Кто выше сержант или лейтенант: СОСТАВЫ И ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ ГРАЖДАН, ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ / КонсультантПлюс

Рядовой состав

рядовой милициирядовой внутренней службы

младший начальствующий состав

младший сержант милиции

младший сержант внутренней службы

сержант милициисержант внутренней службы
старший сержант милициистарший сержант внутренней службы
старшина милициистаршина внутренней службы
прапорщик внутренней службы
старший прапорщик внутренней службы

средний начальствующий состав

младший лейтенант милициимладший лейтенант внутренней службы
лейтенант милициилейтенант внутренней службы
старший лейтенант милициистарший лейтенант внутренней службы
капитан милициикапитан внутренней службы

старший начальствующий состав

майор милициимайор внутренней службы
подполковник милицииподполковник внутренней службы
полковник милицииполковник внутренней службы

высший начальствующий состав

генерал-майор милициигенерал-майор внутренней службы
генерал-лейтенант милициигенерал-лейтенант внутренней службы
генерал-полковник внутренней службы
генерал армии

Содержание

Про внесення змін до Положе.

..

Указ
Президента України

Про внесення змін до Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України

1. Внести до Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 27 грудня 2007 року № 1262 (зі змінами, внесеними Указами від 28 березня 2008 року № 280, від 12 серпня 2010 року № 808, від 24 травня 2012 року № 348, від 16 січня 2013 року № 21, від 31 жовтня 2013 року № 599, від 5 серпня 2015 року № 465, від 17 жовтня 2019 року № 757, від 4 травня 2020 року № 165 та від 3 вересня 2020 року № 372), такі зміни:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Військовослужбовцям Служби безпеки України та військовозобов’язаним (особам, які перебувають у запасі) присвоюються такі військові звання:

Армійські

Корабельні

Рядовий склад

солдат

матрос

старший солдат

старший матрос

Сержантський і старшинський склад

Молодший сержантський і старшинський склад

молодший сержант

старшина 2 статті

сержант

старшина 1 статті

Старший сержантський і старшинський склад

старший сержант

головний старшина

головний сержант

головний корабельний старшина

штаб-сержант

штаб-старшина

Вищий сержантський і старшинський склад

майстер-сержант

майстер-старшина

старший майстер-сержант

старший майстер-старшина

головний майстер-сержант

головний майстер-старшина

Офіцерський склад

Молодший офіцерський склад

молодший лейтенант

молодший лейтенант

лейтенант

лейтенант

старший лейтенант

старший лейтенант

капітан

капітан-лейтенант

Старший офіцерський склад

майор

капітан 3 рангу

підполковник

капітан 2 рангу

полковник

капітан 1 рангу

Вищий офіцерський склад

бригадний генерал

коммодор

генерал-майор

контр-адмірал

генерал-лейтенант

віце-адмірал.

До військових звань осіб офіцерського складу медичної та юридичної служб, які мають відповідну освіту та займають відповідну штатну посаду, додаються слова «медичної служби» та «юстиції».

До військових звань громадян, які перебувають у запасі чи у відставці, додаються слова «запасу» або «у відставці»;

2) у підпункті «а» пункту 11 слова «особами офіцерського складу у військовому званні від генерал-майора (контр-адмірала) і вище» замінити словами «особами вищого офіцерського складу»;

3) в абзаці п’ятому пункту 12 слово «першого» замінити словом «первинного»;

4) у пункті 22 слова «старшини (головного корабельного старшини), прапорщика (мічмана), старшого прапорщика (старшого мічмана)» замінити словами «головного сержанта (головного корабельного старшини), штаб-сержанта (штаб-старшини), майстер-сержанта (майстер-старшини), старшого майстер-сержанта (старшого майстер-старшини), головного майстер-сержанта (головного майстер-старшини)»;

5) пункт 23 викласти в такій редакції:

«23. Строки вислуги у військових званнях для осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу Служби безпеки України, які перебувають на військовій службі, встановлюються:

солдата (матроса), старшого солдата (старшого матроса), молодшого сержанта (старшини 2 статті), сержанта (старшини 1 статті), старшого сержанта (головного старшини)

— 6 місяців

головного сержанта (головного корабельного старшини)

— 1 рік

штаб-сержанта (штаб-старшини), майстер-сержанта (майстер-старшини), старшого майстер-сержанта (старшого майстер-старшини)

— 3 роки.

Особам, які приймаються на військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу Служби безпеки України із запасу, присвоюється військове звання на один ступінь вище від військового звання, яке вони мають у запасі, у разі закінчення встановленого строку вислуги в попередньому військовому званні, передбаченого пунктом 80, але не вище від військового звання, передбаченого за посадою, на яку їх призначають»;

6) пункт 24 викласти в такій редакції:

«24.

Штаб-сержантам (штаб-старшинам), які виявили високі професійні, ділові та моральні якості під час виконання військового обов’язку та досягли високих показників у службовій діяльності, чергове військове звання може бути присвоєне в порядку заохочення достроково, після закінчення не менше половини встановленого строку вислуги в попередньому військовому званні та за умови проходження служби не менше одного року на посадах, штатно-посадова категорія яких відповідає військовому званню майстер-сержанта (майстер-старшини).

Військове звання майстер-сержанта (майстер-старшини) може бути присвоєне також штаб-сержантам (штаб-старшинам), які прослужили бездоганно і безперервно у військових званнях штаб-сержанта (штаб-старшини) протягом 10 років незалежно від займаної посади»;

7) у пунктах 28, 59 та 93 слово «перше» замінити словом «первинне»;

8) пункт 32 викласти в такій редакції:

«32. Чергові офіцерські звання військовослужбовцям Служби безпеки України присвоюються послідовно в разі відповідності чергового звання військовому званню, передбаченому штатною посадою, та після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні.

Особам офіцерського складу Служби безпеки України за старанність, розумну ініціативу та сумлінне виконання службових обов’язків Головою Служби безпеки України в порядку заохочення може бути:

достроково присвоєно чергове військове звання до полковника (капітана 1 рангу) включно — після закінчення не менше половини встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні і за умови проходження служби не менше одного року на посадах, штатно-посадова категорія яких відповідає черговому військовому званню;

присвоєно військове звання на один ступінь вище від військового звання, передбаченого штатною посадою, — після закінчення встановленого строку вислуги в попередньому військовому званні.

Військове звання у порядку заохочення достроково може бути присвоєне один раз за весь період проходження військової служби»;

9) в абзаці другому пункту 37 слова «адміністративне корупційне правопорушення» замінити словами «адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією»;

10) пункт 40 викласти в такій редакції:

«40. Пониження осіб офіцерського складу (крім осіб вищого офіцерського складу) Служби безпеки України у військовому званні на один ступінь у порядку дисциплінарного стягнення та поновлення в попередньому військовому званні до полковника (капітана 1 рангу) включно провадиться Головою Служби безпеки України.

Права начальників (командирів) щодо пониження у військовому званні на один ступінь у порядку дисциплінарного стягнення та поновлення в попередньому військовому званні осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу Служби безпеки України визначаються Головою Служби безпеки України»;

11) в абзаці восьмому пункту 56 слова «адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» замінити словами «адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією»;

12) в абзаці першому пункту 64 слова та цифри «за підставою, передбаченою підпунктом «в» пункту 1, підпунктом «в» пункту 2, підпунктом «а» пункту 3 частини п’ятої, підпунктом «в» пункту 1, підпунктом «б» пункту 2, підпунктом «а» пункту 3″ замінити словами та цифрами «з підстав, передбачених підпунктом «в» пункту 1 частини п’ятої, підпунктом «в» пункту 1″;

13) абзаци третій та четвертий підпункту «б» пункту 67 викласти в такій редакції:

«у військових званнях бригадного генерала (коммодора) та генерал-майора (контр-адмірала) — Головою Служби безпеки України;

у військових званнях генерал-лейтенанта (віце-адмірала) та генерала (адмірала) — Президентом України»;

14) в абзаці першому пункту 68 слова «генерал-полковника (адмірала) і генерала армії України» замінити словами «генерал-лейтенанта (віце-адмірала)»;

15) у пункті 79 слова «офіцер запасу» у всіх відмінках та числах замінити словом «військовозобов’язаний» у відповідному відмінку та числі;

16) пункти 80 — 82 викласти в такій редакції:

«80. Чергові військові звання в запасі присвоюються військовозобов’язаним Служби безпеки України рядового складу, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу послідовно після закінчення встановленого строку вислуги в попередньому військовому званні, за умови, що штатна посада, на якій планується їх використання у разі призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, призову на військову службу осіб офіцерського складу, передбачає можливість присвоєння відповідного військового звання.

Військовозобов’язаним Служби безпеки України з числа осіб офіцерського складу чергові військові звання до полковника запасу (капітана 1 рангу запасу) включно присвоюються після закінчення встановлених цим пунктом строків вислуги у попередньому військовому званні за умови здобуття відповідної освіти чи необхідного досвіду роботи на керівних посадах, споріднених із напрямом діяльності посади за штатом воєнного часу.

Строки вислуги у військових званнях для військовозобов’язаних Служби безпеки України встановлюються:

1) для осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу:

солдата (матроса), старшого солдата (старшого матроса), молодшого сержанта (старшини 2 статті), сержанта (старшини 1 статті), старшого сержанта (головного старшини)

— 1 рік

головного сержанта (головного корабельного старшини), штаб-сержанта (штаб-старшини)

— 2 роки

майстер-сержанта (майстер-старшини), старшого майстер-сержанта (старшого майстер-старшини)

— 4 роки;

2) для осіб офіцерського складу:

молодшого лейтенанта, лейтенанта

— 3 роки

старшого лейтенанта, капітана (капітан-лейтенанта)

— 4 роки

майора (капітана 3 рангу)

— 5 років

підполковника (капітана 2 рангу)

— 6 років.

Військовозобов’язаним, які перебувають у запасі Служби безпеки України і не мають військових звань офіцерського складу, чергові військові звання можуть бути присвоєні не більше двох разів за весь час їх перебування в запасі за клопотанням посадових осіб, зазначених у пункті 25 цього Положення.

81. Первинне військове звання офіцерського складу запасу присвоюється військовозобов’язаним, які плануються до призначення у воєнний час на посади офіцерського складу та мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, споріднену з профілем службової діяльності за штатом воєнного часу, під час атестування до офіцерського складу, з урахуванням потреби в офіцерах такого профілю діяльності.

Первинне військове звання офіцерського складу запасу присвоюється Головою Служби безпеки України.

82. Чергові військові звання військовозобов’язаним Служби безпеки України присвоюються посадовими особами, зазначеними у пунктах 25 та 29 цього Положення»;

17) абзац перший пункту 83 викласти в такій редакції:

«83. Окремим військовозобов’язаним Служби безпеки України з високим рівнем професійної підготовки і значним досвідом роботи за спеціальністю, яка застосовується у діяльності органів Служби безпеки України, як виняток, один раз за період виконання військового обов’язку в запасі може бути достроково присвоєно чергове військове звання після закінчення не менше половини встановленого строку вислуги в попередньому військовому званні, але не вище за звання, передбачене штатною посадою, на якій планується їх використання у разі призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, призову на військову службу осіб офіцерського складу»;

18) пункт 84 викласти в такій редакції:

«84. Подання про присвоєння чергових військових звань військовозобов’язаним Служби безпеки України вносяться:

на військовозобов’язаних, які на воєнний час заплановані до призначення у підрозділи Центрального управління Служби безпеки України, — начальниками відповідних підрозділів Центрального управління від начальника управління і вище;

на військовозобов’язаних, які на воєнний час заплановані до призначення в органи, заклади, установи Служби безпеки України, — начальниками відповідних органів, закладів, установ»;

19) пункт 86 викласти в такій редакції:

«86. Виключення з військового обліку Служби безпеки України військовозобов’язаних здійснюється на підставах, визначених статтею 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

20) пункт 90 виключити;

21) пункти 91 і 92 викласти в такій редакції:

«91. Особовий склад Служби безпеки України у воєнний час (при переході на штати воєнного часу) доукомплектовується:

а) військовозобов’язаними Служби безпеки України та призначеними для доукомплектування Служби безпеки України військовозобов’язаними Збройних Сил України, які призиваються на військову службу відповідно до статті 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

б) військовослужбовцями Служби безпеки України, які закінчили відповідні вищі військові навчальні заклади (військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти) Служби безпеки України і яким присвоєно офіцерське звання;

в) військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань, переведеними в установленому порядку для проходження служби до Служби безпеки України.

92. Військовослужбовці, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та за призовом осіб офіцерського складу, а також військовозобов’язані і резервісти, які мають військові звання сержантського і старшинського складу або військові звання офіцерського складу та відповідну підготовку і досвід проходження служби, приймаються в особливий період на військову службу за контрактом у випадках, визначених статтею 20 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», для комплектування посад за основною або спорідненою спеціальністю, без урахування відповідності існуючого військового звання військовому званню, передбаченому штатом»;

22) доповнити пунктом 94-1 такого змісту:

«94-1. Строки вислуги у військових званнях під час дії воєнного стану встановлюються:

1) для осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу:

солдата (матроса), старшого солдата (старшого матроса), молодшого сержанта (старшини 2 статті), сержанта (старшини 1 статті), старшого сержанта (головного старшини)

— 3 місяці

головного сержанта (головного корабельного старшини), штаб-сержанта (штаб-старшини)

— 6 місяців

майстер-сержанта (майстер-старшини), старшого майстер-сержанта (старшого майстер-старшини)

— 2 роки;

2) для осіб офіцерського складу:

молодшого лейтенанта, лейтенанта

— 1 рік

старшого лейтенанта, капітана (капітан-лейтенанта)

— 2 роки

майора (капітана 3 рангу)

— 3 роки

підполковника (капітана 2 рангу)

— 4 роки».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
28 жовтня 2020 року
№ 475/2020

Воинские звания. Кодовая таблица армейских званий

Кодовая таблица армейских званий


(по Ю.Веремееву)

Суть кодировки в том, что в любой армии   перечень основных командных должностей примерно одинаков и каждой должности соответствует определенное звание. Собственно, номера кодов это цифровое обозначение должности. Совпадение номера кода при сравнении званий разных армий означает примерное соответствие званий. Буквы, стоящие следом за номером означают, что одному званию в одной армии соответствуют несколько званий другой армии.

Еще раз подчеркиваю, что точного совпадения связи «звание — должность»в армиях разных стран нет, и существовать не может. Возможно лишь примерное соответствие.

Код Должность
0 Рекрут, необученный солдат
1 Обученный солдат (стрелок, водитель, автоматчик и т.п.)
2 Командир группы, помощник командира отделения
3 Командир отделения
4 Заместитель командира взвода
5 Старшина роты, батальона
6 Подофицеры (в Рос.Армии прапорщики)
7 Командир взвода
8 Зам. командира роты, командир отдельного взвода
9 Командир роты
10 Зам. командира батальона
11 Командир батальона, зам. командира полка
12 Командир полка, зам. командира бригады, зам. ком. дивизии
13 Командир бригады
14 Командир дивизии, замесчтитель  командира корпуса
15 Командир корпуса, заместитель  командующего  армией
16 Командующий армией, заместителя комкомандующего округом (группой армий, фронта)
17 Командующий округом (фронтом, группой армий)
18 Главнокомандующий, командующий Вооруженными Силами, почетные звания
Соответствие основных должностей и званий в Российской Армии
Звание Код Должность
Рядовой 1 Все вновь призванные в армию, все низшие должности (стрелок, водитель, номер орудийного расчета, механик- водитель, сапер, разведчик, радист и т. п.) 
Ефрейтор 2 Штатных ефрейторских должностей нет. Звание присваивается стоящим на низших должностях солдатам, имеющим высокую квалификацию или отлично несущим службу. 
Младший сержант 3a Командир отделения, танка, орудия. 
Сержант 3b
Старший сержант 4 Заместитель командира взвода. 
Старшина 5 Старшина роты, батареи, дивизиона
Прапорщик 6a Командир взвода материального обеспечения, старшина роты, начальник склада, начальник радиостанции и другие должности сержантского состава , на которых требуется высокая квалификация. Могут занимать низшие офицерские должности при недостатке офицеров 
Старший прапорщик 6b
Младший лейтенант Командир взвода.
Лейтенант 7b Командир взвода, заместитель командира роты. 
Старший лейтенакнт 8 Заместитель командира роты. 
Капитан 9 Командир роты, командир учебного взвода.
Майор 10 Заместитель командира батальона, командир учебной роты, начальник службы полка (химической, связи, инженерной, разведки, дирижер). 
Подполковник 11 Командир батальона, заместитель командира полка, начальник службы дивизии (химической, связи, инженерной, разведки, дирижер). 
Полковник 12 Командир полка, заместитель командира бригады, командир бригады, заместитель командира дивизии. 
Генерал-майор 14 Командир дивизии, заместитель командира корпуса 
Генерал-лейтенант 15 Командир корпуса, заместитель командующего армией 
Генерал-полковник 16 Командующий армией, заместитель командующего округом (фронтом).  
Генерал армии 17 Командующий округом (фронтом), заместитель министра обороны, министр обороны, начальник генерального штаба, другие высшие должности 
Маршал Российской Федерации 18 Почетное звание, даваемое за особые заслуги 

—***—

©Веремеев Ю.Г.

Главная страница
Воинские звания

Воинские звания в Украине окончательно перевели на стандарты НАТО. Министр подписал указ | Громадское телевидение

Соответствующий указ подписал министр обороны Украины Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства.

Отметим, что звания в украинской армии привели в соответствие со стандартами НАТО согласно закону, принятому Радой в июне 2020 года.

«Это еще один шаг, обеспечивающий совместимость с вооруженными силами государств-членов», — объясняет Таран.

По его словам, нововведения должны изменить систему управления карьерой военного советского образца и сделать ее юолее современной. Министр говорит, что это поможет кадровым органам в ВСУ перейти «на новую философию работы», предусматривающую создание карьерной карты для каждого солдата, сержанта, офицера по его подготовке, росту и обеспечению.

Нововведения станут частью проекта «Концепции военной кадровой политики Вооруженных сил Украины» до 2025 года.

В Минобороны напоминают, что Украина закрепила в Конституции стратегический курс государства на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО. Для этого утвердили национальную программу, которая предусматривает, в частности, улучшение совместимости ВСУ с вооруженными силами государств-участников Альянса. Одной из целей программы является адаптация и использование стандартов НАТО в сфере обороны в соответствии с политикой НАТО.

Что изменилось

Теперь в списке званий Вооруженных сил не будет генерал-полковника и генерала армии Украины: первого будут называть просто генералом, а второе звание вовсе исчезнет из перечня. В то же время генерал-майор и генерал-лейтенант останутся.

Кроме того, в высшем офицерском составе появятся звания бригадного генерала и коммодора. В Военно-морских силах звание бригадного генерала соответствует чину командор-адмирала, которое также вводится принятым законопроектом.

Воинские звания генерала армии Украины, генерал-майора, контр-адмирала, генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-полковника и адмирала, присвоенные до вступления в силу этого закона, сохраняются за действующими военнослужащими и освобожденными из военной службы в запас или в отставку.

Ранее в ВСУ внесли изменения в воинские звания и разделения сержантского и старшинского состава.

Вместо «прапорщика, старшего прапорщика» появились «штаб-сержант» и «мастер-сержант». Вместо «старшины» — «главный сержант». «Рядового» заменили на «солдата».

Также появилось новое временное звание — «рекрут». Оно будет касаться людей, которые проходят испытательный срок на военной службе по контракту до принятия присяги.

В корабельных званиях «мичмана» заменили на «штаб-старшину», а «старшего мичмана» — на «старшего мастер-старшину».

Кроме того, предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший составы.

Также название «полк» изменили на «бригаду», поэтому командир полка стал командиром бригады.

Какие бывают звания в Американской армии

Армия США – считается одной из самых сильных и организованных армий на планете. Хорошо известно, в насколько сложных военных операциях приходилось участвовать солдатам этой страны. Причем во множестве случаев с удачным исходом. Это удивительно, так как в перечне званий, составляющих основу воинских подразделений США , легко запутаться.

И если звание офицеров не особо отличны от тех, что приняты в армии России или Китая, то сержантские звания поражают своим количеством. Это потому, что в армии США уделяют самое пристальное внимание сержантам, как потенциальным офицерам в будущем. В данной статье, мы рассмотрим звания в армии США .

Человеку, который хочет разобраться, как отличить рядового солдата армии США от офицера, должен знать, где именно искать знаки подобного различия на амуниции у военнослужащего. Форма воинских подразделений США делится на два вида:

 1. Полевого образца. Чаще всего в камуфляжных тонах.
 2. Военного образца. Преимущественного зеленого цвета, от чего получила свое обиходное название, состоит из брюк, берета и кителя.

Зачем мне это знать?

Многим будет интересно узнать, что общепринятые у американцев деления на ранги по воинским званиям используются не только в военном деле. Так, например, в популярной военно-тактической игре страйкбол , некоторые команды активно используют звания, принятые в армии США . Поэтому тем, кто увлекается данной игрой, будет полезна такая информация, которая поможет быстрее уничтожить командование.

Несколько причин знать о различиях в военных рангах армии США :

 1. При встрече в страйкболе с командой, которая следует принятым в натовских подразделениях званиях, вы будете осведомлены, кого следует устранять первым.
 2. обратившись правильно по званию к солдату этих войск, вы поразите его своим широким кругозором и высокими интеллектуальными способностями.
 3. Читая литературу, историческую или художественную, вы будете четко знать, какое занимает место персонаж в воинской иерархии.

Отличительные знаки

Нахождение отличающих знаков у военнослужащих из этой армии во многом зависит от того типажа армейской амуниции, в которой они находятся. Перечислим, где их можно обнаружить чаще всего у рядовых солдат и сержантов:

 • если форма полевого типа, то ищите отметки отличия на груди;
 • также полевой вид амуниции предусматривает наличие таких знаков в самом центре кепки :
 • на беретах можно найти информацию о подразделении, где служит солдат;
 • верхняя область рукава «зеленой» формы обозначена нашивками.

Теперь поговорим о том, как найти ранговые отметки у офицерского состава:

 • плечи – это первое место, куда нужно смотреть офицеру, если он в обычной военной амуниции;
 • отметки про то, на какой ступени иерархии находится офицер, всегда расположены в самом центре головного убора, берета или кепки :
 • черные полоски снаружи каждой штанины и темное тиснение на рукавах «зеленой» формы помогут определить, что перед вами офицер.

Расшифровка американских аббревиатур

Для тех, кто хочет глубоко познакомиться с обилием рангов в армии США , отлично подойдет этот табель званий с дополнительной расшифровкой аббревиатур для тех, кто не владеет английским языком.

Офицеры Армия США,

ВВС США и Корпус морской пехоты

Gen – генерал.
LtGen — генерал-лейтенант .
MajGen — генерал-майор .
BrigGen — бригадный генерал.
Col – полковник .
LtCol – подполковник .
Maj – майор .
Capt – капитан .
1Lt — первый лейтенант (вар. старший лейтенант ).
2Lt — второй лейтенант (вар. младший лейтенант ).

Офицеры ВМС

США

Adm – адмирал .
VAdm — вице-адмирал .
RAdm — контр-адмирал .
Capt – капитан .
Cdr – коммандер.
Lcdr — лейтенант-коммандер.
Lt – лейтенант .
LtJg — младший лейтенант .
Ens – энсин.

Унтер-офицеры и рядовые Армия

США

CSM — главный сержант-майор.
SGM — сержант-майор.
1SG — первый сержант .
MSG — мастер-сержант.
SFC — сержант первого класса.
SSG — штаб-сержант.
SGT – сержант .
CPL – капрал .
SPT — специалист (в США это воинское звание).
PFC — рядовой первого класса.
PVT – рядовой .

Рядовые и сержанты

1 Рядовой-рекру т. Никаких нашивок не предусмотрено.

2 Рядовой

3 Рядовой 1 класса

4.1 Специалист

4.2 Капрал

5 Сержант

6 Штаб-сержант

7 Сержант 1 класса

8. 1 Мастер-сержант

8.2 Первый сержант

9.1 Сержант-майор

9.2 Команд-сержант-майор

9.3 Сержант-майор (сухопутные войска)

Уорент — офицеры

1 Уорент-офицер, класс 1

2 Старший уорент-офицер, класс 2

3 Старший уорент-офицер, класс 3

4 Старший уорент-офицер, класс 4

5 Старший уорент-офицер, класс 5

Офицеры

 1. Второй лейтенант

 1. Первый лейтенант

 1. Капитан

 1. Майор

 1. Подполковник

 1. Полковник

 1. Бригадный генерал

 1. Генерал-майор

 1. Генерал-лейтенант

 1. Генерал

 1. Генерал армии

 1. Генерал армий

Интересные факты

Важной особенностью армии США является то, что среди военнослужащих не приветствуется обращение младшего подчиненного к старшему официально, по званию, как это принято в большинстве других армий. Свое непосредственное начальство военнослужащий ниже рангом называет лаконично – sir (сэр), если это мужчина, и mam (мэм), если это женщина. Армейское начальство обычно обращаются к подчиненным либо просто поименно, либо согласно их звания.

Если говорить подробнее об особенности обращения в рядах армии США, то оно строится по принципу того, что вышестоящий военнослужащий называет своего подчиненного по той группе звания, к которой он принадлежит. Так, например, генерал называет старшего офицера – colonel (кэнел), а лейтенант обращается к сержанту – «sergeant» (сэржант), то есть подгруппы иерархии в обычном общении не учитываются.

Обращение гражданского лица к военнослужащему происходит по аналогичной схеме, единственно, что если человек хочет подчеркнуть уважительное или близкое отношение, то он добавляет – my (май), то есть – мой. Например, my sergeant (май сэрджант).

Почему генерал-лейтенант старше генерал-майора, если майор старше сержанта | Оружие и техника

Для начала разберемся в истории всех четырех званий.

Лейтенанты впервые появились во Франции еще в XV веке. Это слово переводится как «заместитель», что полностью отражает его суть — тогда лейтенант был заместителем командира роты.

У нас, в сухопутных войсках, лейтенанты появились уже только при СССР. До этого, в разное время этому чину соответствовали следующие звания: капитан-поручик, штабс-капитан, поручик.

Майоры также родом из франции и переводится звание как «старший». Появилось звание в XVII веке. Майор также был заместителем, только уже не командира роты, а командира полка.

Чуть позже, майоры становились во главе каждого батальона в составе полка. А заместителя командира полка стали называть генерал-майором. И тут есть небольшая неразбериха. В языках западных стран слово general и схожие с ним означают не только воинское звание, но и переводятся как «основной» или «общий». То есть, фактически, генерал-майор означает «основной майор» или «старший майор». У нас же генерал — это только звание.

С генерал-лейтенантом все несколько иначе. Как я уже говорил выше, лейтенант переводится как заместитель и занимает должность заместителя командира роты. А генерал-лейтенант — это заместитель полного генерала, то есть, фактически, второй человек в армии. У нас это звание было введено Петром I и было полным аналогом существовавшего до него генерал-поручика.

Если все кратко подытожить:

 • Лейтенант — заместитель командира роты;
 • Майор — командир батальона;
 • Генерал-майор — заместитель командира полка;
 • Генерал-лейтенант — заместитель генерала.

В современных реалиях армии РФ:

 • Лейтенант, как правило, командует взводом;
 • Майор командует батальоном;
 • Генерал-майор может руководить дивизией или корпусом;
 • А звание генерал-лейтенанта предполагает командование армией.

Об утверждении Положения о прохождении службы начальствующим составом Рабоче-Крестьянской милиции НКВД СССР

Материалы подготовили Светлана Кузнецова и Евгений Жирнов

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляют:

Утвердить прилагаемое Положение о прохождении службы начальствующим составом Рабоче-Крестьянской милиции Народного Комиссариата Внутренних Дел Союза ССР:

…ГЛАВА II. Специальные звания начальствующего состава

…4. Устанавливаются следующие специальные звания начальствующего состава Рабоче-Крестьянской милиции: 1) сержант милиции; 2) младший лейтенант милиции; 3) лейтенант милиции; 4) старший лейтенант милиции; 5) капитан милиции; 6) майор милиции; 7) старший майор милиции; 8) инспектор милиции; 9) директор милиции; 10) главный директор милиции.

ГЛАВА III. Порядок присвоения специальных званий

5. Первое звание «сержант милиции» присваивается лицам начальствующего состава, окончившим двухгодичные школы милиции или успешно прошедшим соответствующий стаж милицейской работы и выдержавшим установленные испытания.

Примечание. Лица начальствующего состава, не сдавшие установленных испытаний, зачисляются кандидатами на звание.

6. Устанавливаются следующие сроки пребывания в каждом звании: сержант милиции — 3 года, младший лейтенант милиции — 3 года, лейтенант милиции — 3 года, старший лейтенант милиции — 3 года, капитан милиции — 4 года, майор милиции — 5 лет…

11. Для лиц начальствующего состава Рабоче-Крестьянской милиции, имеющих звание «старший майор милиции» и выше, сроки выслуги не устанавливаются, и производство в эти звания осуществляется Народным Комиссаром Внутренних Дел Союза ССР.

12. Присвоение специальных званий до «директор милиции» включительно производится Народным Комиссаром Внутренних Дел Союза ССР. Звание «главный директор милиции» присваивается постановлением Правительства Союза ССР по представлению Народного Комиссара Внутренних Дел Союза ССР…

23. Устанавливаются следующие предельные сроки пребывания на службе в Рабоче-Крестьянской милиции: а) для имеющих специальное звание «сержант милиции», «младший лейтенант милиции», «лейтенант милиции» — срок службы до 45-летнего возраста; б) для имеющих специальное звание «старший лейтенант милиции», «капитан милиции», «майор милиции» — срок службы до 50-летнего возраста; в) для имеющих специальное звание «старший майор милиции» и выше — срок службы до 55-летнего возраста. ..

32. Все лица начальствующего состава Главного Управления государственной безопасности, имеющие звание «старший лейтенант государственной безопасности» и выше, являются начальниками в отношении всего рядового и младшего начальствующего состава Рабоче-Креетьянской милиции.

Постановление ЦИК и СНК СССР N 66/1175, 1936 г.

Воинское звание — MilitarySpot.com

Воинское звание

* Обновлено в ноябре 2015 г.

Воинское звание — это больше, чем просто кто кого салютует. Воинское звание является знаком лидерства. Ответственность за персонал, оборудование и миссию растет с каждым повышением ранга.

Не путайте ранг с уровнями оплаты, такими как E-1, W-2 и O-5. Уровень заработной платы — это административная классификация, используемая в основном для стандартизации оплаты труда на военной службе.«E» в E-1 означает «зачислен», а «1» указывает уровень оплаты для этой должности. Другие категории оплаты: «W» для прапорщиков и «O» для офицеров. Некоторые зачисленные разряды заработной платы имеют два разряда.

В армии, например, есть звания капрала и специалиста с окладом Е-4. Ожидается, что капрал будет занимать руководящую должность и иметь более высокий ранг, чем специалист, даже если оба получают одинаковую сумму оплаты. В Корпусе морской пехоты старшие артиллерийские сержанты и старшины — это E-9, но сержант-майор имеет более высокое звание.

Нажмите здесь, чтобы увидеть армейские звания!

Офицерские звания в вооруженных силах Соединенных Штатов состоят из офицеров и прапорщиков. Приказные звания являются высшими в вооруженных силах. Эти офицеры входят в президентские комиссии и утверждаются в их рядах Сенатом. Офицеры армии, военно-воздушных сил и корпуса морской пехоты называются офицерами ротного уровня с уровнями заработной платы от O-1 до O-3, полевыми офицерами с уровнями заработной платы от O-4 до O-6 и генеральскими офицерами с уровнями заработной платы O-7 и выше. .Эквивалентные офицерские группы в ВМФ называются младшими, средними и флагманскими.

Уорент-офицеры имеют ордера от своего служебного секретаря и являются специалистами и экспертами в определенных военных технологиях или возможностях. Уорент-офицеры самого низкого ранга служат по ордеру, но они получают комиссию от президента после повышения до старшего уорент-офицера 2. Эти уорент-офицеры являются прямыми представителями президента Соединенных Штатов. Они получают свои полномочия из того же источника, что и офицеры, но остаются специалистами, в отличие от офицеров, которые являются универсалами.В ВВС нет прапорщиков.

ЗНАК ЗАСЛУЖИВАНИЯ

ЗНАК ОФИЦЕРА

Источник Defense.gov

ВВС США
E-1 Летчик Базовый
E-2 Летчик
E-3 Летчик первого класса
E-4 Старший летчик
E-5 старший сержант
E-6 Технический сержант
E-7 Старший сержант
Первый сержант
E-8 Старший старший сержант
Первый сержант
E-9 Старший старший сержант
Первый сержант
Старший старший сержант
Главный старший сержант ВВС
О-1 Младший лейтенант
О-2 Старший лейтенант
О-3 Капитан
О-4 Майор
О-5 Подполковник
О-6 Полковник
О-7 Бригадный генерал
О-8 Генерал-майор
О-9 Генерал-лейтенант
О-10 Общий
У. Южная Армия
E-1 Частный E-1
E-2 Рядовой E-2
E-3 Рядовой первого класса
E-4 Капрал
Специалист
E-5 Сержант
E-6 старший сержант
E-7 Сержант первого класса
E-8 Старший сержант
Первый сержант
E-9 Сержант-майор
Командный сержант-майор
Сержант-майор армии
W-1 Уорент-офицер
W-2 Старший уорент-офицер
W-3 Старший уорент-офицер
W-4 Старший уорент-офицер
Ш-5 Старший уорент-офицер
О-1 Младший лейтенант
О-2 Старший лейтенант
О-3 Капитан
О-4 Майор
О-5 Подполковник
О-6 Полковник
О-7 Бригадный генерал
О-8 Генерал-майор
О-9 Генерал-лейтенант
О-10 Генерал
Генерал армии
Береговая охрана
E-1 Моряк-рекрут
E-2 Ученик моряка
E-3 Моряк
E-4 Старшина третьего класса
E-5 Старшина второго класса
E-6 Старшина первого класса
E-7 Старший старшина
E-8 Старший старшина
E-9 Старший старшина
Командный мастер-старшина
Старший старшина CG
W-2 Старший уорент-офицер
W-3 Старший уорент-офицер
W-4 Старший уорент-офицер
О-1 Прапорщик
О-2 Младший лейтенант
О-3 Лейтенант
О-4 Капитан-лейтенант
О-5 Командир
О-6 Капитан
О-7 Контр-адмирал (нижняя половина)
О-8 Контр-адмирал (верхняя половина)
О-9 Вице-адмирал
О-10 Адмирал
У. Южный корпус морской пехоты
E-1 Частный
E-2 Рядовой первого класса
E-3 Младший капрал
E-4 Капрал
E-5 Сержант
E-6 старший сержант
E-7 Артиллерийский сержант
E-8 Старший сержант
Первый сержант
E-9 Старший артиллерийский сержант
Сержант-майор
Сержант-майор морской пехоты
W-1 Уорент-офицер
W-2 Старший уорент-офицер
W-3 Старший уорент-офицер
W-4 Старший уорент-офицер
Ш-5 Старший уорент-офицер
О-1 Младший лейтенант
О-2 Старший лейтенант
О-3 Капитан
О-4 Майор
О-5 Подполковник
О-6 Полковник
О-7 Бригадный генерал
О-8 Генерал-майор
О-9 Генерал-лейтенант
О-10 Общий
У. С. ВМС
E-1 Моряк-рекрут
E-2 Ученик моряка
E-3 Моряк
E-4 Старшина третьего класса
E-5 Старшина второго класса
E-6 Старшина первого класса
E-7 Старший старшина
E-8 Старший старшина
E-9 Старший старшина
— Старший старшина командования силами или флотом
W-2 Старший уорент-офицер
W-3 Старший уорент-офицер
W-4 Старший уорент-офицер
О-1 Прапорщик
О-2 Младший лейтенант
О-3 Лейтенант
О-4 Капитан-лейтенант
О-5 Командир
О-6 Капитан
О-7 Контр-адмирал (нижняя половина)
О-8 Контр-адмирал (верхняя половина)
О-9 Вице-адмирал
О-10 Адмирал
Адмирал флота

у.

е.Армейские звания и знаки различия S.

Звания армии США делятся на три разные категории: офицерские звания, прапорщики и рядовые звания. В армии звание и знаки отличия указывают не только на уровень заработной платы, но и на степень ответственности.

Рядовые солдаты имеют уровни оплаты от E-1 до E-9, прапорщики имеют уровни оплаты от W-1 до W-9, а офицеры имеют уровни оплаты от O-1 до O-10. Количество времени, проведенного в каждом ранге, основано на средних показателях, где процесс продвижения можно ускорить, воспользовавшись дополнительными возможностями обучения и обучения.

Узнайте о рангах и знаках различия ниже.


Рядовые звания и знаки отличия

Рядовые солдаты известны как костяк армии. Они обучаются определенной работе и используют эти навыки в своем подразделении. Они должным образом выполняют свои служебные функции, а их знания обеспечивают успех их подразделения в армии. Зачисленные ранги разбиты на три группы: младшие зачисленные (от E-1 до E-4), сержанты (от E-4 до E-6) и старшие сержанты (от E-7 до E-9). Последовательность званий рядовых солдат следующая:

.

 

Рядовой/PVT (E-1)
Зарабатывается во время базовой подготовки. Рядовой является самым низким зачисленным званием. Это звание не имеет знаков различия и также называется «нечетким» (что относится к пустой нашивке на липучке, где звание обычно размещается на униформе).

Рядовой/PV2 (E-2)
После завершения базовой боевой подготовки большинство солдат получают звание рядового второго класса.Это первое повышение по службе, которое большинство солдат получают после прохождения базовой подготовки, или они получают повышение после шести месяцев службы в армии. Солдат будет использовать навыки и знания, полученные во время базовой подготовки, в своей новой работе. Они также будут выполнять приказы, отданные вышестоящими начальниками.Рядовой первого класса/ PFC (E-3)
В течение года солдат обычно повышают до рядового первого класса. Солдаты, имеющие это звание, важны для этой ветви.Они считаются костяком и рабочей силой армии. Отсюда PFC начнут переходить к выполнению приказов и выполнению своих миссий.

Специалист/SPC (E-4) / Капрал/CPL (E-4)
Специалисты и капралы относятся к категории E-4, но у специалистов будет меньше обязанностей, чем у капралов. Специалисты назначаются во главе рядовых солдат низшего звена. Солдат может быть повышен до этого звания после двух лет службы и прохождения учебного класса.Военнослужащие с четырехлетним образованием могут поступать на базовую подготовку в качестве специалиста.

 

Сержант/SGT (E-5)
Ожидается, что сержанты будут эффективными лидерами. Они имеют решающее значение для выполнения миссий. Они направляют младших зачисленных в обеспечение того, чтобы миссия выполнялась должным образом и в соответствии с приказами вышестоящих властей. Сержанты наблюдают за младшими солдатами в их повседневных задачах и должны подавать хороший пример в качестве унтер-офицера (унтер-офицера).

 

Штаб-сержант/SSG (E-6)
Штаб-сержанты и сержанты имеют схожие обязанности, за исключением того, что SSG будут контактировать с большим количеством солдат и, как правило, имеют больше оборудования и имущества для обслуживания. В SSG также будет один или несколько сержантов под их непосредственным руководством. Они также будут нести ответственность за развитие всего спектра потенциала своих солдат.

 

Сержант первого класса/SFC (E-7)
Это звание обычно означает, что солдат имеет от 15 до 18 лет военного опыта.Этот уровень теперь считается старшим унтер-офицером (унтер-офицер). Их работа заключается в том, чтобы быть ключевым помощником и советником командира взвода. Этот ранг требует от них принятия быстрых и точных решений для предстоящей миссии.

 

Старший сержант/MSG (E-8)
Старший сержант считается главным унтер-офицером на уровне батальона (или выше). У них не такие роли и обязанности, как у первого сержанта, но ожидается, что они будут руководить с таким же профессионализмом, как и первый сержант.

 

Первый сержант/1SG (E-8)
Первый сержант является главным унтер-офицером, и его часто называют источником жизненной силы роты. Его роль состоит в том, чтобы дисциплинировать и консультировать солдат в своем подразделении. Первый сержант руководит строем, инструктирует сержантов взвода, консультирует командира части и помогает в обучении рядовых солдат. При обращении к этому званию их называют не «сержант», а «первый сержант».

 

Сержант-майор/SGM (E-9)
Сержант-майор Роль старшего административного помощника в штабе армии.Они являются важными членами штаба на уровне батальона или выше. Их опыт и способности равны командным сержантам-майорам, но они ограничены тем, что могут руководить теми, кто находится непосредственно в его подчинении.

 

Командный сержант-майор/CSM (E-9)
Командный сержант-майор является зачисленным советником командира. В их обязанности входит выполнение политики и стандартов и помощь в консультировании командира. Они консультируют и инициируют рекомендации командиру и штабу в отношении поддержки и благополучия роты.

 

Сержант-майор армии/SMA (E-9)
Во всей армии есть только один сержант-майор. SMA наблюдает за всеми унтер-офицерами и выступает в качестве старшего рядового советника. Он служит старшим рядовым советником и консультирует начальника штаба армии.

Старший рядовой советник председателя Объединенного комитета начальников штабов/SEAC

Старший рядовой советник председателя Объединенного комитета начальников штабов является главным советником председателя и играет ключевую роль в принятии решений для рядовых объединенных сил.Роль была первоначально создана в 2005 году.Звания и знаки различия уорент-офицеров

Уорент-офицеры

известны как адаптивные технические эксперты, боевые лидеры, инструкторы и советники. Они имеют ордера от своего служебного секретаря и специализируются на определенных военных технологиях или возможностях. Они получают свои полномочия из того же источника, что и офицеры, но они считаются специалистами по сравнению с офицерами, которые считаются универсалами.Последовательность рангов для прапорщиков следующая:

.

 

Уорент-офицер 1 (WO1)
Уорент-офицеры считаются тактическими и техническими экспертами армии. WO1 — это ранг базового уровня, и в первую очередь он поддерживает операции от команды или отряда до батальона.

Старший уорент-офицер 2 (CW2)
Это звание считается экспертом по техническим и тактическим вопросам среднего уровня. В их обязанности входит поддержка операций на уровнях от команды или отряда до батальона.

Старший уорент-офицер 3 (CW3)
Это звание считается экспертом по техническим и тактическим вопросам продвинутого уровня. Их роль заключается в поддержке операций от группы/отряда через бригаду.

 

Старший уорент-офицер 4 (CW4)
Это звание считается экспертом по техническим и тактическим вопросам старшего уровня. Их основная обязанность — поддерживать операции бригад, батальонов, дивизий и корпусов.

 

Старший уорент-офицер 5 (CW5)
Это звание считается техническим и тактическим экспертом уровня мастера.В их основные обязанности входит поддержка бригад, дивизий, корпусов, эшелонов и командных операций. Они специализируются на руководстве прапорщиками и представительских обязанностях в своих соответствующих командах.Офицерские звания и знаки отличия


Офицеры считаются менеджерами, решающими проблемы, ключевыми влиятельными лицами и планировщиками в армии, и они занимают самые высокие звания. Они ведут рядовых солдат во всех ситуациях. В их обязанности входит планирование миссий, отдача приказов и постановка задач солдатам для выполнения миссий.Армейские офицерские звания имеют три уровня: ротный, полевой и генерал. Последовательность рангов для офицеров следующая:

. Армейские офицерские звания

делятся на три уровня: ротный (от O-1 до O-3), полевой разряд (от O-4 до O-6) и генерал (O-7 и выше).

Младший лейтенант/2LT (O1)
К военнослужащим в этом звании обращаются как «лейтенант». Это начальное звание для большинства офицеров в армии. Их работа состоит в том, чтобы руководить взводом (взводами), который инициирует обучение лидерству, которое им понадобится на протяжении всей их военной карьеры.

Старший лейтенант/1LT (O2)
Военнослужащие в этом звании также называются «лейтенант». Это звание считается опытным лейтенантом, обычно со стажем службы от 18 до 24 месяцев. В качестве старшего лейтенанта участники будут рассматриваться на должность исполнительного директора (XO) роты (состоящей от 100 до 200 солдат).

Капитан/CPT (O3)
К военнослужащим в этом звании обращаются как «капитан». Капитаны будут управлять ротой (от 100 до 200 солдат).Другие должности включают в себя работу инструктором в школе обслуживания или штабным офицером на уровне батальона.

Major/MAJ (O4)
К военнослужащим этого звания обращаются как «майор». Майоры считаются полевыми офицерами и служат в качестве основного штабного офицера бригады. Они также являются частью командования оперативной группы в отношении персонала, материально-технического обеспечения и оперативных задач.

Подполковник/LTC (O5)
К военнослужащим в этом звании обращаются как «подполковник» или «полковник».В этом звании они назначаются во главе подразделений размером с батальон (может варьироваться от 400 до 1000 солдат). В это время их также можно рассматривать как исполнительного директора бригады и оперативной группы.

Полковник/полковник (O6)
Военнослужащие в этом звании именуются «полковником». Обычно они возглавляют и командуют бригадами (от 3000 до 5000 солдат). Еще одной обязанностью в этом ранге будет должность начальника кадрового агентства дивизионного уровня.

Бригадный генерал/BG (O7)
К военнослужащим в этом звании обращаются как к генералу. Они служат заместителем командующего армейскими дивизиями. Они будут помогать в координации и планировании миссий армии.


Генерал-майор/MG (O8)
К военнослужащим в этом звании обращаются как «Генерал» (или две звезды). Обычно командует подразделением дивизии (от 10 000 до 15 000 солдат).

Генерал-лейтенант (O9)
Обращается как «Генерал» (или три звезды). Их основная работа обычно состоит из командования подразделениями размером с корпус (от 20 000 до 45 000 солдат).

Общий/GEN (O10)
Адресуется как «Общий» (или четыре звезды). Это офицер старшего звена с более чем 30-летним военным стажем. В этом звании они командуют всеми операциями, которые подпадают под их географическую зону. Начальник штаба армии — генерал с четырьмя звездами.

Генерал армии (ГОА)
Это звание используется только во время войны. Командир должен быть равным или иметь более высокий ранг, чем противоборствующие командующие армии других стран. Последний офицер, носивший это звание, был во время и после Второй мировой войны.Таблица армейских званий

Уровень оплаты Должность Аббревиатура
E-1 Частный PVT
E-2 Частный 2 PV2
E-3 Рядовой первого класса PFC
E-4 Специалист НПЦ
E-4 Капрал CPL
E-5 Сержант SGT
E-6 Старший сержант SSG
E-7 Сержант первого класса SFC
E-8 Старший сержант MSG
E-8 Первый сержант 1SG
E-9 Сержант-майор SGM
E-9 Командир сержант-майор CSM
E-9 Special Сержант-майор армии SMA
W-1 Уорент-офицер WO1
W-2 Старший уорент-офицер 2 CW2
W-3 Старший уорент-офицер 3 CW3
W-4 Старший уорент-офицер 4 CW4
W-5 Старший уорент-офицер 5 CW5
O-1 Младший лейтенант 2LT
O-2 Старший лейтенант 1LT
O-3 Капитан CPT
O-4 Основной MAJ
O-5 Подполковник LTC
O-6 Полковник COL
О-7 Бригадный генерал БГ
О-8 Генерал-майор MG
О-9 Генерал-лейтенант LTG
O-10 Общий GEN
Специальный Генерал армии GA

Армия Соединенных Штатов является старейшей американской армией. S. военная ветвь и была основана в 1775 году. Их миссия и цель остаются неизменными: развертывать, вести и побеждать в войнах нашей страны, обеспечивая готовое, быстрое и устойчивое господство на суше армейскими силами по всему спектру конфликта как часть совместная сила. Армия также обеспечивает логистику и поддержку других родов войск. Военнослужащие армии США называются солдатами.


Сравнительные разряды и звания в вооруженных силах США

В этой таблице представлен список воинских званий по разрядам и родам военной службы: ВВС, Армия, Береговая охрана, Корпус морской пехоты, Военно-морской флот.В то время как разряды заработной платы представляют собой административную классификацию, используемую в основном для стандартизации вознаграждения по военным службам, звания указывают на уровень ответственности (за персонал, оборудование и миссию), который растет с каждым повышением звания.

Уровень оплаты труда и звания по подразделениям службы

6 Генерал армии Младший лейтенант Сержант-майор
— или — Старший артиллерийский сержант (MGySgt)
— или — Начальник командования флота Старший старшина (FLTMC)
Моряк Моряк SA SR 9038 Seaman Recrut)
  Уровень оплаты труда Армия Военно-морской флот Корпус морской пехоты Военно-воздушные силы* Береговая охрана
ОФИЦЕРЫ Особые Генерал армии Адмирал флота (FADM) Генерал армии Генерал армии Флот
6
ОФИЦЕРЫ O10 Генерал Адмирал Генерал Генерал Адмирал
ОФИЦЕРЫ O9 Генерал-лейтенант Вице-адмирал Генерал-лейтенант Генерал-лейтенант Вице-адмирал
ОФИЦЕРЫ O8 Генерал-майор Контр-адмирал (верхний) Генерал-майор Генерал-майор Контр-адмирал (верхний)
ОФИЦЕРЫ O7 Бригадный генерал Контр-адмирал (младший) Бригадный генерал Бригадный генерал (младший) Контр-адмирал
ОФИЦЕРЫ O6 Полковник Капитан Полковник Полковник Капитан
ОФИЦЕРЫ O5 Подполковник Командир Подполковник Подполковник Командир
ОФИЦЕРЫ O4 Майор Лейтенант-коммандер Майор Майор Лейтенант-коммандер
ОФИЦЕРЫ O3 Капитан Лейтенант Капитан Капитан Лейтенант
ОФИЦЕРЫ O2 Старший лейтенант Младший лейтенант Старший лейтенант Старший лейтенант Младший лейтенант
ОФИЦЕРЫ O1 Младший лейтенант Прапорщик Младший лейтенант Младший лейтенант Прапорщик
УОРРАНТ-ОФИЦЕРЫ W5 Старший уорент-офицер Старший уорент-офицер Старший уорент-офицер Старший уорент-офицер
УОРРАНТ-ОФИЦЕРЫ W4 Старший уорент-офицер Старший уорент-офицер Старший уорент-офицер Старший уорент-офицер
УОРРАНТ-ОФИЦЕРЫ W3 Старший уорент-офицер Старший уорент-офицер Старший уорент-офицер Старший уорент-офицер
УОРРАНТ-ОФИЦЕРЫ W2 Старший уорент-офицер Старший уорент-офицер Старший уорент-офицер Старший уорент-офицер
УОРРАНТ-ОФИЦЕРЫ W1 Уорент-офицер Уорент-офицер Уорент-офицер Уорент-офицер
РЯДОВЫЕ ЧЛЕНЫ Старшие рядовые советники Сержант-майор армии (SMA) Старший старшина военно-морского флота (MCPON) Сержант-майор (SgtMaj Chief) Корпуса морской пехоты 903MC Master 903MC (Sgt0Maj8) Сержант ВВС (CMSAF) Старший старшина береговой охраны (MCPO-CG)
СОТРУДНИКИ E9 Командирский сержант
Майор (CSM)
— или — Сержант-майор (SGM)
Старший старшина (MCPO)
— или — Force Command Master Chief Petty Officer
Начальник командования
Старший сержант (CMSgt)
— или — Старший мастер
Сержант (CCM)
— или —
Первый сержант (E-9)
Старший старшина (MCPO)
— или —
Командный мастер-старшина (CMC)
СОТРУДНИКИ E8 Первый сержант (1SG)
— или — Старший сержант (MSG)
Старший старший старшина (SCPO) Первый сержант (1stSgt Master) -03 Sgt
Старший старший сержант (SMSgt)
— или —
Первый сержант (E-8)
Старший старшина (SCPO)
зачисленные участники E7 Сержант Первый класс (SFC) Главный местный офицер (CPO) Gunnery Sergeant (Gysgt) Master Sergeant (Msgt)
— или —
Первый сержант (E-7)
Главный старшина (CPO)
зачисленных участников E6 сотрудников сержанта мелкий офицер Первый класс (PO1) Сотрудники Сержант (SSGT) Технический сержант (TSGT) Мелкий офицер Первый класс (PO1)
СОТРУДНИКИ E5 Сержант (SGT) Старшина второго класса (PO2) Сержант (Sgt) Штаб-сержант 2 класса (SSgt)
зачисленных членов E4 E4 CARRAL (CPL)
— или — специалист (SPC)
— или — специалист (SPC)
мелки третий класс (PO3) CARRAL (CPL) старший Airman (SRA) (ПО3)
СОТРУДНИКИ E3 Рядовой первого класса (PFC) Моряк (SN) Младший капрал (LCpl) Летчик первого класса (A1C) 6 (SN)
СОТРУДНИКИ E2 Рядовой (PV2) Ученик моряка (SA) Рядовой первого класса (PFC) Ученик летчика (Amn)
Рядовой E1 Рядовой (PV1) Моряк-рекрут (SR) Рядовой (PVT) Airman Basic (AB

* В ВВС нет прапорщиков.


Звания морской пехоты | Морская пехота

 

Младший рядовой морской пехоты: рядовой, рядовой первого класса и младший капрал

Эти морские пехотинцы являются новичками в Корпусе и сосредоточены на личном развитии и росте, оттачивая свои навыки и основные ценности.

Унтер-офицеры (унтер-офицеры): капрал и сержант Сержанты морской пехоты

столкнулись с рядом физических и психических проблем и считаются опытными морскими пехотинцами.Начиная со звания сержанта, унтер-офицеры морской пехоты могут искать возможность служить инструкторами по строевой подготовке, отвечающими за учебный взвод новобранцев.

 

Штабные унтер-офицеры (штатные унтер-офицеры): Сержанты

морской пехоты — это высококвалифицированные морские пехотинцы, которые работают в тандеме с унтер-офицерами и несут ответственность за благополучие, моральный дух, дисциплину и эффективность морских пехотинцев, находящихся в их подчинении.

СТАРШИЙ СЕРЖАНТ – отвечает за квалификацию, обучение и управление морскими пехотинцами, находящимися в их подчинении.

СЕРЖАНТ-АРТИКУЛ – выполняет обязанности начальника оперативного отдела своего подразделения, работая с вышестоящими офицерами по обучению, операциям и тактическому консультированию.

МАСТЕР-СЕРЖАНТ – обеспечивает техническое руководство в качестве специалистов в своей конкретной MOS.

ПЕРВЫЙ СЕРЖАНТ – служит старшим морским пехотинцем в роте, помогая в вопросах дисциплины, управления, морального духа и благосостояния морского пехотинца.

МАСТЕР-КОМЕНДАРИЙ-СЕРЖАНТ – обеспечивает техническое руководство в качестве специалистов в своей конкретной МОП.

СЕРЖАНТ-МАЖОР – служит главным рядовым советником старшего командира морской пехоты, принимая стратегические решения высокого уровня, влияющие на всю морскую пехоту.

СТАРШИЙ МОРСКОЙ МОРСКОЙ МОРСКИ – старший рядовой морской пехоты всего корпуса, избранный лично комендантом.

Звания уорент-офицера

Уорент-офицер Морские пехотинцы являются техническими специалистами уровня офицера в своих областях, обеспечивая лидерство, обучение и обширные знания морских пехотинцев в их MOS. Для повышения до этого звания министр ВМФ утверждает ордер на назначение сержанта или штабного унтер-офицера прапорщиком. Эти морские пехотинцы становятся офицерами по достижении звания старшего уорент-офицера 2.

Военные звания США

Источник: U.S.С. Министерство обороны.

подпоручик + майор + +
Оплата
Grade
армии и корпуса морской пехоты ВМС и береговой охраны 1 ВВС Итого
номер 2
офицерский
счёт 0-1 Энсин подпоручик 24579
0-2 Первый лейтенант лейтенант Младший класс Первый лейтенант 28002
0-3 Капитан лейтенант Капитан 72729
0-4 майор лейтенант 45168
0-5 подполковник командир подполковник 28148
0-6 Полковник 9 0036 Капитан полковник 11542
0-7 бригадный генерал контр-адмирал бригадный генерал 444
0-8 генерал-майор контр-адмирал генерал-майор 285
0-9 генерал-лейтенант вице-адмирал генерал Lieutenant 132
0-10 Общие адмирал генерал 39
Специальный Оценки 3
(5 звезд) генерал армии адмирал флота Генеральный офицеров ВВС
прапорщиков
W -1 Уорент-офицер ? ? 2,935
W-2?W-5 Старший уорент-офицер Старший уорент-офицер 4 ? 13450
ИТОГО ДОЛЖНОСТНЫХ 227453 91 752
рядовых
Е-1 Частного Моряк Рекрут Рекрут 53586
E-2
E-2 E-2 Army Private /
Marine Private Первый класс
Seaman Exentrice Airman 80029
E-3 Army Private First Class /
Marine Lance Cornal
Seaman Airman Первый класс 185923
E-4 капрал старшина, третьего класса Старший Airman 261890
E-5 сержант старшина второго класса Staff Sergeant 248 805
E-6 Персонал Сергей нт старшина первого класса Технический сержант 175234
E-7 армии сержант первого класса
Морской сержант
старшина старшина 96956
E- 8 Мастер-сержант Старший старшина Старший сержант 26912
E-9 Старшина Мастер старшина Главный старшина 10629
Специальный Сорта 5
Старшина Мастер старшина Главный старшина
ИТОГО зачислен 1126984

1. Береговая охрана США работает в рамках Министерства внутренней безопасности, а не Министерства обороны.

2. По состоянию на 30 июня 2006 г. За исключением береговой охраны.

3. Пятизвездочных офицеров в живых нет.

4. Применяется только к флоту, но не к береговой охране.

5. Старшие рядовые советники. Для каждого рода войск (ВВС, Армия, Корпус морской пехоты, ВМФ) есть только один.

Источник: Министерство обороны США, Центр данных о кадровых ресурсах Министерства обороны.

Лейтенант против Сержанта — Какая разница?

Английский

Альтернативные формы

* ( все устаревшие )

Существительное

( существительное )
 • (военный) Самый низкий офицерский чин или звания во многих вооруженных силах.
 • # (военные, США) В армии, ВВС и морской пехоте США второй лейтенант имеет звание ниже первого лейтенанта, который ниже капитана. Оба звания могут обозначаться как лейтенант или как полные формы званий.
 • # (военный, США, военно-морской флот) Морской офицер, чей ранг выше прапорщика в ВМС США и ниже лейтенант-коммандера. Есть два звания лейтенанта: младший лейтенант и лейтенант.
 • # (военный, США) Офицер Береговой охраны США, Службы общественного здравоохранения или Национального управления атмосферы и океанов в звании выше прапорщика и ниже лейтенант-командира. Есть два звания лейтенанта: младший лейтенант и лейтенант.
 • # (военный, британский) Морской офицер Королевского флота, имеющий звание выше младшего лейтенанта и ниже лейтенант-коммандера.
 • # (военные, Канада, Австралия, Новая Зеландия) Морской офицер в звании выше младшего лейтенанта и ниже капитан-лейтенанта.
 • Человек, который выполняет планы и директивы другого.
 • Синонимы
  * ( военный ), лейтенант, лейтенант ( аббревиатура )

  Замечания по использованию
  При использовании в качестве названия оно всегда пишется с заглавной буквы. * Пример: лейтенант Энн Уорд. Звание лейтенанта соответствует разряду О-3 в ВМС США, Береговой охране, Службе общественного здравоохранения и Национальном управлении по атмосферным и океаническим исследованиям.

  Производные термины
  * старший лейтенант * Второй лейтенант * третий лейтенант * четвертый лейтенант * пятый лейтенант * младший лейтенант * старший лейтенант * Лейтенант командир * капитан-лейтенант * лейтенант полковник * генерал-лейтенант * лейтенант-адмирал * лейтенант маршал *старший лейтенант *младший лейтенант * Беврет лейтенант * капитан-лейтенант * стол лейтенанта * лейтенант флага * лейтенант смены * старший лейтенант * младший лейтенант

  См. также
  * младший офицер

  Прилагательное

  ( )
 • Воинское звание, которое является младшим по отношению к званию, которое модифицируется прилагательным: подполковник, генерал-лейтенант, капитан-лейтенант .
 • Английский

  Альтернативные формы

  * ( л ) ( устарел ) * сержант ( устарело ) * сержант ( устарело )

  Существительное

  ( википедия сержант ) ( существительное )
 • Армейское звание Великобритании с кодом НАТО, от старшего до капрала и младшего до прапорщика.
 • Высшее звание унтер-офицера в некоторых неморских вооруженных силах и полиции.
 • * {{цитата, год = 1928, автор = Лоуренс Р. Борн
 • , title=Отлично! , глава=13 ссылка , pass=«Да, есть два разных набора следов, оба в резиновой обуви — один, кажется, в обычных тапочках, другой — в калошах», — ответил сержант .}}
 • (юридический, исторический) Юрист высшего ранга, приравненный к доктору гражданского права.
 • ( Blackstone )
 • (Великобритания, исторический)
 • сержант хирург, т. е.е. слуга или сопровождающий, хирург
 • Рыба, cobia.
 • Связанные термины
  * сержант пекарь * сержант

  Анаграммы

  *

  Список званий армии США — от низшего к высшему

  E-1 Нет знаков отличия Частный ПВТ Рядовой 1833 доллара в месяц
  E-2 Рядовой второго класса ПВ2 Рядовой 2055 долларов в месяц
  E-3 Рядовой первого класса ПФК Рядовой 25 927–29 228 долларов США в год
  E-4 Специалист СПЦ Рядовой 28 721–34 866 долларов США в год
  E-4 Капрал CPL Унтер-офицер 28 721–34 866 долларов США в год
  E-5 Сержант SGT Унтер-офицер $31 324 — $44 453 в год
  E-6 старший сержант ССГ Унтер-офицер $34 193 — $52 960 в год
  E-7 Сержант первого класса SFC Унтер-офицер $39 532 — $71 053 в год
  E-8 Старший сержант глутамат натрия Унтер-офицер 56 869–81 108 долларов США в год
  E-8 Первый сержант 1SG Унтер-офицер 56 869–81 108 долларов США в год
  E-9 Сержант-майор СГМ Унтер-офицер 69 469–107 867 долларов в год
  E-9 Командир сержант-майор CSM Унтер-офицер 69 469–107 867 долларов в год
  E-9 Сержант-майор армии СМА Унтер-офицер (специальный) 69 469–107 867 долларов в год
  W-1 Уорент-офицер 1 WO1 Уорент-офицер 40 784–70 477 долларов США в год
  W-2 Старший уорент-офицер 2 CW2 Уорент-офицер 46 465–77 555 долларов США в год
  W-3 Старший уорент-офицер 3 CW3 Уорент-офицер $52 517 — $92 117 в год
  W-4 Старший уорент-офицер 4 CW4 Уорент-офицер $57 503 — $107 107 в год
  Ш-5 Старший уорент-офицер 5 CW5 Уорент-офицер 102 244–133 794 долл. США в год
  О-1 Младший лейтенант 2LT Офицер 41 728–52 506 долларов США в год
  О-2 Старший лейтенант 1LT Офицер 48 078–66 532 долл. США в год
  О-3 Капитан СРТ Офицер $55 638 — $90 522 в год
  О-4 Майор МАЙ Полевой офицер $63 284 — $105 664 в год
  О-5 Подполковник LTC Полевой офицер 73 346–124 610 долларов США в год
  О-6 Полковник цвет Полевой офицер $87 984 — $155 754 в год
  О-7 Бригадный генерал БГ Генеральный офицер 116 021–173 347 долл. США в год
  О-8 Генерал-майор мг Генеральный офицер $139 626 — $201 290 в год
  О-9 Генерал-лейтенант ЛТГ Генеральный офицер 197 338–203 699 долларов США в год
  О-10 Общий ГЕН Генеральный офицер 16 975 долларов в месяц
  О-10 Генерал армии ГЭ Генеральный офицер 16 975 долларов в месяц
  .

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован.