребенка.Алекс Гуди сообщает о статье, написанной Крамом Куком из Chicago Evening Post в 1914 году, в которой говорилось, что Лой хотел родить ребенка-футуриста Маринетти и «сохранить семя» уважаемых мужчин »(Goody 96). Есть ли какая-то правда в этом шатком утверждении — другой вопрос, хотя, безусловно, есть четкий намек на то, что это желание Нимы Лио. Этим персонажем Лой явно подразумевает, что размышления о ее положении как одной из немногих символических женщин в движении Маринетти дают повод осознать себя как «шут в женском деле».С точки зрения формы, техника «пробелов» здесь впервые трансформирована в правильное многоточие, которое, хотя и похоже по действию, проясняет паузу, таким образом, противореча призыву футуристов к устранению знаков препинания. «Челюсти львов» — это юмористическая сатира и серьезная вендетта, и он ведет к полной сознательной попытке Лой переделать себя и свою поэзию, начиная с 1920-х годов.

1920-е гг. И далее

Абсолютный поворот Лой против футуризма был отмечен новым подходом в ее поэзии, который все еще отражал некоторые из первоначальных футуристических мотивов письма, но с новым подходом, свободным от бремени явных программ.Некоторые призрачные интонации футуризма бессознательно и мимолетно появляются во многих поздних поэтических произведениях Лоя. Однако при непосредственном обращении влияние футуризма подразумевается как положительное с точки зрения его искры, но как общее негативное сообщение. Таким образом, ее связь с футуристами была просто трамплином для остальной части поэзии Лой, а не определяющим фактором ее произведений. Часто считается, что Лой и ее поэзия определяется ее футуризмом, хотя на самом деле это лишь один из многогранных компонентов, из которых он состоит.

Это отрицание футуризма в дальнейшей жизни Лоя дополнительно подчеркивается наблюдением в докторской диссертации Лауры Скуриатти о том, что одна из рукописей «Афоризмов о футуризме», которая была опубликована позже, была изменена автором. «Будущее» и «футуризм» были заменены «модерном» и «модернизмом», демонстрируя ее решимость искоренить все явные следы движения из своих работ (Scuriatti 116). Лой искала в других местах среди своих современников и нашла много других писателей, медиумов и предметов, которые ее вдохновляли, хотя все еще сохраняли некоторые слабые намеки на футуризм.Дань Лоя Гертруде Стайн, например, все еще сохраняет фрагментарные сопоставления, спорадическую типографику и намек на науку и технологии, типичные для футуризма. Следующее стихотворение «Гертруда Стайн» отображает это:

Кюри

лаборатории

словаря

она раздавила

0

0

, замороженный до фраз

для извлечения

радия слова

(Loy 94)

Сходство Штейна с ученым или доктором слов является символом поклонения Будущему. наука и технологии и стремление к их распространению во всех сферах жизни общества.Однако следует также высказывать противоположное предположение о том, что эти аспекты были дополнительно частичными компонентами модернизма и, в некоторой степени, маркерами своего времени, а также сохраняющимся призраком футуризма.

Поздняя поэзия Лоя, например, «На Третьей авеню», сосредоточена на городской жизни, которую снова можно истолковать как футурист, вторя крику Маринетти «Страсть по городу» (Apollonio 97). И наоборот, Лой сосредотачивается на преступном мире городской жизни (к тому времени она была гражданкой Америки) и «бездельниках», с которыми она подружилась во времена невзгод.Лой пишет наблюдения запустения, разочарования и бедности в городах, во многом сопоставимые с Т.С. Элиота Пруфрок и другие наблюдения . Она пишет о городской бедности и парадоксальной анонимности и одиночестве в городах, переполненных людьми. Например, в «На Третьей авеню» она пишет:

«Ты должен был исчезнуть много лет назад» —

так исчезни

на Третьей авеню

, чтобы поделиться беззаботным инкогнито

шаркающих теневых тел

оживляют с разочарованием

Здесь и там

сатурнин

905 905 905

на их бесцветном облачении

лицевых поверхностей.

(Loy 109)

По-прежнему сохраняя «белые пространства», характерные для гибрида влияний Лоя, а также сохраняя резкие сопоставления и пыл для ярких слов, поэзия Лоя 1942 года напоминает лоскутное одеяло. этапов ее жизни.

Заключение

Для поэта, который когда-то был членом движения с «отвращением к кривым линиям» (Аполлонио 97), поэзия Лоя прошла полный круг в нескольких смыслах.Хотя Лой однажды заявила: «Я никогда не была поэтом» (Коновер xii), это было художественное средство, которым она была наиболее известна и признана в свое время, а также аспект ее творчества, который наиболее изучался в последние годы. Более того, прослеживая принятые и отвергнутые элементы футуризма в поэзии Лоя, становится ясно, что она перешла от принятия футуризма к высмеиванию его экстремизма, а затем ее оттолкнула мерзость современной городской жизни. На протяжении этих этапов Лой выработала свой собственный уникальный стиль, который без первоначального проблеска футуристического вдохновения, за которым последовало ее решительное неприятие его, не был бы таким по сути индивидуальным или эклектичным.Лой была новатором и нонконформисткой, и, несмотря на ее увлечение движениями, занятиями и культурами, ее время никогда полностью не принадлежало чему-либо, нигде или кому-либо, поэтому ее стихи не заслуживают того, чтобы изучать их как единое целое. , но рассматриваются как независимые видения или раскаленные искры вдохновения; «Звучание идеи».

Взгляд в будущее: футуризм коренных народов в литературе, музыке, кино и моде

Первоначально опубликовано 10 марта 2019 г.

В популярной культуре коренные народы часто изображаются ушедшими в прошлое, ведущими традиционный образ жизни — или их вообще не показывают.

За исключением нескольких персонажей, таких как Чакотай из «Звездного пути», коренные жители не часто изображаются существующими через 10, 50 или 100 лет. На этой неделе на Unreserved , какими коренные народы видят себя в будущем.

Термин «Футуризм коренных народов» был придуман доктором Грейс Диллон из Портлендского государственного университета.Она объясняет, что означает этот термин, а также обсуждает успех Black Panther , афрофутуристического фильма, к которому стекались зрители коренных народов.

Лу Корнум всегда любил научную фантастику и рассказы о космосе, но видел очень мало примеров исследователей космоса из числа коренных народов в массовой культуре. Они написали статью под названием The Space NDN’s Star Map для The New Inquiry , в которой рассматривается, что значит для коренных жителей быть исследователями космоса.

Невозможно говорить о футуризмах, не говоря о технологиях. Матриарх коренных народов 4 Медиа-лаборатория проводит семинары для художников, рассказчиков, продюсеров и членов сообщества из числа коренных народов, желающих узнать о виртуальной реальности, дополненной реальности и панорамном видео. Мы посетили семинар и поговорили с организатором Лореттой Тодд и парой студентов.

Aconav — линия женской одежды, созданная дизайнером Acoma Pueblo Лорен Арагон и дизайнером навахо Валентиной Арагон .Линия моды черпает вдохновение в гончарных изделиях Пуэбло, но также смотрит в будущее. Их коллекция Xenomorph Hanu была вдохновлена ​​франшизой Aliens .

Джарретт Мартино — ведущий CBC Music’s Reclaimed , шоу, которое исследует диапазон современной музыки коренных народов, создаваемой во всем мире. Футуризм коренных народов в музыке — тема, близкая Мартино, поэтому он выбрал песню канадской группы Yamantaka // Sonic Titan , которая говорит на эту тему.

Maize Longboat всегда любил видеоигры и хотел, чтобы создал игру , отражающую общий опыт коренных жителей. Вместе с художником из микмау Рэем Кэплином , дуэт создает Terra Nova .

Кендрик Ламар с SZA — All the Stars

Племя под названием Red с Солом Уильямсом и путешественниками Чиппева — The Virus

Silver Jackson — From Another World

Yamantaka // Где-то

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.