Френсіс бекон філософські погляди в медицині – . : .

Філософські погляди Френсіса Бекона

Велику гідність науки   Бекон вважав майже  само імовірним  та висловив її  у своєму відомому  афоризмі «Знання – це сила» (від латин. Scientia potentia est). На науку  здійснювалося  безліч нападів,  і проаналізувавши їх – Бекон  прийшов до висновку про те, що Бог  не забороняв пізнання природи. Бог дав людині розум,  який постійно прагне  пізнання Всесвіту. Люди ж  повинні зрозуміти, що існують два види  пізнання: 1) пізнання добра та зла; 2) пізнання речей, які створені Богом.

Пізнання  добра та зла  людям заборонено.  Його  Бог дає  їм  через  Біблію. Але створені речі людина може пізнавати  при допомозі розуму. Наука повинна займати  гідне місце  у «царстві людини».  Призначення науки – примножувати силу  та  могутність людей,  забезпечувати  їм  гідне багате життя.

Бекон стверджував,  що досі відкриття ділились  випадково, але не методично. Їх було б значно більше, якщо б  дослідники  озброїлись  правильним методом. Метод – це головний засіб  наукового дослідження. Досліджуваний метод, що був розроблений  Беконом,  і цей  метод  є раннім  попередником  наукового методу. Відомо,  що  цей метод  був запропонований  у  філософській праці «Новий органон»,  був  призначений  для заміни методів, які запропонував  у своїй  праці «Органон»  античний філософ Арістотель  (майже 2000 років  тому назад).

Як стверджує  Бекон , в основі наукового пізнання  повинні  знаходитись індукція та експеримент. Він розділяє індукцію на повну  та неповну.  Повною індукцією він вважає таку,  що означає  регулярне повторення та невичерпність будь – якої  властивості  предмета на досліді, що  розглядається. Індуктивні узагальнення  виходять із пропозиції, що саме так  буде  йти справа в усіх  подібних випадках. Неповна  ж індукція включає  в себе узагальнення, що було зроблено на основі  дослідження  не усіх  випадків (висновки  згідно аналогії), як правило число усіх випадків  практично неоглядне, але теоретично доказати їхню чисельність  неможливо. А тому, намагаючись  створити  «істинну індукцію», Френсіс Бекон шукав не лише факти,  які підтверджують  визначений висновок,  але  й факти, які  спростовують   цей висновок.

Таким чином мислитель  озброїв  природознавство двома засобами дослідження:  перерахунком  та винятком.  Саме головне значення має виняток. З допомогою свого методу Бекон  встановив, що  формою  теплоти є рух  дрібних  частинок тіла.

У своїй теорії  пізнання Бекон  приходить до думки,  що  істинне знання  випливає  із  досвіду.  І  така філософська  позиція  Бекона  отримала назву «емпіризм». Засновником  та послідовником  емпіризму  вважають  Френсіса  Бекона.

Згідно теорії Бекона,  стосуючись  теорії пізнання цього  геніального філософа, який робить висновок, що будь – який метод ,  який  отриманий  дослідно –індуктивним шляхом є одночасно як  дослідним так  і індуктивним. Мислитель розділяє  джерела людських помилок, які стоять на перешкоді до пізнання, ділить їх на чотири групи, які  він  назвав «ідолами»:

1)    Ідоли  роду  – витікають  із  самої людської природи,  не залежать  ні від культури, ні від  індивідуальної людини.

2)    Ідоли печери – це індивідуальні  помилки  людського сприйняття, можуть бути вродженими та набутими.

3)    Ідоли  площі або ринку –  як наслідок  суспільної природи  людини, спілкування,  і використання у спілкуванні мови.

4)    Ідоли театру – засвоєні людиною  від інших людей  неправдиві  уявлення  про устрій дійсності.

Послідовниками тієї течії  у філософії  Нового часу стали:  Т.Гобс, Дж.Локк, Джордж Берклі, Д. Юм – в Англії, а також  Е. Кондільяк, К. Гельвенцій, П.Гольбах, Д. Дідро – у Франції.

Проповідником  емпіризму Френсіса  Бекона  став  словацький  філософ  Ян Байєр.

   Стрикалюк Богдан, магістр релігієзнавства

tureligious.com.ua

Філософія Френсіса Бекона

Зміст

«1-3»
Введення
1. Ф. Бекон — засновник дослідної науки і філософії Нового часу
2. Бекон про природу людських помилок
3. Вчення про метод емпіризму і основні правила індуктивного методу
4.Соціальная утопія Бекона
Висновок
Література


Введення

Френсіс Бекон (1561-1626) по праву вважається родоначальником філософії Нового часу. Походив з дворянської сім’ї, яка в англійській політичного життя займала чільне місце (його батько був лордом-хранителем печатки). Закінчив Кембріджський університет. Процес навчання, зазначений схоластичним підходом, зводяться до читання та аналізу переважно авторитетів минулого, не задовольняв Бекона.
Це навчання не давало нічого нового, і зокрема, в пізнанні природи. Вже в той час він приходить до переконання, що нові знання про природу необхідно отримувати, досліджуючи, перш за все її саме.
Був дипломатом у складі англійської місії в Парижі. Після смерті батька повернувся до Лондона, став юристом, полягав у палаті Громад. Робить блискучу кар’єру при дворі короля Якова I.
З 1619 року Ф. Бекон став лорд-канцлером Англії. Після того, як Яків I змушений був повернути Парламент через несплату жителями країни податків, члени парламенту взяли «реванш», зокрема, Бекона звинуватили у хабарництві та у 1621 р. усунули від політичної діяльності. Політична кар’єра лорда Бекона була закінчена, він відходить від колишніх справ і аж до самої смерті присвячує себе науковій роботі.
Одну групу робіт Бекона становлять праці, пов’язані з питань формування науки та наукового пізнання.
Це, перш за все трактати, так чи інакше стосуються його проекту «Великого Відновлення Наук» (через брак часу або з інших причин цей проект не був закінчений).
Цей проект був створений до 1620 р., однак повної реалізації дочекалася лише друга його частина, присвячена новому індуктивному методу, яка була написана і опублікована під назвою «Новий Органон» також у 1620 р. У 1623 р. виходить друком його праця «Про гідність та примноження наук ».

1. Ф. Бекон — засновник дослідної науки і філософії Нового часу
Ф. Беконом інвентаризує всі області свідомості та діяльності.
Загальна тенденція філософського мислення Бекона є однозначно матеріалістичної. Однак матеріалізм Бекона обмежений історично і гносеологічно.
Розвиток науки Нового часу (і природничих і точних наук) була лише в початках і знаходилося повністю під впливом ренесансного поняття людини і людського розуму. Тому і матеріалізм Бекона позбавлений глибокої структурності і є багато в чому радше декларацією.
Філософія Бекона виходить із об’єктивних потреб суспільства і виражає інтереси прогресивних громадських сил того часу. Його акцент на емпіричні дослідження, на пізнання природи логічно випливає з практики тодішніх прогресивних суспільних класів, зокрема народжуваної буржуазії.
Бекон відкидає філософію як споглядання і представляє її як науку про реальний світ, засновану на дослідному пізнанні. Це підтверджує і назва одного з його досліджень — «Природне і експериментальне опис до основи філософії».
Своєю позицією він, власне, висловлює нову вихідну точку і нову основу для всякого пізнання.
Основну увагу Бекон приділяв проблематиці науки, знання та пізнання. У світі науки він бачив основний засіб вирішення соціальних проблем і протиріч тодішнього суспільства.
Бекон — пророк і ентузіаст технічного прогресу. Він ставить питання про організацію науки і постановці її на службу людині. Ця орієнтація на практичне значення знань зближує його з філософами Відродження (на відміну від схоластів). А наука оцінюється за результатами. «Плоди — поручитель і свідок істинності філософії».
Сенс, покликання і завдання науки Бекон характеризує вельми чітко у введенні до «Великому Відновленню Наук»: «І, нарешті, я хотів би закликати всіх людей до того, щоб вони пам’ятали істинні цілі науки, щоб вони не займалися нею ні задля свого духу, ні заради деяких вчених спорів, ні заради того, щоб нехтувати іншими, ні заради користі і слави, ні для того, щоб досягти влади, ні для якихось інших низьких намірів, але заради того, щоб мала від неї користь і успіх саме життя «. Цьому покликанню науки підпорядковується і її спрямованість, і робочі методи.
Він високо оцінює гідності античної культури, разом з тим їм усвідомлюється, наскільки перевершують їх досягнення сучасної науки. Наскільки він цінує античність, настільки ж низько він оцінює схоластику. Він відкидає спекулятивні схоластичні диспути і орієнтується на пізнання дійсного, реально існуючого світу.
Основним знаряддям цього пізнання є, згідно Бекону, почуття, дослід, експеримент і те, що з них витікає.
Природознавство за Беконом — велика мати всіх наук. Вона була незаслужено принижена до положення служниці. Завдання — повернути наук самостійність і гідність. «Філософія повинна увійти в законне подружжя з наукою, і тільки тоді вона зможе приносити дітей».
Склалася нова пізнавальна ситуація. Для неї характерно наступне: «До нескінченності розрослася купа дослідів». Бекон ставить завдання:
а) глибоке перетворення масиву накопичених знань, раціональна його організація і впорядкування;
б) розробка методів отримання нового знання.
Першу він реалізує в роботі «Про гідність та примноження наук» — класифікація знань. Другу — в «Новому Органоні».
Завдання упорядкування знання. В основу класифікації знань Бекон кладе три здібності розрізнення у людини: пам’ять, уяву, розум. Цим здібностям відповідають області діяльності — історія, поезія, філософія з наукою. Результатам здібностей відповідають об’єкти (крім поезії, у уяви не може бути об’єкта, а вона — його продукт). Об’єктом історії є поодинокі події. У природної історії — події в природі, у цивільної історії — в суспільстві.
Філософія за Беконом має справу не з індивідуумами і не з чуттєвими враженнями від предметів, а з абстрактними поняттями, виведеними з них, з’єднанням і поділом яких на основі законів природи і фактів самої дійсності вона і займається. Філософія відноситься до області розуму і по суті включає в себе утримання всієї теоретичної науки.
Об’єкти філософії — Бог, природа і людина. Відповідно до цього вона ділиться на природну теологію, природну філософію і вчення про людину.
Філософія — знання загального. Проблему бога як об’єкта пізнання він розглядає в рамках концепції двох істин. У Священному писанні — моральні норми. Теологія, що вивчає Бога, має небесне походження, на відміну від філософії, у якій об’єкт — природа і людина. Природна релігія може мати об’єктом природу. У рамках природної теології (бог — об’єкт уваги) філософія може грати певну роль.
Крім божественної філософії існує природна філософія (натуральна). Вона розпадається на теоретичну (досліджує причину речей і що спирається на «світлоносні» досліди) і практичну філософію (яка здійснює «плодоносні» досліди і створює штучні речі).
Теоретична філософія розпадається на фізику і метафізику. Основа цього поділу — вчення про 4 причини Аристотеля. Бекон вважає, що фізика досліджує матеріальні і рушійні причини. Метафізика досліджує формальну причину. А цільової причини в природі немає, лише в людській діяльності. Глибинну суть складають форми, їх вивчення — справа метафізики.
Практична філософія розпадається на механіку (дослідження в галузі фізики) і природну — магія (вона спирається на пізнання форм). Продукт природної магії — то, наприклад, що зображено в «Новій Атлантиді» — «запасні» органи для людини та ін. Говорячи сучасною мовою, мова йде про високі технології — High Tech.
Великим додатком до природної філософії, як теоретичної, так і практичної він вважав математику.
Строго кажучи, математика навіть складає частину метафізики, бо кількість, яка є її предметом, прикладена до матерії, тобто свого роду міра природи і умова безлічі природних явищ, а тому й одна з її сутнісних форм.
Воістину знання про природу — це головний всепоглинаючий предмет уваги Бекона, і які б філософські питання він ні торкався, справжньої наукою для нього залишалися вивчення природи, природна філософія.
До філософії Бекон відносить і вчення про людину. Тут також поділ областей: людина як індивід і об’єкт антропології, як громадянин — об’єкт цивільної філософії.
Представлення Бекона про душу та її здатність складають центральне зміст його філософії людини.
Френсіс Бекон розрізняв в людині дві душі — розумну і чуттєву. Перша — богонатхненний (об’єкт богооткровеннного знання), друга — подібна душі тварин (вона — об’єкт природно-наукового дослідження): перша походить від «духу Божого», друга — з набору матеріальних елементів і є органом розумної душі.
Все вчення про Богонатхненною душі — про її субстанції і природі, про те, вроджена чи вона чи привнесена ззовні, він залишає компетенції релігії.
«І хоча всі такого роду питання могли б отримати у філософії більш глибоке і ретельне дослідження в порівнянні з тим станом, в якому вони знаходяться в даний час, тим не менш, ми вважаємо більш правильним передати ці питання на розгляд і визначення релігії, тому що інакше вони отримали б у більшості випадків помилкове рішення під впливом тих помилок, які можуть породити у філософів дані чуттєвих сприйнять «.

2. Бекон про природу людських помилок
Завдання озброїти людину методами отримання нового знання покладається Беконом набагато важливіше. Рішення її він дає в роботі «Новий Органон». Значною перешкодою у розвитку дійсного пізнання служать забобони, вжився, закоренілі, або навіть вроджені уявлення і фікції, які сприяють тому, що світ в нашій свідомості відображається не повністю адекватно.
Бекон називає ці уявлення ідолами. Вчення про ідолів, згідно Бекону, є важливим засобом подолання цих уявлень. Про ставлення науки про ідолів до нової логіки та новому методу пізнання він говорить: «Наука про ідолів так ставиться до пояснення природи, як наука про софістичних доказах до звичайної логіки».
Бекон предпосилает проблему очищення розуму людини від наступних «ідолів» (хибних уявлень, примар):
Ідол роду
Це забобони, що кореняться в природі людини як родової істоти, в недосконалості органів чуття, в обмеженості розуму. Відчуття обманюють нас, вони мають межі, за якими об’єкти перестають сприйматися нами. Керуватися лише відчуттями наївно. Розум допомагає, але розум часто дає викривлену картину природи (уподібнює кривому дзеркалу). Розум приписує природі свої властивості (антропоморфізм) і цілі (телеологія). Поспішні узагальнення (наприклад, кругові орбіти).
Ідоли роду є не лише природними, але і вродженими. Вони виходять з природного недосконалості людського розуму, яка проявляється в тому, що «припускає більший порядок і рівновагу в речах, ніж ті, які в них є».
Ідол роду — самий непереборний за Беконом. Навряд чи можна звільнитися від своєї природи і не присовокупляют свою природу до уявлень. Шлях до подолання ідолів роду полягає в усвідомленні цього природної властивості людського розуму і послідовному проведенні правил нової індукції в процесі пізнання (це необхідна, безумовно, основне і надійний засіб для подолання і інших ідолів).
Ідол печери
Якщо ідоли роду походять від природних недоліків людського розуму, які є в більшій чи меншій мірі загальними, то ідоли печери також викликані вродженими вадами людського розуму, але індивідуального характеру.
«Ідоли печери — це ідоли людини як індивіда. Бо кожен індивід крім помилок, породжених природою людини як виду) має свою індивідуальну печеру або лігво. Ця печера переломлює і спотворює світло природи, з одного боку, тому, що кожному належить певна, власна природа , з іншого боку, тому, що кожен отримав різне виховання і зустрічався з іншими людьми.
Так само й тому, що кожен читав лише певні книги, почитав і обожнював різні авторитети, нарешті, тому, що його враження були відмінні від інших, згідно з тим, які душі вони мали — упереджені і повні забобонів або душі спокійні й урівноважені, а також з інших причин такого ж роду. Так само і власне людський дух (так як він міститься в окремих людях) є досить мінливим, заплутаним, як би випадковим «. Людський розум — розум істоти, що належить до роду людського, але одночасно володіє індивідуальними особливостями: тіла, характеру, виховання, інтересу . Кожна людина дивиться на світ ніби з власної печери. «Непомітно пристрасті плямують і псують розум». Позбутися від цього «ідола» легше, ніж від першого — колективний досвід нівелює індивідуальні відхилення.
Ідол ринку
Його небезпека криється в опорі на колективний досвід. Ідол — продукт спілкування людей, головним чином, мовного. «Існують, однак, такі ідоли, які виникають шляхом взаємного спілкування. Їх ми називаємо ідолами ринку тому, що виникли вони шляхом взаємної домовленості в суспільстві. Люди домовляються за допомогою мови; слова визначаються спільним розумінням. Плохой і неправильний вибір слів значно заважає і розуму . Ці перешкоди не можуть виправити ні визначення, ні пояснення.
Слова просто гвалтують розум і всі наводять в сум’яття, а людей ведуть до незліченних зайвим суперечкам та ідеям Люди вважають, що їх розум велить словами. Але вони мимоволі проникають у свідомість «.
Шкідливо невірне слововживання. Приймаючи слова за речі, люди помиляються. Тут його критика спрямована проти схоластів. Подолати ідол можна, усвідомлюючи, що слова — це знаки речей. Усвідомлюючи, що існують одиничні речі — тобто потрібно стати на позицію номіналізму. Слова не репрезентують реальність, а лише узагальнюючу діяльність розуму.
Бекон приділяє більшу увагу, але не знаходить (крім послідовного виконання правил нової індукції) ефективного способу їх подолання. Тому він визначає ідоли ринку як найбільш шкідливі.

Ідол театру
Продукт колективного досвіду. Якщо людина має сліпу віру в авторитети, особливо в давні. Чим давнє, тим більшу ілюзію авторитет викликає. Як актори на сцені у світлі рампи, стародавні мислителі знаходяться в ореолі своєї слави. Це результат «аберації зору». А вони такі ж люди, як і читачі. Треба розуміти, що чим стародавніше — тим наївні мислитель, бо він менше знав.
«Це ідоли, які переселилися в людські думки з різних філософських вчень. Називаю їх ідолами театру, бо всі традиційні і до цих пір винайдені філософські системи є, на мою думку, як ніби театральними іграми, які створили світи, вигадані неначе у театрі. Не кажу тут про нинішніх філософіях і школах, ні про тих старих, тому що таких ігор можна скласти і спільно вести ще дуже багато. Тому справжні причини помилок, абсолютно відмінних один від одного, є більш-менш майже одними й тими ж «.

3. Вчення про метод емпіризму і основні правила індуктивного методу
Творчість Бекона характеризується певним підходом до методу людського пізнання і мислення. Вихідним моментом будь-пізнавальної діяльності є для нього, перш за все почуття.
Тому його часто називають засновником «емпіризму» — напрямок, який будує свої гносеологічні посилки переважно на чуттєвому пізнанні і досвіді. Бекон сам каже з цього приводу: «Я не переоцінюю занадто безпосереднє і власне чуттєве сприйняття, але роблю так, що почуття оцінюють лише експеримент, а експеримент сам говорить про речі, адже тонкість досвіду далеко перевершує тонкість самих почуттів, мабуть і збройних винятковими приладами» .
Тому точніше буде визначити філософію Бекона (а не тільки теорію пізнання) як емпіричну. Емпірія — досвід, який спирається на експеримент (а не ізольоване чуттєве сприйняття), — є для нього вихідним пунктом нового наукового методу, який він характеризує як «науку про краще і досконалішому вживанні розуму при дослідженні речей і про істинні посібниках розуму, який їх пізнає для того, щоб пізнає розум піднісся (наскільки це дозволяють людині існуючі умови і його смертність) і щоб йому вистачило здатності подолати те, що в природі є тяжко доступним і темним «.
Головна заслуга Френсіса Бекона — розробка методології, тобто вчення про метод. Він розробив новий метод, протиставляючи його схоластиці, яку він відкидає в силу її безплідності: силлогистическое твердження не додає нічого нового до того, що вже було висловлено в посилках. Так нового знання не отримаєш. А самі посилки — результат поспішних узагальнень, хоча й не всі.
Метод Бекона — емпірико-індуктивний метод отримання істинних узагальнень з досвіду.
За Беконом, об’єкт пізнання — природа; завдання пізнавання — отримання істинного знання; мета знання — панування над природою; метод — засіб вирішення пізнавальних завдань. Вихідний пункт методу — досвід. Але він не повинен бути сліпим. Не потрібно купи дослідів і знань. Інша крайність — «павутина схоласта», плететься їм із себе самого. Досвід повинен бути доповнений раціональної організацією. Дослідник повинен бути схожий на бджолу, що збирає нектар і переробну його в мед. Тобто раціонально осмислити і переробити досвідчені знання.
Основним робочим методом своєї логіки Бекон вважає індукцію. У цьому він бачить гарантію від вад не тільки в логіці, а й в усьому пізнанні взагалі.
Характеризує він її так: «Під індукцією я розумію форму доведення, яка придивляється до почуттів, прагне осягнути природний характер речей, прагне до справ і майже з ними зливається». Індукція є дійсним методом раціонального осмислення — від приватного до загального, безперервне, без стрибків ретельне узагальнення.
Він відкидає ту індукцію, яка, як він говорить, здійснюється простим перерахуванням. Така індукція «веде до невизначеного висновку, вона схильна до небезпек, які їй загрожують з боку протилежних випадків, якщо вона звертає увагу лише на те, що їй звично, і не приходить ні до якого висновку».
Тому він наголошує на необхідності переробки або, точніше кажучи, розробки індуктивного методу: «наука потрібні, однак, такі форми індукції, які проведуть аналіз досвіду і відрізнять один від одного окремі елементи і лише потім, коли відповідально виключать і відкинуть, прийдуть до переконливого висновку» .
При Бекона поняття індукції зводилося до повної та неповної (тобто неповний охоплення досвідчених даних). Бекон не сприймає поширення індукції через перерахування, оскільки враховується лише те, що підтверджує факт. Нове, що вніс Бекон — необхідно враховувати «негативні інстанції» (за Беконом), тобто факти, які спростовують наші узагальнення, фальсифікуються наші індуктивні узагальнення. Лише тоді має місце істинна індукція.
Треба шукати випадки, які викривають узагальнення як поспішне. Що для цього треба зробити? Треба ставитися до досвідченого знання не так, як до результату пасивного знання, але треба активно втручатися в досліджуваний процес, створювати штучні умови, які визначать, які обставини відповідальні за результат. Іншими словами, потрібен експеримент, а не тільки спостереження. «Якщо природа замикається і не видає своїх таємниць, її треба катувати».
По-друге, умовою істинної індукції є аналіз. Тобто «анатомування» природи з метою розкриття її законів. З аналітичної орієнтацією ми вже стикалися у Галілея. Але Бекон йде не так далеко, як Галілей. У Галілея аналіз доведений до редукції до, всього лише, 4-м механічними властивостями. А Бекон редукує не до кількісним, а до якісних знань. За Беконом, поєднання простих форм становить глибинну сутність природних речей. Той, хто збагнув її, володіє природною магією. Він співвідносить знання простих форм зі знанням алфавіту. Його якісний редукціонізм має аристотелевские коріння, але не дотягує до механістичного редукціонізму Галілея. Позиція якісної редукції зближує його з натурфілософії. Але в області методу Бекон — родоначальник філософії нового часу.
Аналіз по Бекону — лише початковий етап індукції. На основі аналізу треба робити узагальнення, що ведуть до пізнання причин. Результати треба організовувати в таблиці:
1. Таблиця позитивних інстанцій. Бекон назвав її таблицею сутності і присутності (наявності). У ній «слід представити розуму огляд всіх відомих випадків, які в цьому природному властивості згодні, хоча їх субстанції не є подібними. Такий огляд повинен бути проведений історично, без зайвих спекуляцій або подробиць». Таблиця дає відносно повне огляд основних проявів досліджуваних властивостей.
2. Таблиця негативних інстанцій, яку Бекон визначає як таблицю відхилень і відсутності наявності. Таблиця сконструйована так, що кожному визначеному позитивному випадку відповідає (по крайній мірі один) випадок негативний.
Вона містить «огляд випадків, в яких дане природна властивість не присутній тому, що форма не може бути там, де немає природної властивості».
3. Таблиця порівняння ступенів прояви. Її завдання — «дати розуму огляд випадків, в яких природна властивість, подвергаемое дослідженню, міститься в більшій чи меншій мірі залежно від того, убуває або додається воно, і провести це порівняння на різних» предметах «. Методична цінність цієї таблиці в найбільшій мірі залежить від рівня чуттєвого пізнання і експериментальних методів, тому тут міститься найбільше число неточностей.
Порівняння даних в цих трьох таблицях, згідно Бекону, може привести до певних знань, зокрема описові випадки можуть підтверджувати чи спростовувати гіпотези, що стосуються досліджуваного властивості.
Ці випадки включені в таблицю прерогативних інстанцій, які виступають основою для власне індукції.
4. Таблиця прерогативних інстанцій — таблиця привілейованих випадків. Тут лежить можливість перевірки гіпотези на істинність.
Бекон свій метод ілюстрував на вивченні властивостей тепла. Ця ілюстрація показує і недоліки його методу.
Недоліки методологічних підходів Бекона були обумовлені його загальної філософської орієнтацією. Конструкція його «таблиць» передбачає розуміння світу як матеріального, але по своїй суті складається з кінцевого числа основних частин, якісно і кількісно обмежених. І хоча, наприклад, в розумінні відношення матерії і руху Бекон підходить до розгадки їх дійсної внутрішнього зв’язку, матеріалізм його представляє лише певну ступінь, що передує формуванню механічно-матеріалістичної філософії та природознавства Нового часу.
Таким чином, ми з упевненістю можемо назвати Френсіса Бекона одним з родоначальником сучасної експериментує науки.
Але ще важливіше, мабуть, те, що піонер природничо-наукової методології не ставився до свого вчення як до істини в останній інстанції. Він прямо і відверто ставив його обличчям до обличчя з майбутнім. «Ми не стверджуємо, однак, що до цього нічого не можна додати, — писав Бекон. Навпаки, розглядаючи розум не тільки в його власній здібності, але і в його зв’язку з речами, ми повинні встановити, що мистецтво відкриття може рости разом з відкриттями»

4. Соціальна утопія Бекона
У 1627 р. виходить «Нова Атлантида» — у цій роботі проявляється найважливіша риса його філософської позиції. «Нова Атлантида» є соціальною утопією, в якій Бекон висловлює свої уявлення про оптимальний устрій суспільства.
За жанром книга нагадує «Утопію» Т. Мора. Але якщо Мор і Кампанелла приділяють увагу питанню, що буде, якщо не буде приватної власності, то Бекона це питання не цікавить зовсім. Його ідеальне суспільство на легендарному острові Бенсалеме є, по суті, ідеалізація тодішнього англійського суспільства.
У ньому існує поділ на багатих і бідних, значну роль в житті людей на острові грає християнська релігія. І хоча Бекон у своїй утопії засуджує певні негативні явища, типові для Англії того часу, він не зачіпає сутності суспільних відносин, а в більшості випадків засуджує порушення моральних норм, визнаних суспільством. Так, в Бенсалеме, наприклад, засуджується легковажна життя, суворо переслідуються злодійство і будь-які проступки, що призводять до порушення закону, не існує підкупу чиновників і т.д.
Центральний момент книги — опис Будинку Соломона. Це своєрідний музей науки і техніки. Там остров’яни вивчають природу, щоб поставити її на службу людині. Технічна фантазія Бекона виявилася досить нетривіальною — штучний сніг, штучно викликаний дощ, блискавки. Там демонструється синтез живих істот, вирощування органів людини. Майбутній мікроскоп і інші технічні пристрої.
Бекон мав достатньо політичного та юридичного досвіду, щоб прийти до переконання в необхідності згоди науки і влади. Тому в «Новій Атлантиді» «будинок Соломона» як осередок розвитку науки має таке виняткове становище.
Поради і вказівки, які він видає, є для громадян цієї утопічної держави обов’язковими (з точки зору соціального примусу) і приймаються серйозно і з повагою.
У зв’язку з високою оцінкою науки в утопічному Бенсалеме Бекон показує, наскільки наука, що розвивається «будинком Соломона», відрізняється (як за своїм змістом, так і щодо методів) від європейської науки його часу. Таким чином, у цій утопії затверджується погляд Бекона на науку як найважливішу форму людської діяльності.
Критичність його соціальної утопії не звернена проти панівних суспільних відносин, але спрямована на їх «оздоровлення», очищення від негативних явищ, які супроводжували (закономірно і з необхідністю) розвиток капіталістичних виробничих відносин.
Значення філософії Бекона не визначається його соціальними поглядами, які, незважаючи на відносну прогресивність, не переступають рамок епохи; воно полягає насамперед у критиці спекулятивного споглядального підходу до світу, характерного для пізньої середньовічної філософії.
Цим Бекон істотно сприяв формуванню філософського мислення Нового часу.

Висновок

Принаймні, три ідейних фактора визначили формування і характер нової європейської філософії — відродження античних цінностей, релігійна реформація і розвиток природознавства.
І дія всіх їх чітко простежується в поглядах Бекона — останнього великого філософа Відродження і зачинателя філософії нового часу. Його філософія була продовженням натуралізму Відродження, який він разом з тим звільняв від пантеїзму, містицизму і різних забобонів. Продовженням і разом з тим його завершенням.
Проголосивши велике значення природознавства і технічних винаходів для людського могутності в практиці, Бекон вірив, що цій ідеї його філософії судилося не просто довге життя академічно визнаного і канонізованого літературної спадщини, ще однієї думки серед безлічі вже винайдених людством.
Він вважав, що з часом ідея ця стане одним із конструктивних принципів всього людського життя, якому «завершення дасть доля людського роду, то такий, яке, мабуть, людям, за нинішнього стану речей і умів, нелегко осягнути і виміряти». У відомому сенсі він мав рацію.
Діяльність Бекона як мислителя і письменника була спрямована на пропаганду науки, на зазначення її першорядного значення в житті людства, на вироблення нового цілісного погляду на її будову, класифікацію, цілі та методи дослідження. Він займався наукою як її лорд-канцлер, розробляючи її загальну стратегію, визначаючи генеральні маршрути її просування та принципи організації в бедующем суспільстві.
Розмірковуючи сьогодні над спадщиною Френсіса Бекона, ми знаходимо в ньому самі різні елементи і нашарування — новаторські і традиціоналістські, наукові та поетичні, мудрі й наївні, ті, коріння яких йдуть углиб століть, і ті, які простягають в часі свої вічнозелені пагони в світи інших соціальних структур, проблем та умонастроїв.

Література
1. Блінніков Л.В. Великі філософи. Словник-довідник. — М.: Логос, 1999.
2. Бекон Ф. Новий Органон / / Соч. У 2 т. — М.: Думка, 1972. Т.2.
3. Історія філософії: Захід-Росія-Схід. Кн.2. — М.: Греко-латинський кабінет Ю.А. Шічаліна, 1996.
4. Світ філософії. — М.: Політвидав, 1991.
5. Соколов В.В. Європейська філософія XV-XVII століть. — М.: Вища школа, 1996.
6. Реалі Дж., Антисери Д. Західна філософія від витоків до наших днів. Т.3. Новий час. — СПб.: ТОО ТК «Петрополіс», 1996.

ua-referat.com

Френсіс Бекон — КЕРУВАТИСЬ ВЛАСНИМ РОЗУМОМ — Великі філософи навчальний посібник

Френсіс Бекон

(1561 — 1626)

«Знання — є сила, сила — є знання»

Згідно з оцінкою Л. Фейербаха (яку згодом повторить К. Маркс), Френсіс Бекон увійшов в історію філософії як перший мисли­тель, який визнав оригінальність природи та можливість її по­яснення не з математичних, логічних чи теологічних припу­щень, а з неї самої.

«Безпосередній та істинний батько природознавства» (Л. Фейер­бах) — Ф. Бекон — народився в сім’ї Ніколо Бекона — лорда-хранителя Великої печатки Англії, виховувався в достатку; отримав ґрунтовну освіту й уже з 16 років (у складі англійської місії у Парижі) виконував відповідальні дипломатичні доручен­ня. Ознайомлення із соціально-економічним, політичним, релі­гійним та придворним життям Німеччини, Італії, Польщі, Данії, Франції та Швеції, висока освіченість, проникливий розум та підтримка впливових батькових друзів дали Ф. Бекону можли­вість заявити про себе працею «Про стан Європи». Згодом з-під пера філософа з’явилося есе «Найвеличніше породження часу», присвячене проблемі універсальної реформи природничих наук.

Політика та наука, філософія та гносеологія заволоділи помис­лами й душевними пориваннями Ф. Бекона, до честі якого слід сказати, що в кожній із цих галузей діяльності та пізнання він спромігся сказати своє вагоме слово.

Як практичний політик (наприкінці своєї політичної кар’є­ри філософ обіймав посаду лорда — верховного канцлера і пера Англії), Ф. Бекон пережив і грандіозне звеличення, і не менш ганебне падіння. За дорученням короля Якова II він вершив долі людей і народів, керував державою і чинив суд і водночас встря­вав у неприглядні придворні махінації, втягувався у поширені на ті часи казнокрадство та хабарництво, за що врешті-решт був засуджений і звільнений з усіх державних посад. Останнє дало Ф. Бекону змогу зосередитися на філософії. У 1620 році він опуб­лікував свою головну працю «Новий Органон», працював над історією Англії, готував третє видання «Дослідів та настанов», а у 1623 році опублікував свою найбільшу працю «Про гідність та примноження наук».

Відсторонений від державних справ, Бекон всі сили і час від­давав дослідному (експериментальному) пізнанню природи. Ця пристрасть, власне, вартувала йому життя: філософ простудив­ся під час проведення експерименту по консервуванню курей шляхом їх заморожування в снігу й помер у 65-річному віці.

Пізнанню природи, вважав Бекон, заважають ряд «ідолів» (примар, помилок), які затуманюють людський розум і засту­ють доступ до істини. Насамперед, це «ідоли роду», помилки, притаманні всьому людському роду. Далі йдуть «ідоли пече­ри»— помилки конкретної людини, обумовлені її звичкою роз­мірковувати про все зі свого власного вузького світогляду. За ними слідують «ідоли площі» — примари, обумовлені спробою пояснити що-небудь з позицій традиційних уявлень. Нарешті, четверту групу ідолів — «ідоли театру» — складають помилки, пов’язані з надмірним захопленням авторитетами. Люди, вва­жав Бекон, мають звільнитись від цих ідолів, повернутись до істинного знання, яке є силою, що дозволяє перетворити приро­ду у «царство людини».

Найбільш ефективною основою пізнання природи, вважав філософ, є індукція — метод, який виходить із сприйняття окре­мих фактів і, піднімаючись, крок за кроком підходить до най­більш загальних характеристик. Цим методом потрібно корис­туватись не поспішаючи, послідовно, системно. Простий перелік Фактів і навіть їх узагальнення може створити ілюзію істини. До неї ж потрібно наближатись скрупульозним, системним узагальненням простого і доступного матеріалу, через побудову відповідних таблиць — матриць, що зрештою й дасть розуміння істини як мети і кінцевого пункту пізнання всього сущого.

Ф. Бекон розробив оригінальну класифікацію наук, обґрун­тував незвичну для тих часів компромісну модель співіснуван­ня науки і релігії, висловив ряд прогресивних суджень щодо ролі науки в розвитку виробництва.

Досить точна та обсягова характеристика Ф. Бекона, як «бать­ка природознавства», таким авторитетним істориком філософії, як Л. Фейербах, на жаль, заступила іншу, не менш цікаву та важливу частину теоретичних пошуків великого реформатора наук — його соціально-філософську концепцію. Ф. Бекон є не тільки фундатором емпіричного методу у філософії, а й автором «критично-реалістичної соціальної утопії» — моделі гармоній­но зорганізованого (ідеального) суспільства, побудованого на засадах приватної власності та поділу праці згідно із задатками особистостей.

«Утопію» Ф. Бекона ми називаємо «реалістичною», тому що, на відміну від Т. Мора та Т. Кампанелли, майбутнє «ідеальне» суспільство він вибудовує на історично підтвердженому, міцно­му фундаменті приватної власності, а не на її усуспільненні, що пропонували великі попередники утопічного соціалізму та ко­мунізму. Практично-політичний, соціальний досвід Ф. Бекона «проявляв» для нього реалістичну картину майбутніх суспіль­них перетворень. Філософ бачив те, що, в принципі, ще не могли побачити охоплені романтичним ентузіазмом гуманізму доби Відродження геніальні мрійники попереднього сторіччя. Ф. Бе­кон був свідком підйому промисловості, потенційної підприєм­ницької та політичної енергії нових соціальних верств, їхньої зацікавленості науками, невгамовності в пошуках каналів упро­вадження наукових знань у практику.

В Англії у ті часи розквітли кам’яновугільна, гірничорудна, металообробна промисловість, акціонерні та торговельні това­риства. Зміцнів вплив Англії на інші європейські держави та народи. Більш дійовою, а головне — прибутковою, стала коло­ніальна політика. «Нове дворянство», купці поступово витіс­няли із сфери політики стару знать. І все це — на засадах приват­ної власності! Філософ розумів її животворну силу й не міг дозво­лити собі навіть думки про її руйнацію, обмеження чи усуспіль­нення.

Реалістом був Ф. Бекон і в розумінні того, що без розв’язан­ня соціальних протиріч, що назрівали, побудова гармонійно ор­ганізованого суспільства є справою неможливою. Як політик.

Ф. Бекон відчував гостру загрозу соціального вибуху, руйнівну потенцію, що відлунням котилася від знедоленої та зневіреної селянської маси та міської голоти. Філософ наполегливо шукав засобів уникнення зазначеної загрози й абсолютно в дусі часу, його ідейних орієнтацій та платонівсько-арістотелівських тра­дицій вибудовував систему упокорення мас, стабілізації суспіль­ства. Головний засіб запобігання народним повстанням Ф. Бе­кон вбачав в усуненні їх «матеріальних причин» — голоду та злиденності народу — за допомогою підвищення зайнятості, сти­мулювання розвитку промисловості та торгівлі, викорінення ледарства, марнотратства, впровадження нових законів, удоско­налення землеробства, регулювання цін, зниження податків.

Не менш реалістичною є й думка Ф. Бекона про те, що «доля людини знаходиться в її власних руках». Щоправда, далі філо­соф вказує на залежність долі від зовнішніх обставин та від фор­туни. Проте, визнаючи і те, і те, Ф. Бекон доходить висновку, що в досягненні щастя багато що залежить від самої людини.

«Досліди та настанови» Ф. Бекона охоплюють широкий спектр життєвих проблем — про істину та смерть, релігію та помсту, батьків та дітей, добробут та доброзичливість, підозру та багатство, пророцтво та честь, красу та потворність, набли­жених та друзів, партії та зайняття науками, манери та пристой­ність, похвалу та марнославство, правосуддя та гнів, мінливість речей тощо. При цьому в кожному сюжеті філософ узагальнює життєвий досвід генерацій, показує, як ту чи іншу проблему ро­зуміли та тлумачили мислителі попередніх епох, як її розгляда­ють у релігії. Ф. Бекон демонструє глибоку філософську еруди­цію, знання історії, релігії, культури.

Твір Ф. Бекона «Нова Атлантида» можна одночасно назвати і утопією, і антиутопією. Утопічним він є тому, що побудова «іде­ального суспільства» засобами одного лише розуму (науки та техніки), як мріяв Ф. Бекон, без відповідних соціальних зру­шень є справою неможливою. «Нова Атлантида» Ф. Бекона є продовженням утопії платонівської «Держави», відродженням мрій великого античного мислителя на матеріалі нових соці­альних відносин та життєвих реалій. Як писав Л. Воробйов,«ра­бовласник Платон» воскресає частиною свого єства у «буржуа Ф. Беконі». Водночас цей твір є антиутопією, оскільки не тіль­ки не продовжує «соціалістичний ідеал» Т. Мора та Т. Кампанелли, а й безпосередньо заперечує його. Приватна власність У Ф. Бекона залишається непорушною, натомість попередники Утопічного соціалізму та комунізму говорили про ліквідацію, Руйнування, усуспільнення її.

Описуючи життя на острові Бенсалеме, Ф. Бекон одночасно з фантазією прогнозував реальні перспективи та напрямки роз­витку виробництва, соціальних відносин, правової системи, сім’ї, моралі, виховання. Мешканці «Будинку Соломона» ґрунтують своє виробництво на досконалому вивченні природи. Тут усе підпорядковано розумові. Люди, озброєні розумом, нау­ками та технікою, видобувають руду для виготовлення металів з наперед заданими властивостями, застосовують складні меха­нізми для виробництва енергії, використовують силу вітру, во­доспадів, сонячну енергію, конструюють підводні човни та лі­тальні апарати, користуються різноманітними добривами у сіль­ському господарстві, вирощують нові сорти рослин і нові види тварин. Вони піклуються про здоров’я, виховання, моральність громадян, стежать за дотриманням законів.

«Нову Атлантиду» Ф. Бекона можна назвати твором науко­во-фантастичного жанру. Цей твір містить у собі цілий каскад науково-технічних ідей. І що цікаво, майже всі вони згодом були зреалізовані на практиці.

Реалізм утопії Ф. Бекона полягає в тому, що вона започатко­вує тенденцію поєднання наук про природу з практикою, роз­гляд науки та техніки як засобів поліпшення життя. Знати, щоб володіти силами природи й підпорядковувати їх волі та інте­ресам людини. — таким є гасло доби. Проте, як слушно зазначає В. Асмус, це гасло «випереджало реальні можливості. Щоб дій­сно змусити сили природи служити людині, потрібні були не тільки нагромадження знань, а й насамперед глибока перебудо­ва всього панівного світогляду, впровадження нових методів дослідження та відмова від фантастичних вірувань у чудеса та у залежність явищ природи від надприродних сил та сутностей» (Асмус В.Ф. Декарт. — М., 1955. — С. 5). Одним із перших цією проблемою зайнявся французький вчений і філософ Рене Декарт.

subject.com.ua

Філософія Ф. Бекона — Історія філософії

Філософія Ф. Бекона

Філософські погляди Ф. Бекона варто розглянути у такій послідов­ності:

1. Постать Ф. Бекона.

2. Вчення про «ідоли» людського розуму.

3. Критика схоластики та критичний аналіз попередніх зразків фі­лософії. Визначення істинного шляху наукового пізнання.

4. Експериментальне дослідження природи.

5. Філософський метод та його особливості.

6. Онтологія Ф. Бекона. Поняття матерії у філософії. Матерія і форма, матерія і рух.

Френсіс Бекон народився 22 січня 1561 р. у Лондоні (помер 9 жовтня 1626 р. у м. Хайгеті) у родині високосановного чиновника. Отримав пре­красну освіту – закінчив Кембріджський університет. Певний час викону­вав обов’язки помічника посла в Парижі, де набув чималих природничона–укових знань. З 1591 р. розпочинається чиновницька кар’єра Ф. Бекона, яка увінчувалася посадами Генерального адвоката, Генерального прокурора, Лорда – Хранителя Великої Печатки, Лорда–канцлера і, насамкінець, Пра­вителя держави у відсутності короля. Отримує титули барона Веруламсько–го і віконта Сент–Альбанського.

Водночас займається чималим хабарництвом. Згідно з рішенням короля і парламенту він позбавляється всіх привілеїв і на певний час від­лучається від активного політичного життя. Після цього присвячує себе виключно філософським та науковим дослідженням.

Твори Ф. Бекона

Головним твором з методології науково­го пізнання був «Новий органон» (1620). Цей твір є другою частиною запланова­ного «Великого відтворення Наук», у якому першу частину Бекон мав намір

присвятити класифікації наук, у третій – дати опис явищ світу, у шостій

істинному витлумаченню всіх явищ природи та історії.

246

Частина III. Філософія Нового часу XVI–XVHI ст.

Проект першої частини частково був втілений у великому творі «Про гідність та примноження наук». Також визнання набули праці «Про прогрес наук божественних і людських». В останні роки він працював над «Природньою і експериментальною історією».

Онтологічні проблеми (проблеми буття) розглядалися Ф. Беконом у незавершеному творі «Про принципи і начала».

Відомі його твори з політичних та суспільно–державних питань: утопічна «Нова Атлантида», «Досліди політичні і моральні». Дослідження давніх міфологій знайшли своє відбиття у роботі «Про мудрість давніх». Широко відома прихильність Ф. Бекона до застосування образів міфології у з’ясуванні питань не лише літературних чи історичних, але й теоретико–пізнавальних. Його вчення про три шляхи пізнання, означені поведінко–вими ознаками зі світу комах інакше як гносеологічним тотемізмом на­звати важко. Проте подібне образне застосування пізнавальних стратегій дає вичерпну відповідь про зміст того чи іншого шляху.

Саме Ф. Бекону належить першість у своєрідному «розвінчанні» критеріальної ролі розуму в набутті людиною відчуттєво–досвідних знань. Філософ вперше вказує на існування перепон у структурі самої свідомос­ті, які спотворюють істинне сприйняття явищ та предметів, цілісної при­роди. Ці перепони Ф. Бекон називає «ідолами», «примарами» розуму, а їхні впливи та зміст розглядає у вченні про «ідоли» пізнання людини.

Філософ висуває вимогу до дослідника, який має намір досягти іс­тини – для здійснення істинного пізнання необхідно подолати перешкоди, які перебувають у самому мисленні. Що це за перешкоди, яка їхня приро­да, та у якій галузі духовної діяльності людини вони мають найбільшого впливу? Відповідь очевидна. Саме свідомість людини має слабкість, яка вела до постійних недоліків у пізнанні. Ці недоліки є ідолами (образами, примарами) притаманними самій природі людини.

Термін «ідоли» буквально означає «образи», у тому числі спотво­рені. Він походить від слова «ойдолон», який означав у давньогрецькій мові «тінь померлого». У цих двох значеннях поєднується як відома ще з давньогрецької філософії проблема пізнання за допомогою відчуттів – що ми сприймаємо: предмет, чи образ предмета, який фіксується у наших відчуттях (ідол)? – так і міфологічна негативна «блукаюча» примарність втраченого предметного існування.

Бекон розглядає чотири ідоли нашої свідомості. За своїм змістом вони є демонами людської душі, або образами відчуження, неістинними складовими свідомості.

Крім розуму, джерелом привидів–ідолів стає відчуттєва структура людської природи. Також Ф. Бекон вирізняє примари, джерела появи яких

247

Історія філософії

знаходяться в суспільних комунікативних стосунках. Оскільки ідоли пе­решкоджають істинному пізнанню, і ці перешкоди належні самій природі людини, завдання полягає в тому, щоб звільнитися від засилля ідолів. Для цього необхідно впливати на людську природу, очистити її і змінити. Ви­різняючи чотири види ідолів філософ дає і характеристику кожному з них.

Перший вид ідолів – це «привиди (ідоли) роду». Вони властиві всьо­му людському роду, оскільки всі люди додають до природи речей, що пі­знаються, природу власного духу. Це призводить до того, що люди вірять у свою непогрішність і впевнені в тому, що їх думки є мірою всіх речей.

Одним із проявів «привидів роду» є схильність людей більше під­корятися впливу позитивних, аніж негативних фактів. Серед значної кіль­кості фактів людина завжди буде звертати увагу на ті, які певним чином співзвучні позитивним про них враженням. Навіть тоді, коли вони супе­речать фактам та істині.

Другий вид – це «ідоли печери», до яких належать різноманітні ін­дивідуальні прояви і видозміни дії «привидів роду». В означенні цього виду примар існує безумовна асоціація з міфом про печеру Платона, у якому людська душа подібна в’язню людського тіла, яка вимушена сприймати істинний світ у образах хистких тіней наших відчуттів.

Привиди печери – це хибні уяви, властиві різним індивідам. Вони виникають не лише безпосередньо завдячуючи природі, але й походять від виховання і спілкування з іншими людьми. Цей вид ідолів вирізняєть­ся значним різноманіттям, що залежить від особливостей кожної особи.

Більш однорідний характер притаманний «привидам ринку», поста­вання яких спричинено суспільними умовами життя людини. Ці «привиди» залежать від прихильності загальним поглядам, забобонам і розумовим хи­бам. Вони породжуються негативним впливом словесної плутанини. Особ­ливо це стосується впливу, який виникає з застосування термінів схоластами.

Найбільше Ф. Бекон критикує схоластичні терміни «загальне», «відчуттєва якість» та ін., а також вплив схоластичних силогізмів, оскіль­ки схоласти були непевні у виборі вихідних позицій щодо понять і су­джень, які вони використовували у висновках. Наукове дослідження, про­ваджене засобами силогістики призводило до втрати істинного сприйнят­тя речей та явищ. Саме тому у розробці власного методу Ф. Бекон вилу­чить силогістику з «мистецтва відкриття».

Критику «привидів ринку» Бекон пов’язував не лише з обвинувачен­нями на адресу схоластичної філософії, але й з демагогами, які намагаються досягти мети з допомогою красномовств. Засуджує він і гуманістів, для яких словесність давніх мов і антична філологія перетворилася на самоціль.

248

Частина НІ. Філософія Нового часу XVI–XVIII ст.

Останній, четвертий вид ідолів – привиди театру, які є похідними від «привидів ринку». Тут йдеться про спотворюючий вплив хибних тео­рій і філософських вчень. Вони завдають шкоди відкриттю істини, зашо–рюючи зір, продовжуючи плодитися у неймовірній кількості, їх відрізняє від перших трьох схиляння перед раніше визнаними авторитетами. До них Ф. Бекон зараховує Піфагора, Платона та Арістотеля, хоча і не запе­речує їх конкретно–історичного значення.

За природою походження ідоли є вродженими, складними (і вродже­ні, і набуті) та набутими. До безумовно вроджених належать ідоли першого виду. Другий вид є складним. І лише третій та четвертий суто набуті.

 

72

bookwu.net

Біографія та Філософія Френсіса Бекона – Вільна Філософія

Вже у розгортанні парадигми когіто, чітко означилось 2 напрямки філософії нового часу: емпіризм та раціоналізм, про що ми говорили у минулій статті. Сьогодні ми поговоримо про батька емпіризму – Френсіса Бекона, його твори, елементи філософії та біографію. 

Сподіваюсь ан активне обговорення як якості статті, так і філософії Френсіса Бекона! 😉

Стаття виявилась величенькою, тому я вирішив оформити план роботи, натиснувши на пункт якого ви одразу перейдете до потрібної вам інформації:

 1. Вступ
 2. Біографія Френсіса Бекона
 3. Класифікація наук
 4. Вчення про ідоли (примари)
 5. Вчення про метод в філософії Бекона

Вступ

Френсіс Бекон був першим серед європейських мисителів, хто відобразив загальну переорієнтацію на науку, як найвижчу цінність. Головні проблеми у філософії Бекона:

 1. Могутність людського знання

 2. Експерементальні дослідження природи

Якщо узагальнити, то Бекон був першим, кто поставив гносеологічні проблеми (проблеми пізнання) на головне місце у філософії.

Френсіс Бекон переосмислює сутність філософії в дусі нового часу і зазначив, що предметом філософії повинне стати наукове знання, тому що наукове знання – це засіб, яким можна вирішити всі соціальні проблеми і, перш за все, прискорити розвиток промисловості.

В цьому ракурсі, варто ознайомитись із працями філософа: “Новий Органон”, “Нова Атлантида”, “Про принципи і начала”.

З точки зору Френсіса Бекона філософія повинна бути дослідною наукою і повинна грунтуватися на спостереженнях, а об”єктом її спостережень повинна бути людина і оточуючий її світ.

Завдання науки – пізнавати причини прихованих сил усіх речей і розширювати владу людини над природою, доти, доки для неї не стане можливим все! Знання, яке продукує наука повинно характеризуватись достовірністю і відповідністю практичним потребам.

Філософія Бекона починається із аналізу реального стану речей у тогочасній науці і приходить до невтішного висновку. Тому наступний його крок – “велике відновлення наук” і філософ цілком впевнений, що необхідність такого відновлення назріла.

Біографія Френсіса Бекона

Френсіс Бекон – британський філософ, народився 22.01.1581 року, в Лондоні, у сім”ї високопосадовця при дворі королеви Єлизавети – Ніколаса Бекона.

В 1593 році маленького Френсіса відправили на навчання, де він провів лише 3 роки, бо йому не сподобалось викладання філософії. Особливо негативно він ставився до філософії Арістотеля, яку важав не практичною.

Після того, як Френсіс залишив коледж, батько прилаштував його в посольство Британії у Франції, проте й там він пробув всього лише 3 роки. Помер батько і він змушений був повернутись на Батьківщину і думати про те, як заробити на хліб.

Френсіс Бекон влаштовуєтсья на курси адвокатів, закінчивши які прилаштувався у парламенті при палаті Общин, де здобув певний авторитет.

Коли до влади прийшов Яків 1 Стюарт, його кар”єра стрімко пішла в гору, і Бекон став по суті правою рукою короля. Як державнйи діяч,  Френсіс Бекон був зацікавлений у економічному розвитку країни, однак на вершині своєї кар”єри “спідкнувся”.

У 1623 році його звинуватили у хабарництві, у суді він визнав свої помилки і йому заборонили перебувати в Лондоні. Таким чином, у передмісті Лондона Френсіс Бекон починає займатись філософією і стає батьком дослідного природознавства та емпіризму.

Хоча, ще до суду Бекон пише свій відомий “Новий Органон”, де філософ критикує методи Арістотеля і формує нові “методи” життя. Тут викладена його теорія індукції.

У 1629 році, досліджуючи вплив холоду на збереження м”яса, застудившись, Френсіс Бекон помер, ставши першою жертвою дослідного природознавства.

Класифікація наук Френсіса Бекона

Для того, щоб усе упорядкувати, на думку Бекона, слід насамперед здійснтити класифікацію наук, а для цього варто закласти принципи класифікації.

Френсіс Бекон вважав, що в основі класифікації наук мають бути здібності людської душі: пам”яті, уяви, розсудку.

 • Ті науки, які в основі своїй мають пам”ять, що описують факти і події, Френсіс Бекон охопив єдиним поняттям – це “історія”.
 • Дисципліни, в основі яких лежить уява він охопив поняттям “поезія”.
 • Науки, що визначаютсья розсудком, охоплюються поняттям “філософія”. Предметом філософії є Бог, природа і людина.

Відповідно Френсіс Бекон виділяв Божествену філософію, Натурфілософію та Антропологію, або філософію людини. Кожен із цих розділів філософії має своє завдання:

 • Божественна філософія покликана давати інтелектуальне тлумачення Бога і заперечувати атеізм.
 • Натурфілософія займаєтясь вивченням і дослідженням природніх зв”язків і причин, прагне давати їм раціональне пояснення, повинна допомогти людині створювати нові предмети, яких немає в природі, але які необхідні людині.
 • Антропологія у Френсіса Бекона поділена на громадянську філософію, або політику; власне антропологію, що вивчає тіло і душу людини у їх взаємовідносинах зі світом; і логіку, що вивчає людське мислення.

Головна мета Френсіса Бекона і науки – винайдення методу для отрмання максимально достовірного знання, що дасть можливість перетворювати природу і виготовляти предмети, яких потребує людина.

Вчення Френсіса Бекона про ідоли (примари)

Одним із чинників, що перешкоджає нам отримати достовірне знання є ідоли, що приховані у людській свідомості та людському мисленні.

Вчення про ідоли важко вписати в загальну емпіричну систему Бекона, однак варто розуміти, що Френсіс Бекон – це межа між схоластикою та новоєвропейською філософією.

Так Бекон виділяє 4 типи ідолів (примар):

 1. Ідоли роду – це зумовлені природою розуму, специфікою органів відчуттів, обмеженістю їх можливостей хиби з якими ми стикаємось в процесі пізнання. Вони або спотворюють предмет, або безсилі дати реальні дані про нього. Вони можуть породжувати зацікавленість, маючи яку людина вже не може бути об”єктивною.
 2. Ідоли печери – пов”язані з особливостями людської психіки, людськими емоціями.
 3. Ідоли площі (ринку) – це зумовлені спілкуванням людей хиби в пізнанні, пов”язані з неправильним вживанням слів та хибних понятть.
 4. Ідоли театру – це сліпа і фанатична віра в авторитети, це некритичне сприйняття суджень, різних теорій.

Щоб їх “побороти”, писав Френсіс Бекон, необхідно експерементально перевіряти предмет дослідження, достовірність слів та авторитетів.

Вчення про метод в філософії Бекона

Метод – це вчення, сукупність процедур та прийомів, які ми застосовуємо для отримання достовірного знання.

Френсіс Бекон був переконаний, що найважливішим є дослідно-індуктивний метод: від простих визначень, до більш складних, розгорнутих; від конкретного до загального;

В ході експериментів ми накопичуємо емпіричне знання, тут ми фіксуємо властивості предмету. Потім здійснюємо аналіз, виявляючи нові властивості та характеристики, спираючись на попередні дані.

І наступним кроком є виведення чи отримання висновків про ті ж властивості та характеристики тих, чи інших предметів чи явищ.

Завершує метод – виведення аксіом – тверджень, що не потребують доведення. І уже на аксіоми, вважав Бекон, ми можемо спиратись як на достеменне знання, тому що воно очевидне і безпосереднє.

Ось такий от філософ нового часу, батько емпіризму і чи не найцікавіший представник в історії британської філософії Френсіс Бекон.

Сподобалась стаття? Знадобилась? Поділись із Друзями й підпишись на оновлення сайту “Вільна філософія”!

freephilosophy.net

Ф. Бекон: філософські погляди в медицині.

Френсіс Бекон (1561-1626) — видатний учений, філософ і політичний діяч. Він був короткий час лорд-канцлером Англії. Бекон вивчав медицину, проводив експерименти на тваринах. У своїх працях він обстоював думку, що знання є сила (Knowledge is power), а воно неможливе без знання причин (vere scire est per causas scire). Бекон справив великий вплив на формування світогляду багатьох учених, у тому числі свого друга Уільяма Гарвея. Функції організму, за Беконом, можна правильно зрозуміти, осягнути лише за допомогою експериментів на тваринах. Потрібно порівнювати будову тварин з будовою людини, організм здорової людини з організмом хворої.

Інакше кажучи, Бекона можна розглядати як родоначальника матеріалізму в Англії і сучасної експериментальної науки. Не випадково один з основних своїх творів Бекон назвав на противагу «Органону» Арістотеля — «Новий Органон»: якщо філософія Арістотеля — вихолощена схоластикою — була основою і вихідним пунктом наукової діяльності у попереднє тисячоліття, то філософія Бекона слугувала передовій науці епохи Відродження і наступних століть. Наука, за виразом Бекона, «має бути діяльною і слугувати могутності людського роду», повинна оволодіти якомога більшою кількістю таємниць природи, досі ще прихованих від людини. Не бувши лікарем за професією, Бекон виявляв великий інтерес до медицини, висунув і обгрунтував завдання дальшого її розвитку. Попередню медицину, як і сучасну йому, Бекон різко засуджував: «Ми бачимо в ній багато повторень, але мало істинних нових відкриттів». У своїй класифікації він поділяв медицину на три частини, відповідно до трьох її завдань: «Перше полягає у збереженні здоров’я, друге -у виліковуванні хвороб, третє -у подовженні тривалості життя». Досягнення довголіття він вважав «найблагороднішим завданням медицини». У своєму творі «Про гідність і силу наук» (De dignitate et augmentate scientiarum) Бекон передбачливо поставив перед медициною ряд основних завдань. Так, вважаючи недостатньою існуючу описову анатомію, він зазначав: «Слід би в анатомічних дослідженнях ретельно спостерігати за слідами хвороб і результатами їх, за ураженнями і пошкодженнями, які вони спричинюють у внутрішніх частинах. Тим часом цим нехтують». Якщо говорити сучасною мовою, він ставив завдання розробки патологічної анатомії. Бекон вважав за необхідне у процесі лікування хвороб «ретельно записувати все, що відбувається з хворим», і об’єднувати історії хвороби окремих хворих у «медичні описи, які треба докладно складати й обговорювати», тобто, іншими словами, створювати клінічні порадники.

Причини відсутності прогресу в терапії Бекон вбачав у тому, що лікарі визнавали багато хвороб інкурабельними, не бажали поповнювати арсенал лікувальних засобів, вишукувати їх. Він покладав великі надії на хімію, що, на його думку, повинна дати людству особливо цінні лікувальні засоби, вважав перспективними методи лікування за допомогою дієтетики, лікування мінеральними водами і гімнастикою.

Обурюючись проведенням операцій, болісних для хворого, він вимагав розробки й запровадження ефективного знеболювання. У цих вимогах Бекона, по суті, можна вбачати продуману програму наукової роботи в медицині на кілька століть уперед аж до нашого часу.

Можливості майбутньої медичної науки Бекон з дивною прозорливістю показав у фантастичному оповіданні «Nova Atlantis* («Нова Атлантида»), яке він не встиг закінчити. В ньому розповідається про далекий острів в океані, до якого випадково допливають його сучасники. Перш ніж дозволити їм вийти на острів, їх піддають спеціальним заходам, щоб уберегти мешканців острова від можливості занесення епідемічних захворювань. На острові прибульці побачили багато добре обладнаних громадських дослідних, лікувальних установ. В одних провадились досліди над тваринами; за бажанням могли змінювати їх розмір, робити їх багатоплідними й безплідними; в інших установах виготовляли ліки, штучні мінеральні лікувальні води. Прибульці були вражені, побачивши в лікарнях людей, в яких оперативно було видалено важливі органи; раптово померлих уміли оживляти; поживні речовини виробляли такої якості і концентрації, що вже невелика кількість їх робила людину ситою.

Зазначимо, що науково-дослідних громадських закладів у ті часи ще не мала жодна країна. Думку про те, що такі установи потрібні для прогресу науки, в популярній формі вперше висловлено в «Nova Atlantis».

studlib.info

ФРЕНСІС БЕКОН. Біографія і книги Бекона. Англійський філософ, родоначальник англійського матеріалізму. Нова Атлантида

Англійський філософ, родоначальник англійської матеріалізму. Лорд-канцлер при

короля Якова I. Засновник дослідної науки Нового часу. В трактаті «Новий

органон» (1620) проголосив метою науки збільшення влада людини над

природою, запропонував реформу наукового методу — очищення розуму від помилок,

звернення до досвіду і обробка його допомогою індукції, основа якої —

експеримент. Автор утопії «Нова Атлантида».

Френсіс Бекон народився 22 січня 1561 року в Лондоні, в Йорк-хаусі на Стренді,

сім’ї одного з вищих сановників єлизаветинського двору, зберігача великий

печатки Англії —

сера Ніколаса Бекона. Його дружина, мати Френсіса Бекона, походила з родини сера

Антоні Кука — вихователя короля Едуарда VI Ганна Кук була вельми освіченої

жінкою, вона добре володіла старогрецькою і латиною перекладала на англійську

мова теологічні трактати і проповіді Сестра Ганни була заміжня за Вільямом

Сесилем, лордом-скарбником Верлі, першим міністром в уряді королеви

Єлизавети.

Френсіс ріс слабким і хворобливим дитиною, але рано виявив незвичайні

розумові здібності і допитливість Королева Єлизавета прийшла в захват,

побачивши вперше хлопчика Вона довго із задоволенням розмовляла з ним і назвала

його своїм маленьким лордом-хранителем великої печатки

Навесні 1573 року хлопчика посилають вчитися в Трініті-коледж у Кембриджі, де ще

не була зжита стара схоластична система освіти, і, провчившись близько

трьох років у коледжі, Бекон покидає його, несучи з собою збережену на всю

життя нелюбов до філософії Арістотеля, на його думку, придатною лише для

витончених диспутів, але безплідною щодо всього, що могло б служити

користь людського життя Він тоді вже почав мріяти про переворот у науці.

Закінчивши університет, Френсіс відправився в подорож Він об’їхав частину Франції і

оселився в Парижі. Бекон був зарахований до складу англійської місії, виконував ряд

дипломатичних доручень Потрясаемая війнами між католиками і гугенотами,

Франція переживала тоді тривожні часи Дипломатична робота дозволила

юному Бекону познайомитися з політичної, і придворної релігійним життям і

інших країн континенту — італійських князівств, Німеччини, Іспанії, Польщі, Данії

і Швеції, результатом чого з’явилися складені їм нотатки «Про стан Європи»

Тоді ж Бекон винайшов шифрований лист, яким користувався, коли писав

філософські трактати.

Смерть батька в лютому 1579 року змушує Бекона повернутися в Англію Але багатого

спадщини він не отримав і таким чином йому залишалося сподіватися на свої сили.

Бекон надходить в юридичну корпорацію Грейс-Інн, де в протягом декількох років

вивчає юриспруденцію і філософію мабуть, саме в ці роки у нього починає

дозрівати план універсальної реформи науки, який він згодом буде

втілювати у своїх філософських творах

У 1586 році Бекон стає старшиною юридичної корпорації Він будує собі в

Грейс-Інн новий будинок, пише ряд трактатів по праву і займається судової

практикою. До нас дійшло свідчення сучасника — відомого англійського

драматурга Бена Джонсона — про те враження, яке виробляло виступ на

суді Бекона-юриста «Ніколи і ніхто не говорив з більшою ясністю, з більшою

стислістю, з великою вагою і не допускав у своїх промовах менше порожнечі і

пустослів’я Кожна частина його промови була по-своєму чарівна Слухачі не могли

ні кашлянути, ні відвести від нього очей, боячись упустити що-небудь Кажучи, він

панував і робив суддів на свій розсуд те сердитими, то задоволеними

Ніхто краще його не володів їх пристрастями».

Королева призначила Бекона екстраординарним радником. Ця посаду

давала йому право бути захисником у всіх процесах скарбниці і бачити іноді

королеву і розмовляти з нею

Між тим юриспруденцією не обмежувалися інтереси молодого честолюбного

юриста. По своєму народженню і вихованню Бекон мав шанси отримати вигідну

посаду при дворі, і саме цими мотивами пронизана майже вся дійшла до нас

його приватне листування тих років

Його не задовольняє ні призначення екстраординарним королівським адвокатом — на

посада почесну, але не забезпечену платнею, ні зарахування кандидатом на

місце реєстратора Зоряної палати, яку він зміг би зайняти лише через

двадцять років Неодноразово звертається Бекон з покірними проханнями до своїх

високопоставленим родичам Сесі-лям «Я відмінно бачу, що суд стане моїм

катафалком швидше, ніж потерплять крах моє бідне становище і репутація», —

скаржиться він у листі до дядька лорда-скарбника Берлі.

У 1593 році Бекон обирається в палату громад від Мідлсекського графства, де незабаром

здобуває славу видатного оратора На короткий час він навіть очолює

опозицію, коли палата громад намагається відстоювати своє право визначати розмір

субсидій короні незалежно від лордів

В урядових колах це було сприйнято як образа, і поспішив Бекон

в листах до високопоставлених осіб пояснити, що виступав з благими

намірами, що тільки заздрісник або офіційний донощик могли б звинуватити його

у прагненні до дешевої популярності чи опозиції Він просив «зберегти хороше

думка про нього», «визнати щирість і простоту його серця» і «відновити

добре розташування її величності»

Між тим добре розташування до Бекону її величності не далі простягалося

милостивих бесід і консультацій з правових та інших державних питань

Бекон потребував сильного покровителя Таким покровителем міг бути тільки улюбленець

королеви, не поступався в силі міністру і завжди складав йому опозицію. В

той час серце королеви Єлизавети належало Роберту Девере, графу Эссексу.

Це був яскравий, пристрасний, відданий друг і незмінний покровитель

всіх скривджених Він прийняв активну участь в Бэконе

Однак наполегливі і багаторічні спроби впливових друзів роздобути для

Бекона високі посади коронного адвоката виявилися безуспішними. Нічого не

зміг добитися і граф Ессекс, благоволивший до Бекону і вжити в цій справі

весь свій вплив і зв’язки Щоб якось компенсувати цю невдачі і матеріально

підтримати друга, граф подарував йому свій маєток в Твикнем-парк, в десяти милях

від Лондона

У 1597 році вийшло в світ перше твір, який приніс Бекону популярність, —

збірник коротких нарисів, чи есе, які містять роздуми на моральні і

політичні теми. Пізніше він двічі перевидасть свої «Досліди або повчання»,

всякий раз переробляючи і поповнюючи їх новими нарисами За рік до смерті в

присвяті до третього англійського видання Бекон зізнається, що з усіх його

творів «Досліди» отримали найбільшу поширення. «Вони належать до найкращих

плодам, які божою милістю могло принести моє перо».

Ремюза порівнює «Досліди» Бекона зі знаменитими «Дослідами» Монте-ня І якщо Бекон

поступається Монтеню у витонченості, те перевершує його різноманітністю тим, глибиною

думки і змістовністю

У «Дослідах» Бекон викладав свої погляди на питання моралі і політики Він

повстає проти словесної мудрості та, замість метафізичних абстрактних почав,

радить виходити з досвіду, спостерігати людей і життя і керуватися цим знанням

для того, щоб навчити людей стати добрими, а не нав’язувати їм незрозумілих

принципів і не проповідувати вигадану моральність

В політиці Бекон з’явився послідовником ідеї Макіавеллі висловленої ним у більш

м’якій формі Припускають, що багато думки Бекона використовував у своїх

творах Шекспір Це навіть дало привід до необґрунтованої гіпотезою, що драми

Шекспіра були написані Беконом

«Досліди» Бекона ще за життя автора витримали дев’ять видань Слава письменника

перевершила славу юриста й оратора І уряд стало ставитися до нього

прихильніше Залишалося перемогти свого головного ворога — бідність Він задумав

поправити справи вигідним одруженням Однак леді Гетгон, внучка Бюрлейга, розумна, але

примхлива, воліла Бекону багатого старого Кука та таємно повінчалася з ним,

вона не захотіла носити ім’я свого чоловіка і терзала його всю життя Можливо, і

Бекона спіткала б така незавидна доля, але він щиро любив свою жорстоку

кузину Хоча з людських пристрастей теоретично Бекон найбільше цінував

честолюбство і властолюбство і найменше розумів любов

Після невдалого сватання йому нарешті вдалося придбати прихильність

і довіра королеви Бекон вважався другом її фаворита графа Ессекса, тому вона

часто приїздила до нього за порадою

Палкий Ессекс так захоплювався своєю славою, що ставав зарозумілий зі свого

покровителькою Обережний Бекон радив йому бути скромніше, а королеву

умовляв поблажливіше ставитися до фавориту Але коли Ессекс — герой

іспанської війни і кумир лондонського Сіті — втративши колишню довіра королеви і

відсторонений від займаних посад, підніме проти неї демонстративний бунт,

екстраординарний королівський адвокат Френсіс Бекон виступить з обвинуваченням проти

нього в суді

25 лютого 1601 року Ессекс був страчений На прохання королеви, щоб заспокоїти

підданих, Бекон написав «Декларацію про дії і зради, вжитих і

вчинених Робертом, графом Эссексом»

У березні 1603 року Єлизавета померла, і на престол набрав її племінник Яків

I, почалося царювання династії Стюартів Бекон користується його прихильністю

У день коронації короля його шанують званням лицаря

Незабаром він одружився, а після смерті брата зробився власником усіх володінь

свого батька Багатство і чільне положення накладали на нього обов’язки, які

вимагали часу

25 червня 1607 року його призначають штатним адвокатом Він, зрозуміло, незабаром

виправдав вибір короля В палаті громад Бекон був кращим оратором Він з найбільшою

спритністю підтримував думку про з’єднання двох королівств Його діяльність на

цьому терені досі високо цінується юріс

тами Ще через п’ять років Бекон отримав посаду генерал-атторнея — вищого

юрисконсульта корони

Ці роки ознаменувалися і підйомом його філософсько-літературної творчості Бекон

видає трактат «Про значення і успіху знання, божественного і людського»

(1605), що поклав початок втіленню його плану «Великого Відновлення Наук»,

збірник своєрідних мініатюр «Про мудрість стародавніх» (1609), підготовляє

друге, значно розширене видання «Дослідів або настанов» (1612)

мабуть, у той же час він пише трактат «Опис інтелектуального світу»,

опублікований лише після його смерті

В 1614 році розлючений вимогою припинити збір всіх не затверджених палатою

податків, Яків I розпускає парламент і протягом майже семи років править країною

одноосібно, спираючись лише на групу своїх фаворитів, серед яких на перший

план висувається Джордж Вилльерс, згодом маркіз і герцог Бекінгем — одна

з найодіозніших фігур в англійській політичному житті того часу В цей

період починається нове службове піднесення Бекона

У 1616 році він призначається членом Таємної ради, на наступний рік — зберігачем

великий друку, у 1618-му — лордом — канцлером і верховним пером Англії Король

явно прихильний до Бекону, фамільярно називаючи його своїм добрим правителем, і,

їдучи в Шотландію, доручає йому на час свого відсутність управління

державою

У свою чергу лорд-канцлер потрапляє під вплив «до божевілля зарозумілого»

Бэкингема і опиняється втягнутим в цілий ряд його непривабливих махінацій З

зауваження істориків, роки канцлерства Бекона були самими ганебними роками

став прологом англійської революції царювання Якова I В державному

апараті процвітали казнокрадство і хабарництво, королівський двір ще ніколи

не був настільки марнотратний, в країні посилилися політичні і релігійні гоніння

У вересні 1618 року Бекон отримав титул барона Веруламского (Віру-лам —

назва зруйнованого римського містечка, який Бекон затіяв знову побудувати в

стародавньому стилі ) Марнославний, купався в розкоші Бекон байдуже дивився, як

стратили гідних людей, що складали честь і славу свого століття, тільки тому,

що вони не мали щастя догодити Бэкингему

22 січня 1621 року він відсвяткував своє шістдесятиріччя свого народження в колі

друзів і шанувальників, оспіваний поетом Джонсоном, який користувався такою

славою у сучасників, що його ставили вище Шекспіра Через кілька днів

Бекінгем урочисто нагородив Бекона титул віконта Сент-Ал ьбанского

Але через три дні з ініціативи Якова I, гостро потребуючого в субсидіях, зібрався

новий парламент Депутати висловили своє невдоволення зростанням монополій, з

роздачею і діяльністю яких було пов’язано безліч зловживань

Парламент залучив до судової відповідальності найбільш ненависних

підприємців-монополістів Комітет нижньої палати, ревизовавший справи

державної канцелярії, пред’явив обвинувачення у хабарництві лорду-канцлеру

Король у своєму посланні громадам запропонував утворити спеціальну комісію з

розслідування цього де!а з членів обох палат

Лорди підтримали звинувачення проти Бекона, і він постав перед судом на якому

визнав свою провину і відмовився від захисту

Бекона засудили до сплати 40 тисяч фунтів штрафу, висновком в Тауер, позбавлення

права займати будь-які державні посади, засідати в парламенті і

бути при дворі Через два дні він був звільнений з укладення, а незабаром

звільнено і від штрафу Йому було дозволено бути до двору, і в наступному

парламенті він вже міг зайняти своє місце в палаті лордів Але його кар’єра

державного діяча була загублена «Піднесення вимагає часом приниження, а

честь дістається безчестям На високому місці нелегко встояти, але немає і шляху

тому, крім падіння або принаймні заходу — а це сумне видовище » —

писав Бекон в есе «Про високої посади» Справедливість цих слів підтвердила і

доля їх автора

У 1620 році Бекон опублікував своє основне філософське твір — «Новий

Органон» — за задумом другу частину так і незавершеного головної праці свого

життя — «Великого Відновлення Наук» Тепер він весь віддається творчості Він

складає збірник англійських законів, працює над історією Англії при Тюдорах,

готує третє видання «Дослідів чи повчань» і, нарешті, в 1623 році

публікує свій самий об’ємистий працю «Про гідність і примноження наук» —

першу частину «Великого Відновлення Наук» В ці ж роки він пише утопію

«Нова Атлантида»

Свій «Новий Органон» Бекон присвятив Якову I, який, за його словами, нагадував

йому мудреця Соломона Перед очима Якова I він і «запалив новий світильник у темряві

філософії минулого» На обкладинці «Нового Органон» був намальований корабель, готовий

пройти Геркулесові стовпи Бекон тепер вважав себе просвітителем світу, посланим

понад А раніше він відрізнявся більшою скромністю, коли писав лорда Солсбері «Я

тільки дзвонар, який встав раніше за інших для того, щоб всіх скликати в

церква»

Король виділив йому пенсію у 1200 фунтів, це, разом з іншими його доходами,

становило понад 15 тисяч фунтів Але Бекону з його схильністю до божевільної розкоші

цього, звичайно, було мало Йому довелося попрощатися з Йорк-хаусом, будинок, в якому

він народився, перейшов в руки герцога Бэкингема Горгамбури довелося закласти, і це

колись розкішний маєток зберегло лише свої чудові дерева Приїжджаючи

в Лондон, Бекон іноді зупинявся у своїх родичів, але здебільшого у

Грейс-Інн

Особисте життя мислителя залишилася незаплямованою, одягався він завжди просто, вів

правильний спосіб життя, не віддавався азартних ігор, звертався з усіма

привітно і відрізнявся великою дотепністю Бекон записував свої влучні вислови

Перед сном він обов’язково випивав склянку пива Філософ казав, що на його

здоров’я діють фази Місяця, весною, під час дощу, він виїжджав у відкритому

екіпажі, стверджуючи, що це дуже корисно для здоров’я

Любов до лестощів і до переваги не завадила йому оточити себе гідного вими

друзями Сучасники розповідали, що сер Френсіс Бекон любив диктувати свої

афоризми, гуляючи в саду Одним з улюблених їм секретарів, який записував його

думки і перекладав його праці з латинської мови анпииский, був Гомас Гоббс,

майбутній великий філософ

Першим плодом його мирної, усамітненого життя стала історія Генріха VII, яку

він хотів довести до царювання Генріха VIII і Єлизавети Це викликало твір

загальний інтерес, але не мала великого успіху, незважаючи на те що володіло

значними перевагами Локк вважав цю працю зразковим

До цього ж часу відносяться праці Бекона по законодавства, якими до цих

досі користуються фахівці з цієї частини Тут, як і завжди, Бекон від приватних

питань переходить до загальних, він почав з розгляду законів Англії і скінчив

знаменитим введенням в історію законодавства, відомим під заголовком «Про

загальної справедливості і джерела права» Ця праця був мрією філософа-

енциклопедиста

Бекон захоплено вивчав природні явища Він записував міркування про

походження вітрів, про життя і смерть, про звуці, про густини тіл

Популяризуючи свої ідеї, Бекон написав книгу про утопічному державі «Нова

Атлантида» (опублікована посмертно в 1627 році) цьому творі Бекон

описує дивовижні для його часу науково-технічні досягнення,

перетворюють життя людини тут і кімнати чудесного зцілення хвороб і

підтримки здоров’я, і човни для плавання під водою, і різні зорові

пристосування, і передача звуків на відстані, і способи поліпшення породи

тварин, і багато іншого

Незважаючи на те, що він надавав великого значення науці і техніки в житті

людини, Бекон вважав, що успіхи науки стосуються лише «вторинних причин», за

якими стоїть всемогутній і непізнаваний Бог При цьому Бекон весь час

підкреслював, що прогрес природознавства хоча і губить забобони, але зміцнює

віру Він стверджував, що «легкі глотки філософії штовхають часом до атеїзму, більш

глибокі повертають до релігії»

В останній рік свого життя Бекон надрукував останнє, найповніше видання

«Дослідів» і переклад декількох псалмів у віршах Про своєму поетичному таланті він і

сам був невисокої думки

2 квітня 1626 року була холодна погода, йшов сніг Бекон катався в екіпажі з

медиком короля, і йому прийшла думка випробувати дію снігу на оберігання від

гниття органічних речовин Він вийшов з екіпажу і, купивши в однієї селянки

зарезанную курку, тут же власноруч обклав її снігом

По всій імовірності, від цього він застудився, причому захворів так швидко, що

змушений був зупинитися в будинку графа Арунделя Він написав лист графу,

вибачаючись, що оселився в його будинку без попиту Це було останній лист Бекона,

у ньому є і такі рядки «Я мало не піддався долі Плінія, який помер,

наблизившись до Везувию, щоб краще спостерігати виверження» У кінці листа він

повідомляє графу, що досвід як можна більш вдався

Йому було тоді шістдесят шість років

Його поховали в церкві святого Михайла, де лежала його мати Бекон не залишив

пості себе потомства, дружина пережила його і вийшла заміж за іншого

Один з його друзів поставив йому пам’ятник з білого мармуру, на якому він

представлений сидить і зануреним в розумовий процес

За п’ять місяців до своєї смерті Бекон зробив розпорядження щодо свого

майна та своїх творів і написав духовний заповіт, в якому солідну

суму виділив на заснування двох кафедр реальної філософії в Оксфордському та

Кембриджському університетах. В цьому заповіті не Бекон забув нікого з своїх

друзів і подбав нагородити своїх слуг Він також відмовив порядну суму леді

Кук (уроджена леді Геттон) і її двох дітей. У додатку до заповіту Бекон

позбавив більшої частини спадщини свою дружину «внаслідок поважних і важливих

причин»

Бекон був першим мислителем, який зробив дослідне знання ядром своєї філософії.

Саме Бекон коротко висловив одну з основоположних заповідей нового мислення:

«Знання — сила». У знанні, у науці Бекон бачив потужний інструмент прогресивних

соціальних змін. Для Бекона природа виступає об’єктом науки, яка

надає людині для зміцнення його панування над силами природи

Наука, за Беконом, утворює своєрідну піраміду, підстава якої

складають історія людини і історія природи. Потім ближче до основи

розташована фізика, далі всього від підстави і ближче до вершині знаходиться

метафізика. Що ж стосується самої верхньої точки піраміди, то Бекон сумнівається в

можливості проникнення людського пізнання в цю таємницю. Для характеристики

вищого закону Ф. Бекон користується фрази з «Екклизиаста»: «Творіння, яке

від початку до кінця є справа рук Бога»

Вплив філософії Бекона на сучасне йому природознавство і подальше

розвиток філософії величезне. Його науковий метод дослідження явищ природи,

розробка концепції необхідності її експериментального вивчення зіграли свою

позитивну роль в досягненнях природознавства Логічний метод Бекона дав

поштовх розвитку індуктивної логіки Його класифікація наук була позитивно

сприйнята вченими і навіть покладена в основу поділу наук французькими

енциклопедистами. Деякі дослідники (наприклад, Дж. Дьюї) навіть

розглядають Бекона як попередника сучасної інтелектуальної життя і

пророка прагматичної концепції істини (Мається на увазі його вислів: «Що в

дії найбільш корисно, то і в знанні найбільш істинно» )

bibliograph.com.ua

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.