В чем сходство положения дворянства и духовенства: В чем сходство положения дворянства и духовенства? Чем отличалось от них третье сословие?

Содержание

1. В чем сходство дворянства и духовенства?

1) Які території були завойовані Римською республікою у II ст. до н. е.?2) Які зміни відбулися в римській армії у період республіки?3) Порівняйте зовн … ішню політику Стародавніх Риму та Греції. Які спіль-ні та відмінні риси ви можете назвати? До яких наслідків призвелорозширення території Риму?​

3) Порівняйте природно-кліматичні умови Італії та Греції. Як ви вва-жаєте, чому греки були вправними мореплавцями, а римляни довгобоялися моря? Термін … ово​

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Конспекты на тему:1) Лжедмитрий ||2) Тушинское правительство3) Вторжение Речи Посполитой и Швеции в Россию​

Утворення держави монголами відбулося уА наприкінці XII століттіБ на початку XII століттіВ наприкінці ХІ столітті​

Зміст поняття з урахуванням послідовності етапів історичного дослідження:картина-образА історичний фактВ історичний описБ історичне джерелоГ історични … й образ​​

визначте досягнення і прорахунки діяльності К.Розумовського СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА кратко и ясно​

Прочитайте уривки із джерел, які відображають процес зміни програмових положень Революційної української партії (РУП) та її наступниці Української соц … іал-демократичної робітничої партії (УСДРП), і дайте відповіді на запитання. Із програмових положень Революційної української партії (РУП) та Української соціал-демократичної робітничої партії (УСДРП) 1) «Самостійна Україна», 1900 р.: «Одна-єдина, неподільна, вільна, самостійна Україна від Сяну аж по Кавказ»; «Усі, хто на цілій Україні не за нас, ті проти нас. Україна для українців, і доки хоч один ворог-чужинець лишиться на нашій території, ми не маємо права покласти оружжя. І пам’ятаймо, що слава і побіда — се доля борців за народну справу». 2) 1902 р.: «…ідеалом партії є вільна, самостійна Україна з широко розвиненим соціалістичним державним устроєм». 3) 1903 р.: «…Світогляд «Самостійної України» не є тепер типовим для нашої партії»; «національне питання вигадала буржуазія, щоб затемнювати самосвідомість пролетаріату»; «РУП перейшла на загальні засади марксизму, вимагаючи національної автономії України».

4) 1904 р.: «»Самостійна Україна» була теоретичною помилкою». 5) 1905 р.: «Гасло «Самостійна Україна» РУП хутко змінила на «автономію» й прийняла назву УСДРП». 1. Як змінювалися програмові положення щодо державного статусу України? 2. Про що свідчили ці зміни? 3. Чим вони були зумовлені?

Військова реформаРозгляньте літографії з книжки XIXстоліття (Рядові стрільці у 1674 р.; Рядовийармійського піхотного полку у 1720—32Рр.). Яких змін за … знала російська армія уХоді проведення реформи?

Даю 20 балів СРОЧНО≡ Якого значення надавали на межі ХІХ-ХХ ст. «українському питанню» Російська, Німецька й Австро-Угорська імперії?

Поповичи революции – Еженедельный «Ъ» – Коммерсантъ

На встрече со Сталиным в сентябре 1943 года митрополит Сергий пожаловался, что в церкви не хватает священнослужителей. «А почему нет кадров?» — спросил Сталин. Обсуждать вопрос об арестах и расстрелах священнослужителей митрополит не стал, ответив дипломатичной шуткой: «По разным причинам, одна из которых такая: мы готовим священника, а он становится маршалом Советского Союза». Напомнив Сталину о его семинарском прошлом, Сергий разрядил обстановку и завел речь об открытии в СССР духовных учебных заведений.

АЛЕКСАНДР КРАВЕЦКИЙ

В советской номенклатуре, а ранее — в революционном движении было немало бывших семинаристов. Несостоявшиеся священнослужители, избравшие светскую карьеру, оказали огромное влияние на систему ценностей русских революционеров. Не случайно в полицейских сводках предреволюционных лет неблагонадежные «поповичи» встречаются почти так же часто, как «студенты».

Замкнутое сословие

В дореволюционной России положение священника радикально отличалось от современного. Дело в том, что духовенство представляло собой особое сословие, представители которого были освобождены от уплаты налогов и военной службы. Оборотной стороной этой привилегии было то, что в результате духовенство превратилось в замкнутое сословие. Мещане и крестьяне практически не имели шанса принять священнический сан, поскольку государство не хотело терять налогоплательщиков.

Дворяне же в священники не рвались, поскольку для них это было существенным понижением социального статуса.

Следствием сословной замкнутости была удивительная традиционность духовенства. В мире, который менялся все быстрее и быстрее, оно оставалось своеобразным очагом стабильности. Если посмотреть мемуары выходцев из духовного сословия, родившихся в 20-х годах XIX века, и сравнить их с дневниками поколения, родившегося в 1870-е годы, то поражает схожесть установок и системы ценностей. А ведь это был период общественной ломки и модернизации. Старшее поколение достигло 40-летнего возраста к моменту отмены крепостного права, а младшее — к эпохе первой русской революции.

Во второй половине XIX века духовенство составляло примерно 1% от населения страны. Вроде бы не так уж и много. Но его влияние на общественную жизнь России было очень большим. Духовенство и дворянство (дворян было 1,47% от общего населения) — это образованные сословия России. Усилиями этих сословий развивался процесс просвещения и модернизации огромной страны.

Для мальчиков из священнических семей духовное училище и семинария, то есть среднее образование, были практически обязательными. Их судьба была предопределена: получив соответствующее образование, сын наследовал приход, в котором служил отец. Если же сыновей было несколько, то им приходилось искать другой приход. В таком случае наиболее простым вариантом была женитьба на дочери священника, у которого не было сыновей, и он мог передать священническое место в качестве приданого за невестой.

Для детей духовенства семинария была практически единственным способом получить среднее образование

Фото: Санкт-Петербургская Духовная Академия

Государственные законы ограничивали для семинаристов возможность поступления в университеты и светские учебные заведения. Причем главной сложностью было несовпадение гимназической и семинарской программ. Условием поступления в университет было успешное окончание гимназии, а не семинарии. Бюрократические преграды были то более жесткими, то несколько смягчались.

Но во все времена находилось достаточно большое количество священнических детей, решавших не принимать сана и делать светскую карьеру. Однако в сменившем сферу деятельности поповиче окружающие продолжали видеть семинариста, выходца из духовного сословия. Об этом свидетельствуют многочисленные мемуары.

Далеко не все выпускники духовных учебных заведений принимали сан

Фото: Heritage Images / Getty Images

«Я лично ощущал Владимира Ивановича,— писал автор воспоминаний о В. И. Вернадском,— как типичного поповича, начиная с его внешности, манеры говорить и работать, кончая складом его синтетического объемистого и смелого ума и мышления».

«Катехизис» и «Капитал»

В университете выходцев из духовного сословия было невозможно спутать со студентами-дворянами. И дело здесь было не только в том, что в массе своей дворянские дети были куда более состоятельны, чем дети священников. Слишком уж разные культурные и бытовые традиции стояли за ними.

Дворяне были русскими европейцами, владели современными иностранными языками и часто знали европейскую культуру намного лучше, чем русскую. Даже Библию дворянские дети читали по-немецки или по-французски. Священнических детей иностранным языкам, как правило, не учили, зато в семинарии много времени уделялось латыни. В семьях духовенства читали почти исключительно русскую литературу, часто не самую современную.

В результате дворянские дети видели в поповичах ограниченных простаков, а поповичи считали дворян людьми поверхностными и распущенными. Между студентами-поповичами и студентами-дворянами было и взаимное неприятие, и взаимное подначивание.

Дворяне и бывшие поповичи относились друг к другу примерно так же, как представители двух живущих рядом национальных диаспор, то есть как к чужакам, с существованием которых приходится мириться.

Между тем в процессе формирования новой России поповичи и дворяне были главными действующими лицами. Два наиболее образованных сословия выступали в роли своеобразной кузницы кадров. Выходцы из них занимали практически все должности и социальные ниши, связанные с интеллектуальным трудом. Из дворян и из духовенства формировалось сословие людей умственного труда, которое обычно называют разночинцами.

Из мальчиков, получивших образование в семинариях, вырастали не только священнослужители, но и не принявшие сан пролетарии умственного труда, которых обычно называют разночинцами

Фото: Тульская Духовная Семинария

Система взглядов разночинной интеллигенции представляла собой ни на что не похожий коктейль. Здесь сочеталось несочетаемое. Материалистические построения приобретали здесь характер религиозных догматов. Вера в то, что человеческую индивидуальность определяет среда, то есть социум, сочеталась со стремлением порвать эту зависимость и жить, следуя абстрактному учению. Проповедуемый теоретиками «разумный эгоизм» сочетался с идей бескорыстного служения — человечеству, крестьянству, народу, партии.

Во всем этом видно влияние книг и статей, посвященных жизни христианина в миру. Внутренняя собранность, борьба со страстями, служение ближнему и верность вероучению — все это добродетели христианина. И все эти ценности заимствуют и «новые люди», только место «Катехизиса» митрополита Филарета у них занимают тома Прудона, Маркса, Герцена и Чернышевского.

Отдельная тема — популярность в этой среде мирского аскетизма, то есть сознательного отказа от материальных благ и радостей жизни. В романе «Что делать?» — культовой книге эпохи — описан идеальный революционер-аскет, отказавшийся от семьи и бытовых удобств, пытающийся ограничивать себя в пище, спать на гвоздях и т. д. Главы, посвященные Рахметову, кажутся ремейком житийной литературы, рассказывающей о подвижниках, спавших на камнях и колючках или отдававших свое тело на съедение насекомым.

Когда монахи, борясь со страстями, умерщвляли таким образом плоть, это понятно. Но когда к подобным практикам обращается материалист и рационалист, это кажется полным абсурдом. Однако материализм разночинцев был верой, а не рациональным учением. В соответствии с этой верой они и пытались выстроить собственную жизнь. Тут-то и происходила подмена: из глубин памяти всплывали те схемы правильной жизни по вере, которые им внушили в годы семинарской юности, и жизнь революционера начинает выкраиваться по лекалам древних патериков.

Среди политических ссыльных и каторжан людей с семинарским прошлым было не так уж мало

Фото: Granger / DIOMEDIA

Из проповедей и благочестивой литературы заимствовано и восторженное отношение разночинцев к труду. В призывах к благородному труду на благо будущего России отчетливо слышны отголоски слов апостола Иакова о вере, которая без дел мертва. Отсюда и особое отношение интеллигенции к труду, и представление, что праздность — мать всех пороков. Эти призывы звучали настолько часто, что к концу века уже успели надоесть. И когда слова «мы будем трудиться» звучат из уст персонажей Чехова, их уже невозможно воспринимать всерьез.

Востребованные поповичи

На первый взгляд кажется неожиданным, что на облик «новых людей» дворяне оказали меньшее влияние, чем дети духовенства. Ведь дворяне были лучше образованы и скорее могли претендовать на роль посредников, несущих в Россию европейские политические схемы.

Стать лидерами демократического движения дворянам мешали их социальные комплексы. Для дворян-радикалов XIX века было характерно своеобразное чувство вины перед народом за крепостное право и все, что с ним связано. Социальное покаяние плохо сочетается с лидерством.

На поповичах не лежала вина за крепостничество. К тому же они были куда ближе крестьянам, чем дворяне. Дворяне были готовы видеть в молодых поповичах лидеров народного движения. Многие народники видели в семьях сельских священников тот самый идеальный русский народ, у которого дворянам следовало учиться. В отличие от дворян священники не были вестернизированы, а в отличие от крестьян — имели образование.

Не случайно в поэме «Кому на Руси жить хорошо» дворянин Некрасов связывает изменения в стране не с крестьянами-правдоискателями, а с дьяконским сыном Григорием Добросклоновым.

Мода на разночинцев-поповичей в русском обществе действительно существовала. Характерными в этом отношении являются воспоминания Софьи Ковалевской, первой русской женщины-математика, о «нигилисте», приятеле ее сестры: «Его нескладная долговязая фигура, длинная жилистая шея и бледное лицо, окаймленное жидкими желтовато-русыми волосами, его большие красные руки с плоскими, не всегда безупречно чистыми ногтями, но всего пуще его неприятный вульгарный выговор на «о», несомненно свидетельствующий о поповском происхождении и о воспитании в бурсе, все это делало из него очень обольстительного героя в глазах молодой девушки с аристократическими привычкам и вкусами».

Пришедшие в революционное движение поповичи знали себе цену, были готовы стать лидерами и утверждали, что дворяне завидуют их интеллекту и трудолюбию. Именно поэтому американский историк Лори Манчестер остроумно назвала поповичей самопровозглашенным авангардом народных масс.

Заклятые друзья

Мода на поповичей не мешала дворянам с некоторой брезгливостью относиться к бывшим семинаристам. Не способствовала взаимной симпатии и обостряющаяся конкуренция на рынке интеллектуального труда. После отмены крепостного права лишенные основы своего материального благополучия дворяне вдруг обнаружили, что главными их конкурентами — и в борьбе за рабочие места, и в борьбе за влияние на общество — являются именно выпускники семинарий.

Далеко не все дети из больших священнических семей могли найти себе место на приходе. Светская служба предлагала значительно больше вариантов

К пореформенному времени относятся многочисленные апологии дворянства, авторы которых пытались доказать, что потомки дворян выше потомков поповичей, поскольку они принадлежат культуре прогрессивного Запада, а не отсталой сельской России. Бывших семинаристов упрекали за антиэстетизм, утилитаризм и прагматизм. Славянофил М. Н. Катков утверждал, что нигилистическое направление в русской литературе возникло благодаря поповичам. И. С. Тургенев жаловался, что выходцы из духовенства без должного почтения относятся к дворянской культуре: «Им завидно, что их вырастили на постном масле, и вот они с нахальством хотят стереть с лица земли поэзию, изящные искусства, все эстетические наслаждения и водворить свои семинарские грубые принципы. Это, господа, литературные Робеспьеры».

Широко известны записи Зинаиды Гиппиус, сделанные после заседаний «Религиозно-философских собраний», на которых интеллектуалы-богоискатели надеялись найти общий язык с духовенством: «В этих «выходцах» (из духовенства.— “Ъ”) многое изумляло нас — такие они были иные по быту, по культуре. Но изумительнее всего оказывался их упрямый… рационализм. Вот тебе и «духовная» молодежь».

Резкие высказывания о той роли, которую поповские дети сыграли в русской культуре, обнаруживаются и у писателей, которых трудно обвинить в антиклерикализме. «Я обнаружу врага России,— писал Достоевский,— это семинарист». А философ Константин Леонтьев, принявший в конце жизни монашеский постриг, объяснял Н. Н. Страхову, что тот никогда не сможет оценить значение русского дворянства, поскольку он выпускник духовной школы. Забавно, что хозяйка консервативного салона генеральша А. В. Богданович писала о Победоносцеве: «У него мелкая душа, он завистливый, в нем течет поповская кровь».

Апогеем борьбы защитников традиций русской культуры с «семинарскими выскочками» стала написанная на рубеже веков «История русской литературы XIX века» Николая Энгельгардта, в которой творчеству выходцев из духовного сословия посвящена целая глава. По его мнению,

русская литература XIX века отчетливо делится на дворянскую, вершиной которой был Пушкин, и семинарскую. Причем одной из «характернейших черт «семинарской» школы является «отречение от Пушкина», от эстетики, от прекрасного».

Всю историю литературных споров эпохи Энгельгардт рассматривает как столкновение «гимназической» и «семинарской» традиций или, попросту говоря, гуманизма и схоластики. Прообразом этой борьбы он считает известное обращение священника Матфея Константиновского к Гоголю: «Отрекись от Пушкина. Пушкин был язычник и грешник». Энгельгардт пишет, что литераторы-разночинцы, упрекающие Пушкина за недостаточный интерес к социальным вопросам, поступают точно так же, как священник, отметающий Пушкина, поскольку тот не писал о православии.

«Воспитанники семинарий,— восклицает Энгельгардт,— иерейские сыновья, хотя и порывавшие со всеми традициями своего сословия, в одном были верны заветам «попа Матфея»: Пушкина, и с ним чистое художество, красоту, свободную, чуждую «полезного» мысль, ненавидели и гнали, и мало того, обучили «отречению от Пушкина» целые поколения русской молодежи».

Приводя эту цитату, я не готов с ней солидаризироваться. Но она очень хорошо показывает, какой вклад, по мнению эстета начала XX века, семинаристы внесли в русскую культуру.

Взрывоопасные семинаристы

В революционных выступлениях участвовали не только бывшие семинаристы, но и действующие студенты духовных семинарий, то есть люди, собирающиеся принять священнический сан. В архиве Синода сохранилось немало дел, сообщающих о волнениях в духовных учебных заведениях.

Началось все в 1860-е годы. Первая крупная акция семинаристов произошла в Казани. Она имела вот такую предысторию. В одном из сел губернии после чтения манифеста об отмене крепостного права произошли крестьянские волнения. Правительство послало войска, которые подавили крестьянское выступление, причем были убитые. В честь успешного завершения силовой акции казанское дворянство организовало банкет.

Чествование военных, стрелявших в собственный народ, многим казалось аморальным, и группа студентов Казанской семинарии решила отслужить панихиду по убитым. Служение совершали два студента-семинариста — священник Яхонтов и иеродиакон Мелетий. А после панихиды в храме произнес речь профессор Казанской духовной академии А. П. Щапов, закончивший ее словами о необходимости конституции. На панихиде присутствовало 400 студентов семинарии и несколько профессоров. Для того времени такое выступление казалось страшной крамолой. Последовал царский указ о заключении Яхонтова и Мелетия в Соловецкий монастырь и аресте Щапова.

Первое крупное выступление семинаристов произошло в Казанской семинарии

Фото: Казанская православная духовная семинария

Вскоре произошли аресты в Пермской семинарии, студенты которой были уличены в изготовлении рукописных копий «Посланий старца Кондратия», политического памфлета, направленного против духовных и светских властей. Проведенное в Казани и Перми следствие показало, что в обеих семинариях распространялись одни и те же «крамольные» сочинения, причем источником крамолы была Пермь.

Шеф жандармов князь В. А. Долгоруков обратился в Синод с секретным письмом, в котором просил разрешения внезапно обыскать и студентов, и преподавателей нескольких семинарий. Синоду не хотелось пускать жандармов в учреждения, находящиеся в его ведомстве, и спецоперация не состоялась. Но синодальные ревизоры провели расследование и выяснили, что

в помещении библиотеки Пермской семинарии собирались политические ссыльные. В самой же библиотеке совершенно открыто хранились и выдавались учащимся оппозиционные издания и книги неблагонадежных авторов.

Десятилетие спустя в семинариях появились ножи и взрывчатка. В 1879 году студенты Воронежской семинарии подбросили нелюбимому инспектору в печь коробку с порохом. Инспектор не пострадал, и дело спустили на тормозах. Через три года эксперимент повторили, заложив заряд в квартиру ректора. Ректор тоже не пострадал, но неудавшийся теракт все-таки решили расследовать. При этом выяснилось, что в семинарии уже давно действует подпольный кружок, на заседаниях которого выступали какие-то пришлые агитаторы. Кружок имел библиотеку нелегальной литературы, контактировал с местной организацией «Земли и воли».

Неформальная жизнь (в XIX веке подобные сборища назывались подпольными кружками) всегда популярна в молодежной среде

Фото: Heritage Images / Fine Art Images / DIOMEDIA

Попытки взорвать неугодных преподавателей предпринимались не только в Воронеже. В 1886 году студенты Могилевской семинарии взорвали квартиру инспектора. Инспектор не пострадал, а вот квартиру разгромили основательно: печь была разнесена, двери сорваны, окна выбиты.

В том же году исключенный из Тифлисской семинарии ученик зарезал ректора, за что получил 20 лет каторги. Во время следствия в бумагах убийцы нашли зашифрованные списки членов семинарского кружка, ставившего своей целью «воспитывать людей с твердым характером и благим умом». Однако все члены кружка твердо стояли на том, что занимались исключительно самообразованием, а политикой не интересовались.

В 1893 году ученик Псковской семинарии Гиацинтов пришел на квартиру к обер-прокурору Синода К. П. Победоносцеву и бросился на него с ножом. Обращаться с холодным оружием в духовных семинариях не учили, поэтому обер-прокурор Синода не пострадал. На допросах семинарист заявил, что приехал в Петербург, чтобы убить царя, но царя слишком хорошо охраняют, поэтому он решил убить Победоносцева, который тоже является известным реакционером. Следователи усомнились во вменяемости Гиацинтова, и его поместили в лечебницу.

«Марсельеза» и пожарные насосы

Взрывы и поножовщина все-таки не относились к числу любимых развлечений российских семинаристов. Обычно семинарские волнения не были связаны с прямым насилием. Куда чаще в семинариях происходили обычные студенческие стачки, участники которых требовали чего-то вполне конкретного, например создать кассу взаимопомощи или открыть общественную студенческую библиотеку. Однако власти — как церковные, так и светские — одинаково нервно реагировали и на прямой террор, и на вполне невинные социальные требования.

В волнениях учащейся молодежи семинаристы участвовали наравне со студентами

Фото: Bulla / Hulton ArchiveGetty Images / Getty Images

Такую реакцию можно понять. Духовные учебные заведения все более активно включались в работу различных студенческих союзов и обществ. Так, в 1886 году исполнялось 25 лет со дня смерти Николая Добролюбова. Радикальная молодежь собиралась в этот день возложить венки на его могилу. Полиция не допустила проведения акции. При этом выяснилось, что среди активистов были и студенты Санкт-Петербургской духовной академии. Они подготовили венок с надписью «Н. А. Добролюбову — студенты Петербургской духовной академии».

Если переводить на реалии нашего времени, то представьте себе делегацию молодых людей в подрясниках, которые придут на Большой Москворецкий мост с венком, украшенном надписью: «Борису Немцову от питомцев духовных школ».

На церковные власти этот венок произвел сильное впечатление, и вскоре Синод разослал циркуляр, где говорилось, что студенты духовных учебных заведений «без особого на то разрешения своего ближайшего начальства не имеют права участвовать в чествованиях, носящих публичный характер».

Изготовлением венков общественная активность семинаристов не ограничивалась. Бунты и стачки были обычным делом. В марте 1901-го произошли серьезные беспорядки в семи духовных семинариях. «Как только произошли беспорядки в Тульской семинарии,— доносил расследовавший волнения в Калуге ревизор,— тогда же немедленно в Калужской семинарии появились надписи на стенах: «Братцы! Поддержим туляков!», «Постоим за свободу!» и т. д. Тут же появились призывы: «Бунт! Бунт!», «К оружию!», «Долой монархию, республика!»».

В 1908 году в Волынской семинарии жандармы проводили обыск с целью доказать причастность некоторых семинаристов к «Всероссийскому общесеминарскому союзу». Однако ночевавшие в общежитии студенты не дали жандармам возможности спокойно работать. Более 200 воспитанников с криками и свистом пытались прорваться в охраняемые городовыми двери, пели «Марсельезу» и требовали удалить жандармов из здания семинарии. Когда же обыск все-таки начался, студенты начали бить стекла, бросать в представителей власти различные тяжелые предметы, а затем семинаристы включили пожарный насос. Когда вода стала заливать семинарский коридор, обыск пришлось прекратить.

«С рассветом,— читаем мы в официальном отчете,— прибыл в семинарию в пешем строю эскадрон драгунского казанского полка… Командир эскадрона приказал сыграть сигнал и, воспользовавшись наступившей после этого продолжительной тишиной, обратился к воспитанникам с требованием улечься немедленно в свои кровати, предупредив, что после третьего сигнала будет дан залп. Предупреждение это не имело положительных результатов».

Большинство участников этих битв с полицией благополучно закончили семинарии и уже в священном сане пережили революцию, большевистские гонения, ссылки, лагеря. Среди советских чиновников, боровшихся с церковью, и следователей, допрашивающих арестованных священников, было немало людей с семинарским прошлым.

Сословия в России: историческая правда России от РВИО

Сословия – это социальные группы, обладавшие определенными правами и обязанностями, которые были закреплены в обычае или законе.

Когда появились сословия

Сословия в России стали появляться после объединения русских земель в единое государство. При этом происходило ослабление влияния местной удельной феодальной аристократии и рост влияния дворянства в посадской верхушке.

С началом проведения Земских соборов расширяется и круг участников. Здесь вместе с боярско-дворянским сословием и духовенством принимает участие и верхушка посада. На собор 1613 года были приглашены представители черносошного крестьянства. В это время сословное деление отличалось большой пестротой и разнообразием.

Разрядные списки XVI века и Бархатная книга (1687 год) привели к тому, что дворяне из служилого превратились в наследственное сословие. Некоторые изменения наследственных принципов сословных организаций произошли при Петре I с введением Табели о рангах.

Тем не менее сложившееся сословное деление на дворян, духовенство, городских и сельских обывателей просуществовало до Октябрьской революции 1917 года.

Сословия, их права и обязанности

Сословие

Внутрисословные группы

Права и привилегии

Обязанности

Дворянство

Потомственные и личные.

– Владение населенными землями.

– Освобождение от налогов.

– Освобождение от земских повинностей.

– Освобождение от телесных наказаний.

– Освобождение от обязательной службы.

– Сословное самоуправление.

– Поступление на госслужбу и получение образования.

Личные дворяне не могли передавать свое достоинство по наследству.

Без особых обязанностей.

Духовенство

Белое (приходское),

черное (монашеское).

Духовенство освобождалось от рекрутской повинности и телесных наказаний. Служители церкви имели право получить хорошее образование.

Представители духовенства были обязаны посвятить свою жизнь церкви.

Были обязаны проповедовать Слово Божие.

Почетные граждане

Потомственные и личные.

Свобода от рекрутской повинности, подушного налога и телесных наказаний. Право выбора на общественные должности, но не на государственные.

Без особых обязанностей.

Купечество

1-, 2- и 3-й гильдий.

Купцы 1-й гильдии имели крупный внутренний и внешний торговый оборот. Были освобождены от многих налогов, рекрутской повинности и телесных наказаний.

Купцы 2-й гильдии были заняты ведением крупной внутренней торговли.

Купцы 3-й гильдии вели городскую и уездную торговлю. 

Купечество имело право сословного самоуправления и доступ к приличному образованию.

Купцы 2- и 3-й гильдий обязаны были нести рекрутскую, земские и налоговые повинности.

 

 

Казачество

 

Казаки владели землей, освобождались от выплаты податей.

 

Казаки обязаны были нести военную службу (срочную и в запасе) с собственным снаряжением.

Мещанство

Ремесленники, мастеровые и мелкие торговцы.

Мещане занимались городскими промыслами и уездной торговлей. Имели право сословного самоуправления и ограниченный доступ к образованию.

 

Мещане платили все существующие тогда подати, несли рекрутскую повинность. К тому же они не владели землей, обладали урезанными правами и широкими обязанностями.

Крестьянство

Государственные и крепостные до 1861 года (помещичьи, посессионные и удельные).

 

Государственные крестьяне имели права общинного владения землей и сословного самоуправления.

Крепостные прав не имели вообще. После 1861 года крестьянское сословие унифицировалось, получив минимум гражданских и имущественных прав.

Крепостные крестьяне должны были отрабатывать барщину, платить оброк и нести другие повинности в пользу владельцев. Все крестьянство до 1861 года и после несло рекрутскую повинность (до 1874 года) и большую часть тягла в пользу государства.

Дворяне-помещики: рождение нового сословия. Правовые расследования РАПСИ | Российское агентство правовой и судебной информации

История изменений статуса дворян может служить символом зарождения единых правовых норм и распространения их на все слои общества. О трансформациях связки прав и обязанностей дворян и крестьян как прообразе правовых взаимоотношений привилегированных сословий и общества в формирующемся государстве рассказывает в шестом эпизоде своего расследования кандидат исторических наук, депутат Госдумы первого созыва Александр Минжуренко.


История русского дворянства интересна в правовом аспекте тем, что в течение всей эпохи феодализма права дворян расширялись и неуклонно возрастали по восходящей. И это при том, что права других основных сословий русского общества – крестьян и бояр – настолько же неуклонно сокращались. 

Объясняется это, видимо, тем, что дворяне явились атрибутом монархии и инструментом ее укрепления. Если крестьяне, ремесленники, купцы и бояре были в древности экономически независимыми от великих князей, то дворяне – то сословие, которое являлось производным от власти великих князей и полностью зависело экономически и во всех других отношениях от монарха. 

Оно было неразрывно связано с государем, став его продолжением и руками. Поэтому укрепление монархии вплоть до стадии абсолютизма и рост прав дворян – два процесса с высоким процентом положительной корреляции. Можно сказать, что это вообще единый процесс.

Сами дворяне изначально являлись людьми, обслуживавшими княжеский «двор». Они брались на службу князем для выполнения различных административных, судебных и иных поручений. Их появление и обособление как отдельной социально-правовой группы датируется XII веком. 

Но уже в «Русской правде» — первом своде законов Древней Руси, права княжеских слуг и порученцев защищаются особо. Так, «за убитого смерда или холопа» убийца должен был заплатить 5 гривен, а «убьет муж мужа…то 40 гривен за убитого». Но если будут убиты люди князя, то наказание за этого устанавливалось более строгое: «А за княжеского тиуна 80 гривен, а за старшего конюха при стаде также 80 гривен, как постановил Изяслав, когда дорогобужцы убили его конюха». А 80 гривен по тем временам были целым состоянием.

Бояре тоже служили князю, но, во-первых, обладали большим объемом прав, во-вторых, занимали более высокие должности, а, в-третьих, имели в собственности большие земельные владения, передаваемые по наследству. Поэтому дворян того времени можно определить как низшую часть военно-служилого сословия, составлявшую двор князя. Кстати, и крупные бояре тоже обзаводились такими же служилыми людьми при своем дворе.

В XII-XIII веках дворяне оставались «придворными» людьми, не отлучались со двора и кормились буквально из рук князя, получая часть собираемой ими дани и некоторое жалованье. Поэтому для этого времени их ошибочно заносить в класс феодалов, т.е. земельных собственников, что встречается в литературе. Дворяне в большинстве своем пока не имели прав на земельные угодья.

И только в XIV веке произошло резкое расширение прав дворян. Они стали получать за службу земельные поместья, отсюда и второе название данного класса – помещики. Однако, в правовом смысле дворяне в земельных отношениях не сравнялись с боярами. 

Помещики не получали право собственности на полученные от великого князя земельные угодья. Поместье было всего лишь разновидностью жалованья служилому человеку. Он должен был кормиться и снаряжаться за счет феодальных поборов с крестьян, проживавших на его землях. 

Это было условное землевладение: на условиях службы и на время службы. Соответственно, помещик не мог продавать, менять, дарить и передавать по наследству полученные земли. Прекращая служить князю или царю, дворянин немедленно лишался поместья.

Основной формой службы дворян, кроме исполнения придворных, управленческих и административных обязанностей, являлась военная служба. Помещик по первому приказу великого князя должен был явиться в войска «конно, людно и оружно», т.е. будучи на коне в полагающихся доспехах, с полным набором оружия и сопровождаемый своими вооруженными слугами и холопами.

Рассматривая связку прав и обязанностей дворян и крестьян в правовом аспекте можно считать, что крестьяне не просто исполняли феодальные повинности по отношению к помещику, но и тем самым выполняли обязанности перед государством, обеспечивая всем необходимым воинов монарха. 

Такой взгляд поможет нам понять причины правового «вмешательства» государства в отношения дворян и крестьян. Речь идет о причинах появления и утверждения крепостного права. Конфликты в помещичьих усадьбах и бегство крестьян от помещиков было не просто частным делом участников этого процесса. Ведь крестьяне своим уходом фактически отказывались содержать, снабжать и вооружать казенного служилого человека, т.е. тем самым совершали деяния, объективно направленные против государственных интересов.

В архивах сохранились челобитные дворян царю, в которых они жаловались на то, что из-за бегства крестьян из их поместий они не имеют возможности купить боевого коня, меч и вообще не могут содержать свою семью. Действительно, уходя от феодальных поборов, крестьяне порой целыми деревнями полностью покидали владения отдельных помещиков, оставляя их без средств к существованию и подрывая тем самым обороноспособность государства. 

Поэтому государство, законодательно защищая права дворян на эксплуатацию крестьян, действовало в своих интересах. Следовательно, обязательства крестьян по отношению к помещикам можно рассматривать и как исполнение ими одновременно государственных повинностей. А тот же натуральный или денежный оброк, выплачиваемый крестьянами своим хозяевам, очень похож, по сути и назначению, на налог на содержание армии.

Правомерность такой оценки сложных поземельных отношений между государством, помещиками и крестьянами подтверждается, на наш взгляд, тем, что первые акты закрепощения крестьян не делали их собственностью дворян. И прикрепляло государство земледельцев не к конкретным помещикам, а делало их «крепкими земле», т.е. они были обязаны оставаться на прежнем месте поселения и возделывать отведенные им земельные наделы. И это логично: земля ведь не являлась собственностью дворянина и поместье в принципе могло сменить хозяина.Впервые в законодательных актах термин «поместье» упоминается в Судебнике Ивана III 1497 года для обозначения особого вида условного землевладения, выдаваемого за выполнение государственной службы. В этом же документе также впервые содержится положение, регламентирующее начавшееся закрепощение крестьян. Это было сделано явно по многочисленным и настоятельным просьбам дворян.

Отныне помещики получали право удерживать крестьян на своих землях в течение всего цикла сельскохозяйственных работ. И только по окончании всех сельхозработ в течение двух недель: неделю до Юрьева дня – 26 ноября – и неделю после него, крестьянин мог уйти от своего хозяина. 

При этом помещик имел право взыскать с земледельца плату за пользование земельными угодьями – «пожилое». Размер этой пошлины составлял 1 рубль в местностях, удаленных от леса, и полтину в лесистых местах (для справки: в то время один рубль стоила корова или лошадь).

Ко времени правления Ивана III относятся и другие акты, согласно которым права помещиков-дворян получают несколько более четкое очертание. Именно в это время поместное владение стало складываться в стройную и сложную систему, начали вырабатываться точные правила раздачи казённых земель в поместное владение служилым людям. Эти правила стали необходимы в ходе увеличившегося набора служилых людей и при усиленной раздаче им казённых земель. 

Таким образом, в правовом отношении русское дворянство было весьма похожим на рыцарей в классическом западноевропейском феодализме. Поместная система была направлена на обеспечение и усиление войска в тех условиях, когда уровень социально-экономического развития страны пока не позволял централизованно содержать и оснащать армию. 

Права дворян еще не были внятно прописаны в законодательных актах, и решения относительно представителей этого сословия принимались на базе сложившихся с XII века обычаев, т.е. отношения дворян с государством и с крестьянами регулировались в основном нормами обычного права. По объему своих прав дворяне занимали привилегированное положение, но уступали в этом высшему слою феодалов – боярам-вотчинникам.


Продолжение читайте на сайте РАПСИ 21 августа

«Уложенная комиссия» Екатерины Великой

Юрий Александрович Петров, директор Института российской истории РАН,
доктор исторических наук


«Уложенная комиссия» Екатерины ВеликойПросвещенный абсолютизм XVIII в. отличался от обычного деспотизма декларированием соблюдения законов, одинаковых для всех подданных. Теоретические основы просвещенного абсолютизма были разработаны выдающимися деятелями французского просвещения Монтескье, Вольтером, Д’ Аламбером и др. Эти просветители умеренного крыла призывали к эволюционной, без потрясений, смене общественных отношений, что способствовало возникновению союза королей и философов, способного, как полагали короли, предотвратить угрозу их тронам. Екатерина оказалась прилежной ученицей просветителей, намеревавшейся энергично претворять их идеи в жизнь. Эти почитатели императрицы были властителями дум передовых людей Европы, создавали вокруг ее имени ореол славы и добродетели. Вольтер, признанный патриарх французского Просвещения, писал ей: «Мы трое — Дидро, Д’ Аламбер и я — мы воздвигаем вам алтари; вы делаете из меня, государыня, язычника».

Императрица также не скупилась на комплименты. Она писала Вольтеру: «Ваши сочинения приучили меня размышлять»; «прошу вас быть уверенным, что Екатерина II всегда будет иметь особливое уважение и почтение к знаменитому фернейскому пустыннику». Сочинение Монтескье «Дух законов» Екатерина называла «молитвенником государей». 


Надобность в совершенствовании законодательства ощущалась уже при Петре Великом, и им, а также его преемниками предпринимались многократные попытки привести законы в соответствие с изменившимися обстоятельствами в области социального и политического строя, экономики и нормами уголовного права. При Петре I таких попыток было три: в 1700 г., когда учреждена была Палата об Уложении, в 1714 и 1719 — 1729 гг. Аналогичные попытки, впрочем, закончившиеся столь же безрезультатно, предпринимались при Екатерине I, Петре II и Анне Иоанновне. Как составитель нового Уложения известен П. И. Шувалов, по инициативе которого была создана Уложенная комиссия, действовавшая с 1754 г.

Екатерина II придала этому мероприятию всероссийский размах и с невероятной пышностью поставила его в центр внутриполитической жизни России. Внешние формы, в которые облекла Екатерина II разработку нового Уложения, напоминали что-то вроде созыва древних земских соборов. Центром работы должна была стать особая Уложенная комиссия, члены, или депутаты, которой выбирались от всей страны.

В сочинениях Екатерины II, в частности, в «Наказе» депутатам Уложенной комиссии, неоднократно отмечалось, что в «столь обширном» государстве возможно лишь единоличное самодержавное правление и крайне опасно любое «раздробление и ослабление» власти. В данном контексте указывалось, что и Петр Великий понимал, насколько условия, обычаи и традиции России отличаются от «всех прочих европейских государств, кои он видел». Именно поэтому первый император «с удивительным разума своего проницанием узнал», что следует «ему самому всем управлять». Все усилия и Петра, и Екатерины направлялись на «пользу Империи», «ибо сохранение в целости Государства есть самый высочайший закон».

Уложенная комиссия, созванная Екатериной, отличалась от предшествующих по крайней мере тремя особенностями: более широким представительством — право избирать депутатов было предоставлено дворянам (по одному депутату от уезда), горожанам (по одному депутату от города), государственным и экономическим крестьянам (по одному депутату от провинции при трехступенчатых выборах: погост — уезд — провинция), оседлым «инородцам» (тоже по одному депутату). Кроме того, каждое центральное учреждение посылало в Комиссию по одному своему представителю. Екатерина II уверяла, что выборы организованы так, «дабы лучше нам узнать было можно нужды и чувствительные недостатки нашего народа». Права избирать депутатов были лишены крепостные крестьяне, составлявшие большинство населения страны, а также духовенство.

В итоге в Уложенную комиссию было избрано около 450 депутатов, из них 33% составляли выборные от дворянства, 36% — выборные от горожан, около 20% — выборные от сельского населения, 5% — правительственные чиновники. Если учесть, что чиновники являлись дворянами, а некоторые города и государственные крестьяне избирали депутатами дворян, то удельный вес дворянства в Уложенной комиссии, составлявшего 0,6% населения страны, значительно повысится. От дворянства и городов было избрано 424 депутата, хотя они представляли едва 4% от населения страны. Основное же население России было крестьянским (93%).

Депутатам предоставлялись существенные льготы и привилегии: помимо жалованья, выдававшегося сверх получаемого на службе, депутаты до конца дней своих освобождались от смертной казни, пыток и телесных наказаний; имения депутатов не подлежали конфискации за исключением случаев, когда надлежало расплатиться за долги; решение суда относительно депутатов не приводилось в исполнение без благословения императрицы; за оскорбление депутата взыскивался двойной штраф; депутатам выдавался особый знак с девизом «Блаженство каждого и всех». Все это должно было придать работе комиссии значение «великого дела».

Вторая особенность екатерининской комиссии состояла в новшестве, неведомом прежде: императрица составила «Наказ» с изложением своих взглядов на задачи Уложенной комиссии, которыми должны руководствоваться депутаты. «Наказ» являлся творческим переосмыслением идей Монтескье, бравшего за образец английский парламентаризм, и был приспособлен к русской действительности. Императрица была глубоко убеждена, что размеры территории России обусловили для нее единственно приемлемую форму правления в виде абсолютной монархии: «Государь есть самодержавный, ибо никакая другая, как только соединенная в его особе власть не может действовать сходно с пространством столь великого государства… Всякое другое правление не только было бы для России вредно, но и вконец разорительно».

Крестьянскому вопросу в первоначальном варианте «Наказа», который императрица давала читать вельможам для критики, было уделено больше внимания и решался он более радикально, чем в опубликованном тексте. «Я зачеркнула, разорвала и сожгла, — писала Екатерина, — больше половины, и Бог весть что станется с остальным». Из сохранившихся черновиков видно, что в «Наказе» говорилось о желательности освободить рабов от личной зависимости, оставив помещикам право на часть их труда, и разрешить крестьянам обретать свободу за выкуп. В опубликованном «Наказе» императрица иначе излагала свое отношение к крестьянскому вопросу: «Надо относиться к крестьянам так, чтобы человеколюбивыми поступками предупредить грядущую беду», т.е. выступления доведенных до отчаяния крепостных.


Третья особенность Уложенной комиссии 1767 — 1768 гг. состояла в наличии наказов депутатам, составленных участниками выборов. В Комиссию было подано около 1,5 тыс. наказов от дворян, от горожан (точнее, от купечества), от черносошных, ясачных, приписных крестьян, от однодворцев, пахотных солдат и т. д. Многие наказы содержали жалобы на мздоимство канцелярских служителей, волокиту в правительственных учреждениях, предлагали вместо назначаемых правительством чиновников заполнять административные должности дворянами, избранными на уездных и провинциальных собраниях. Этот огромный материал практического применения в работе Комиссии не нашел, хотя он в известной мере отражал требования и устремления многих сословий тогдашнего общества.

Манифест о созыве Уложенной комиссии был обнародован 16 декабря 1766 г., а торжественное открытие ее состоялось через полгода, 30 июля 1767 г. Оно сопровождалось молебном в Успенском соборе в присутствии императрицы, после чего депутаты дали присягу «проявить чистосердечное старание в столь великом деле». На другой день в Грановитой палате был избран маршал (председатель) Комиссии.   Им   стал   костромской   депутат   генерал-аншеф А. И. Бибиков. Затем депутатам был прочтен екатерининский «Наказ Комиссии».

Большое собрание провело с 31 июля 1767 г. по 12 января 1769 г. 203 заседания. Оно обсудило целый ряд законодательных проблем (законы о дворянстве с особым выделением проблем остзейского дворянства, законы о купечестве и городском населении, о судоустройстве). Обсуждены были вопросы о положении государственных крестьян и положении всего крестьянства. Помимо Большого собрания в Комиссии работало 15 частных комиссий (государственного права, юстиции, о соотношении воинских и гражданских законов, о городах, о размножении народа, земледелии и домостроительстве, о поселении, рукоделии, искусствах и ремеслах и др.).

В октябре 1768 г. Османская империя начала войну с Россией, 18 декабря маршал Уложенной комиссии А. И. Бибиков объявил о прекращении работы Большого собрания комиссии на том основании, что начавшаяся война требовала присутствия депутатов либо на театре военных действий, либо в учреждениях, обслуживавших военные нужды. Депутаты Большой комиссии распускались, «доколе от нас паки созваны будут», но, закончив войну победным миром и подавив движение под предводительством Е. И. Пугачева, Екатерина так и не возобновила работу Уложенной комиссии. С 1775 до 1796 г. Комиссия существовала как чисто бюрократическая инстанция.


Несмотря на пышное торжественное открытие Уложенной комиссии и огромное внимание к ней различных слоев общества, она не была ни парламентарным, ни каким-либо иным законодательным собранием. Политическая функция Комиссии заключалась в приобщении прежде всего дворянства к проблемам государственного управления. По отношению же к обществу в целом основная цель работы Комиссии состояла, по всей вероятности, в «приуготовлении» «умов людских» для введения «лучших законов». Само по себе устройство такого грандиозного общественного собрания имело весьма существенное значение. Далеко не последнюю роль работа Комиссии и особенно ее Большого собрания сыграла для знакомства Екатерины II и ее правительства с «состоянием умов» в стране.

За Уложенной комиссией в историографии тянулась недобрая репутация. Начало негативной ее оценки положили иностранные наблюдатели: французский посол назвал работу комиссии комедией. «Фарсой» оценил Уложенную комиссию и А. С. Пушкин. Советские историки в оценке Уложенной комиссии, как и всего царствования Екатерины II, руководствовались высказыванием Ф. Энгельса об императрице, которой «настолько удалось ввести в заблуждение общественное мнение, что Вольтер и многие другие воспевали «северную Семирамиду и провозглашали Россию самой прогрессивной страной в мире…». Екатерина представала в образе двуличной женщины, умевшей пускать пыль в глаза французским просветителям и действовавшей вопреки всему тому, о чем им писала. Сама Уложенная комиссия рассматривалась в качестве грандиозного пропагандистского трюка, нацеленного на прославление императрицы.

Действительно, Уложенная комиссия не выполнила главной задачи, ради которой была созвана: Уложение не было составлено. Оно и не могло родиться, поскольку слишком не компетентными (в смысле юридической подготовки) были люди, избранные в комиссию. Налицо была неготовность депутатов к законотворческой деятельности. 

Сторонний взгляд французского посла Сегюра запечатлел внешнее проявление этой особенности русского общества второй половины XVIII столетия: «Собрание депутатов, не оправдало тех надежд, которые оно пробудило, потому что члены его большей частью удалялись от цели, предначертанной правительством. Выбранные от самоедов, дикого племени, подали мнение, замечательное своей простодушной откровенностью: «Мы люди простые, — сказали они, — мы проводим жизнь, пася оленей; мы не нуждаемся в Уложении. Установите только законы для наших русских соседей и наших начальников, чтобы они не могли нас притеснять; тогда мы будем довольны, и больше нам ничего не нужно».

Мнение об абсолютном суверене как единственном источнике любого права уравнивает и далекие северные племена, и образованную элиту, и саму императрицу. Монархия действительно нуждалась в новом адаптированном к быстроменяющимся политическим обстоятельствам своде законов, но созыв Комиссии имел и очевидные демонстративные и пропагандистские цели. Императрица признавалась Вольтеру: «Я должна отдать справедливость народу: это превосходная почва, на которой быстро восходит хорошее зерно, но нам необходимы также аксиомы, бесспорно признанные за истинные».

Тем не менее, надо отметить три позитивных результата деятельности Уложенной комиссии. Одна из задач Уложенной комиссии, обозначенная в Манифесте 16 декабря, состояла в том, «дабы лучше нам узнать нужды и чувствительные недостатки нашего народа». Наказы депутатам, а также прения в Уложенной комиссии дали на этот счет достаточный материал. «Комиссия уложения, — писала Екатерина, — быв в собрании подали мне свет и сведения о всей империи, с кем дело имеем и о ком пещись должно». Действительно, в дальнейшем законодательстве были учтены многие претензии, высказанные дворянством и горожанами в Уложенной комиссии.


Деятельность Уложенной комиссии способствовала распространению в России идей французского Просвещения. Роль распространителя этих идей, хотела того императрица или нет, выпала на долю ее «Наказа»: с 1767 по 1796 г. он издавался не менее семи раз общим тиражом до пяти тысяч экземпляров. Указ требовал, чтобы «Наказ» читали в правительственных учреждениях наравне с «Зерцалом правосудия» петровского времени.

Третий итог деятельности Уложенной комиссии состоял в укреплении положения Екатерины на троне — она остро нуждалась в легитимации своей власти, доставшейся ей в результате дворцового переворота. Не прошло и трех месяцев после ее вступления на престол, как возвращенный из ссылки А. П. Бестужев-Рюмин выступил с инициативой поднесения ей титула «Матери Отечества». Тогда императрица отклонила это предложение, начертав на докладе Сената резолюцию: «Видится мне, что сей проект еще рано предложить, потому что растолкуют в свете за тщеславие, а за ваше усердие благодарствую».

Еще раз вопрос, как величать императрицу, возник в Уложенной комиссии, предложившей присвоить ей пышный титул «Великой Екатерины, Премудрой и Матери Отечества». Екатерина в записке А. И. Бибикову по этому поводу писала: «Я им велела сделать русской империи законы, а они делают апологии моим качествам». В конечном счете, она оставила за собой титул Матери Отечества, отклонив два других, на том основании, что значение ее дел («Великая») определит потомство, а «Премудрая» потому, что премудр один Бог.

Постановление о поднесении императрице титула Матери Отечества, подписанное всеми депутатами Уложенной комиссии, имело огромное политическое значение. Это был своего рода акт коронации императрицы, возведение ее на трон представителями всех сословий страны. Эта акция подняла престиж императрицы как внутри страны, так и за ее пределами.

Подлинная причина отказа Екатерины от возобновления деятельности Уложенной комиссии состояла в том, что составительница «Наказа» убедилась в недостаточном знакомстве с реальными условиями жизни российского общества, не созревшего для восприятия идей просветителей.

Смотрим и думаем. Детали изображения монархов на полотнахОпишите, как в каждом случае художник показывает высокое положение своих моделей.

1) монарх изображен как «центр мира», как предмет всеобщего внимания и почитания; расположение фигуры монарха по центру;

2) монарх изображен в свободной и непринужденной позе, в образах его окруженных видны покорность, внимание, услужливость; расположение фигуры монарха по центру;

3) изображение атрибутов монархической власти, расположение фигуры монарха, как правило, по центру.

Укажите наиболее яркие и выразительные детали, с помощью которых подчёркивается исключительное положение монарха.

Исключительное положение монарха можно подчеркнуть следующими деталями:

— расположение фигуры монарха, как правило, по центру;

— монарх изображен в свободной и непринужденной позе, тогда как в образах его окруженных чаще видны покорность, внимание, услужливость и т.д.;

— общая композиция картин;

— изображение атрибутов монархической власти;

— монарх изображен как «центр мира», как предмет всеобщего внимания и почитания.

На иллюстрации изображены Карл 5 и Король Франции Франциск 1 (он в позолоченных одеждах, в то время как Карл одет в черное). На балдахине герб короля Франции (3 золотых цветка лилии в лазурном поле), а также герб императора — черный двуглавый орел. Можно ли сказать, что кто-то из государей ближе к художнику или кого-то из них он ставит выше другого?

Думаю, что из государей ближе к художнику Франциск 1, так как он изображен в центре картины с атрибутами монархической власти.

Стр. 25

По каким признакам можно определить, что перед нами – мануфактура?

Определить, что перед нами изображена мануфактура, можно по следующим признакам:

— преобладание ручного труда над машинным или полное отсутствие машин;

— наличие большого производственного помещения;

— разделение труда работающих.

Как вы думаете, почему производство книг было удобно организовать в форме мануфактуры?

Потому что мануфактура в целом эффективнее ремесленного труда. Производство какого-либо продукта группой людей с применением станков быстрее, чем ручная работа отдельно взятых лиц.

А при разделении труда производство становится еще более эффективнее.

Стр. 26

Рассмотрите иллюстрации, выполните задания и ответьте на вопросы.

Запишите, представитель какого сословия изображен на каждой из иллюстраций, и объясните, как вы это определили.

1) Духовенство

2) Третье сословие

3) Дворянство

4) Третье сословие

В чем сходство положения дворянства и духовенства?

Духовенство и дворянство не платили налоги, могли занимать высокие должности.

Чем отличалось от них третье сословие?

Третье сословие несли на себе основную тяжесть налогов; при возникновении товарно — денежных отношений в сельской местности крестьяне стали преобразовываться в зажиточных крестьян, фермеров, купцов, которые стали брать в аренду у сеньора земли, выращивали продукцию и везли ее на продажу в город. Среди них появляется все больше «новых» людей.

Какие выводы о занятиях каждого из сословий можно сделать на основании приведенных иллюстраций?

1) духовенство было самым образованным сословием, это человек, погруженный в чтение Библии

2) крестьяне работают в поле феодала, несут повинности

3) дворяне гордились знатным происхождением, больше жизни они ценили честь, отстаивая ее на дуэлях

4) третье сословие было очень пестрым: меняла, занят своим обычным делом: он сосредоточенно следит за равновесием чашечек весов, от которого напрямую зависит его собственное благосостояние.

3аконодательное закрепление сословного статуса русского дворянства в середине ХVIII века on JSTOR

Abstract

Cet article étudie la construction des catégories sociales par les membres de la Commission législative (1754-1766) à travers l’exemple des projets de droits et privilèges de la noblesse russe. Les réformateurs nobles ont tâché de créer un État bien policé avec la primauté de la noblesse dans leurs projets. Dans les années 1750, la noblesse russe éclairée a utilisé le concept de monarchie tempérée de Montesquieu pour réfuter l’assertion de la nature despotique du système politique russe et pour justifier l’autorisation législative du statut privilégié de la noblesse. Une description détaillée des droits et libertés de la noblesse et des marchands est apparue dans les projets de la Commission législative élisabéthaine pour la première fois dans l’histoire russe. Cela a pour cause le développement des idées politiques de l’élite aristocratique au milieu du xviiie siècle, et indique une familiarité parmi la noblesse avec les théories politiques européennes ainsi bien qu’une prise de conscience profonde de ses intérêts sociaux exprimés en termes et concepts occidentalisés. The article examines how the Legislative Commission members (1754-1766) went about constructing social categories, taking the example of the projects on the nobility’s rights and privileges. In these projects, noble reformers of the era strived to create a well- ordered state (un État bien policé) ensuring the nobility’s primacy. In the 1750s, Russian enlightened nobles used Montesquieu’s concept of «moderate monarchy» (monarchie tempérée) to disprove assertions that the Russian political system was despotic by nature, and justify legislative authorization of the nobility’s privileged status. In what was a new precedent in Russian history, the Elizabethan Legislative Commission gave detailed descriptions of the nobility’s and merchant’s rights and liberties. This stemmed from the development of the aristocratic elite’s political ideas in the mid-eighteenth century, and demonstrated that the nobility was familiar with European political theories and was deeply aware of its social interests as expressed in westernized terms and concepts.

Journal Information

An international, interdisciplinary and trilingual (French, Russian and English) journal dedicated to the history of the Russian world, Cahiers du Monde russe endeavors to cover the political, social, economic and cultural history of the Russian Empire, from its origins in 1917 through the USSE and finally to the different States, in its issues.

Publisher Information

Éditions de la ‘EHESS’s mission is to raise awareness and disseminate demanding and innovative research among the scientific community and a curious social science audience. In keeping with the experimental tradition of the École des Hautes Études en Sciences Sociales, they participate in the exploration of new fields of knowledge and work on the intellectual project of the social sciences, in the plurality of ways, fields and periods who organize these disciplines. Les Éditions de l’EHESS ont pour mission de faire connaître et diffuser, auprès de la communauté scientifique et d’un public curieux des sciences sociales, des recherches exigeantes et novatrices. En accord avec la tradition expérimentale de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, elles participent à l’exploration de nouveaux champs de savoirs et travaillent au projet intellectuel des sciences sociales, dans la pluralité des manières de faire, des terrains et des périodes qui organisent ces disciplines.

Духовенство и дворянство

Мардж Андерсон

Первое сословие, духовенство, занимало видное место во Франции. Хотя духовенство составляло всего 0,5 процента населения, оно контролировало около 15 процентов французских земель. Они выполняли многие важные общественные функции — управляли школами, вели учет естественного движения населения и оказывали помощь бедным. Однако французская церковь представляла собой разделенный дом.

Низшее духовенство почти полностью происходило из третьего сословия; скромные, плохо оплачиваемые и в целом трудолюбивые священники возмущались богатством и высокомерием своих церковных начальников.Епископы и аббаты придерживались взглядов знатного класса, в котором они родились; хотя некоторые из них серьезно относились к своим обязанностям, другие считали канцелярскую работу просто способом получения большого личного дохода. Десятки прелатов передавали управление своими епископствами или монастырями своим подчиненным, оставляли себе большую часть доходов и жили в Париже или Версале.

Налогоплательщики ненавидели десятину, взимаемую церковью, хотя полные 10 процентов, подразумеваемые словом десятина, требовались редко.Они также жаловались на освобождение церкви от налогов. В то время как крестьяне оставались умеренно верными католиками и относились к сельскому священнику, если не к епископу, с уважением и любовью, буржуазия все больше принимала антиклерикальные взгляды философа.

Как и высшее духовенство, богатая знать Старого режима, второго сословия, становилась все более непопулярной. Хотя им принадлежало менее 2 процентов населения, им принадлежало около 20 процентов земли. Они фактически освобождались от налогов и монополизировали армейские комиссии и назначения на высокие церковные должности.

Французская аристократия, однако, была не единой социальной единицей, а целым рядом различных групп. На вершине были потомственные дворяне — некоторые происходили из королевской семьи или феодалов средневековья, но больше из семей, получивших дворянство за последние два или три столетия. Эти «знатные мечники» имели тенденцию рассматривать большинство своих соотечественников, включая низшую знать, как вульгарных выскочки.

За знатностью меча следовало «благородство в мантии», включая судей парламентов и других судов и множество других должностных лиц.Дворяне в мантии или их предки изначально стали дворянами, купив себе офисы. Но поскольку эти должности затем переходили от отца к сыну, корыстные корни их статуса со временем стали несколько неясными.

К концу восемнадцатого века часто практически не существовало различий между благородством мантии и меча; браки между членами двух групп были обычным явлением. В целом знатные люди в мантии были богаче знатных мечников, и их твердое удержание на ключевых государственных постах давало им больше власти и влияния.

Однако у многих дворян было мало богатства, власти или гламура. Они принадлежали к низшему слою французской аристократии — хоберо, «маленькие соколы». Стремясь сохранить хотя бы часть своего традиционного статуса, почти все хоберо настаивали на тщательном сборе уцелевших феодальных и поместных сборов с крестьянства.

Их поиски в старых документах для оправдания сборов, иногда давно забытых, вызвало у них непреходящую ненависть крестьян и подготовило почву для сожжения документов, которое произошло во время революции.

Второе поместье

Изображение примерно 1760 года, изображающее двух экстравагантно одетых членов Второго сословия.

Второе сословие было небольшой группой во французском обществе 18-го века, состоящей из благородных или аристократических орденов. Его члены, как мужчины, так и женщины, обладали аристократическими титулами, такими как Duc («Герцог»), Comte («Граф»), Vicomte («Виконт»), Baron или Chevalier . Независимо от своего ранга, представители знати пользовались значительными привилегиями.

Звания и привилегии

Не все дворянские титулы имели равный статус. У знати, как и у духовенства, была своя естественная иерархия. Придворная знать (ближайшая к монарху) обычно считалась самой престижной.

noblesse d’epee («знатные мечники») заработали свои титулы во время службы и считали себя более важными. noblesse de robe («дворяне в мантии») получили благородные титулы за невоенные услуги, например, за свою работу в качестве финансистов, администраторов, магистратов или судебных чиновников.

Сотни мужчин также приобрели титулы продажно, купив их у короны, вместо того, чтобы отдавать их для службы. Продажность позволила более богатым представителям Третьего сословия пополнить ряды Второго сословия. В общей сложности второе сословие составляло от одного до полутора процентов населения.

Дворянский титул был не только почетным званием: он также наделял своего владельца определенными правами и привилегиями, в первую очередь освобождением от личных налогов. Эти исключения стали важной причиной Французской революции, поскольку третье сословие Франции (простые люди) осознали, что они несут финансовое бремя нации.

Восприятие и изображения

Дворянство в дореволюционной Франции часто изображается как чрезвычайно богатая, но непродуктивная группа, любящая досуг и оторванная от реалий французского общества.

Пример этого стереотипа можно найти в романе Пьера де Лакло 1782 года « Les Liaisons Dangereuses» (на английском языке: Dangerous Liaisons ). Рассказанный в виде серии писем между главными героями, Dangerous Liaisons изображает аристократическую элиту, увлеченную интригами, манипуляциями, сексуальными завоеваниями и переговорами с участием других аристократов и простолюдинов.

Опасные связи содержал несколько критических замечаний в адрес Второго сословия, как подразумеваемых, так и явных. Его богатые персонажи, которым больше нечего было делать, вели упадническое и аморальное поведение исключительно для того, чтобы избавиться от скуки. Главные герои цинично использовали религию, особенно главный герой де Вальмонт, который симулирует религиозное благочестие, сексуально преследуя свою замужнюю жертву. Прежде всего, дворяне в Les Liaisons Dangereuses проявляют пренебрежение к низшим классам, слугам и буржуазии , при этом мало или ничего не принося обществу.

Трудолюбивая знать

Изображение французских знатных женщин в 18 веке

Стереотипы в Les Liaisons Dangereuses верны в отношении некоторых дворян, но не всех. Как и везде аристократы, многие французские дворяне работали над накоплением богатства и расширением своей власти и влияния. До 1700-х годов для дворян считалось унизительным заниматься какой-либо торговлей или коммерцией. Можно было даже лишиться благородных титулов за работу ( dérogeance ).

Однако ко времени революции это отношение отпало. Многие дворяне стали энергичными бизнесменами, капиталистами и прогрессивными в своем мышлении. Они стремились расширить и разнообразить свои деловые интересы, инвестируя в торговлю, коммерцию и новые предприятия. В этом отношении они мало чем отличались от бизнесменов из буржуазии .

Для более консервативной знати основным источником дохода была земля. Более состоятельные дворяне владели большими поместьями и управляли ими как предприятиями.Основными источниками дохода этих помещиков были рента, феодальные сборы и прибыль от сельскохозяйственного производства.

Борьба дворян

Не все члены Второго сословия были богатыми, успешными или престижными. Провинциальную знать с меньшими титулами и меньшими земельными владениями называли hobereaux («старые птицы»). Большинство хоберо скромно жили в небольших поместьях в сельской местности, подобно английским сельским сквайрам.

Хотя большинство hobereaux были лишены земли и богатства, они сохранили свои политические привилегии и освобождение от личного налогообложения.По большей части hobereaux были разочарованным классом: они обладали высокомерием и снобизмом, присущими привилегиям, но им не хватало богатства, чтобы жить так, как они хотели.

Многие из них возмущались ростом буржуазии , которая опередила их по земле, богатству и статусу. Некоторые обвиняли монархию в их тяжелом положении, в том, что они не смогли защитить дворянство и их собственность. Некоторые представители Второго сословия были совершенно безземельными. Они жили в городах или поселках и полагались на вложения, королевские пенсии или спонсорство других дворян.

Вход во второе поместье

Как уже упоминалось, можно было купить себе путь в дворянство — практика, называемая продажностью. Французские короли часто продавали продажные офисы богатым простонародьям, чтобы увеличить доход государства. Через некоторое время владельцам этих продажных должностей был предоставлен дворянский титул.

Продажа продажных офисов заметно выросла в 1700-х годах. Эти продажные офисы стоили недешево. Небольшой офис мог стоить 20 000 ливров , в то время как более высокие офисы с непосредственным дворянским статусом превышали 50 000 ливров .Однако продажный титул освободит вас и ваших потомков от всех личных налогов, поэтому это было разумное вложение для тех, кто мог себе это позволить.

По оценкам историка Сильвии Нили, около 6500 семей простых людей получили дворянские титулы в 18 веке. Большинство из них были купцами, которые нажились на процветающей имперской торговле Франции. Другие сделали свои состояния на колониальных инвестициях, банковском деле и финансах или налоговом сельском хозяйстве.

Аристократический либерализм

По иронии судьбы, некоторые более состоятельные члены Второго сословия стали видными сторонниками либеральных и, следовательно, революционных идей.

Несколько факторов привели к росту небольшой, но громкой группы либеральных дворян: экономическая модернизация, вхождение бывшей буржуазии во второе сословие, рост эпохи Просвещения, доступ к либеральным политическим текстам Руссо и другим философам , а также распространение британских и американских политических идей.

Дворяне, такие как маркиз де Лафайет, герцог Ноай и Оноре Мирабо, получили гуманитарное образование и читали работы авторов эпохи Просвещения, таких как Жан-Жак Руссо и Дени Дидро.В случае с Лафайетом он на собственном опыте испытал успехи американской революции, будучи адъютантом Джорджа Вашингтона.

Либеральные идеи также можно найти во многих из cahiers de doléances («книг жалоб»), которые были составлены Вторым сословием и представлены Генеральным штатам в 1789 году. Многие из этих журналов жалоб требовали конституции; некоторые даже ходатайствовали о прекращении благородных освобождений от налогов.

Либеральная знать станет видными лидерами Французской революции, особенно на ее ранней стадии (1789-91).По мере развития революции дворянские титулы упразднялись, а связь с дворянством становилась причиной недоверия и, в конечном итоге, смертным приговором.

Взгляд историка:
«Несмотря на огромные различия в статусе и богатстве, членство в благородном ордене даровало всем одинаковые фундаментальные привилегии. Некоторые из них были почетными, например право носить меч на публике, демонстрировать герб … некоторые снова были судебными: право на рассмотрение их дел в высшем суде, на освобождение от телесных наказаний, на обезглавливание а не повешен, если будет признан виновным в преступлении, караемом смертной казнью.Другие были финансовыми: свобода от хвоста и от налога на соль … Однако самым ценным достоянием Второго сословия была вера в моральное превосходство знати: щедрость, честь и отвага считались отличительными чертами. характеристики настоящего дворянина ».
JH Шеннань

1. Второе сословие было одним из трех социальных порядков Франции. В нем содержались все французские граждане, имевшие дворянский титул в результате рождения, королевского подарка или продажной покупки.

2. Было два типа знати: «знатные мечники», получившие свои титулы за военную службу, и «знатные мантии», получившие свои титулы за продажу или за государственную службу.

3. Французское дворянство часто представлялось ленивым, декадентским и любящим досуг, однако многие из них активно работали над укреплением и расширением своего состояния и статуса в обществе.

4. Во втором сословии существовало значительное экономическое разнообразие. В то время как некоторые дворяне были очень богаты и могущественны, другие, такие как hobereaux , жили скромно и обладали властью только на местном уровне.

5. Благодаря образованию, поездкам и ознакомлению с текстами и идеями Просвещения ряд дворян приобрели либеральные политические идеи и стали важными лидерами на первом этапе революции.

Цитата
Название: «Второе сословие»
Авторы: Дженнифер Ллевеллин, Стив Томпсон
Издатель: Alpha History
URL: https://alphahistory.com/frenchrevolution/second-estate
Дата публикации: 23 сентября 2020 г.
Дата обращения: 14 апреля 2021 г.
Авторские права: Запрещается повторно публиковать содержимое этой страницы без нашего явного разрешения.Для получения дополнительной информации об использовании, пожалуйста, обратитесь к нашим Условиям использования.

Французская революция: дореволюционная Франция

В 1789 году Французская революция начала преобразование не только во Франции, но и в Европе, а затем и во всем мире. Именно дореволюционная структура Франции содержала семена обстоятельств революции и влияла на то, как она начиналась, развивалась и, в зависимости от того, во что вы верите, заканчивалась. Конечно, когда «третье сословие» и их растущие последователи смели многовековые династические политические традиции, они атаковали не только ее принципы, но и структуру Франции.

Страна

Дореволюционная Франция представляла собой мозаику из земель, которые были беспорядочно объединены в предыдущие столетия, при этом различные законы и институты каждого нового дополнения часто оставались нетронутыми. Последним дополнением стал остров Корсика, перешедший во владение французской короны в 1768 году. К 1789 году Франция насчитывала около 28 миллионов человек и была разделена на провинции очень разного размера, от огромной Бретани до крошечного Фуа. География сильно варьировалась от горных регионов до холмистых равнин.Нация также была разделена на 36 «общностей» для административных целей, и они, опять же, различались по размеру и форме как друг для друга, так и для провинций. Были и другие подразделения для каждого уровня церкви.

Законы тоже менялись. Существовало тринадцать суверенных апелляционных судов, юрисдикция которых неравномерно охватывала всю страну: суд Парижа занимал треть Франции, суд Павла — лишь ее собственную крошечную провинцию. Дальнейшая путаница возникла из-за отсутствия какого-либо универсального закона, кроме королевских указов.Вместо этого точные кодексы и правила различались по всей Франции: в регионе Парижа в основном использовалось обычное право, а на юге — письменный кодекс. Юристы, специализирующиеся на работе со многими разными слоями, процветали. В каждом регионе также были свои веса и меры, налоги, обычаи и законы. Эти разделения и различия продолжались на уровне каждого города и деревни.

Село и город

Франция по-прежнему оставалась феодальной страной с лордами из-за ряда древних и современных прав своих крестьян, которые составляли около 80% населения, и большинство из них проживало в сельской местности.Франция была преимущественно аграрной страной, хотя это сельское хозяйство было низкопроизводительным, расточительным и использовало устаревшие методы. Попытка внедрить современные методы из Британии не увенчалась успехом. Законы о наследовании, согласно которым поместья были разделены между всеми наследниками, оставили Францию ​​разделенной на множество крошечных ферм; даже большие поместья были маленькими по сравнению с другими европейскими народами. Единственным крупным районом крупного земледелия был Париж, где всегда голодная столица обеспечивала удобный рынок.Урожай был критическим, но непостоянным, вызывая голод, высокие цены и беспорядки.

Остальные 20% Франции проживали в городских районах, хотя было только восемь городов с населением более 50 000 человек. Они были домом для гильдий, мастерских и промышленности, а рабочие часто путешествовали из сельских районов в городские в поисках сезонной или постоянной работы. Смертность была высокой. Порты с доступом к зарубежной торговле процветали, но эта морская столица не проникала далеко в остальную часть Франции.

Общество

Францией правил король, которого считали назначенным по милости Божьей; в 1789 году это был Людовик XVI, коронованный после смерти своего деда Людовика XV 10 мая 1774 года. Десять тысяч человек работали в его главном дворце в Версале, и 5% его доходов было потрачено на его поддержку. Остальное французское общество считало разделенным на три группы: сословия.

Первое сословие было духовенством, насчитывавшим около 130 000 человек, владевшим десятой частью земли и получавшим причитающуюся десятину, религиозные пожертвования в размере одной десятой дохода от каждого человека, хотя практические применения сильно различались.Духовенство было освобождено от налогов и часто происходило из дворянских семей. Все они были частью католической церкви, единственной официальной религии во Франции. Несмотря на сильные очаги протестантизма, более 97% населения Франции считали себя католиками.

Второе сословие было дворянством, насчитывавшим около 120 000 человек. Дворянство составляли люди, рожденные в благородных семьях, а также те, кто получил весьма востребованные государственные должности, дававшие дворянский статус.Дворяне были привилегированными, не работали, имели специальные суды и налоговые льготы, занимали руководящие должности в суде и обществе — почти все министры Людовика XIV были благородными — и им даже разрешался другой, более быстрый метод казни. Хотя некоторые из них были чрезвычайно богаты, многие из них жили не лучше, чем представители низшего французского среднего класса, обладая лишь сильным родословным и некоторыми феодальными сборами.

Остальная часть Франции, более 99%, составила Третье сословие .Большинство составляли крестьяне, которые жили почти в бедности, но около двух миллионов составляли средний класс: буржуазия. Их число увеличилось вдвое между периодами правления Людовика XIV (1643–1715 гг.) И XVI (1754–1792 гг.), И им принадлежало около четверти французских земель. Обычным развитием буржуазной семьи было то, что кто-то сколотил состояние в бизнесе или торговле, а затем вложил эти деньги в землю и образование для своих детей, которые присоединились к профессиям, отказались от «старого» бизнеса и жили в комфорте, но не в комфорте. чрезмерное существование, передавая свои офисы своим собственным детям.Известный революционер Максимилиан Робеспьер (1758–1794) был юристом в третьем поколении. Одним из ключевых аспектов буржуазного существования были продажные должности, властные должности и богатство в королевской администрации, которые можно было купить и унаследовать: вся правовая система состояла из покупаемых офисов. Спрос на них был высоким, а затраты росли еще выше.

Франция и Европа

К концу 1780-х годов Франция была одной из «великих держав» мира. Военная репутация, которая пострадала во время Семилетней войны, была частично спасена благодаря решающему вкладу Франции в победу над Британией во время Войны за независимость США, и их дипломатия была высоко оценена, поскольку она избежала войны в Европе во время того же конфликта.Однако Франция доминировала в культуре.

За исключением Англии, высшие классы по всей Европе копировали французскую архитектуру, мебель, моду и многое другое, в то время как основным языком королевских дворов и образованных людей был французский. Журналы и брошюры, выпущенные во Франции, были распространены по всей Европе, что позволило элитам других стран читать и быстро понимать литературу времен Французской революции. В преддверии революции европейская реакция на это французское господство уже началась, и группы писателей утверждали, что вместо этого следует придерживаться своих собственных национальных языков и культур.Эти изменения произойдут не раньше следующего столетия.

Источники и дополнительная литература

  • Шама, Саймон. «Граждане». Нью-Йорк: Рэндом Хаус, 1989.
  • Фремонт-Барнс, Грегори. «Французские революционные войны». Oxford UK: Osprey Publishing, 2001.
  • .
  • Дойл, Уильям. «Оксфордская история Французской революции». 3-е изд. Оксфорд, Великобритания: Oxford University Press, 2018.
  • .

Социальный класс — Кентерберийские рассказы

Социальный класс может иметь множество определений в зависимости от того, сколько людей спрашивают.Кто-то может сказать, что это способ распределения людей по категориям исключительно на основании их финансового положения, или кто-то может сказать, что это всего лишь набор титулов, основанный на социальном статусе. Социальный класс — это широкая группа в обществе, имеющая общий экономический, культурный или политический статус (Dictionary.com, 2018). Со времен средневековья, когда были установлены «Кентерберийские рассказы», ​​социальные классы были очень четкими и самобытными. Выяснить, какой персонаж связан с социальным классом в системе феодализма, является задачей.Есть четыре группы, составляющие всю систему феодализма. Самый богатый класс, пользующийся наибольшим уважением, — это члены королевской семьи, за которыми следует дворянин. И у королевской семьи, и у аристократов было несколько общих черт, одна из которых — это одежда, сделанная из прекрасных материалов ярких цветов, и необычная еда, покрытая приправами, которую съедали богатые и подавали бедным (Средневековье, 2018).

Дворянский

Близко к вершине системы находятся рыцари, покрытые яркими и сияющими доспехами, наполненными набивкой, чтобы облегчить боль.Не всем повезло быть рыцарем; вы должны быть ребенком того, кто принадлежит к знатному сословию. После того, как вы приняли решение пойти по этому пути, вас научат нескольким языкам и боевым навыкам, которые помогут вам превзойти уровень оруженосца. Рыцари обычно путешествуют по миру, остаются в замках и служат своему королю (Средние века, 2008). Чосер описывает рыцаря как никто другой; рассказчик возвышает рыцаря больше, чем любой другой персонаж. «Рыцарь был там, и этот достойный человек. Это было время, на котором он первый биган, Чтобы выехать, он любил рыцарство, Форель и честь, свободу и куртеси.Полностью достоин был он в своих господах, И тогда он ехал, ни один мужчина »(Чосер, 2007). Другими словами, рыцарь — это человек, который великодушен и высоко ценит истину и честь. Рассказчик также не так подробно описывает свою одежду, но подробно описывает свою лошадь. «Его закуска была хорошенькая, но при этом веселая». (Чосер, 2007). Иметь ухоженную лошадь значило, что у вас есть какое-то богатство. Вторичные источники описывают рыцаря как человека, который играет в лучшем металле, но Чосер говорит нам, что он не «гей».Рыцарь не бросается в глаза в своей одежде, которая может обозначать его финансовое положение, но его военный ватник, испачканный доспехами, показывает его статус феодальной системы. (Чосер, 2007). Чтение описания, которое Чосер дал сыну рыцаря, который был оруженосцем, было способом заметить финансовое положение рыцарей. Сквайр умел хорошо ездить на лошадях, писать слова с музыкой и рисовать. Возможность учиться и получать знания не была дешевой и доступной для людей без денег.

Фото из (Средневековая феодальная иерархия 2018)

CLERGY

Следующими в системе феодализма будут определенные члены церкви или «духовенство».Духовенство в основном состоит из церкви, но на самом деле не считалось одним из социальных классов средневековья, видя различия в позициях. (Ньюман, 2018). У духовенства есть своя собственная система ранжирования. Епископы — самые высокие и самые богатые, которых считали бы дворянами, за ними следовали священники, монахи, затем монахини, которые считались бы в любом классе выше крестьян и крепостных. Епископы не были такими влиятельными в церкви, как священники, но носили более красивую одежду, были связаны с двором и жили в тех же районах, что и дворяне.Считалось, что епископы связаны с дворянским классом из-за их влияния на общество, епископы также были чрезвычайно богатыми из-за того, что они собирали налоги. (Средневековая феодальная иерархия, 2018). Также при использовании инструмента Voyant я смог выполнить анализ текста в тексте Кентерберийской сказки со словом «Епископ» и смог прочитать, как епископов приглашают на церемонию с лордами и рыцарями высокой известности во время «Человека закона» Сказка ». У священника была одна работа, и эта работа заключалась в том, чтобы обслуживать общественность духовно.Монахи были умными учеными, которые учили детей знати и занимались ручным трудом, например, садоводством, чтобы обеспечить свои потребности в финансовом отношении. Монахинь не учили тому же, чему учили монахов, но быть монахинями было работой, которой многие хотели, чтобы их дочь выполняла только для обеспечения будущего. Монахини обслуживали публику, как и священники. (Средние века, 2008). Прочитав главу о приключениях монаха и сравнив ее с описанием других авторов, монах не представлял обычного монаха.Этот монах был одет в очень дорогую одежду и вел более благородный образ жизни. Монах также плохо представлял церковь.

ТОРГОВЛИ / ТОРГОВЦЫ

После системы духовенства будут торговцы или торговцы, которые заняты людьми, которые работали с определенными навыками. В этом классе люди зарабатывали приличным доходом, видя, что они единственные, кто может делать любую работу, которая им необходима. От кузнеца до парикмахера только они могут выполнять эту работу.Часто по фамилии можно узнать, чем он занимается или кем является член его семьи. (Средние века, 2008). Персонажи, которые лучше всего подходят под это описание, — это торговцы. В этой группе пять человек, каждый из которых обладает определенными навыками, один — ткач, плотник и ковровщик. Каждый член богат и ходит в церковь.

ПЕСАНЫ

И последнее, но не менее важное: крестьяне, у которых в средние века была тяжелая жизнь.Было нередко увидеть крестьянина, работающего фермером или выполняющего тяжелую работу, но обычным явлением было увидеть крестьянина без свободы. У всех крестьян не было нижнего белья, в еде был хлеб, каша, овощи, а может, и мясо. Это были люди, твердо верящие в религию и умершие либо от суровых погодных условий, либо от голода (Средние века, 2008). Нет персонажей, которых называют крестьянами, но очень подходящих под описание. Пломан, оксфордский священнослужитель и пастырь очень бедны, склонны помогать другим и очень религиозны.

КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ
• Bulse — упаковка с бриллиантами или золотой пылью
• Flactchet — меч
• Heanling — скромный
• Blonk — мощная лошадь
• Chinkers — деньги
• Cosh — хижина
• Флаг-упавший — безработный
• Флик — ничтожное лицо
• Утроба — беспорядок с едой
• Тэов — раб или слуга
• Плетение — попрошайничество
• Вассалы — местные лорды
• Веллейны — крестьяне, но не раб и не свободный

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведя интеллектуальный анализ текста с помощью инструментов Voyant, я пришел к выводу, что сравнение вторичных источников и фактического текста кентерберийской сказки было более полезным для меня, чтобы понять, какие персонажи лучше всего подходят социальным классам феодализма.Я провел небольшое исследование и смог обнаружить общие термины, использовавшиеся в средние века, которые я поместил в график тенденций, и ни одно слово не появилось ни в одной главе. Мне больше повезло с использованием моих собственных знаний и слов, которые, как мне казалось, использовались в Средние века для описания богатства и бедности. Также не было никаких выводов, которые дискредитировали бы вторичные источники относительно системы феодализма в Кентерберийских рассказах, потому что персонажи, которые не соответствуют полному описанию их занятий и обязанностей, являются особенными.Например, монах в «Кентерберийских сказках» — это не обычный монах, сосредоточенный исключительно на боге и церковных обязанностях. Монах носит лучшую одежду, и церковь не с гордостью называет его в тексте. Самое большое сходство, которое меня больше всего интересует, между системой феодализма и системой, в которой мы сейчас живем, заключается в том, что крестьяне являются самым трудолюбивым рабочим классом, но им не платят за их истинную ценность. В нашей системе это напомнило мне о том, как наши учителя, полицейские управления и пожарные депо, что на некоторых из самых важных должностей им не платят столько денег, сколько бы означало их важность для нашего общества.

дворян, привилегий и налогов во Франции в конце старого режима на JSTOR

Информация журнала

The Economic History Review публикует статьи на основе оригинальных исследования по всем аспектам экономической и социальной истории. Обзор редактируется от имени Общества экономической истории ведущими учеными. Это издается с 1927 года и является одним из ведущих мировых журналов поле. Обзор приветствует вклады на основе полной спектр методологических подходов, используемых экономическими и социальными историками и рада опубликовать высококачественные исследования по экономической и социальной истории. любой точки мира.Акцент делается на широком освещении тем экономической и социальные изменения, включая их интеллектуальные, политические и культурные последствия. Помимо обычных статей, некоторые выпуски содержат статьи в серию из «Обзоров и предположений», которые являются более рефлексивными обзорными статьями. Для много лет назад исчерпывающий ежегодный список публикаций по экономической опубликована социальная история Великобритании и Ирландии. Каждый выпуск также содержит значительное количество рецензий на книги.JSTOR предоставляет цифровой архив печатной версии журнала Economic Обзор истории. Электронная версия журнала Economic History Review доступно на http://www.interscience.wiley.com. Авторизованные пользователи могут иметь доступ к полному тексту статей на этом сайте.

Информация для издателя

Wiley — глобальный поставщик контента и решений для рабочих процессов с поддержкой контента в областях научных, технических, медицинских и научных исследований; профессиональное развитие; и образование.Наши основные направления деятельности выпускают научные, технические, медицинские и научные журналы, справочники, книги, услуги баз данных и рекламу; профессиональные книги, продукты по подписке, услуги по сертификации и обучению и онлайн-приложения; образовательный контент и услуги, включая интегрированные онлайн-ресурсы для преподавания и обучения для студентов и аспирантов, а также для учащихся на протяжении всей жизни. Основанная в 1807 году компания John Wiley & Sons, Inc. уже более 200 лет является ценным источником информации и понимания, помогая людям во всем мире удовлетворять свои потребности и воплощать в жизнь их чаяния.Wiley опубликовал работы более 450 лауреатов Нобелевской премии во всех категориях: литература, экономика, физиология и медицина, физика, химия и мир. Wiley поддерживает партнерские отношения со многими ведущими мировыми обществами и ежегодно издает более 1500 рецензируемых журналов и более 1500 новых книг в печатном виде и в Интернете, а также базы данных, основные справочные материалы и лабораторные протоколы по предметам STMS. Благодаря постоянно растущему предложению открытого доступа, Wiley стремится к максимально широкому распространению и доступу к публикуемому нами контенту, а также поддерживает все устойчивые модели доступа.Наша онлайн-платформа, Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com), является одной из самых обширных в мире междисциплинарных коллекций онлайн-ресурсов, охватывающих жизнь, здоровье, социальные и физические науки и гуманитарные науки.

Средневековая церковь — Всемирная историческая энциклопедия

Религиозная практика в средневековой Европе (ок. 476-1500 гг. Н. Э.) Находилась под контролем католической церкви. Большинство населения составляли христиане, и «христианин» в то время означал «католик», поскольку изначально не существовало другой формы этой религии.Безудержная коррупция средневековой церкви, однако, привела к появлению таких реформаторов, как Джон Уиклиф (l. 1330-1384 CE) и Ян Гус (lc 1369-1415 CE), а также религиозных сект, осужденных церковью как ересь, таких как Богомилы и катары и многие другие. Несмотря на это, церковь сохраняла свою власть и оказывала огромное влияние на повседневную жизнь людей — от царя на троне до крестьянина в поле.

Церковь регулировала и определяла жизнь человека в буквальном смысле от рождения до смерти и, как считалось, продолжала владеть душой человека в загробной жизни.Церковь была проявлением воли и Божиего присутствия на земле, и его веления не должны были быть поставлена ​​под сомнение, даже когда это было очевидно, что многие из духовенства работали гораздо более устойчивы по отношению к своим собственным интересам, чем у их бога.

Драматический удар по силе Церкви нанесла пандемия Черной Смерти 1347–1352 годов н.э., во время которой люди начали сомневаться в силе духовенства, которое ничего не могло сделать, чтобы остановить людей от смерти или распространения чумы.Даже в этом случае Церковь неоднократно подавляла инакомыслие, заставляла замолчать реформаторов и истребляла еретические секты до протестантской Реформации (1517–1648 гг. Н.э.), которая сломила власть церкви и предоставила большую свободу мысли и религиозного выражения.

Структура церкви и верования

Церковь требовала власти от Бога через Иисуса Христа, Который, согласно Библии, назвал своего апостола Петра «камнем, на котором будет построена моя церковь», которому он дал ключи Царства Небесного (Матфея 16: 18- 19).Поэтому Петр считался первым Папой, главой церкви, а все остальные — его преемниками, наделенными такой же божественной властью.

Ко времени Средневековья в Церкви была устоявшаяся иерархия:

  • Папа — глава Церкви
  • Кардиналы — советники Папы; администраторы церкви
  • Епископы / архиепископы — церковные начальники над собором или регионом
  • Священники — церковные власти над приходской, деревенской или городской церковью
  • Монашеские ордена — приверженцы религии в монастырях под надзором аббата / настоятельницы

Церковь поддерживала веру в то, что Иисус Христос был единородным сыном единого истинного Бога, как явствует из еврейских Священных Писаний, и что эти дела (которые впоследствии стали христианским Ветхим Заветом) предсказывали пришествие Христа.Дата появления Земли и история человечества были открыты через Священные Писания, составляющие христианскую Библию — считающуюся словом Божьим и старейшей книгой в мире — к которой обращались как к руководству о том, как жить согласно божественной воле и после смерти своей обрести жизнь вечную на небесах.

История любви?

Подпишитесь на нашу бесплатную еженедельную рассылку новостей по электронной почте!

Урбан II в Совете Клермона

Жан Коломб (общественное достояние)

Однако толкование Библии было слишком большой ответственностью для обычного человека, и поэтому духовенство было духовной необходимостью.Чтобы поговорить с Богом или правильно понять Библию, человек полагался на своего священника, поскольку этот священник был рукоположен своим начальником, который, в свою очередь, был рукоположен другим, все под властью Папы, представителя Бога на земле.

Церковная иерархия поддерживала социальную иерархию. Человек родился в определенном классе, последовал профессии своих родителей и умер, как и они. Социальная мобильность была крайне редкой или отсутствовала, поскольку Церковь учила, что по воле Бога человек родился в определенном стечении обстоятельств, и попытка улучшить свою судьбу была равносильна утверждению, что Бог совершил ошибку.Поэтому люди приняли свою судьбу и извлекли из нее максимум пользы.

Церковь в повседневной жизни

Жизнь людей средневековья вращалась вокруг церкви. Известно, что люди, особенно женщины, посещали церковь от трех до пяти раз в день для молитвы и не реже одного раза в неделю для богослужений, исповеди и покаяния в покаянии. Церковь не платила налогов, и ее поддерживали жители города. Граждане несли ответственность за поддержку приходского священника и церкви в целом за счет десятины в размере десяти процентов от своего дохода.Десятина выплачивалась за церемонии крещения, конфирмации и похороны, а также за праздники дня святых и праздники святых дней, такие как празднование Пасхи.

Учение Церкви было несомненным для людей Средневековья. Не было места для сомнений, и вопросы не допускались.

Центром жизни общины в маленькой церкви или городском соборе был не алтарь, а купель. Это была отдельно стоящая каменная емкость / чаша, используемая для крещения младенцев или взрослых — часто довольно большая и глубокая — которая также служила для определения вины или невиновности человека, когда тот был обвинен в преступлении.Чтобы очистить свое имя, человек подвергался испытанию, в котором его связали и бросили в купель. Если обвиняемый отплыл, это было явным признаком его вины; если обвиняемый тонул, это означало невиновность, но обвиняемый часто тонул.

При правлении английского короля Ательстана (годы правления 924–939 гг. Н. Э.) Процедура испытания была закреплена в виде закона:

Если кто-либо обещает пройти это испытание, он должен прийти за три дня до массового священника, в обязанности которого входит освятить его [испытание] и жить за счет хлеба, воды, соли и овощей, пока он не пойдет на него. , и присутствовать на мессе в каждый из этих трех дней, и делать свое приношение, и идти к причастию в тот день, когда он пойдет на испытание, и поклясться затем клятвой, что он невиновен в этом обвинении в соответствии с общим правом , прежде чем он пойдет на испытания.(Брук, 107)

Было также испытание железом, в котором обвиняемый был вынужден держать или носить горячую кочергу. Если человек мог держать раскаленное железо, не обжигая и не покрывая волдырей на руках, он был невиновен; нет никаких записей о признании кого-либо невиновным. Испытание водой также проводилось ручьями, реками и озерами. Например, женщин, обвиняемых в колдовстве, часто связывали в мешке с кошкой (считавшейся их демоническим фамильяром) и бросали в воду.Если им удавалось бежать и выходить на поверхность, их признавали виновными, а затем казнили, но чаще всего они тонули.

Испытания, как и казни, были формой общественного развлечения и, как и праздники, свадьбы и другие события общественной жизни, оплачивались церковной десятиной. Низший класс, как обычно, нес основную тяжесть церковных расходов, но от знати также требовалось пожертвовать большие суммы церкви, чтобы обеспечить себе место на небесах или сократить свое время в чистилище.

Учение Церкви о чистилище — царстве загробной жизни между раем и адом, где души оставались в ловушке, пока они не заплатили за свои грехи — принесло огромное богатство различным священникам, которые продавали предписания, известные как индульгенции, обещая более короткое пребывание в чистилище за определенную плату. Реликвии были еще одним источником дохода, и для недобросовестных священнослужителей было обычным делом продавать поддельные осколки креста Христа, палец руки или ноги святого, сосуд с водой из Святой Земли или любое количество предметов, которые якобы приносили удачу или оберегали. от несчастья.

Данте, Флорентийский собор

Витосмо (CC BY-NC-SA)

Учение Церкви было несомненным для людей Средневековья. Не было места для сомнений, и вопросы не допускались. Один был либо в церкви, либо вне ее, и если он отсутствовал, его взаимодействие с остальной частью сообщества было ограниченным. Евреи, например, жили в своих кварталах в окружении христиан и регулярно получали довольно плохое обращение. Французский король Шарль Мартель (г.718-741 гг. Н.э.), победил мусульманское вторжение в Европу в битве при Туре (также известной как битва при Пуатье, 732 г. н.э.), и поэтому мусульмане в Европе были редкостью в это время за пределами Испании и странствующих торговцев, ведущих торговлю. Следовательно, гражданин Европы, не принадлежавший ни к одной из этих конфессий, должен был придерживаться ортодоксального видения Церкви, чтобы взаимодействовать с семьей, обществом и зарабатывать на жизнь. Если выяснялось, что это невозможно (или, по крайней мере, кажется, что это так), единственным выходом была так называемая еретическая секта.

Коррупция и ересь

Ееретические секты средневековья всегда были ответом на явную коррупцию и алчность Церкви. Огромное богатство Церкви, накопленное за счет десятины и щедрых даров, только вдохновляло стремление к еще большему богатству, которое переводилось как власть. Архиепископ мог и часто угрожал дворянину, городу или даже монастырю отлучением от церкви, из-за чего человек был изгнан из церкви, а значит, по милости Божьей и коммерции с согражданами — по любой причине.Даже известные и набожные религиозные деятели, такие как Хильдегард Бингенская (l. 1098–1179 гг. Н. Э.), Подвергались «дисциплинарным взысканиям» за несогласие с церковным настоятелем.

Изображение Хильдегарды Бингенской в ​​церкви Св. Фоя

Ральф Хамманн (CC BY-SA)

Священники были заведомо коррумпированными и, во многих случаях, неграмотными паразитами, которые удерживали свое положение только благодаря влиянию и благосклонности семьи. Ученый Г. Г. Култон цитирует письмо 1281 г. н.э., в котором автор предупреждает, как «невежество священников ввергает людей в канаву заблуждений» (259), а затем цитирует переписку одного епископа Гийома ле Мари де Анже, который пишет:

Священство включает в себя бесчисленное количество презренных людей с жалкой жизнью, совершенно недостойных в образовании и морали, из-за отвратительной жизни и пагубного невежества возникают бесконечные скандалы, церковные таинства презираются мирянами, и во многих районах миряне считают священников как [мерзко].(259)

Средневековый мистик Марджери Кемпе (l. Ок. 1342–1438 гг. Н. Э.) Бросил вызов богатым священнослужителям с целью реформировать их коррупцию, в то время как почти 200 лет назад Хильдегард Бингенская сделала то же самое, что и такие люди, как Джон Уиклиф и Ян Хус. Однако Церковь не была заинтересована в реформе, потому что последнее слово по любому вопросу было ей как голосу Бога на земле.

Те, кто считал злоупотребления Церкви слишком невыносимыми и искали честного духовного опыта вместо бесконечной схемы оплаты молитв, которую не могла остановить даже смерть, присоединились к религиозным сектам за пределами Церкви и пытались мирно жить самостоятельно. сообщества.Самыми известными из них были катары южной Франции, которые, взаимодействуя с католическими общинами, рядом с которыми они жили или в которых жили, имели свои собственные службы, ритуалы и систему верований.

Такие общины регулярно осуждались Церковью и уничтожались, их члены истреблялись, а земли, которые они конфисковали как собственность Церкви. Даже ортодоксальное сообщество, которое придерживалось католических учений — например, бегинов — было осуждено, потому что оно возникло спонтанно как ответ на нужды людей, а не было инициировано церковью.Бегины были мирянками, которые жили как монахини и служили своей общине, владели всем имуществом совместно, жили в нищете и служили другим, но они не были одобрены церковью и поэтому были осуждены; они были распущены вместе со своими коллегами-мужчинами, Бегхардами, в 12 веке нашей эры.

Папа Иннокентий III и альбигойский крестовый поход

Неизвестный художник (общественное достояние)

Эти и им подобные группы пытались утвердить духовную автономию, основываясь на авторитете Библии, без каких-либо церковных атрибутов или сложных ритуалов.Катары верили, что Христос никогда не умирал на кресте и поэтому никогда не воскресал, но вместо этого сын Бога был духовно принесен в жертву за грехи человечества на более высоком уровне. Они утверждали, что евангельские рассказы следует понимать как аллегории, использующие символический язык, а не как статические истории прошлых событий. Они также отстаивали женский принцип в божественном, почитая богиню мудрости, известную как София, которой они посвятили свою жизнь.

Живя просто и служа окружающему сообществу, катары не накопили богатства, их священники не владели ничем и пользовались большим уважением как святые даже католики, а общины катаров предлагали стоящие товары и услуги.Бегины, никогда не заявляя о своих убеждениях, выходящих за рамки ортодоксии, были столь же набожными и самоотверженными в своих усилиях по оказанию помощи бедным и, особенно, бедным матерям-одиночкам и их детям. Однако оба этих движения предлагали людям альтернативу церкви, и средневековая церковь считала это невыносимым. Любое изменение отношения людей к религии угрожало силе церкви, и у церкви было достаточно власти, чтобы подавить такие движения, даже в тех случаях, когда такие секты, как катары, пользовались значительной поддержкой и защитой.

Реформация

Джон Уиклифф и его последователи (известные как лолларды) призывали к реформации с 14 века н.э., и современному читателю может быть трудно полностью понять, почему не было предпринято никаких серьезных попыток реформирования, но это просто потому, что Современная эпоха предлагает так много разных законных возможностей для религиозного самовыражения. В средние века было немыслимо, чтобы могла существовать какая-либо действующая система верований, кроме церкви.

Рай, ад и чистилище были вполне реальными местами для людей Средневековья, и нельзя было рисковать оскорбить Бога, критикуя его Церковь и приговаривая себя к вечным мучениям в огненном озере, окруженном демонами.Удивительно не столько то, почему все больше людей не призывали к реформе, сколько то, что у кого-то хватило смелости попробовать.

Протестантская Реформация возникла не как попытка свергнуть власть Церкви, но началась просто как еще одна попытка реформирования церковных злоупотреблений и коррупции. Мартин Лютер (l. 1483-1546 гг. Н. Э.) Был высокообразованным немецким священником и монахом, который от беспокойства перешел к возмущению злоупотреблениями церкви. Он критиковал продажу индульгенций как схему зарабатывания денег, не имеющую библейского авторитета и духовной ценности в своих знаменитых «Девяносто пяти тезисах» (1517 г. н.э.) и выступал против учения церкви по ряду других вопросов.

Мартин Лютер

Серджио Андрес Сеговия (общественное достояние)

Лютер был осужден Папой Львом X в 1520 году н.э., который потребовал, чтобы он отказался от своей критики или столкнулся с отлучением от церкви. Когда Лютер отказался отречься, Папа Лев продолжил отлучение от церкви в 1521 году нашей эры, и Лютер стал преступником. Подобно Уиклифу, Хусу и другим до него, Лютер только заявлял очевидное, призывая положить конец безудержным злоупотреблениям и коррупции. Как и Уиклиф, он перевел Библию с латыни на народные языки (Уиклиф с латинского на среднеанглийский и Лютер с латинского на немецкий), выступал против концепции священничества, согласно которой священник необходим как посредник между верующим и Богом, и утверждал, что Библия и молитва — все, что нужно для непосредственного общения с Богом.Высказывая эти заявления, он, конечно, не только подорвал авторитет Папы, но и сделал эту позицию — а также позиции кардиналов, епископов, архиепископов, священников и других — неэффективной и устаревшей.

Согласно Лютеру, спасение было даровано благодатью Божьей, а не добрыми делами людей, и поэтому все дела, которые Церковь требовала от людей, не имели вечной пользы и служили только для наполнения церковной сокровищницы и строительства их. величественные соборы. Благодаря политическому климату в Германии, а также харизме и уму Лютера его усилия по реформированию превратились в движение, которое сломило бы власть церкви.Другие реформаторы, такие как Хулдрих Цвингли (l. 1484-1531 CE) и Джон Кальвин (l. 1509-1564 CE), открыли новые горизонты в своих регионах, и многие другие последовали их примеру.

Заключение

Монополия церкви на религиозные верования и обряды была нарушена, и началась новая эра большей духовной свободы, но она не прошла даром. Стремясь избавиться от гнета средневековой церкви, недавно освобожденные протестующие разрушили монастыри, библиотеки и соборы, руины которых до сих пор усеивают европейский ландшафт.

Церковь, безусловно, становилась все более коррумпированной и деспотичной, и ее духовенство часто характеризовалось гораздо больше любовью к мирским благам и удовольствиям, чем духовным поискам, но в то же время Церковь основала больницы, колледжи и университеты, социальные системы для людей заботиться о бедных и больных и поддерживать религиозные порядки, которые давали женщинам выход для их духовности, воображения и амбиций. Эти институты стали особенно важными во время пандемии «черной смерти» 1347–1352 годов н.э., которая унесла жизни миллионов людей в Европе и значительно повлияла на веру людей в видение Церкви.

Протестантская Реформация, к сожалению, уничтожила большую часть того доброго, что Церковь сделала, реагируя на коррупцию, в которую она впала, и ее предполагаемую неспособность справиться с проблемой вспышки чумы. В конце концов, различные движения объединятся в известные сегодня христианские протестантские секты — лютеране, пресвитериане, епископалы и т. Д. — и создадут свои собственные высшие учебные заведения, больницы и социальные программы. Когда началась Реформация, существовала только Церковь, монолитный центр средневековья, который впоследствии стал лишь одним из многих вариантов религиозного выражения.

Перед публикацией эта статья была проверена на предмет точности, надежности и соответствия академическим стандартам.

Аристократы и буржуа

Аристократы и буржуа

Восемнадцатый век был веком аристократии, особенно в Англии. В целом области Западной Европы, аристократический класс получил экономические и социальные рост . В Англии даже добился политического превосходства. Аристократы были не единственным классом, извлекающим выгоду от экономических и социальных преобразований в восемнадцатом веке. Буржуазия, то есть городской купец и производственный класс, также увеличившийся в размерах и социальном Значимость . Аристократы и буржуа разделяли многие общие ценности и интересы, хотя иногда они вступил в конфликт. Действительно, это конфликт сыграл важную роль во Французской революции в конце века, в то время как Англия избежала революции, потому что эти два основных класса достаточно точек соприкосновения и общего дела, чтобы работать вместе, чтобы поддерживать их конституционная монархия, установленная в результате Славной революции 1689 года.

Портрет мистера и миссис Эндрюс работы Томаса Гейнсборо представляет собой зажиточную дворянскую чету середины 18-х век. В этой картине можно соблюдать элегантный и праздный образ жизни аристократов и дворян (которые так сказать землевладельцы) классы Британии. Эндрюс со своей обширной и процветающей землей появляется как фон. Эта картина иллюстрирует социальную и экономическую мощь классов землевладельцев 18 век.Мистер Эндрюс явно извлекал выгоду из его полного контроля над своей собственностью, предоставленной огораживанием земли, и конец средневековой системы сельского хозяйства и разделение общих земель. Мистер. Эндрюс, как единственный владелец земли, может решать, как использовать землю и кто будет работать на него. У него есть как способность, так и стимул к максимальному увеличению его производительности и дохода, потому что более высокий доход повысит его социальный статус. Он даже заработал достаточно денег, чтобы заплатить один из лучших художников Англии, увековечивший его и его жену.У мистера Эндрюса может не быть настоящего аристократический титул, но он добился больших успехов и почета. Джентльмены вроде него тоже могут тренироваться по-настоящему власть через Палату общин в парламенте, в котором они доминировали. Чем больше было денег, тем больше вероятность один должен был иметь возможность доминировать в местной политике и, возможно, стать членом Парламент. А с 1689 г. был истинным правителем Англии.

Политическая победа английской аристократии пришла с их успешное свержение короля Якова II и его замена Уильямом и Мэри.Джеймс надеялся вернуться век английской истории, восстановить католицизм и ограничить парламентскую мощность. Короче говоря, он надеялся установил абсолютную монархию в Англии по образцу своего современника, Людовик XIV Франции. Английский аристократия (включая дворянство) была против обеих этих целей. У короля было очень мало поддержки, особенно когда он произвольно смещал судей, которые не управляли так, как он хотел, и когда он арестовал большинство ведущих епископов.Но как заменить законного монарха? Парламентские аристократы во главе с граф Шефтсбери разработал план пригласить Вильгельма Оранского, ведущий аристократ Голландии и муж дочери Джеймса, чтобы вторгнуться Англия. Когда Джеймс сбежал без был произведен выстрел, парламент объявил, что Джеймс покинул трон, и установил Уильяма и Мэри как совместных монархов. Самая важная особенность этой славной революции состоял в том, что аристократия избавилась от непопулярного и некомпетентного монарха, демонстрируя свою высшую силу. Это было подчеркнуто тем, что новые монархи подписали Билль о правах. который ограничивал королевскую власть и требовал согласия парламента в управлять королевством. С Билль о правах, принцип верховенства закона был установлен. К тому же принцип абсолютная монархия была отвергнута. Парламент, то есть классы землевладельцев, был бы хранители закона.

В Англии и даже в тех странах, где аристократы не одержала победу над монархами, аристократия получила социальную и политическую влияние в силу его растущего процветания.Это богатство частично было основано на значительных сельскохозяйственных улучшения, включая новые культуры и новые методы ведения сельского хозяйства. Это также было основано на богатстве созданный ростом мировой торговли предметами роскоши, такими как чай, кофе, алкоголь, шелк, хлопок, сахар, табак и опиум. В Англии и Голландии землевладение класс смог получить выгоду, став инвестором и предпринимателем самостоятельно верно. Они часто использовали свои капитал для покупки акций торговых компаний на новом фондовом рынке или для покупки облигации, продаваемые государством на новом рынке облигаций.Хотя во Франции и в других странах не было рынка акций или облигаций. Немецкие или итальянские земли, у них было много новых возможностей для инвестиций и заработка. Деньги.

Буржуазия значительно расширилась в Западной Европе. процветала торговля с Ост-Индией и Америкой. Поскольку обе группы процветали за счет инвестиций и торговли, у них были значительные общие интересы. Но они жили в разных сферах экономической и социальной жизни. Аристократы усердно трудились, чтобы сохранить свой престиж и привилегии, очерняя тех, кто средства к существованию, работая.Они продемонстрировал это праздный образ жизни охоты, коневодства и гонки, вечеринки и, что еще более замечательно, благодаря большему образованию и изысканность. С другой стороны, представители буржуазии иногда завидовали аристократическим классам и иногда они критиковали их как неполноценных с моральной точки зрения. Защитники буржуазии подчеркивали моральную ценность работа и сила усилий и новаторства. Точно так же они утверждали превосходство верного брака, в отличие от более мягких стандартов аристократии (примите за пример сегодняшней британской королевской семьи).

Что будет преобладать, значения, которые эти классы имели в общие или те, которые их разделили? На протяжении большей части столетия преобладало единство. Многие буржуазные англичане умели войдут в парламент или иным образом поднимутся в ряды социальной приемлемости, если они были готовы поддерживать почтение к классам землевладельцев. Аристократы, особенно в Англии, убедился, что законы будут способствовать свободе капитала и предпринимательства, позволяя процветать как аристократическим, так и буржуазным семьям.В Европе в целом экономические интересы связала обе стороны вместе. Два классы также разделяли интерес к духу просвещения, который приняли идеи науки и прогресса, в отличие от религии и традиция. Аристократы были очарован классической архитектурой и классическими текстами. Они были готовы к бросить вызов средневековому консерватизму, который поддерживал власть монархии и установленная церковь. Аристократы имел основания восхищаться Римской республикой (в которой доминировали аристократы) и классическое обучение, которое, казалось, поддерживало идеалы гражданского и морального независимость для богатых классов. Энтузиазм просветителей в отношении науки возник из идеи, что новые обучение расширит благосостояние и социальную мощь тех, кто способен понять Это. Буржуазия разделяла этот интерес в отказе от прошлого и принятии нового обучения.

Дух просвещения захватил аристократов и буржуа. одинаково, но это единство духа не решило всех проблем. В то время как более широкое распространение богатства и доступа книгам и учебе, возможно, была возможность для большего равенства между аристократов и богатой буржуазии, эта динамика также была угрозой для аристократическое превосходство и привилегии. Во Франции, немецких землях и других местах, где монархия оставалась в высшей степени буржуазия была заблокирована от социального развития монополизация политической власти монархией и система королевских патронаж, который оставлял за аристократами социальные привилегии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *