Эразм ратэрдамскі: Няправільная назва — Вікіпедыя

Содержание

Популярное произведение эразма роттердамского. Усталяванне новай культуры. Фарміраванне навуковай карціны свет

Усталяванне новай культуры. Фарміраванне навуковай карціны свету.
VIII клас

Надежда Валентиновна Капуза — учитель высшей категории. Она является руководителем творческой группы учителей истории и обществоведения Московского района г. Бреста (Использование передовых педагогических технологий в учебном процессе).

Ее ученики неоднократно становились победителями и призерами предметных олимпиад.

По результатам 5-го республиканского конкурса научно-исследовательских работ, посвященных 65-летию освобождению Беларуси награждена дипломом 2-й степени за особый вклад в развитие творческих способностей талантливой молодежи.

Дипломант XV республиканской выставки научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи «Я – ГРАМАДЗЯНІН БЕЛАРУСІ».

Ее работа «Усталяванне новай культуры. Фарміраванне навуковай карціны свету» опубликована в журнале «Беларускі гістарычны часопіс» №8, 2010 г.

КАПУЗА Надзея Валянцінаўна — настаўніца гісторыі СШ № 7 г. Брэст. Нарадзілася ў вёсцы Літоўск Драгічынскага р-на. У 1980 г. закончыла філасофскі факультэт БДУ імя Ў.І. Леніна. Працавала ў Брэсцкім гарадскім выканкаме. Аўтар шэрагу метадычных артыкулаў па гісторыі.
«Беларускі гістарычны часопіс» № 8

На вывучэнне гэтай тэмы адводзяцца два ўрокі. Першы прысвечаны ўсталяванню новай культуры, другі — вывучэнню фарміравання навуковай карціны свету. Паколькі яны цесна звязаны, праводзяцца спараныя ўрокі.

Мэты і задачы ўрока: пазнаёміць вучняў з жыццём, дзейнасцю і творчасцю прадстаўнікоў мастацкай і навуковай інтэлігенцыі Заходняй Еўропы XVI—XVII стст., раскрыць сутнасць і ўнутраныя супярэчнасці гуманізму; фарміраваць навыкі самастойнай работы з падзейным матэрыялам і фактычнымі дакументамі; на прыкладзе жыцця і дзейнасці вялікіх асоб прывіваць навагу вучняў да сапраўдных куміраў цывілізацыі і духоўных каштоўнасцей.

Метады вывучэння: пошукавы, даследчы, пазнавальны.
Тып урока: камбінаваны, інтэграваны.
Забеспячэнне ўрока: Сусветная гісторыя Новага часу, XVI— XVIII стст.: Вучэб. дапам. для 7-га кл. устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агул. сярэд. адукацыі з бел. мовай навучання / Пад рэд. У.С. Кошалева. Мн., 2004; Мн., 2009; Сусветная гісторыя: са старажытных часоў да канца XVIIIст.: Падруч. для 10-га кл. устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй аду-кацыі / Пад рэд. У.С. Кошалева. Мн., 2000; Сусветная гісторыя: Вучэб. дапам. для вучняў 7-га кл. Мн., 1994; Жак Л., Иохан Б. и др. История Европы. Мн., 1996; рэпрадукцыі партрэтаў Ханса Хольбейна Малодшага: Э. Ратэрдамскі, М.Капернік, Т.Mop, a таксама ілюстрацыі да твора «Пахвала дурасці» Э.Ратэрдамскага; карціна «Урок анатоміі доктара Тульпа» Э. Рэмбранта; карта «Вялікія геаграфічныя адкрыцці»; гістарычныя дакументы.

Афармленне класнай дошкі.
Запісваецца тэма ўрока, эпіграфы, прозвішчы дзеячаў культуры, ключавое слова «свабода», апорны канспект па новай тэме і пытанні для праверкі дамашняга задания.

Эпіграфы
«Чалавек — каваль свайго шчасця«.
«Свабода ёсць неад’емнае права, якое не можа залежыць ад самавольства другой асобы» (3 дэкларацыі «Устанаўленне справядлівасці» Фларэнційскай рэспублікі, канец XIII ст.).

Новыя паняцці: Адраджэнне, гуманізм, гуманісты, геліяцэнтрычная сістэма, навуковы метад, рацыяналізм, мікраскоп, тэлескоп.
Асобы: Мікалай Капернік, Галілео Галілей, Цжардана Бруна, Ісаак Нъютан, Леанарда да Вінчы, Нікало Макіявелі, Эразм Ратэрдамскі, Томас Mop, Тамаза Кампанела, Фрэнсіс Бэкан.

План занятку
I. Арганізацыйны момант.
II. Праверка дамашняга задання.
III. Вывучэнне новага матэрыялу.
1. Усталяванне новай культуры.
A) Прычыны уздыму культуры.
Б) Цікавасць да прыроды і чалавека.
B) Цікавасць да антычнай культуры.
Г) Стаўленне да царквы і феадалаў.
2. Фарміраванне новай карціны свету.
А) Развіццё астраноміі і геаграфіі.
Б) Дасягненні ў медыцыне, фізіцы і матэматыцы.
3. Развіццё палітычных ідэй. (Н. Макіявелі, Т. Мор, Т. Кампанела, Э. Ратэрдамскі, Ф. Бэкан).
IV. Замацаванне новага матэрыялу.
V. Вынікі занятку.

I. Арганізацыйны момант.
Уступнае слова настаўніка. У XVI—XVII стст. па ўсёй Еўропе распаўсюджваецца культура Новага часу. Гэта быў перыяд вялікага духоўнага уздыму, хуткага росту гарадоў, развіцця навукі і тэхнікі, адмовы ад сярэдневяковага аскетызму. Важнейшыя навукова-тэхнічныя адкрыцці вызначылі далейшае развіццё еўрапейскай цывілізацыі, пераход яе ў новую якасць, у Новы час. Гэты вялікі гістарычны перыяд з канца XV па пачатак XVII стагоддзя стаў часам найвышэйшага росквіту еўрапейскага Адраджэння, часам сустрэчы з Новым Светам, часам адкрыцця сусвету і чалавека, фарміравання новай культуры і новай карціны свету.

Хто ж стаіць за гэтай здзіўляючай гістарычнай з’явай? Якія яе прычыны і вынікі? Пошукі адказаў на гэтыя пытанні і ёсць задача сённяшняга ўрока.
Праверка дамашняга задання.
Настаўнік. XVI стагоддзе паклала канец ізаляванаму існаванню цывілізацый.

Заданне 1. Адкажыце на пытанне: Якую ролю ў гэтым адыгралі вялікія геаграфічныя адкрыцці?

Заданне 2. Закончыце афармленне схемы:
Прычыны вялікіх геаграфічных адкрыццяў:

Павелічэнне вытворчасці тавараў | Расшырэнне гандлю | ???

Заданне 3 (выконваецца вучнямі на дошцы). Вынікі вялікіх геаграфічных адкрыццяў.

Станоўчыя

Адмоуныя

Заданне 4. Выкарыстоўваючы насценную гістарычную карту, раскажыце пра самае цікавае, на ваш погляд, геаграфічнае адкрыццё. Чаму вы выбралі менавіта яго?

Заданне 5. Назавіце горад, у якім нарадзіўся Амерыга Веспучы. (Фларэнцыя).

Вывучэнне новага матэрыялу

Настаўнік. Фларэнцыя — радзіма гуманізму. Гуманізм — філасофская аснова зусім новай культуры, новай карціны свету. Чаму Фларэнцыя? У канцы XIII ст. Фларэнційская рэспубліка (горад-дзяржава) абвясціла першую ў Еўропе антыфеадальную дэкларацыю «Устанаўленне справядлівасці». У ей змяшчаюцца цудоўныя словы: «Свабода ёсць неад’емнае права, якое не можа залежыць ад самавольства іншай асобы, і неабходна, каб рэспубліка не толькі падтрымлівала гэта права, але і ўмацавала яго на сваей тэрыторыі». Фларэнцыя ў XIV ст. была вялікім багатым горадам, дзе налічвалася 90 тыс. жыхароў, з іх кожны дзевяты вучыўся ў школе. Тут нарадзіліся мастакі Джота, Сандра Батычэлі, Леанарда да Вінчы, Мазачыо, мысліцель Бруні, скульптар Данатэла, архітэктар Ф.Брунелескі, паэт і мысліцель Аліг’еры Дантэ.

Што такое карціна свету? Гэта ўяўленне людзей аб прыродзе, чалавеку, грамадстве, якія змяняюцца з цягам часу. Мы ведаем аб уяўленнях старажытных людзей, аб навакольным свеце. Нам вядома, як разумелі рэчаіснасць людзі ў эпоху антычнасці. Мы добра ведаем, як сярэдневяковы чалавек успрымаў навакольны свет і сябе ў гэтым свеце. Чаму ўяўленні людзей XVI ст. мы называем новымі і карціну свету таксама новай? Звернемся да чатырох дакументаў. (Тэксты маюцца на ўсіх партах.)

Дакумент 1. Урывак з кнігі папы Інакенція III «Аб пагардзе да свету, або нікчэмнасці чалавека» (Гісторыя сярэдніх вякоў: XIV—XV стст. : вучэб. дапам. для 7-га кл. агулънаадукац. устаноў з беларус. мовай навучання / Пад рэд. ВА. Фядосіка. Мн., 2009. С. 55).
Дакумент 2. Урывак з кнігі Піка дэла Мірандалы «Аб годнасці чалавека» (XVст.). (гл. с. 56).

Дакумент 3. Урывак з твора «Пахвала дурасці» Эразма Ратэрдамскага. «А што можна сказаць аб прыдворных вяльможах? Няма, напэўна, нічога больш рабалепнага, нізкапаклоннага — пошлага і паскуднага за іх. А між тым ва ўсіх справах яны хочуць быць першыя”.

Схема

Карціна свету

(уяўленні людзей)

У Сярэднія вякі

У XVI—XVII стст

Аб чалавеку

Аб грамадстве

Аб Сусвете

«… Спяць яны да поўдня. Наёмны папок стаіць напагатове каля ложка і, як толькі пан прачнецца, зараз жа моліцца. Затым снеданне, пасля заканчэння якога амаль тут жа падаюць абед. Затым гульня ў косці, бірулькі, заклад. Скамарохі, блазны, распусніцы. Забавы, пацехі. У перапынках — разы два закуска з выпіўкай. Затым наступав час вячэры, за якой зноў папойка з шматкратнымі выпіўкамі. Такім чынам, без аніякай нуды праходзяць гадзіны, дні, месяцы, годы, стагоддзі».

Дакумент 4. 3 сачынення «Узвышэнне асобы чалавека» Поджа Брачолі, дзеяча эпохі Адраджэння. «У каго ёсць бляск дабрачыннасці, у таго знаходзіцца народжаная і дасканалая высакароднасць, якая не прыходзіць звонку, а ўзнікае дома. Набываецца не чужым дабрадзействам, а ўласнымі заслугамі, здабытымі не подзвігамі продкаў, а сваей няспыннай працай«. (История средних веков. Хрестоматия. Ч. II. М., 1988. С. 233.)

А цяпер звернемся да апорнага канспекта і будзем дапаўняць яго. Левая і правая часткі запаўняюцца вучнямі. Канспект складаецца з трох частак. Працуючы з тэкстамі, трэба параўнаць сярэдневяковую і новую мадэлі чалавека, грамадства і Сусвету (гл. схему).

Канспект дапаўняецца паступова па меры вывучэння тэмы.
Стваральнікі і праваднікі новай культуры называлі сябе гуманістамі (ад лац. humanus — чалавечны). Яны аб’явілі:
Права чалавека на шчасце на гэтым свеце, а не на тым.
Права на свабоду (зачытваецца эпіграф).
Права на справядлівасць, на лепшы грамадскі лад (іх таму называлі вялікімі летуценнікамі).
Вучням прапануецца работа з дакументамі.
Урыўкі з твораў Томаса Мора » Утопія » і Тамазы Кампанелы “Горад Сонца» і працягваецца работа над запаўненнем апорнага канспекта. (Гл. Сусветная гісторыя: са старажытных часоў да канца XVIII ст.: Падруч. для 10-га кл. Мн., 2000. С. 300-302).

Настаўнік. Сапраўдны росквіт гуманітарных навук, а таксама літаратуры і мастацтва суправаджаўся нябачаным раней інтарэсам да натуральных навук, а таксама да матэматыкі і астраноміі. Прадметам свайго вывучэння вучоныя-гуманісты зрабілі ўсе галіны і кірункі навуковых ведаў. У Сярэднія вякі еўрапейская навука прытрымлівалася прынцыпу аўтарытэту. Гэта патрабавала павагі да думак вялікіх вучоных старажытнасці, вывучаючы фізіку — да ведаў Архімеда, геаграфію да Пталамея, медыцыну — да Гіпакрата. Пачынаючы з XV ст. адбываюцца карэнныя змены. Вучоныя сталі выстаўляць на першы план вопыт, праводзіць вывучэнне прыроды, карыстацца эксперыментальным метадам даследавання. Яшчэ ў ХШ ст. англійскі вучоны Роджэр Бэкан сцвярджаў, што веды можна атрымаць толькі праверыўшы вопытам і назіраннямі. Важнейшым месцам змагання паміж навукай і рэлігіяй стала астраномія. Сярэдневяковае рэлігійнае вучэнне аб Зямлі было абвергнута гелеацэнтрычнай тэорыяй польскага вучонага Мікалая Каперніка. А ўслед за ім Іаган Кеплер працягваў вывучэнне Сусвету. Ён удакладніў, што кожная планета рухаецца па эліпсе, у адным з фокусаў якога знаходзіцца Сонца. Італьянец Галілео Галілей даў эксперыментальнае абгрунтаванне тэорыі Каперніка і сцвердзіў, што рух планет падпарадкоўваецца матэматычным законам. Апафеозам падобнага ўсплеску навуковай думкі з’яўляецца творчасць Ісаака Ньютана. Будучы прафесарам Кембрыджскага універсітэта ў Англіі, ён абгрунтаваў дакладную фармуліроўку закона сусветнага прыцягнення. Джардана Бруна выказаў ідэю аб бяскрайнасці Сусвету. Англійскі ўрач Гарвель апісаў асновы кровазвароту і значэнне біцця сэрца. Фламандзец Візалі даследаваў нябожчыкаў і гэтым выклікаў скандал і гнеў інквізіцыі. (Звяртаецца ўвага вучняў на рэпрадукцыю карціны Э. Рэмбранта «Урок анатоміі доктара Тупога»). XVII стагоддзе характарызуецца яшчэ большым інтэлектуальным рухам. На працягу гэтага стагоддзя адбылася навуковая рэвалюцыя, якая паклала канец сярэдневяковаму бачанню свету.

Схема

Карціна свету

(уяўленні людзей)

У Сярэднія вякі

У XVI—XVII стст.

Аб чалавеку

1. Мізэрны і слабы.
2. Створаны Богам.
3. Адзіная крыніца ведаў — Свяшчэннае Пісанне.
4. Грамадская (абшчынная) ментальнасць.
5. Аскеза — маральны ідэал.
6. Строгая регламентацыя ўсіх бакоў жыцця. 1. Прага адкрыццяў.
2. Прадмет навуковага даследавання і вывучэння.
3. Веды на аснове вопыту і эксперыменту.
4. Зацвярджэнне прынцыпу індывідуалізму.
5. Імкненне мець прыбытак, багацце, выгаду.
6. Імкненне да асабістай свабоды.

Аб грамадстве

1. Грамадскі парадак устаноўлены зверху.
2. Улада Рымскага Папы — вышэйшая за каралеўскую ўладу.
3. Рэгламентацыя грамадскіх адносін і маёмасці.
4. Прызнанне «загадкі Усходу». 1. Грамадскія адносіны варта ўдасканаліць.
2. Адрыў свецкай улады ад царквы і рэфарміраванне рэлігійных абрадаў.
3. Мары аб справядлівым уладкаванні грамадства і маёмаснай роўнасці.
4. Каланіяльны дыктат Захаду.

Аб Сусвеце

1. Сусвет — піраміда, у аснове якой знаходзіцца Зямля, а на вяршыні — Бог.
2. Зямля плоская і нерухомая.
3. Геацэнтрызм.
4. Сусвет кіруецца Тварцом. 1. Вучэнне аб мностве светаў.
2. Вучэнне аб шарападобнасці Зямлі і руху планет.
3. Геліацэнтрызм.
4. Сусвет падпарадкоўваецца законам руху планет, механікі і сусветнага прыцягнення.
Заканчваецца работа над апорным канспектам.

Наступны этап урока прысвячаецца вывучэнню асоб. Вучні, якія мелі папярэдняе заданне, расказваюць пра тых славутых асоб, з жыццём і дзейнасцю якіх яны пазнаёміліся. Заслухаўшы паведамленні вучняў, настаўнік пры пеабходнасці дапаўняе або робіць карэкціроўку выказанай інфармацыі. Важна адзначыць, што трэба аптымальна арганізаваць і разнастаіць варыянты гэтай работы.
Вывучаючы партрэты дзеячаў культуры XVI ст., вучні даюць характарыстыку гэтым асобам (іх годнасць, мудрыя ідэі, маральнае аблічча).
Прапануецца пяціэтапны алгарытм, выкананне якога дазваляе ацаніць самыя істотныя рысы асобы:
1. Прозвішча і імя асобы, яе партрэт.
2. Азнаямленне са зместам дзейнасці вучонага або мастака.
3. Выяўленне палітычных, навуковых, рэлігійных і іншых поглядаў асобы.
4. Чые інтарэсы выказвала дадзеная асоба.
5. Вывучэнне ацэнак гэтай асобы яе і нашымі сучаснікамі.

Замацаванне новага матэрыялу

Заданне 1. Настаўнік прапануе вучням вызначыць па 2 кароткіх аповядаў, пра каго ідзе гаворка.
1. Ён паходзіў з багатай сям’і каралеўскага юрыста. Знаходзіўся на службе ў якасці канцлера ў Генрыха VIII, аднак выступленне супраць дэспатычнай улады караля каштавала яму жыцця. Ён быў кінуты ў турму і пакараны смерцю. Свае погляды аб найлеппіым уладкаванні грамадства выклаў у славутай кнізе «Утопія», што азначае ў перакладзе з грэчаскай мовы «месца, якога няма«. Англійскі арыстакрат апісаў выдуманы свет шчаслівых і вольных людзей, дзе няма прыватнай уласнасці, грошай і войнаў. Усе людзі заняты карыснай працай, жывуць у дастатку, а матэрыяльныя даброты раз-мяркоўваюцца па патрэбнасцях. ( Томас Mop.)
2. Італьянскі манах таксама марыў аб пабудове Царства Божага на Зямлі без прыватнай уласнасці і эксплуатацыі. Пасля няўдалай змовы супраць уладаў быў схоплены і асуджаны на пажыццёвае зняволенне ў турме, дзе і напісаў адну з самых дзіўных кніг “Горад Сонца». (Тамаза Кампанела.)
Заданне 2. 3 некалькіх словазлучэнняўскласці сэнсавыя сказы:
а) гуманізм, інтэлігенцыя, народ;
б) навуковая карціна свету, астраномія, царква;
в) навуковая карціна свету, гуманісты, росквіт чалавецтва;
г) вялікія летуценнікі, утопія, свабода.

Заданне 3. Мы захапляемся эпохай гуманістаў, але не можам заўважыць яе супярэчнасці. Прапануецца адпрацаваць наступныя факты (даюцца ніжэй) у чатыры этапы.
1. Выяўленне сутнасці факта (супярэчлівасць гуманізму).
2. Выясненне ўнутраных супярэчнасцей гуманізму.
3. Выяўленне працэсу ўзаемадзеяння факта з навакольнай рэчаіснасцю.
4. Вызначэнне значэння факта для часу яго паходжання і сучаснасці.

Факты. 3 аднаго боку — гэта росквіт асобы (вучні даказваюць гэта), а з другога боку — трагічныя лёсы.
3 аднаго боку — вызваленне ад улады царквы, а з другога — вера ў гардыню.
3 аднаго боку — мара аб роўнасці і справядлівасці, а з другога — росквіт індывідуалізму, узнікненне капіталістычнага грамадства.
3 аднаго боку — антыфеадальная накіраванасць, а з другога — пагарда да простых людзей.
3 аднаго боку — імкненне да свабоды, а з другога — інквізіцыя і каланіялізм.

Высновы. XVI стагоддзе — гэта эпоха, якая многімі даследчыкамі расцэньвалася як «клуб геніяў». Toe, што яны тады жылі, мы з вамі пераканаліся. Яны сустракаліся адзін з адным, спрачаліся, пісалі партрэты адзін аднаго, узаемна захапляліся ідэямі. Свабода — адна з галоўных ідэй і вялікая мара людзей. Як жа суадносіцца дэкларыраванне гэтага права і рэчаіснасць XVI стагоддзя?
(Пасля адказаў вучняў яшчэраз варта зрабіць выснову аб супярэчнасці эпохі.) Вы бачыце вялікі прагрэсіўны пераварот і жыццёвыя драмы, «крызіс асобы».
Вучоны Джамбатыста Віка выказаў ідэю гістарычнага развіцця. Ён дзяліў час развіцця на «век багоў», «век герояў» і «век людзей». На яго думку, усе нацыі, іх мова, права і мастацтва развіваюцца па гэтых трох цыклах.

Вынікі занятку.
Пытанні для самаацэнкі.
1. XVI стагоддзе — якое яно? (Век перамен, пераломаў, час бурных узрушэнняў, якія былі абумоўлены расхістваннем феадальнага светапогляду і ўсталяваннем буржуазнага гуманізму; стагоддзе напружанасці, драматызму і павагі да чалавека).
Пасля гэтага настаўнік выстаўляе адзнакі з тлумачэннямі.

Дамашняе заданне. Запоўніце элементы схемы з прапанаваным зместам.

Схема

Фарміраванне новай культуры

| Узаемаабумоўленасць падзей | Унутраныя супярэчнасці | Суб’ектыўныя ўмовы фарміравання новай культуры | Аб’ектыўныя ўмовы фарміравання новай культуры |

Вынікі навуковай рэвалюцыі

|

?

Дополнительный материал

Из произведения Эразма Роттердамского «Жалоба мира, отовсюду изгнанного и поверженного»

Одно для всех крещение, воссоединяющее нас с Христом, и, отсеченные от греховного мира, мы становимся членами тела Христова. Где еще встретишь такое единство, как в членах единого тела? Поэтому нет ни раба, ни свободного, ни варвара, ни грека, ни мужчины, ни женщины, но — все одно во Христе, всех приводящем к согласию…
Все повинуются одному закону появления на свет неизбежного старения и смерти. У всех один родоначальник, один вероучитель, искупивший своей кровью грехи всех, все посвящены в одни таинства культа, приобщены к телу и крови Христа, от коих исходит к ним благодать — от одного источника истекающая и равно общая для всех…
Сколь хрупка, сколь коротка жизнь человека, скольким болезням, скольким несчастным случайностям она подвержена! И все же, хотя в жизни больше зла, чем можно перенести, безумные люди сами навлекут на себя большую часть зол. Такая слепота напала на людей, что ничего этого они не замечают. Действуют столь неосмотрительно, что рассекают, разбивают, разрывают все узы, наложенные природой и Христом, все союзы. Повсюду ведут упорно борьбу, смутам нет ни конца, ни края. Народ ополчается на народ, государство на государство, группировка на группировку, правитель на правителя, и по глупости или тщеславию двух людишек, вскоре кончающих, подобно подонкам, жизнь свою, все в мире переворачивается вверх дном.
Но стыдно и вспомнить, по сколь низменным, сколь ничтожным причинам христианские государи ввергают страны в войну. Один отыскивает или выдумывает некий обветшалый, прогнивший титул — как будто столь важно, кто управляет государством, лишь бы заботился об общественном благе. Другой приводит в оправдание, что в договоре из ста глав что-то обойдено молчанием. Третий питает неприязнь к кому-то по личным мотивам, из-за отбитой невесты или слишком дерзкой насмешки. Но нет большего злодейства, чем если правители, приметив, что согласие народа ослабляет их власть, а раздор ее укрепляет, прибегают к хитрости тиранов: подстрекают людей, готовых оказать такую услугу, развязать войну, дабы тем самым и пребывающих в согласии поссорить, и несчастный народ обобрать как вздумается. Об этом пекутся нечестивцы, которые кормятся бедами народа и которым в мирное время почти не находится дела в государстве.
Какая адская злоба могла наполнить подобным ядом христианскую душу? Кто научил верующих в Христа тирании, какой не знали ни Дионисий, ни Мезенций, ни Фаларид? Это скорее звери, чем люди, известные лишь тиранией, ни для чего не годные, кроме как для вредительства, единодушные только в своем стремлении притеснять народ. И они, творящие это, считаются христианами; с ног до головы забрызганные человеческой кровью, они осмеливаются входить в святые храмы, подходить к святым алтарям. О бедоносцы! Отправить бы вас на отдаленнейшие острова.
Если вам глубоко противна война, то дам вам совет, как можно защитить согласие. Прочный мир достигается не династическими браками и не союзами, которые заключаются между людьми и которые, как видим, чаще приводят к войне. Надо уничтожить сами источники, из коих бьет ключом сие зло: низкими страстями порождаются эти бесчинства. И пока каждый угождает своим прихотям, государство гибнет, причем никто не достигает того, чего добивался нечестивыми способами.
Пусть будут правители мудры — ради народа, а не ради самих себя, истинно мудры, дабы свое величие, счастье, богатства, блеск мерили тем, что делает подлинно великим и несравненным. Пусть к государству относятся с таким чувством, как отец к своей семье.

Из произведения Томаса Мора «Утопия»
Существует огромное число знати; она, подобно трутням, живет праздно трудами других, именно — арендаторов своих поместий, которых для увеличения доходов стрижет до живого мяса. Только такая скупость и знакома этим людям, в общем расточительным до нищеты. Мало того, эти аристократы окружают себя также огромной толпой телохранителей, которые не учились никогда никакому способу снискивать пропитание. Но стоит господину умереть или этим слугам заболеть, как их тотчас выбрасывают вон. (…)
Я считаю, что человеческую жизнь по ее ценности нельзя уравновесить всеми благами мира… Бог запретил убивать кого бы то ни было. (…)
Рафаил Гитлодей говорит, обращаясь к автору книги:
— Впрочем, друг Мор, если сказать тебе по правде мое мнение, так, по-моему, где только есть частная собственность, где все меряют на деньги, там вряд ли когда-либо возможно правильное и успешное течение государственных дел; иначе придется считать правильным то, что все лучшее достается самым дурным, или удачным то, что все разделено очень немногими, да и те содержатся отнюдь не достаточно, остальные же решительно бедствуют. (…)
Поэтому я твердо убежден в том, что распределение средств равномерным и справедливым способом и благополучие в ходе людских дел возможны только с совершенным уничтожением частной собственности; но если она останется, то у наибольшей и наилучшей части человечества навсегда останется горькое и неизбежное бремя скорбей. (…)
— А мне кажется, наоборот,— возражаю я,— никогда нельзя жить богато там, где все общее. Каким образом может получиться изобилие продуктов, если каждый будет уклоняться от работы, так как его не вынуждает к ней расчет на легкую прибыль, а, с другой стороны, твердая надежда на чужой труд дает возможность лениться? (…)
— Я не удивляюсь,— ответил Рафаил,— этому твоему мнению, так как ты совершенно не можешь вообразить такого положения или представляешь его ложно. А вот если бы ты побыл со мною в Утопии и сам посмотрел их нравы и законы…

Из произведения Томмазо Кампанелла «Город Солнца»
В городе Солнца, где обязанности, художества, труды и работы распределяются между всеми, каждому приходится работать не больше четырех часов в день; остальное время проводится в приятных занятиях науками, собеседовании, чтении, рассказах, письме, прогулках, развитии умственных и телесных способностей, и все это делается радостно. (…)
Они [обитатели Города Солнца] утверждают, что крайняя нищета делает людей негодяями, хитрыми, лукавыми, ворами, коварными, отверженными, лжецами, лжесвидетелями и т. д., а богатство — надменными, гордыми, невеждами, изменниками, рассуждающими о том, чего не знают, обманщиками, хвастунами, черствыми, обидчиками и т. д. Тогда как община делает всех одновременно и богатыми, и, вместе с тем, бедными: богатыми — потому что у них есть все, бедными — потому что у них нет никакой собственности; и поэтому не они служат вещам, а вещи служат им. (…)
Тот, кто знает большее число искусств и ремесел, пользуется большим почетом; к занятию же тем или иным мастерством определяются те, кто оказывается к нему наиболее способным… Благодаря такому распорядку работ всякий занимается не вредным для него трудом, а, наоборот, развивающим его силы. (…)
Они считают, что в первую очередь надо заботиться о жизни целого, а затем уже его частей. (…)
Законы их немногочисленны, кратки и ясны. Они вырезаны все на медной доске у дверей храма, то есть под колоннадой; и на отдельных колоннах можно видеть определение вещей в метафизическом, чрезвычайно сжатом стиле; именно: что такое Бог, что такое ангел, мир, звезда, человек, рок, доблесть и т. д. Все это определено очень тонко. Там же напечатаны определения всех добродетелей. (…)

Из сочинений Мартина Лютера
Из Девяноста пяти тезисов (1517 г.)
Вечному осуждению подвергаются те, кто учит, и те, кто верит, будто бы с помощью индульгенций люди спасаются.
…Истинное сокровище Церкви — Евангелие, но большинству людей ненавистно оно, потому что в нем последние делаются первыми.
…Утверждать, что если бы апостол Петр был в наши дни папою, то не мог бы даровать людям большей милости, чем индульгенции,— значит хулить апостола Петра и папу.
…Утверждать, что крест с папским гербом равен Кресту Господню,— значит богохульствовать.
…Должно учить христиан идти за Христом, Вождем своим, через муки смерти и ада, а не успокаиваться в безопасности ложного мира.

Из выступления на Вормсском рейхстаге (1521 г.)
Если не докажут мне из Священного Писания, что я заблуждаюсь, то совесть моя Словом Божиим останется связанной. Ни папе, ни Собранию я не верю, потому что ясно, как день, что слишком часто они заблуждались и сами себе противоречили. Нет, я не могу и не хочу отречься ни от чего, потому что небезопасно и нехорошо делать что-либо против совести. На том я стою и не могу иначе! Бог да поможет мне!

Из проповедей
Я буду проповедовать, взывать, кричать, но силой принуждать не буду никого, потому что вера свободна. Только Словом должно бороться и побеждать; Словом можно разрушить то, что воздвигнуто силой; следуйте моему примеру: с папой я боролся, не прибегая к силе; только возвещал, проповедовал Слово Божие, и оно разрушило папство так, как этого не могла бы сделать никакая другая сила в мире.
…Посему я и утверждаю: раз светская власть установлена Господом карать злых и охранять благих, то она свободно исполняет свое назначение во всем христианстве, невзирая на лица, все равно, обратится ли она против папы, епископов, попов, монахов, монахинь или еще кого-либо. Пусть светская власть исполнит свое дело совершенно свободно: кто виноват, тот и расплачивайся.

Из письма Эразму Роттердамскому
…Ты видишь, что люди плохи всегда: как перед потопом, так и после потопа.
…Мы знаем, что человеческий разум мелет одни только глупости и вздор.

Призывы вождя народной Реформации Т. Мюнцера
Писаное Слово мертво. Живо только сказанное Духом Святым.
…Божеское не воплотилось в человеческом и не может быть заключено ни в каком установлении или слове прошлых веков, ибо Откровение все еще продолжается; вера есть вечное дело Божие.
Голос Духа Святого во мне подобен шуму вод многих. Я знаю больше, чем если бы проглотил сто тысяч Библий!
…Смотрите, главная причина ростовщичества, воровства и разбоя — наши господа и князья. Они захватывают себе что вздумается: рыбу в воде, птицу в воздухе, растения на земле — все должно принадлежать им. И после этого они распространяют среди бедняков заповеди Божьи и говорят: Бог повелел — не укради! Но для себя они этот запрет не считают обязательным. Господа сами виноваты, что бедный человек становится их врагом.

Описание централизованной мануфактуры XVI в.
«В горнице, просторной и длинной, стояло двести станков, прочных и крепких: на этих станках работали двести человек, все в одну шеренгу. Возле каждого из них сидело по одному прелестному мальчику, которые с большим восторгом приготовляли челноки. А тут же, в другом помещении, сто женщин без устали чесали шерсть с радостным видом и звонко распевали песни. В следующей комнате работали сто девушек, в крас¬ных юбках с белыми, как молоко, платками на головах: эти прелестные девушки, не переставая, пряли весь день и распевали сладкими, как у соловьев, голосами, нежно-пренежно. В другой комнате бедно одетые дети сидели и щипали шерсть, отбирая самую тонкую от грубой. В следующем помещении видим еще 50 молодцев: это были строгали. Тут же работали целых 80 декатировщиков. Кроме того, суконщик имел еще красиль¬ню, при которой держал 40 человек, да еще на сукновальне 20».

Из закона 1547 г. против нищих и бродяг (Англия)
В XVI в. во многих странах были приняты подобные законы: «…любой мужчина или женщина, если они не являются больными, престарелыми или совершенно нетрудоспособными, если они не имеют какого-либо постоянного дохода и заработка, будучи обнаружены в каком-нибудь доме праздно шатающимися по дорогам или улицам городов и не нашедшими себе работы в течение 3 суток, должны считаться бродягами. Каждый имеет право, обнаружив такого бродягу, представить его к мировому судье, который должен этому ленивцу и бездельнику выжечь каленым железом знак «V» (от vagabond— бродяга) и отдать в качестве раба тому, кто его поймал, на срок два года, давать тому рабу только хлеб и воду, принуждая его к любой работе битьем, заковыванием в цепи и другими способами.
…и если раб попытается бежать от хозяина, он не только по закону должен быть возвращен хозяину обратно, но и наказан батогами (т. е. палками) и закован в цепи. В случае повторной попытки бегства хозяин снова должен представить его в суд и судьи должны поставить такому рабу каленым железом на лбу или щеках клеймо «S» (от slave — раб) и отдать этого беглеца в рабство хозяину навсегда». За последующую попытку раб должен был приговариваться судом к смертной казни.

Из приговора верховного суда над английским королем Карлом I от 27 января 1649 г.
«…Настоящий суд по разуму и по совести убедился, что он… Карл Стюарт, виновен в поднятии войны против парламента и народа, а также в поддержании и в продолжении ее… Он (Карл Стюарт) был и продолжает быть виновным в беззаконных умыслах и стараниях, изложенных в обвинении, в том, что… упомянутая война была начата, поддерживалась и продолжалась им ради… исполнения упомянутой цели, что он был и продолжает быть виновником, творцом и продолжателем указанной противоестественной, жестокой и кровавой войны и тем самым… виновен в государственной измене, убийствах, грабежах, пожарах, насилиях, опустошениях, во вреде и несчастии нации, совершенных в названную войну.
Настоящий суд решил, что за все эти измены и преступления он… Карл Стюарт — как тиран, изменник, убийца и как враг добрых людей этой нации — должен быть предан смерти через отсечение головы от тела».

Из памфлета 1784 г. о положении на манчестерских хлопчатобумажных фабриках
«Хлопчатобумажные фабрики представляют собой большие здания, устроенные таким образом, чтобы в них можно было поместить наибольшее число людей. Чтобы не оставить неиспользованного места, фабрики строятся в несколько этажей, по возможности невысоких. Большинство помещений занято машинами, для смазки которых надо иметь значительное количество масла. Благодаря специфическому характеру промышленности в воздухе постоянно летает хлопковая пыль, которая в соединении с маслом и нагреваясь от трения дает особенно неприятный запах. Число работающих на фабрике зависит, конечно, от ее размеров. На одной фабрике, с которой я ознакомился, работало несколько сот человек… Фабрики часто работают день и ночь. Для этого употребляется большое количество свечей, но почти ничего не делается для вентиляции. Вследствие этого при недостатке свежего воздуха на фабрике постоянно чувствуются испарения от множества человеческих тел (причем часть работающих, случается, бывает больна), от масла, от хлопковой пыли и от ночных свечей. Имеются маленькие фортки, которые иногда открываются, иногда нет, но которые во всяком случае недостаточны, чтобы удовлетворять своему назначению… Каких последствий можно ожидать от этих гибельных условий? Какие результаты действительно получаются из всего этого? Как мы выше уже заметили, общеизвестный факт, что эпидемии в окрестностях Манчестера для многих оказались роковыми. Большинство больных, когда их спрашивают, где они схватили лихорадку, отвечали, что они заболели ею на фабрике или же заразились от других. На вопрос, какого рода занятия были у тех, от кого они заразились, следовал ответ: это рабочие хлопчатобумажных фабрик».

Французский просветитель Руссо о равенстве
«Если исследовать, в чем именно состоит наибольшее благо всех, которое должно быть целью всякой системы законодательства, то мы найдем, что благо это сводится к двум важнейшим вещам: свободе и равенству; свободе — потому что всякая частная зависимость равносильна отнятию у государственного организма некоторой силы; равенству — потому что свобода не может осуществляться без равенства.
…под словом равенство не следует понимать того, что степени власти и богатства должны быть абсолютно одни и те же; что касается власти, она не должна доходить до насилия и применяться иначе, как в силу определенного положения и законов; а что касается богатства — ни один гражданин не должен быть настолько богат, чтобы быть в состоянии купить другого, и ни один настолько беден, чтобы быть вынужденным продавать себя.
Если вы хотите придать государству прочность, то сблизьте крайние ступени, насколько это возможно; не допускайте ни богачей, ни нищих. Эти два состояния, естественно, неотделимые друг от друга, одинаково гибельны для общественного блага; из одного выходят виновники тирании, а из другого — тираны; между ними всегда и происходит торг общественной свободы; одни покупают ее, другие продают.
Это предполагает со стороны знатных людей умеренность в пользовании имуществом и влиянием, а со стороны людей маленьких — умеренность в своей жадности и зависти.
Скажут, что это равенство — отвлеченная химера, которая не может существовать в действительности. Но если злоупотребление неизбежно, то следует ли из этого, что это злоупотребление не нужно хотя бы регулировать? Именно потому, что сила вещей стремится всегда разрушить равенство, сила законодательства должна быть постоянно направлена к его поддержанию».

Из Декларации независимости США 4 июля 1776 г.
«Мы считаем очевидными следующие истины: все люди сотворены равными и все они наделены Творцом некоторыми неотъемлемыми правами, к числу которых принадлежат жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав учреждены среди людей правительства, облекаемые справедливой властью с согласия управляемых. Если же данная форма правления становится гибельной для их целей, то народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и с такой организацией власти, какие, по мнению этого народа, всего более могут способствовать его безопасности и счастью. Конечно, благоразумие требует не менять правительств, существующих с давних пор, из-за маловажных или временных причин. И действительно, мы видим, что люди скорее готовы терпеть зло до последней возможности, чем восстановить свои права, упразднив формы правления, к которым они привыкли. Но когда длинный ряд злоупотреблений и узурпаций, неизменно преследующих одну и ту же цель, свидетельствует о намерении отдать этот народ во власть неограниченного деспотизма, то он не только имеет право, но и обязан свергнуть такое правительство и на будущее вверить свою безопасность в другие руки. Эти колонии тоже долго и терпеливо переносили разные притеснения, и только необходимость заставляет их теперь изменить свою прежнюю форму правления. История нынешнего короля Великобритании полна беспрестанных несправедливостей и узурпаций, имевших своей прямой целью установление тирании в этих штатах».

Описание начала французской революции XVIII в.русским послом в Париже Н. М. Симолиным
«Во вторник утром, 14-го, под ружьем было более 150 тыс. граждан. Французские гвардейцы, конная и пешая стража и множество солдат всякого рода приносили присягу парижскому гражданству и народу. Зеленые кокарды заменены голубыми и розовыми, так как ливрея королевского брата Дартуа — зеленого цвета, а ему приписывали устранение Неккера (популярного министра). Старшины Парижа и купечества, генерал-лейтенант полиции и городские чины приняли участие в общественном деле. У въездов и застав и в разных местах города расставлены пушки. На многих улицах снята мостовая, некоторые загорожены колясками и возами. В полдень последовало запрещение отлучаться из города кому бы то ни было; осматривали все экипажи, всех ехавших и шедших пешком. По этой причине ездовой, посланный в Версаль от купеческого старшины г-на Дефлесселя, уведомлявшего о том, что происходило в Париже, был задержан, а письмо доставлено в ратушу. Пошли к Дефлесселю и застали его за другим письмом к губернатору Бастилии, маркизу Делоне. Дефлессель советовал ему держаться твердо в случае, если придут к нему за оружием, и прибавлял, что вечером до 9 часов к нему придет подкрепление. После такого открытия народ овладел купеческим старшиною и растерзал его на части. Затем пошли в Бастилию и потребовали, чтобы Делоне отдал все, сколько у него есть оружия. Г-н Делоне отвечал, что он соглашается на это требование и чтобы кто-нибудь вошел в крепость и взял оружие. Человек тридцать из городовой милиции последовали этому приглашению. Подъемный мост за ними развели, и, как говорят, в оставшихся за мостом велено выстрелить из пушки. Тогда начался приступ крепости, и через полтора часа она была взята».

Да 500-годдзя беларускага і ўсходнеславянскага кнігадрукавання

Францыск Скарына займае ганаровае месца ў нашай нацыянальнай гiсторыi i культуры. Заснавальнiк усходнеславянскага кнiгадрукавання, ён быццам узвышаецца над цэлай плеядай сваiх вялiкiх папярэднiкаў, сучаснiкаў i паслядоўнiкаў, якiх дала Айчыне i чалавечай цывiлiзацыi Беларусь. Генiй Скарыны мог зрабiць гонар любой дзяржаве. Арыгiнальны мыслiцель, таленавiты пiсьменнiк, плённы публiцыст i руплiвы перакладчык-палiглот, вынаходлівы мастак i першадрукар, гуманiст i асветнiк, вучоны-медык – такой шматграннай асобай быў Скарына. Багацце асобы ставіць яго побач з такімі тытанамі Адраджэння, як Леанарда да Вінчы, Рафаэль, Мікеланджэла, Томас Мюнцэр, Эразм Ратэрдамскі, Томас Мор, а беларускую культуру, на ніве якой ён працаваў, ставіць поруч з культурай еўрапейскай. Скарына паказаў усяму свету годнасць беларускага народа і яго культуры.

Бiяграфiя заснавальнiка ўсходнеславянскага кнiгадрукавання поўная загадак i таямнiц. Далёка не ўсе яе факты нам вядомыя, частка iх страчана для гiсторыi назаўсёды. Гэта тлумачыцца дрэннай захаванасцю гістарычных крыніц. Многія з іх знішчаны самім часам, кепскімі ўмовамі захоўвання, а таксама шматлікімі войнамі, якія пракаціліся па нашай зямлі. Акрамя таго, асноўную частку жыцця Скарына правёў за мяжой, i некаторыя дакументы захаваліся ў замежных архiвах. Нягледзячы на абмежаванае кола крыніц, з наяўных дакументаў зразумела, што ён – найбольш значная i яркая фiгура культуры Беларусi эпохi Адраджэння. Яго прыродны талент, незвычайная эрудыцыя, цудоўнае разуменне практычных задач сваёй эпохі і творчая смеласць не раз здзіўлялі сучаснікаў і нашчадкаў.

Высакародная задума даць свайму народу друкаваную кнiгу на роднай мове, вiдаць, выспела ў Францыска Скарыны ў час вучобы ў Кракаўскім універсітэце – адной са старэйшых i лепшых навучальных устаноў тагачаснай Еўропы. Вынаходнiцтва кнiгадрукавання каля 1440 года з’яўляецца адным з найвялiкшых дасягненняў чалавечай цывiлiзацыi. Вынаходнiк друкарскага варштату i наборнага шрыфту, «бацька» кнiгадрукавання немец Іаган Гутэнберг назваў яго «мастацтвам з усiх мастацтваў, навукай з навук». Рэвалюцыйная роля гэтага вынаходнiцтва праявiлася ў тым, што за паўвека iснавання кнiгадрукарства з-пад станкоў больш за тысячу друкарняў выйшла каля 40 тысяч выданняў агульным накладам 12 мільёнаў асобнікаў. Ёсць звесткі, што ў канцы XV стагоддзя ў Еўропе дзейнiчала звыш 200 друкарняў у 69 гарадах. Вынаходнiцтва кнiгадрукавання з’яўляецца самым важным вынаходніцтвам у другім тысячагоддзі.

Дасягнуўшы вяршынь еўрапейскай адукацыi – ступені доктара медыцыны, Скарына не зрабiўся кабiнетным вучоным, а стаў на шлях служэння справе адукацыi свайго народа. Заручыўшыся фiнансавай падтрымкай багатых гараджан Вiльнi i свайго брата Iвана, ён заснаваў у Празе друкарню. 6 жнiўня 1517 года з-пад яе варштата выйшаў у свет «Псалтыр», надрукаваны на царкоўнаславянскай мове, блiзкай да беларускай. Гэтым быў пакладзены пачатак беларускаму і ўсходнеславянскаму кнігадрукаванню.

На працягу 1517–1519 гадоў адукаваны i энергічны палачанiн пераклаў, пракаментаваў, падрыхтаваў да друку і выдаў «Богу ко чти и людем посполитым к доброму научению» 23 кнiгi асобніка Бiблii. Яна была самай прыдатнай кнiгай для яго асветнiцкай мэты. Гуманiсты Еўропы, адным з якіх быў сам Скарына, лiчылi Біблію свайго роду ўнiверсальным падручнiкам, энцыклапедыяй, дзе можна было знайсцi адказы на многiя пытаннi па гісторыі, геаграфіі, астраноміі, матэматыцы і іншых галінах ведаў.

Да выдадзеных кнiг Старога Запавету Францыск Скарына напiсаў 25 прадмоў i 24 пасляслоўi. Яго выданні былi багата iлюстраваны высокамастацкiмi гравюрамi, арнаментаваны вялiкай колькасцю заставак, што зрабiла iх унiкальнымi помнiкамi айчыннага мастацтва. У выдадзеных кнігах Бiблii Скарына тройчы змясціў свой партрэт, якi з’яўляецца адзiнай яго прыжыццёвай выявай. Гэта сведчыць аб нетрадыцыйных, вольных, рэнесансна-гуманiстычных адносiнах беларускага першадрукара да Святога Пiсання.

Неўзабаве Скарына перанёс кнiгадрукаванне на ўсход Еўропы. Ён заснаваў друкарню ў Вiльнi, першую на тэрыторыi Вялiкага Княства Лiтоўскага, i на працягу 1522–1525 гадоў выпусцiў у свет «Малую падарожную кнiжку» i «Апостал», якія надрукаваў на царкоўнаславянскай мове ў беларускай рэдакцыi. Дарэчы, першая была адрасавана людзям, якiя часта вандравлі, каб яны маглі ў дарозе атрымлiваць рэлігійную і астранамiчную iнфармацыю і прыгадваць словы малiтваў.

Выданнi Скарыны з’явiлiся творчым сiнтэзам дасягненняў заходнееўрапейскага кнiгавыдання i мастацкага вопыту ўсходнеславянскай рукапiснай кнiгi. 400 існуючых экзэмпляраў кнiг Скарыны як найвялiкшая каштоўнасць захоўваюцца зараз у бiблiятэках i музеях свету.

Шматгранная прагрэсiўная дзейнасць беларускага першадрукара ўвабрала ў сябе лепшыя агульнаеўрапейскiя i славянскiя культурныя дасягненнi, склала цэлую эпоху ў станаўленнi беларускай, рускай i ўкраiнскай культуры i шмат у чым перадвызначыла характар iх будучага развiцця. Яна адыграла выдатную ролю ва ўмацаваннi сувязяў памiж Усходам i Захадам, славянскiмi i iншымi народамi Еўропы, зрабiла значны ўплыў на абуджэнне i фармiраванне нацыянальнай самасвядомасцi беларусаў.

Кнiгi Скарыны распаўсюджвалiся на землях Беларусi, Украiны, Лiтвы, Расii. На працягу стагоддзяў яны карысталiся вялiкай папулярнасцю i аўтарытэтам, беражлiва захоўвалiся, перадавалiся з пакалення ў пакаленне, служылi ўзорам для паслядоўнiкаў i здзейснiлi вялiкую культурную мiсiю ва Усходняй Еўропе.

Францыск Скарына – патрыёт i адданы сын свайго народа. Нягледзячы на тое, што вучыўся i працаваў у Цэнтральнай і Заходняй Еўропе, ён не парваў сувязяў з радзiмай, а свае сiлы i энергiю аддаў служэнню «людем посполитым руского языка» для пашырэння асветы ў родным краi. Веды, атрыманыя ва ўнiверсiтэтах Польшчы i Iталii, ён iмкнуўся перадаць на карысць свайму народу.

Скарына разумеў важнасць роднай мовы як фактара, якi спрыяе захаванню цэласнасцi народа, яго адзiнства i нацыянальнай самабытнасцi. Таму ён замацаваў беларускую мову ў высокай лiтаратуры сусветнага значэння – Бiблii – як раўнапраўную, «боскую» побач з класiчнымi, агульнапрызнанымi, кананiчнымi мовамі – лацiнскай, грэчаскай, старажытнаяўрэйскай. I ў гэтым яго вялікая заслуга перад сваiм народам. Скарына стаяў каля вытокаў беларускай нацыянальнай культуры i стаў яе сiмвалам.

Святлана МАРОЗАВА, доктар гістарычных навук, прафесар кафедры гісторыі Беларусі, археалогііі спецыяльных гістарычных дысцыплін

Erasm/o

Erasm/o

Erasmo

Nederlanda verkisto latinlingva (ĉ. 1467 – 1536), guvernisto, eseisto, editoro de antikvaj greklingvaj kaj latinaj verkoj, ano de la renesanca humanisma movado: angla filozofo kaj kanceliero … gastigis Erasmon kaj Holbein en sia Londona hejmo [1].
beloruse:
Эразм Ратэрдамскі
bulgare:
Еразъм Ротердамски
ĉeĥe:
Erasmus Rotterdamský
france:
Didier Érasme de Rotterdam
germane:
Erasmus von Rotterdam
latine:
Desiderius Erasmus
pole:
Erazm z Rotterdamu
portugale:
Erasmo de Rotterdam
ruse:
Эразм Роттердамский
slovake:
Erasmus Rotterdamský


ℛevo | datumprotekto | erasm.xml | redakti… | traduki… | artikolversio: 1.9 2015/07/04 08:37:33

Новый Завет — по тексту большинства

В этом издании Современный русский перевод следует греческому тексту большинства, с которого в свое время были сделаны славянский и синодальный переводы.

М.: Российское Библейское общество, 2014. — XVIII, 362 с.

ISBN 978-5-85524-497-7

 

Новый Завет — по тексту большинства — Современный русский перевод — Содержание

 

Текстуальная традиция Нового Завета

Евангелие от Матфея

Евангелие от Марка

Евангелие от Луки

Евангелие от Иоанна

Деяния святых Апостолов

Письмо христианам в Риме

Первое письмо христианам в Коринфе

Второе письмо христианам в Коринфе

Письмо христианам в Галатии

Письмо христианам в Эфесе

Письмо христианам в Филиппах

Письмо христианам в Колоссах

Первое письмо христианам в Фессалонике

Второе письмо христианам в Фессалонике

Первое письмо Тимофею

Второе письмо Тимофею

Письмо Титу

Письмо Филимону

Письмо евреям

Письмо Иакова

Первое письмо Петра

Второе письмо Петра

Первое письмо Иоанна

Второе письмо Иоанна

Третье письмо Иоанна

Письмо Иуды

Откровение Иоанна

Приложение

 

Новый Завет — по тексту большинства — Современный русский перевод — Текстуальная традиция Нового Завета

 

Первым изданием оригинального текста Нового Завета, широко известным образованной публике, стал греческо-латинский Новый Завет, подготовленный замечательным ученым Дезидерием Эразмом (Эразмом Роттердамским) (1469-1536), впервые отпечатанный в Базеле в 1516 г. Тираж двух первых его изданий (1516, 1519 гг.) составил невиданные для того времени 3300 экземпляров. Именно со второго издания Мартин Лютер осуществил свой знаменитый перевод Нового Завета на немецкий язык (завершен и издан в Виттенберге в 1522 г.), что стало важнейшим событием в немецкой духовной культуре. Всего же Эразм осуществил четыре издания греко-латинского Нового Завета (последние два вышли в 1522 и 1527 гг.). Не найдя для подготовки этих изданий цельного греческого рукописного кодекса Нового Завета, Эразм использовал три случайные рукописи XII в., две из которых — Четвероевангелие и Праксапостол (Деяния и Послания Апостолов) он обнаружил в библиотеке доминиканского монастыря в Базеле, а рукопись Апокалипсиса (Откровение Иоанна) одолжил Эразму его друг, также выдающийся филолог-классик и исследователь Библии Иоганн Рейхлин (1455-1522).

 

Эразм Роттердамский не только пользовался лишь немногочисленными (числом не более пяти) случайными греческими рукописями XII в., но и достаточно произвольно обращался с их текстом. Так, иногда он правил греческий византийский (церковный) текст по печатной латинской Вульгате, если к этому его принуждали обстоятельства церковной политики.

 

Самым ярким примером такой правки является включение Эразмом в греческий текст Нового Завета знаменитой «вставки у Иоанна» (в 1 Ин 5:7-8), отсутствующей практически во всех греческих рукописях, не считая восьми, носящих явные следы позднейшей западной (католической) редактуры, либо содержащих в себе приписку, также произведенную на Западе в XV-XVI веках. Эта вставка, имеющаяся в редких латинских рукописях, начиная с V в., вошла затем (после 800 г.) в состав сначала рукописной, а потом и печатной Вульгаты.

 

Ее значение для церковного сознания западных христиан было столь велико, что Эразм Роттердамский вынужден был включить ее в свое 3-е издание греческого Нового Завета (1522 г.). Эта вставка приведена ниже в квадратных скобках, выделяющих ее из традиционного византийского греческого текста 1 Ин 5:7-8 — «Ведь есть три свидетеля [на небе: Отец, Слово и Святой Дух. И эти трое — одно. И есть три свидетеля на земле]: Дух, вода и кровь; и все три свидетеля свидетельствуют об одном и том же». Другой известный случай зависимости изданий Эразма от печатной Вульгаты встречается в Откр 22:19. Все греческие рукописи, содержащие текст книги Откровения Иоанна дают здесь следующее чтение:«.. .и если кто отнимет что-нибудь из этой пророческой книги, у того и Бог отнимет его долю от дерева жизни и от святого города, описанных в этой книге». Когда Эразм готовил свое издание, у него была единственная рукопись XII в. с текстом Откровения Иоанна, в которой не хватало последнего листа.

 

Он не стал искать другую, комплектную рукопись, а сделал обратный перевод с латыни по печатной Вульгате, в основе которой лежала редакция VIII в., где обычная ошибка зрения (слово lingo = дерево был заменено на встречающееся выше по тексту слово libro = книга) породила целую текстуальную традицию. Отсюда получилось чтение, не известное ни по одной из греческих рукописей и ни по одному из других (кроме поздних версий Вульгаты) древних переводов. В русском Синодальном переводе оно выглядит так:«.. .и если кто отнимет что от слов пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей».

 

Все последующие издания греческого Нового Завета, выходившие в XVI-XVIII вв., имели в своей основе издания Эразма. Работы последователей Эразма, из которых наиболее известны венецианские типографы из издательского дома Альда Мануция, выпустившие в 1518 г. первую печатную греческую Библию, а также парижский королевский типограф Робер Этьен (Стефанус) (1503-1559), впервые разбивший библейский текст на стихи и создавший роскошный греческий шрифт для своих четырех изданий Нового Завета (выходили в 1546,1549,1550 и 1551 гг.), и, наконец, один из лидеров кальвинистской Реформации в Женеве Теодор Беза (1519-1605), выпустивший между 1565 и 1604 гг. не менее девяти изданий греческого Нового Завета, сводились к тому, чтобы исправлять те опечатки, которыми изобиловали издания Эразма, особенно первое из них.

 

Не случайно поэтому в 1633 г. печатники из голландского города Лейдена Бонавентура и Авраам Эльзевиры в предисловии к своему изданию, которое было уже откорректировано до той степени, что практически исключало опечатки, назвали содержащийся в нем новозаветный греческий текст — «общепринятым текстом» (лат. Textus Receptus — далее TR). Так TR, в котором закрепились сделанные Эразмом текстологические ошибки, стал в последующие двести с лишним лет стандартным как для изданий греческого Нового Завета, так и для его переводов на различные языки народов мира.

 

Несколько ранее этот же тип текста по последнему изданию Безы (1604 г.) лег в основу английского перевода Нового Завета, вошедшего в Библию, известную под именем короля Иакова I (King James Version), которая была впервые издана в 1611 г. и более чем на три столетия стала источником богомыслия для англоязычных христиан.

 

В XVIII в. «общепринятый текст» (TR) был использован для редактирования славянского перевода Нового Завета, который стал частью впервые изданной в 1751 г. так называемой Елизаветинской Библии. Текст этой Библии до сих пор остается нормативным для Русской Православной Церкви. Позднее TR лег в основу первого русского перевода Нового Завета, осуществленного Российским Библейским Обществом (1821 г.), а также Синодального перевода (1862 г.), текст которого и по сей день сохраняет свое доминирующее значение в русскоязычной церковной проповеди и богословском образовании.

 

То историческое обстоятельство, что «общепринятый» (TR) печатный греческий текст Нового Завета лег в основу переводов Библии, ставших классическими для многих народов мира и вошедших в сокровищницу мировой христианской культуры, укрепило многих благочестивых христиан в той мысли, что данный текст в точности воспроизводит тот самый, что вышел из-под пера богодухновенных писателей.

 

Erasmus | Биография, убеждения, произведения, книги и факты

Erasmus , полностью Desiderius Erasmus , (родился 27 октября 1469 [1466?], Роттердам, Голландия [теперь в Нидерландах] — умер 12 июля 1536, Базель, Швейцария), голландский гуманист, который был величайшим знаток северного Возрождения, первый редактор Нового Завета, а также важный деятель святоотеческой и классической литературы.

Используя филологические методы, впервые примененные итальянскими гуманистами, Эразм помог заложить основу для историко-критического исследования прошлого, особенно в его исследованиях греческого Нового Завета и отцов церкви.Его образовательные труды способствовали замене старой схоластической учебной программы новым гуманистическим акцентом на классике. Критикуя церковные злоупотребления, указывая при этом на лучшие времена в далеком прошлом, он поощрял растущее стремление к реформе, которое нашло выражение как в протестантской реформации, так и в католической контрреформации. Наконец, его независимая позиция в эпоху ожесточенных конфессиональных противоречий — отрицание как доктрины предопределения, так и полномочий, на которые претендовало папство — сделала его объектом подозрений для лояльных сторонников с обеих сторон и маяком для тех, кто больше ценил свободу. чем православие.

Ранняя жизнь и карьера

Эразм был вторым незаконнорожденным сыном Роджера Джерарда, священника, и Маргарет, дочери врача. Он продвинулся до третьего по высшему классу в капитуле школы Св. Лебуина в Девентере. Один из его учителей, Ян Синтен, был гуманистом, как и директор Александр Гегий. Школьник Эразм был достаточно умен, чтобы написать классические латинские стихи, которые производят на современного читателя впечатление космополита.

После того, как оба родителя умерли, опекуны двух мальчиков отправили их в школу в Хертогенбосе, которую руководит Братство общей жизни, мирское религиозное движение, которое поощряло монашеские призвания.Эразм будет помнить эту школу только из-за суровой дисциплины, по его словам, с целью научить смирению, ломая дух мальчика.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Не имея другого выбора, оба брата вошли в монастыри. Эразм выбрал регулярные августинские каноны в Стейне, недалеко от Гауда, где, по-видимому, пробыл около семи лет (1485–1492 гг.). Находясь в Стейне, он перефразировал « Elegantiae » Лоренцо Валлы, который был одновременно сборником чисто классических обычаев и манифестом против схоластических «варваров», которые якобы испортили его.Настоятели монастыря Эразма стали для него «варварами», препятствуя его классическим занятиям. Таким образом, после своего рукоположения в священники (апрель 1492 г.) он был счастлив сбежать из монастыря, заняв пост латинского секретаря при влиятельном Генрихе Бергенском, епископе Камбре. Его Antibarbarorum liber , сохранившийся после ревизии 1494–1495 годов, представляет собой энергичное повторение святоотеческих аргументов в пользу полезности языческих классиков с полемической направленностью против монастыря, который он оставил позади: «Всякое здравое обучение — это светское обучение.

Эразм не подходил для придворной жизни, и положение не сильно улучшилось, когда епископ был вынужден отправить его в Парижский университет изучать богословие (1495 г.). Ему не нравился квазимонашеский режим Коллеж де Монтейгу, где он поселился изначально, и он представлял себя другу сидящим «с морщинистым лбом и остекленевшими глазами» во время лекций шотландцев. Чтобы поддержать свои классические занятия, он начал принимать учеников; к этому периоду (1497–1500) относятся самые ранние версии этих пособий на элегантной латыни, включая Colloquia и Adagia , которые вскоре будут использоваться в гуманистических школах по всей Европе.

Странствующий ученый

В 1499 году ученик Уильям Блаунт, лорд Маунтджой, пригласил Эразма в Англию. Там он встретил Томаса Мора, который стал другом на всю жизнь. Джон Колет пробудил в Эразме стремление стать «примитивным богословом», тем, кто будет толковать Писание не в аргументированной манере схоластов, а в манере св. Иеронима и других отцов церкви, которые жили в эпоху, когда классическое искусство риторика все еще понималась и практиковалась. Пылкая Колет умоляла его прочитать лекцию по Ветхому Завету в Оксфорде, но более осторожный Эразм был не готов.Он вернулся на континент с латинским экземпляром посланий апостола Павла и убеждением, что «древнее богословие» требует владения греческим языком.

Во время визита в Артуа, Франция (1501 г.), Эразм встретил пылкого проповедника Жана Вуарье, который, хотя и был францисканцем, сказал ему, что «монашество — это жизнь скорее глупых людей, чем религиозных людей». Поклонники рассказывали, как ученики Вуарье безмятежно встречали смерть, уповая на Бога, без торжественной уверенности последних обрядов. Вуарье одолжил Эразму копию произведений Оригена, раннего греческого христианского писателя, который продвигал аллегорический, одухотворяющий способ толкования Священных Писаний, уходящий корнями в философию Платона.К 1502 году Эразм поселился в университетском городке Левен (Брабант [ныне в Бельгии]) и читал Оригена и Св. Павла по-гречески. Плодом его трудов стал Enchiridion militis Christiani (1503/04; Справочник христианского рыцаря ). В этой работе Эразм призвал читателей «ввести в жизненно важные органы» учение Христа, изучая Священное Писание и размышляя над ним, используя духовное толкование, одобренное «древними», чтобы сделать текст соответствующим моральным соображениям. Enchiridion был манифестом мирского благочестия, в котором говорилось, что «монашество — это не благочестие». Призвание Эразма как «примитивного богослова» получило дальнейшее развитие благодаря его открытию в Парк-аббатстве, недалеко от Лёвена, рукописи « Adnotationes » Валлы к греческому Новому Завету, которую он опубликовал в 1505 году с посвящением Колету.

Эразм отплыл в Англию в 1505 году в надежде найти поддержку в своих исследованиях. Вместо этого он нашел возможность поехать в Италию, землю многообещающую для северных гуманистов, в качестве наставника для сыновей врача будущего Генриха VIII.Группа прибыла в университетский город Болонью как раз вовремя, чтобы засвидетельствовать триумфальный въезд (1506 г.) папы-воина Юлия II во главе армии-завоевателя, сцена, которая фигурирует позже в анонимно опубликованном сатирическом диалоге Эразма, Julius exclusus e coelis (написано 1513–14). В Венеции Эразма встречали в знаменитой типографии Альда Мануция, где византийские эмигранты обогатили интеллектуальную жизнь многочисленной академической компании. Для прессы Альдин Эразм расширил свою Adagia , или аннотированную коллекцию греческих и латинских пословиц, до памятника эрудиции с более чем 3000 записями; это была книга, которая первой сделала его известным.Поговорка «Голландское ухо» ( auris Batava ) является одним из многих намеков на то, что он не был некритическим поклонником сложной Италии с ее театральными проповедями и ее учеными, которые сомневались в бессмертии души; его целью было писать для честных и скромных «голландских ушей».

De pueris instituendis , написанный в Италии, но не опубликованный до 1529 года, является наиболее ярким подтверждением огромной веры Эразма в силу образования. С напряженными усилиями можно было сформировать саму суть человеческой натуры, чтобы вывести миролюбивые и социальные настроения, подавляя при этом недостойные аппетиты.Эразм, почти верно было бы сказать, считал, что человек — это то, что он читает. Таким образом, «гуманные буквы» классической и христианской древность бы благотворное воздействие на уме, в отличии от поспорить нрав, вызванным Scholastic резонерства или мстительное самолюбие разводит в молодые аристократ по рыцарской литературе, «тупой и тираническим басни о короле Артуре ».

Знаменитая энкомия Moriae , или Похвала безрассудству , задуманная, когда Эразм пересекал Альпы на обратном пути в Англию, и написанная в доме Томаса Мора, выражает совсем другое настроение.Впервые серьезный ученый увидел, что его собственные усилия, наряду с усилиями других, купаются в универсальной иронии, в которой преобладала глупая страсть: «Даже мудрый человек должен валять дурака, если он хочет зачать ребенка».

Мало что известно о длительном пребывании Эразма в Англии (1509–1414 гг.), За исключением того, что он читал лекции в Кембридже и работал над научными проектами, включая греческий текст Нового Завета. Его более поздняя готовность высказаться так, как он это сделал, возможно, в чем-то была обязана смелости Колета, который рискнул подвергнуться королевской немилости, проповедуя проповедь против войны при дворе, в то время как Генрих VIII искал хорошую войну, чтобы выиграть его шпоры.Вернувшись на континент, Эразм наладил связи с типографией Иоганна Фробена и отправился в Базель, чтобы подготовить новое издание Adagia (1515). В этой и других работах примерно того же времени Эразм проявил новую смелость, комментируя болезни христианского общества — пап, которые в своих воинственных амбициях подражали Цезарю, а не Христу; князья, которые влекли целые народы на войну, чтобы отомстить за личное оскорбление; и проповедники, которые заботились о своих интересах, объявляя войны князей справедливыми или питая суеверные обычаи среди верующих.Чтобы исправить это зло, Эразм обратился к образованию. В частности, подготовка проповедников должна основываться на «философии Христа», а не на схоластических методах. Эразм попытался указать путь своим аннотированным текстом Греческого Нового Завета и своим изданием Св. Иеронима Opera omnia , оба из которых были опубликованы в прессе Фробена в 1516 году. мир снова молодеет », и вся мера его оптимизма выражена в одном из вступительных сочинений к Новому Завету:« Если бы Евангелие было истинно проповедано, христианский народ избежал бы многих войн.

Теперь дом Эразма находился в Брабанте, где у него были влиятельные друзья при Габсбургском дворе Нидерландов в Брюсселе, в частности, великий канцлер Жан Соваж. Через Соваж он был назначен почетным советником 16-летнего эрцгерцога Карла, будущего Карла V, и ему было поручено написать Institutio Principis Christiani (1516; Образование христианского принца ) и Querela pacis ( 1517; Жалоба на мир ).Эти работы выражали собственные убеждения Эразма, но они также не причинили вреда фракции Соважа при дворе, которая хотела сохранить мир с Францией. Именно в это время он начал свои Парафразы книг Нового Завета, каждый из которых посвящен монарху или князю церкви. Его приняли на факультет теологии в соседнем Лёвене, и он также проявил большой интерес к недавно основанному трехъязычному колледжу с кафедрами латыни, греческого и иврита. Ratio verae theologiae (1518) послужило основанием для нового богословского образования, основанного на изучении языков. Редактирование его Нового Завета на греческом языке, особенно его многочисленных аннотаций, началось почти сразу же после появления первого издания. Хотя Эразм, безусловно, совершал ошибки как текстуальный критик, в истории науки он является выдающейся фигурой, интуитивно понимающей филологические принципы, которые в некоторых случаях не могли быть сформулированы явно до 150 лет после его смерти. Но консервативные богословы в Левене и других местах, в основном не знающие греческого языка, не желали отказываться от толкования Писания ради выскочки «грамматиков», и атмосфера в Левене не улучшилась, когда второе издание Нового Завета Эразма (1519 г.) заменило Вульгату на Вульгату. его собственный латинский перевод.

Эразм Роттердамский — цитаты, книги и факты

Эразм Роттердамский был доминирующей фигурой раннего гуманистического движения. Ни радикал, ни апологет, он остается одной из спорных фигур раннего Возрождения.

Кем был Эразм?

Дезидериус Эразм Роттердамский был одним из самых известных и влиятельных ученых Европы. Человек с большим интеллектом, который вырос из скудных начал до одного из величайших мыслителей Европы, он определил гуманистическое движение в Северной Европе.Его перевод Нового Завета на греческий язык вызвал теологическую революцию, а его взгляды на Реформацию смягчили ее более радикальные элементы.

Ранняя жизнь

Эразм восстал из малоизвестных зарослей и стал одной из ведущих интеллектуальных фигур раннего Северного Возрождения. Большинство историков считают, что он родился Джерардом Джерардсоном в 1466 году (многие отмечают его вероятную дату рождения 27 октября) в Роттердаме, Голландия. Его отец, которого, как полагают, был Роджер Джерард, был священником, а его мать звали Маргарет, дочь врача.Его окрестили именем «Эразм», что означает «возлюбленный».

Эразм начал свое образование в возрасте 4 лет, посещая школу в Гауда, городке недалеко от Роттердама. Когда ему было 9 лет, отец отправил его в престижную латинскую гимназию, где расцвели его естественные академические способности. После того, как его родители умерли в 1483 году от чумы, Эразм был передан на попечение опекунов, которые были непреклонны в том, чтобы он стал монахом. Обретя личные отношения с Богом, он отвергал суровые правила и строгие методы религиозных учителей того времени.

Краткое пребывание в священстве

В 1492 году бедность вынудила Эразма к монастырской жизни, и он был рукоположен в католический священник, но, похоже, он никогда активно не работал священником. Есть некоторые свидетельства того, что в это время были отношения с однокурсником, но ученые не пришли к единому мнению относительно их степени. Жизнь Эразма резко изменилась, когда он стал секретарем Генри де Бергена, епископа Шамбре, который был впечатлен его мастерством в латыни. Епископ позволил Эразму отправиться в Париж, Франция, для изучения классической литературы и латыни, и именно там он познакомился с гуманизмом эпохи Возрождения.

Жизнь профессионального ученого

Находясь в Париже, Эразм стал известен как отличный ученый и лектор. Один из его учеников, Уильям Блант, лорд Монджой, учредил для Эразма пенсию, что позволило ему вести жизнь независимого ученого, переезжающего из города в город, преподавая, читая лекции и переписываясь с некоторыми из самых блестящих мыслителей Европы. В 1499 году он отправился в Англию и встретил Томаса Мора и Джона Колета, оба из которых оказали на него большое влияние.В течение следующих 10 лет Эразм разделил свое время между Францией, Нидерландами и Англией, написав некоторые из своих лучших работ.

В начале 1500-х годов Эразма убедили преподавать в Кембридже и читать лекции по теологии. Именно в это время он написал The Praise of Folly , сатирический анализ общества в целом и различных злоупотреблений со стороны церкви. Другой влиятельной публикацией стал его перевод Нового Завета на греческий язык в 1516 году. Это был поворотный момент в теологии и толковании Священных Писаний, который бросил серьезный вызов теологическому мышлению, которое доминировало в университетах с 13 века.В этих произведениях Эразм способствовал распространению классических знаний, чтобы способствовать повышению нравственности и большему взаимопониманию между людьми.

Более поздняя жизнь и смерть

Протестантская Реформация разразилась публикацией в 1517 году Девяноста пяти тезисов Мартина Лютера Девяносто пять тезисов . В течение следующих 10 лет Эразм будет втянут в интеллектуальные дебаты о человеческой природе, свободе воли и религии. Хотя Эразм поддерживал протестантские идеалы, он был против радикализма некоторых из его лидеров, и в 1523 году он осудил методы Лютера в своей работе De libero Arbitrio .

12 июля 1536 года, во время подготовки к переезду в Нидерланды, Эразм заболел и умер от приступа дизентерии. Хотя он оставался верным Римской церкви, он не принимал последних обрядов, и нет никаких свидетельств того, что он просил священника. Похоже, это отражает его точку зрения о том, что важнее всего были прямые отношения верующего с Богом.

Эразм, Дезидериус | Интернет-энциклопедия философии

Дезидериус Эразм был одним из ведущих активистов и мыслителей европейского Возрождения.Его основная деятельность заключалась в написании писем ведущим государственным деятелям, гуманистам, печатникам и теологам первых трех с половиной десятилетий шестнадцатого века. Эразм был неутомимым корреспондентом, полемистом, самопублицистом, сатириком, переводчиком, комментатором, редактором и провокатором культуры Возрождения. Возможно, он был прежде всего известен и отвергнут за свою работу над христианским Новым Заветом. Он не был систематическим мыслителем и не основал систему или школу философии.Фактически, его глубокое презрение к схоластическим философам Средневековья и Возрождения ставит его в противоречие с институтом философии. Возможно, самая важная роль Эразма в истории философии состоит в том, чтобы бросить вызов и расширить дисциплинарные границы области. Он сделал это, проповедуя свою философию Христа, которая демонстрирует некоторое сходство с предшествующими традициями, включая платонизм и эпикуреизм, но которая зависит в первую очередь от понимания того, что философия — это не исключительная университетская дисциплина, а скорее моральное обязательство, лежащее на всех верующих.В этом контексте он основал этику речи, чтобы вести себя и других к тому, что он считал истинной любовью к мудрости.

Содержание

 1. Жизнь и дела
 2. Эразм и философия
  1. Гуманизм
  2. Платонизм
  3. Короли философов
  4. Парадокс
  5. Эпикуреизм
 3. Слово
  1. Гуманистическое богословие
  2. Этика речи
 4. спорное Наследие
  1. Canon Formation
  2. Цензура
  3. Стипендия
 5. Ссылки и дополнительная литература
  1. Редакции
  2. Исследования

1.Жизнь и творчество

Эразм родился в городе Роттердам в конце 1460-х годов и получил образование у Братства Общей Жизни, сначала в Девентере, а затем в s’Hertogenbosch. Осиротев в раннем возрасте, он принял монашеский постриг и в 1486 году поступил в августинский монастырь в Стейне. В 1492 году он был рукоположен в священники, а в 1493 году он поступил на службу к Хендрику ван Бергену, епископу Камбре, которого только что назначили канцлером. ордена Золотого руна двором Бургундии.Служба секретарем честолюбивого прелата избавила Эразма от скуки монашеской жизни и открыла перспективы для путешествий и продвижения по службе. Когда карьера епископа зашла в тупик, Эразм уехал изучать богословие в Парижский университет в 1495 году, где оставался достаточно долго, чтобы на протяжении всей жизни испытывать отвращение к профессиональному изучению богословия и его склонность к диалектике.

Именно в Париже Эразм привязался к своему первому важному покровителю, Уильяму Блаунту, лорду Маунтджою, которого он сопровождал в Англию в качестве наставника в 1499 году.Это первое пребывание в Англии, хотя и короткое, оказалось решающим для дальнейшей карьеры Эразма, поскольку именно во время этого визита он познакомился с Томасом Мором и Джоном Колетом, основателем школы Святого Павла в Лондоне. Эразм вернулся в Париж в 1500 году, чтобы опубликовать свой первый сборник пословиц, Adagiorum Collectanea , чье посвятительное послание, адресованное Маунтджою, остается важнейшим утверждением эразмианской поэтики. После дальнейших путешествий по Франции и Нидерландам он вернулся в Англию, где он был гостем Томаса Мора, с которым он сотрудничал с переводом избранных диалогов Люциана Самосатского.В 1506 году он отправился в долгожданное путешествие в Италию. В Венеции Эразм работал с типографом-гуманистом Альдусом Манутиусом, чтобы опубликовать первое большое собрание пословиц, Adagiorum Chiliades в 1508 году. Оно было завершено при щедром сотрудничестве многих итальянских гуманистов, что с благодарностью записано в пословице Festina lente . Из Италии он вернулся в Англию, где пробыл достаточно долго, чтобы составить Похвала безрассудству (1511) и несколько учебных работ, включая De ratione studii 1511 года, предварительную версию его руководства по написанию писем De. conscribendis epistolis , который не был опубликован до 1522 года, и завершенная версия De copia или On изобилие в стиле (1512).

Вернувшись на европейский континент в 1514 году, Эразм начал свое сотрудничество со швейцарским печатником Иоганном Фробеном, для которого он подготовил расширенную версию пословиц в 1515 году. В следующем году издательство Froben (Базель, Швейцария) извлекло из него книгу. две работы, которые Эразм считал шедеврами-близнецами в своей карьере. Сначала появился Novum Instrumentum , состоящий из греческого текста и латинского перевода Нового Завета, сделанного Эразмом, с аннотациями Эразма, привязанными к латинскому тексту Вульгаты.Затем последовали девять томов полного собрания сочинений святого Иеронима, включая четыре тома писем Иеронима, отредактированные самим Эразмом и посвященные Уильяму Уорхему, архиепископу Кентерберийскому. В начале первого тома стоит книга Эразма «Жизнь Иеронима ». В 1517 году Эразм поселился в Лувене. Там он быстро втянулся в полемику с факультетом теологии университета по поводу роли трех языков — греческого, латыни и иврита — в изучении теологии.Это произошло сразу после основания трехъязычного колледжа в Лувене по завещанию друга Эразма Жерома де Буслейдена. Эразм защищал гуманистическое богословие, основанное на изучении древних языков, против реакционной позиции лувенских богословов, стремившихся сохранить свои профессиональные прерогативы. В то же время Эразм начал другое важное научное предприятие — Парафразы Нового Завета , начиная с Послания к римлянам в 1517 году.

В 1521 году Эразм переехал в Базель, где он тесно сотрудничал с издательством Froben для серии расширенных изданий Adages , продолжая при этом Paraphrases on New Testament . По прошествии десятилетия Эразм оказался втянутым в неохотную и изнурительную ссору с Мартином Лютером из-за конкурирующих доктрин свободы воли и предопределения. Эразм опубликовал свою Диатрибу о свободной воле в 1524 году, на которую Лютер ответил в 1525 году своим трактатом Порабощенная воля , который извлек из Эразма Hyperaspistes или Shieldbearer , выпущенные в двух частях в 1526 и 1527 годах.Из этой ссоры Ричард Попкин датировал появление современного скептицизма в своей авторитетной книге History of Skepticism . Оттолкнув многих католических священнослужителей своей резкой критикой церковной иерархии и католической преданности, Эразм отказался присоединиться к протестантским реформаторам и оказался все более изолированным как сторонник церковного единства посредством примирения, а не преследований или реформ. К концу десятилетия, после разграбления Рима в 1527 году, испанская инквизиция созвала конференцию в городе Вальядолид, чтобы обсудить подозрительные отрывки в творчестве Эразма и определить, следует ли запретить его книги в Испании. .Хотя чума прервала Конференцию в Вальядолиде в августе 1527 года, прежде чем она могла вынести вердикт, это не помешало Эразму составить длинное Извинение , адресованное испанским монахам, бросившим вызов его ортодоксальности. В следующем, 1528 году, Эразм опубликовал свой диалог Цицерониан (1528), атакуя языческие инстинкты самых строгих гуманистических учеников Цицерона, тем самым обеспечив себе постоянную известность среди европейских литераторов. Эразм окончательно покинул Базель в 1529 году, когда город официально объявил о своей приверженности реформе, и поселился в католическом городе Фрайбург.За несколько минут досуга, оставленных ему бесконечной полемикой и обширной перепиской, Эразм написал свой последний шедевр, свой трактат о риторике проповеди под названием Экклезиаст , который он завершил и опубликовал в 1535 году. конец 12 июля 1536 года в Базеле, где он остановился на обратном пути в Нидерланды.

2. Эразм и философия

Стипендия

уже давно признала проблемное положение Эразма в истории философии.По мнению Крейга Томпсона, Эразма нельзя назвать философом в техническом смысле, поскольку он презирал формальную логику и метафизику и заботился только о моральной философии. Точно так же Джон Монфасани напоминает нам, что Эразм никогда не утверждал, что был философом, не был философом и не писал никаких явных философских работ, хотя он неоднократно участвовал в спорах, которые переходили границу от философии к теологии. Его отношение к философии требует дальнейшего изучения.

а. Гуманизм

Чтобы оценить отношение Эразма к философии, мы должны понять его личность как гуманиста.Одна из его самых ранних работ, начатая в его монашеской юности, хотя и не опубликованная до 1520 года, была «Антибарбари ». Он предлагает защиту гуманитарных наук, а затем, по сути, изучения классических языков и литературы, от недоброжелателей, которых презирали как варваров. Одна из ключевых тем работы — жизненно важная роль классической культуры в христианском обществе, и эта тема влечет за собой новое определение философии в отличие от преобладающей университетской дисциплины философии. Все ценное в языческой культуре, настаивает главный собеседник в диалоге, было предназначено Христом для обогащения христианского общества, включая философию, поскольку сам Христос был «самим отцом философии» (CWE 23: 102; ASD I-1 : 121).Философия, которую он унаследовал, — это философия, которую Эразм исповедовал на протяжении всей своей жизни и работы, — «философия Christi ». Эта философия — не столько набор догм, сколько образ жизни или этическое обязательство.

г. Платонизм

Одной из первых опубликованных работ Эразма и одной из самых популярных его работ была книга Enchiridion militis Christiani или Manual of the Christian Soldier , 1503. Написана анонимному другу в суде, который попросил Эразма сочинить для ему руководство по жизни, или ratio vivendi , которое приведет его к состоянию ума, достойному Христа. Enchiridion сразу же получил известность благодаря своему отрицанию монашества и настойчивому утверждению, что истинное благочестие заключается не во внешних церемониях, а во внутреннем обращении. В ходе событий эти темы стали ассоциироваться с протестантской Реформацией. Enchiridion воплощает философию двойственности, двойственности тела и души, буквы и духа, которая явно основана на платонизме. Автор сожалеет о том, что профессиональные философы, одержимые Аристотелем, изгнали платоников и пифагорейцев из класса, и он одобрительно цитирует Св.Августин отдает предпочтение Платону Аристотелю. Из двух философов-классиков доктрины Платона ближе к христианству, а его аллегорический стиль лучше подходит для описания Священного Писания.

Когда Enchiridion дает определение философии, он ссылается на прецедент Сократа. Сократ в диалоге Платона Phaedo сказал, что философия есть не что иное, как размышление о смерти, потому что она постепенно отчуждает нас от материальных и телесных забот жизни.Философия выводит нас из мира, mundus , во Христа. Этот уход от мира предназначен не только для религиозных профессионалов, таких как священники или монахи, но и для всех, кто в любой сфере жизни. Философия — это скорее духовное состояние, чем профессиональная идентичность.

г. Философ Кингз

Среди многих Платоновских топосов, которые обращались к Эразму, ни один не проявляется в его работах более последовательно, чем идеал короля-философа, впервые представленный Платоном в Республика .Часто это служит эпидемическим топосом, например, когда Эразм приветствует брата Карла V Фердинанда как короля-философа (в заключении своего трактата о христианском согласии De sarcienda ecclesiae concordia ) (ASD V-3: 313), или когда он аналогичным образом приветствует король Польши Сигизмунд в письме польскому корреспонденту (Эпизод 2533). Тем не менее, эта тема также поддерживает некоторые провокационные размышления о философии. Когда в 1516 году Эразм опубликовал свою книгу «Воспитание христианского принца », он посвятил этот трактат принцу Карлу, королю Испании, который вскоре сменил своего деда Максимилиана на посту императора Священной Римской империи под титулом Карл V.Послание-посвящение вызывает известное платоновское заявление о том, что ни одна республика не будет удачливой, пока философы не станут королями, а короли не примут философию. Под философией Эразм понимает не аристотелевскую физику и метафизику, которые доминировали в университетской программе, а скорее тот вид философии, который освобождает наш разум от ошибок и пороков и демонстрирует правильное правительство по образцу вечной силы. Эта модель, или aeterni numinis instance , (ASD IV-1: 133) — это Христос, а новый король-философ — ученик Христа.

Эразм возвращается к королю-философу в тексте своего трактата по политической философии, когда он снова уточняет значение слова «философия». Быть философом — это не значит владеть диалектикой или физикой, а скорее предпочитать истину иллюзии. В общем, быть философом — это то же самое, что быть христианином: «idem essephilusphum et esse Christianum» (ASD IV-1: 145). Это наиболее компактное и выразительное изложение философии Христа Эразма. Его наиболее зрелое и полное заявление можно найти в Paraclesis , одном из предисловий или предисловий, которые он написал для своего издания Нового Завета, также датируемого 1516 годом.В своих первых строках Paraclesis призывает всех смертных к самому святому и целительному изучению христианской философии, настаивая на том, что этот тип мудрости может быть изучен из меньшего количества книг и с меньшими усилиями, чем таинственные доктрины Аристотеля. Философия Христа — это прямой путь, открытый для всех, кто наделен чистой и простой верой, а не исключительная дисциплина, предназначенная только для специалистов. В этом контексте Erasmus добавляет спорную поддержку местных переводов Библии, чтобы каждый мог разделить послание Христа.

г. Парадокс

Как мы видели, Эразм часто определяет философию отрицательно: его философия — это не то, что люди обычно понимают под философией. Он отвергает общепринятую философию как слишком спорную, слишком воинственную и догматичную. Вместо этого он предпочитает экспериментировать с неутвержденной формой философии, которая опирается на парадокс и нейтрализующую силу противоположных аргументов. Его самый известный эксперимент с расширенным парадоксом и его лучшая претензия на постоянство в школьной программе — это Похвала безрассудству , впервые опубликованная в Париже в 1511 году и сопровождаемая в последующих изданиях комментарием, приписываемым Герхарду Листеру, но считавшимся таковым. продиктован самим Эразмом.Глупость, или Moria , восхваляет ее, гордо ссылаясь на вдохновение древнегреческих софистов и, по-видимому, отвергая все ее претензии, за исключением, возможно, ее сатиры на духовенство и ученые профессии; за этим следует обманчиво серьезное изложение духовности Павла, где мы обнаруживаем те же стилистические приемы и изобилие пословиц, что и в остальном тексте. Эразм назвал свой текст декламацией в смысле тезиса, предназначенного скорее для того, чтобы спровоцировать контр-тезис, чем для утверждения догмы.В конце концов, оратор — Безумие, заведомо ненадежный авторитет по всем светским и религиозным вопросам, с которым не будет позором расходиться во взглядах. Скорее, нам должно быть стыдно с ней соглашаться. Прибегнув к этой уловке, вместо того, чтобы положительно отстаивать свои убеждения от своего имени, Эразм смог вмешаться в ряд интеллектуальных, политических и духовных дебатов в современном христианском мире, ничего не подтверждая и не отрицая.

Несмотря на то, что критика церкви и духовенства, содержащаяся в «Похвала глупости» , была высказана самой Фолли, она вызвала резкое негодование среди докторов богословия, как мы знаем из переписки между Эразмом и лувенским теологом Мартином Дорпом.В письме от сентября 1514 года Дорп свидетельствует о враждебной реакции профессиональных богословов на Moriae Encomium и их опасения по поводу нового проекта Эразма по редактированию Нового Завета, слухи о котором уже начали распространяться в основном благодаря Эразму. собственная пиар-кампания. Ответ Эразма Дорпу в послании 337 повторяет многие из тем его пожизненной тирады против схоластики. Одной из ключевых тем здесь является резкий контраст между современным стилем богословия, воплощенным схоластами, и старым стилем богословия, связанным с отцами церкви, многие из работ которых редактировал Эразм.Переход от старого к новому вряд ли можно назвать улучшением. Выскочки или новичков настолько поглощены своими фракционными спорами и диалектическими придирками, что у них нет времени читать Библию. Эразм наиболее кратко излагает свою точку зрения, когда спрашивает: «Какое отношение Аристотель имеет к Христу?» По сути, он обвиняет школьников в идолопоклонстве в том, что они подменяют власть христианской язычеством. Письмо Дорпу, которое было пересмотрено для публикации с помощью «Похвала глупости» , начиная с Базельского издания 1516 г., предлагает мощный и коварный отказ от университетского богословия и философии.

e. Эпикуреизм

Таким образом, Эразм не испытывал особого энтузиазма по поводу различных философских ортодоксий, преобладавших среди древних и современных людей. Однако довольно поздно и лишь с запозданием признанный критикой, он обратился с симпатией к одной из эллинистических философских школ, а именно к эпикурейству. Эразм никогда не поддерживал эпикурейство как всеобъемлющую систему мышления, и он не мог поддержать центральный принцип смертности человеческой души. Однако он был привлечен к эпикурейскому идеалу душевного покоя благодаря уходу от мирских забот и воспитанию чистой нравственной совести.Как пишет Рейнир Леушуис, последний знакомый коллоквиум Эразма The Epicurean , опубликованный в 1533 году, содержит поразительное заявление о том, что никто лучше не заслуживает названия «эпикурейец», чем почитаемый князь христианской философии, Сам Христос (CWE 40: 1086). ; ASD I-3: 731). Христос учит своих последователей, как достичь состояния полного покоя и свободы от мучений нечистой совести, что соответствует эпикурейскому идеалу ataraxia . Стоит отметить, что этот идеал не то же самое, что стоическая апатия, которую Эразм тщательно отделяет от христианства в различных местах, включая Книгу Экклезиаста года. Он указывает, что апатия разрушила бы цель христианского проповедника, который пытается пробудить эмоции аудитории. Христианин должен сочетать сострадание с чистой совестью, чтобы достичь спокойствия. Такое понимание христианства имеет мало общего с более суровым тоном протестантской мысли и может объяснить, почему Мартин Лютер называл Эразма эпикурейцем в вульгарном смысле слова атеистом или неверующим. Наконец, здесь, возможно, будет уместно указать на то, что через свое зрелое, недогматическое отношение к эпикурейству Эразм проявляет некоторую близость к прозаику позднего Возрождения Мишелю де Монтеню.

3. Слово

Речь для Эразма является не только определяющим атрибутом человечества, но также ключом к отношениям между человечеством и божественностью, что было центральным предметом его мысли. Евангелие от Иоанна провозглашает, что вначале был логотип , логотип , который Эразм, как известно, или печально известно, ретранслировал как sermo вместо прочтения Вульгаты, verbum . Эразм счел оправданным изменить толкование Вульгаты, но только во втором издании своего Нового Завета, опубликованном в 1519 году, потому что полученный текст Священного Писания не является божественным.Эти слова являются человеческими, или, скорее, посредниками между человеческим и божественным. Библия — это речь, и поэтому ее нужно читать, толковать и понимать в соответствии с искусством речи. Более того, искусство речи — единственное, что у нас есть, чтобы приблизиться к божественности. Речь приближает человека к Богу.

а. Гуманистическое богословие

Не совсем ясно, при каких обстоятельствах Эразм впервые заинтересовался библейскими исследованиями. Его встреча с Джоном Колетом в Англии, как известно, вызвала у него интерес.Другим фактором, и, возможно, независимым фактором, было его открытие летом 1504 года в преемонстратовском аббатстве Парк недалеко от стен Лувена рукописи Аннотации Лоренцо Валлы к Новому Завету , завершенной за пятьдесят лет до этого. Эразм подготовил редакцию editio princeps в Париже в 1505 году с вступительным посланием, адресованным Кристоферу Фишеру, папскому протонотеру и доктору канонического права. Это предисловие в защиту Валлы можно рассматривать как своего рода парадоксальное восхваление или похвалу инвективы, поскольку Валла имел неоднозначную репутацию сурового критика и яростного полемиста.Эразм сравнивает Валлу с Зойлом, пресловутой фигурой одиозной клеветы за его самонадеянную критику гомеровского эпоса, о чем нам напоминают в Пословицах ; но здесь, в предисловии, он несет позитивный оттенок героического цензора. В своем шедевре об элегантности латинского языка Валла спас литературу от варварства, применив суровое лекарство критики к закоренелой болезни схоластической латыни. Эразм опубликовал краткое изложение творчества Валлы в 1531 году на основе реферата, составленного им много лет назад в монастыре в Стейне.Валла сопоставил Вульгату с греческим текстом Нового Завета и исправил перевод в соответствии с грамматическими критериями, включая критерий элегантности. Конечно, спрашивает Эразм, перевод священных или светских текстов — это сфера грамматики. Переводчик — не пророк. Пророку требуется дар Святого Духа, а переводчику нужны грамматика и риторика, искусство языка. Фактически, поскольку слово Божье доходит до нас через человеческих посредников, использующих человеческий язык, богословие не может обойтись без знания языка или linguarum peritia .Это программа гуманистического богословия.

Стремление, с которым письмо Фишеру защищает библейскую филологию Валлы, предполагает, что Эразм уже сам начал подобное предприятие. Действительно, текст, который Эразм отредактировал в 1505 году, был моделью и импульсом для его собственных Аннотаций к Новому Завету , впервые опубликованных как часть Novum Instrumentum в 1516 году. Жак Чомарат убедительно продемонстрировал, насколько Эразм был обязан прецеденту Валлы и как мало он это признавал, часто выражая суровую критику выбора Валлы, что можно рассматривать как своего рода подражание Валле, современному Момусу или богу критики.Валла предвидел даже замену sermo на verbum , которая втягивала Эразма в бесконечные ссоры и принесла ему обвинение с кафедры собора Святого Павла в Лондоне, в своих заметках к Евангелию от Иоанна . . Часто Erasmian Annotations пересматривает темы, впервые затронутые в вступительном послании к Фишеру, включая идею о том, что Библия, как и весь человеческий язык, погружена в историческое время.

Хомарат обращает наше внимание на комментарий Эразма к Деяниям 10.38, где апостол Петр проповедует римскому воину Корнилию. Петр говорит Корнилию, что Бог помазал Иисуса, что Вульгата переводит с фразу, которая вызывает длинный комментарий Эразма, расширенный в последующих изданиях. Во-первых, он отмечает, что хотя Новый Завет написан на греческом языке, неясно, говорил ли Петр на греческом или на иврите, то есть на местном диалекте иврита. Если он говорил по-гречески, он говорил на нем как на иностранном языке, склонном к его собственному просторечию, что объясняет стилистические неточности.В конце концов, апостолы были всего лишь людьми, подверженными ошибкам и невежеству, как и все мы. Это доставило Эразму множество неприятностей. Он завершает свою записку оговоркой: «Я не оракул; вы можете принять мое мнение или оставить его ». Это заявление совпадает с аналогичными заявлениями об отказе от ответственности во всех его библейских исследованиях и его извинениях. Своему непримиримому противнику Эдварду Ли Эразм настаивает на том, что его мнения — это не догмы, которые следует принимать на веру, а только идеи, подлежащие обсуждению: excutienda propono non sequenda (ASD IX-4: 46).В гуманистическом богословии и текст, и экзегет подвержены ошибкам.

г. Этика речи

Основное утверждение Эразма о человеческой речи находится в начале его Парафраза Евангелия от Иоанна , опубликованного в 1523 году между третьим и четвертым изданиями его Аннотаций . Говоря голосом евангелиста, он признает, что природа Бога превосходит человеческое понимание и превосходит все наши способности к представлению. Следовательно, лучше верить в Бога, чем пытаться понять его через человеческий разум.Христианская философия — это разновидность фидеизма, а не спекулятивного богословия. Но для того, чтобы передать какое-то понимание вещей, которые нам непонятны и не поддаются объяснению, мы должны использовать названия вещей, которые знакомы нашим органам чувств, хотя на самом деле нет ничего, что действительно было бы аналогично Богу. Следовательно, как Библия называет этот высший разум Богом, так и Его единственного Сына она называет своей речью. Ибо Сын, хотя и не тождественен Отцу, тем не менее похож на него совершенным подобием.Точно так же речь — истинное зеркало ума. В этом смысле логотип Джона — это парадигма человеческой речи. Есть что-то чудесное в человеческой речи, которая, возникая из внутренних тайн разума и проходя через уши слушателя, с помощью своего рода оккультной энергии переносит душу говорящего в душу слушателя. Эта «оккультная энергия» не божественна, но, тем не менее, намекает на близость человеческого и божественного. Христос назван logos , потому что Бог хотел открыть нам Себя через Него, чтобы мы могли спастись.Речь — это врата в вечность.

Топос зеркала речи проходит через всю работу Эразма как путеводная нить его этической и религиозной мысли. Это образ речи, который оживляет его философию. Мы находим зеркало в Praise of Folly , в нескольких пословицах и в Lingua. В последнем случае это связано с высказыванием Сократа: «Говори, чтобы я мог тебя увидеть», которое снова появляется в Apophthegmata , чье вступительное послание к Вильгельму Клевскому цитирует утверждение Плутарха о том, что высказывания больше, чем любые дела, являются истинное зеркало ума.Последняя работа Эразма, Екклесиаст , посвящает довольно важное развитие возвышенной роли речи как истинного зеркала и образа души. Во всех этих случаях мы должны распознавать выражение не лингвистической теории, а скорее морального императива. Согласно любимой манере речи Эразма, наше общество и наше спасение зависят от совпадения наших слов и мыслей.

Эразм лучше всего раскрывает это измерение своей темы в Lingua 1525 года, где язык определен как источник наших величайших благ и бед.Если речь — зеркало, — с сожалением объясняет он, — то определенно может быть искажающее зеркало. Христос хотел, чтобы его называли , логотипом и истиной, чтобы нам было стыдно лгать, но теперь даже христиане настолько привыкли лгать, что даже не осознают, что лгут. Это печальное положение вещей является поводом для очень торжественного увещевания: «Если ложь становится допустимой, мы не можем больше доверять, а без доверия мы теряем все человеческое общество» (CWE 29: 316; ASD IV-1A: 83) .Истинная речь — основа общества, и как только эта основа взламывается, общественное здание рушится. В конце шестнадцатого века Мишель де Монтень сделает то же самое заявление в тех же пророческих тонах, сначала в своем эссе «О лжецах», а затем в эссе «О лжи». Оба писателя пережили свой возраст как кризис истины и языка. Если мы хотим отдать должное плодовитым и разнообразным достижениям Дезидерия Эразма, мы можем сказать, что он посвятил свою жизнь этике речи.

4. Спорные Наследие

а. Canon Formation

После своей смерти в 1536 году вряд ли можно сказать, что Эразм отдыхал с миром. Его противники и недоброжелатели не удовлетворились его земным исчезновением, а его сторонники и ученики разделили часть его энтузиазма в отношении полемики. Один из способов оценить наследие Эразма — проследить историю публикации его работ или то, что мы можем назвать созданием его канона. Сам Эразм думал об издании своего полного собрания сочинений еще в 1523 году, как мы знаем из письма, которое он послал Иоганну фон Боцхайму, в котором он составил предварительный каталог своих работ для редактирования в девяти отдельных томах с десятым томом. в ожидании.Первый том должен был включать все, что касается литературы и образования, включая все его переводы из произведений Лукиана, Еврипида и Либания. Второй том был зарезервирован для пословиц, а третий — для его переписки. Четвертый том будет посвящен моральной философии, включая его различные переводы из книги Плутарха Moralia и его оригинальные работы, такие как Хвала глупости , Воспитание христианского князя и Жалоба мира .Пятый том был посвящен религиозным наставлениям, таким как Enchiridion , его комментарии к псалмам и все предисловия к его Новому Завету . В конце концов, его Экклезиаст будут включены в эту группу. Шестой том будет состоять из Нового Завета и Аннотаций , а седьмой том — из Парафразов . Восьмой том должен был, по скромным подсчетам, содержать все Извинений, или полемические сочинения.Девятый том был для писем св. Иеронима , как будто Эразм написал их сам, и если позволит время, он пообещал написать комментарий к Посланию Павла к римлянам , чтобы заполнить том 10. Эразм пересмотрел свой план в письме. адресовано шотландскому историку Гектору Боэсу в 1530 году, отчасти для того, чтобы вместить все, что он написал за прошедшие семь лет. В качестве практической меры работы теперь распространяются сериями, или или , а не отдельными томами, и внесены некоторые другие модификации.Парафразы присоединяются к Новому Завету в ordo six, чтобы освободить место для всех переводов греческих отцов, сделанных Эразмом в ordo seven. В девятую серию теперь, помимо Иеронима, входят несколько латинских отцов, а планы по выпуску десятого тома отложены. Когда посмертная Opera omnia , наконец, была выпущена из типографии Froben в Базеле в период с 1538 по 1540 год, издатели последовали плану Эразма, но снова разделили New Testament и Paraphrases на шестой и седьмой порядки, в то время как предполагаемые том латинских отцов был аннулирован. Извинения занимают девятый и последний заказ. По сути, это та же организация, которую принял французский беженец-протестант Жан Ле Клерк в его десятитомном издании Opera omnia , опубликованном в Лейдене в течение первого десятилетия восемнадцатого века. Это издание известно как LB от латинского названия места публикации Lugduni Batavorum. Ле Клерку пришлось добавить десятый том, чтобы вместить все Извинений . В качестве дальнейшего нововведения он даже добавил Index Expurgatorius , или репертуар всех отрывков в работе Эразма, которые были отмечены для удаления испанской и римской цензорами, с ключом к разбивке на страницы Базельского издания.Из этого указателя следует, что цензоры были особенно заинтересованы в переписке и что только ordo восемь, состоящие из латинских переводов греческих отцов, ускользнули от их бдительности.

г. Цензура

Индекс

Ле Клерка является своевременным напоминанием о том, что за полтора века, прошедшие между изданием Базеля и LB, история принятия Erasmus в значительной степени является историей цензуры. Контрреформация посвятила изрядную часть своих институциональных усилий подавлению наследия Эразма в Италии.Первыми указателями запрещенных книг были муниципальные списки, объем правоприменения которых был обязательно ограничен. В 1555 году Конгрегация Индекса обнародовала первый папский указатель запрещенных книг , который включал несколько названий Эразма, таких как Аннотации к Новому Завету , Коллоквиумы , Хвала безрассудству , Энчиридион и некоторые сочинения о молитве и безбрачии. Этот индекс был приостановлен вскоре после его опубликования, но он действительно удерживал итальянских типографий от публикации новых изданий работ Erasmus.Затем в 1559 году папство опубликовало новый указатель, который включил Эразма в число еретиков первого класса, чьи произведения были полностью запрещены. Этот индекс, в свою очередь, спровоцировал частые случаи сожжения книг в Венеции, столице европейской типографии. Папа Пий IV выпустил пересмотренный индекс после Тридентского собора, Tridentine Index 1564 , который ослабил полный запрет на деятельность Эразма. Однако он также включал новые положения о правоприменении, которые привели к конфискации и уничтожению значительного количества изданий Erasmus, находящихся на складе итальянских книготорговцев.Индекс Tridentine Index также включал новое положение об удалении тех произведений Эразма, которые не были полностью запрещены. Это положение привело, после некоторой задержки, к одному из наиболее важных полиграфических и издательских предприятий Контрреформации, а именно к официальному вычеркнутому изданию Пословиц Эразма. Это было заказано Трентским собором, подготовленное Паоло Мануцио, предваряемое его сыном Альдо, и опубликованное во Флоренции Джунти в 1575 году с подписью imprimatur Папы Григория XIII.Это было подвергнутое цензуре издание изречений , очищенное от всего, что могло оскорбить благочестивые уши, и из которого были так тщательно удалены все следы его автора, Дезидерия Эразма, что произведение часто заносится в каталог как изречений Паоло Мануцио . Благо, что читатели за пределами Италии имели доступ к неотложному изданию Adages , потому что, если бы Монтень полагался на версию Паоло Мануцио, он никогда бы не изобрел форму эссе.Последующие пересмотры Индекса запрещенных книг постепенно отказались от проекта дальнейшего исключения. Указатель Папы Климента VIII в 1596 году передал задачу очищения отдельным читателям, полагающимся на свою совесть или чьи-то указания. В конце концов папство смирилось с наличием некоторых копий литературных и образовательных произведений Эразма в частных библиотеках Италии.

г. Стипендия

Подобно тому, как эпоха, предшествовавшая LB, была эпохой цензуры, так и последующая эпоха для изучения Эразма была эпохой растущей науки.В частности, двадцатый век положил начало появлению нескольких памятников современной науки. С 1906 по 1958 год П. С. Аллен и его сотрудники опубликовали в издательстве Oxford University Press в двенадцати томах полную переписку Эразма, Opus epistolarum Desiderii Erasmi Roterodami. Он полностью вытеснил третий ordo из его Opera omnia . В 1933 году Уоллес Фергюсон опубликовал в качестве приложения к LB свой Erasmi opuscula , включая биографию Эразма Св.Джером. В том же году Хайо Холборн опубликовал важное издание нескольких ключевых текстов, включая то, что сегодня остается стандартным изданием Enchiridion . В 1969 году международный комитет, базирующийся в Нидерландах, начал публиковать критическое издание полного собрания сочинений Эразма, известное как ASD. Наконец, в 1974 году издательство University of Toronto Press выпустило полное собрание сочинений Эразма в английском переводе, известное как CWE, для собрания сочинений Эразма. Оба этих проекта все еще реализуются в духе королевской поговорки Festina lente .Ежегодно под эгидой Общества Эразма Роттердамского (которое также издает журнал Erasmus Studies, ранее Ежегодник Эразма Роттердамского общества ) весной читается лекция Маргарет Манн Филлипс, а лекция по случаю дня рождения — в Падение, чтобы увековечить и сохранить культурное и этическое наследие Эразма. Общество зарегистрировало веб-сайт Erasmus по адресу erasmussociety.org.

5. Ссылки и дополнительная информация

а.Издания

 • Opus epistolarum Desiderii Erasmi Roterodami. Эд. P.S. Аллен и др. 12 томов. Оксфорд: Clarendon Press, 1906–1958.
 • Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami. Амстердам, 1969–. ASD
 • Desiderii Erasmi Roterodami opera omnia. Эд. Жан Ле Клерк. 10 томов. Лейден: П. ван дер Аа, 1703–1706. (LB)
 • Ausgewählte Werke. Эд. Хайо Холборн. Мюнхен: C.H. Бекше, 1933.
 • Erasmi opuscula. Эд. Уоллес Фергюсон. Гаага: Мартин Нийхофф, 1933.
 • Собрание сочинений Эразма. Торонто: Университет Торонто Press, 1974-. (CWE)

г. Исследования

 • Бойл, Марджори О’Рурк. Эразм о языке и методе теологии. Торонто: University of Toronto Press, 1977.
 • Чомарат, Жак. «Les Annotations de Valla, celles d’Erasme et la grammaire». В Histoire de l’exégèse au XVIe siècle. Женева: Дро, 1978.
 • Грендлер, Пол. «Выживание Эразма в Италии». Эразмус на английском языке 8 (1976).2-22.
 • Leushuis, Reinier. «Парадокс христианского эпикуреизма в диалоге: коллоквиум Эразма Эпикуреец». Erasmus Studies 35 (2015). 113-136.
 • Meer, Tineke ter. «Истинное зеркало разума: некоторые наблюдения за апофтегматами Эразма». Ежегодник Общества Эразма Роттердамского 23 (2003) 67-93.
 • Монфасани, Джон. «Эразм и философы». Ежегодник общества Эразма Роттердамского 32 (2012). 47-68.
 • Попкин, Ричард. История скептицизма от Эразма до Декарта.Нью-Йорк: Харпер и Роу, 1968.
 • Томпсон, Крейг. «Вступление.» В Erasmus, литературных и учебных произведениях. Vol. 1. Торонто: University of Toronto Press, 1978. CWE 23.

Информация об авторе

Эрик Макфайл
Эл. Почта: macphai@indiana.edu
Университет Индианы
США

Erasmus | Западная цивилизация

Цель обучения

 • Опишите Эразма и его связь с эпохой Возрождения

Ключевые моменты

 • Эразм был голландским гуманистом эпохи Возрождения, католическим священником, социальным критиком, учителем и теологом, известным как «принц гуманистов» за свои влиятельные исследования и труды.
 • Эразм жил на фоне растущей европейской религиозной Реформации, но, хотя он критиковал злоупотребления в католической церкви и призывал к реформе, он держался на расстоянии от Лютера и продолжал признавать власть папы.
 • В книге «Справочник христианского солдата » Эразм излагает взгляды на нормальную христианскую жизнь и критикует формализм, проходя через движения традиции, не понимая их основы в учении Христа.
 • Одно из самых известных произведений Эразма — В восхвалении безрассудства , сатирическая атака на суеверия и другие традиции европейского общества в целом и западной церкви в частности.

Условия

Эразм Роттердамский, или просто Эразм, был голландским гуманистом эпохи Возрождения, католическим священником, социальным критиком, учителем и теологом.

Эразм был классиком и писал чисто латинским языком. Среди гуманистов его называли «принцем гуманистов» и называли «венцом славы христианских гуманистов».Используя гуманистические методы работы с текстами, он подготовил важные новые латинские и греческие издания Нового Завета, которые подняли вопросы, которые окажут влияние на протестантскую реформацию и католическую контрреформацию. Он также написал О свободе воли , Похвала глупости , Справочник христианского рыцаря , О вежливости в детях , Копия: основы изобильного стиля , Julius Exclusus и многие другие работы. .

Эразм жил на фоне растущей европейской религиозной Реформации, но, хотя он критиковал злоупотребления в католической церкви и призывал к реформе, он держался на расстоянии от Лютера и Меланхтона и продолжал признавать власть Папы, подчеркивая средний путь с глубоким уважением к традиционной вере, благочестию и благодати, отвергая акцент Лютера только на вере. Эразм оставался членом Римско-католической церкви всю свою жизнь, оставаясь приверженным реформированию церкви и внутренним злоупотреблениям ее клерикалов.Он также придерживался католической доктрины свободы воли, которую некоторые реформаторы отвергли в пользу доктрины предопределения. Его подход средней дороги (« Via Media ») разочаровал и даже возмутил ученых в обоих лагерях.

Эразм предпочитал вести жизнь независимого ученого и сознательно старался избегать любых действий или формальных связей, которые могли бы ограничить его свободу интеллекта и литературного самовыражения. На протяжении всей его жизни ему предлагали много почетных и прибыльных должностей в академическом мире, но он отклонял их все, предпочитая неопределенное, но достаточное вознаграждение в виде независимой литературной деятельности.

Его резиденция в Лёвене, где он читал лекции в университете, подвергла Эразма большой критике со стороны тех аскетов, ученых и священнослужителей, которые враждебно относились к принципам литературной и религиозной реформы и свободным нормам приверженцев Возрождения, которым он посвящал свою жизнь. .

Он попытался освободить методы исследования от жесткости и формализма средневековых традиций, но его это не удовлетворило. Его восстание против определенных форм христианского монашества и схоластики не было основано ни на сомнениях в истинности доктрины, ни на враждебности к организации самой церкви, ни на отказе от безбрачия или монашеского образа жизни.Он видел себя проповедником праведности, апеллируя к разуму, применяя откровенно и без страха перед магистериумом. Он всегда намеревался оставаться верным католической доктрине и поэтому был убежден, что может откровенно критиковать практически всех и вся. В стороне от сложных обязательств, Эразм был центром литературного движения своего времени, переписываясь с более чем 500 людьми в мирах политики и мысли.

Эразм писал как на церковные темы, так и на общечеловеческие темы.К 1530-м годам на произведения Эразма приходилось от десяти до двадцати процентов всех продаж книг в Европе.

Его серьезные труды начинаются рано, с Enchiridion militis Christiani — , Handbook of the Christian Soldier (1503). В этом небольшом произведении Эразм излагает взгляды на нормальную христианскую жизнь, над разработкой которых он должен был потратить остаток своих дней. По его словам, главным злом сегодняшнего дня является формализм — движение традиций без понимания их основы в учении Христа.Формы могут научить душу поклоняться Богу, а могут скрыть или угасить дух. В своем исследовании опасностей формализма Эразм обсуждает монашество, поклонение святым, войну, классовый дух и слабости «общества».

Одно из самых известных произведений Эразма — In Praise of Folly, — сатирическая атака на суеверия и другие традиции европейского общества в целом и западной церкви в частности, написанная в 1509. In Praise of Folly начинается с «Безрассудства». восхваляя себя в манере греческого сатирика Лукиана, произведение которого Эразм и сэр Томас Мор недавно перевели на латынь, виртуозное дурачество; затем он принимает более мрачный тон в серии речей, поскольку Фолли восхваляет самообман и безумие и переходит к сатирическому исследованию благочестивых, но суеверных злоупотреблений католической доктриной и коррумпированных практик в некоторых частях Римско-католической церкви, к которым Эразм всегда был верный — и глупость педантов.Эразм недавно вернулся разочарованным из Рима, где он отклонил предложения о продвижении в курии, и Фолли все чаще берет на себя карающий голос самого Эразма. Эссе заканчивается прямым изложением христианских идеалов.

Эразм Эразм в 1523 году, изображенный Гансом Гольбейном Младшим. Греческие и латинские слова в книге переводятся как «Геракловы подвиги Эразма Роттердамского».

Erasmus | Христианская история | Христианство сегодня

Подпишитесь на «Христианство сегодня» и получите мгновенный доступ к прошлым выпускам «Истории христианства»!

«Если бы фермер мог петь отрывки из Священного Писания на своем плуге, а ткач мог бы напевать фразы из Священного Писания в мелодию своего челнока, чтобы путешественник мог облегчить рассказами из Священного Писания усталость своего путешествия.«

«Когда я получаю немного денег, я покупаю книги», — писал Эразм Роттердамский, взявший имя Дезидериус в своей взрослой жизни. «Если что-то осталось… я покупаю еду и одежду».

Этот незаконнорожденный сын голландского священника жил в поисках знаний, в погоне за благочестием, любил книги и подавлялся страхом бедности. Попутно его труды и стипендии вызвали богословское землетрясение, которое не прекращалось до тех пор, пока западноевропейский христианский мир не был расколот.

Хронология

1431

Жанна д’Арк сгорела на костре

1453

Константинополь падает; конец Восточной Римской империи

1456

Гутенберг выпускает первую печатную Библию

1466

Эразм родился

1536

Эразм умирает

1540

Игнатий Лойола получает одобрение Общества Иисуса

Не любитель монашества

Эразм родился в Роттердаме, осиротел из-за чумы.Lebuin’s, в котором преподавались классические знания и гуманитарные науки, в школу, которую проводили монашеские Братья Общей Жизни. Он уделял особое внимание личным отношениям с Богом, но ненавидел суровые правила монашеской жизни и нетерпимых богословов. Позже он вспоминал, что они намеревались научить смирению, сломив дух учеников.

Но он был беден, и ему и его брату пришлось поступить в монастыри; Эразм решил присоединиться к августинцам. Он хотел путешествовать, получить немного академического пространства и оставить позади «варваров», которые отговаривали его от классических исследований.И как только он был рукоположен в священники в 1492 году, он это сделал, став секретарем епископа Камбре, который отправил его в Париж изучать богословие.

Он тоже ненавидел это там. В общежитиях пахло мочой, еда была отвратительной, учеба — механической, а дисциплина — жестокой. Но он смог начать писательскую карьеру и путешествовать, в результате чего он побывал в большинстве стран Европы. Хотя он часто жаловался на плохое здоровье, им двигало желание найти лучших теологов своего времени.Во время поездки в Англию в 1499 году он жаловался на плохое пиво, варварство и неблагоприятную погоду, но он также встретил Томаса Мора, который стал другом на всю жизнь.

Во время той же поездки он слышал, как Джон Колет учил по Священным Писаниям, а не по слоям комментариев, которые он изучал в Париже. Колет, который позже стал деканом церкви Святого Павла, призвал голландского ученого стать «примитивным богословом», изучавшим Священное Писание, как отцы церкви, а не как сторонники аргументированной схоластики.

После этого Эразм посвятил себя греческому языку, на котором был написан Новый Завет.«Я не могу сказать тебе, дорогая Колет, как я спешу со всеми парусами к священной литературе», — вскоре написал он своему новому другу. «Как мне не нравится все, что меня сдерживает или тормозит».

Результатом стала его самая значительная работа: издание Нового Завета на греческом оригинале, опубликованное в 1516 году. К нему прилагались примечания для изучения, а также его собственный латинский перевод, исправляющий около 600 ошибок в Вульгате Иеронима.

В предисловии Эразмус сказал, что он предпринял этот проект, чтобы каждый мог, наконец, прочитать Библию: «Если бы они были переведены на все без исключения языки… Если бы фермер мог петь отрывки из Священного Писания на своем плуге, а ткач мог напевать фразы Священное Писание на мелодию своего челнока, чтобы путник мог облегчить рассказами из Священного Писания усталость своего путешествия.«

Две наиболее примечательные похвалы работе Эразма исходили от Папы Льва X и от немецкого монаха по имени Мартин Лютер, который год спустя положил начало протестантской Реформации.

«Глупый» критик

До этого поворотного момента — который в конечном итоге поглотил гуманиста (который в то время означал изучающего гуманитарные науки, а не человека, превозносящего человечество выше всего), — Эразм прославился другими своими произведениями. И ему было чем прославиться.К 1530-м годам от 10 до 20 процентов всех проданных книг имели его подписи.

Он сказал, что написал, чтобы «исправить ошибки тех, чья религия обычно состоит из… церемоний и обрядов материального характера, и пренебрегать тем, что ведет к благочестию». Он прославился своей острой сатирой «Похвала безрассудству», критиковавшей монашеское и церковное разложение. Он раскритиковал чудеса, якобы совершаемые с помощью изображений, индульгенций и того, что, по его мнению, было бесполезными церковными обрядами.

Книги принесли ему известность, как и его Библия. Это и его нападки на церковь привлекли внимание Лютера, который написал письмо с просьбой о поддержке.

Между Сциллой и Харибдой

Эти двое никогда не встречались, но их судьбы были переплетены на протяжении всей истории. Враги Эразма обвиняли его в вдохновении раскольника Лютера. И в самом деле, Эразм нашел то, что ему понравилось в писаниях немца, описав его Льву X как «могущественную трубу евангельской истины». В то же время он в частном порядке сказал своему типографу прекратить печатать сочинения Лютера, потому что он не хотел, чтобы его собственные усилия были связаны с усилиями реформатора.

В течение четырех лет Erasmus умолял обе стороны проявлять умеренность. Но когда его настаивали, он встал на сторону папы. «Я не создан, чтобы бросать вызов наместнику Христа», — заверил он Лео.

Тем не менее он ненавидел ссоры и нетерпимость с обеих сторон: «Я ненавижу разногласия, потому что они идут вразрез как с учением Христа, так и против тайных наклонностей природы. Я сомневаюсь, что любую из сторон в споре можно подавить без серьезных потерь. Понятно, что многие реформы, к которым призывает Лютер, срочно необходимы.«

Однако его посредническая позиция не удовлетворила ни одну из сторон: «Я только хочу, чтобы теперь, когда я состарился, мне было позволено наслаждаться результатами своих усилий», — писал он. «Но обе стороны упрекают меня и пытаются принуждать меня. Некоторые заявляют, что, поскольку я не нападаю на Лютера, я согласен с ним, в то время как лютеране заявляют, что я трус, который оставил Евангелие».

Действительно, Лютер напал на него как на Моисея, который умрет в пустыне, «не войдя в обетованную землю.«И Римско-католическая церковь запретила его сочинения». Если бы я не видел этого, нет, не чувствовал это сам, — писал он, — я бы никогда не поверил никому, кто сказал бы, что теологи могут стать такими безумными ».

Университет Эразма Роттердам: рейтинги , Информация о сборах и курсах

Уникальное учебное заведение, основанное на концепции «мультикультурного класса», Университет Эразма в Роттердаме сочетает высококачественное образование с обогащающей глобальной перспективой .

Международный рейтинг

называет Университет Эразмус одним из ведущих мировых игроков, а студенты рекомендуют его за качество лекций, опыт сотрудников и возможности для подготовки к успешной карьере.

Иностранные студенты

Университет Эразмус, расположенный в Нидерландах в городе Роттердам, известен своим глобальным мировоззрением, предлагая возможность приобщиться к действительно международной среде. В университете обучается 5000 иностранных студентов, что составляет чуть менее 20% от всего студенческого контингента. Кроме того, 40-60% студентов, обучающихся по программам с преподаванием на английском языке, приезжают из-за пределов Нидерландов.

Финансовая помощь

Erasmus University предлагает различные виды стипендий и финансовой помощи в зависимости от потребностей студентов.Он также предлагает рекомендации для студентов, которые имеют право на гранты, предлагаемые правительством Нидерландов.

Студенческая жизнь

Главный кампус Университета Эразмус был спроектирован так, чтобы предлагать студентам все необходимое в месте, где они чувствуют себя в безопасности. Помимо отличных учебных помещений и современной библиотеки, студенты также могут поесть в Food Court или заняться спортом в спортивном центре. На территории кампуса также есть продуктовый магазин, магазин велосипедов, парикмахерская, бар и многие другие объекты — это как мини-город!

Виртуальный опыт
Даже если вы не можете лично посетить кампус Университета Эразмус в Роттердаме, вы можете получить представление о том, каково здесь учиться. Узнайте о кампусе , жилье, классе, городе и о карьерном опыте, рассказанном нашими нынешними студентами и выпускниками.

Учеба в Erasmus University

Университет Эразмус предлагает программ бакалавриата и аспирантов по следующим предметам:

 • Бизнес
 • Экономика
 • Закон
 • Психология
 • Педагогика
 • Социология
 • Государственное управление
 • Городское управление и развитие
 • Исследования развития
 • История
 • Искусство и культура
 • Медиа
 • Философия
 • Медицина и здоровье

Следите за новостями Университета Эразма в Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и LinkedIn.

Университет Эразма в Роттердаме | Мировой рейтинг университетов

Дом для трудолюбивых и предприимчивых студентов с 1913 года

Добро пожаловать в Erasmus University Rotterdam (EUR) , международный исследовательский университет с более чем 100-летним опытом, помогающий студентам бакалавриата, магистратуры и докторантуры реализовывать свои амбиции в области благосостояния, здоровья, управления и культуры.

Мы известны своим прагматическим подходом, предпринимательской энергией и менталитетом «сделать это возможным», который помогает нашим 32-летним.000 студентов и исследователей достигают своих целей.

Обучение в EUR: полезно знать

Один из 100 лучших исследовательских университетов: Благодаря отзывам наших студентов и международным рейтингам университетов EUR поддерживает отличную репутацию. Мы гордимся тем, что EUR неизменно входит в 2% лучших университетов мира.

Общеизвестно разумная плата за обучение: Голландское высшее образование предлагает невероятную ценность из-за долгосрочной приверженности голландского правительства обеспечению доступности образования: большинство европейских программ стоят примерно 2100 евро для европейских студентов, и не намного больше для студентов из других частей мир.

Современный безопасный кампус: Помимо отличных учебных помещений и обновленной библиотеки, наш главный кампус Woudestein предлагает студентам несколько мест, где можно поесть, заняться спортом в спортивном центре или присоединиться к различным общественным и академическим клубам.

Виртуальный опыт: Даже если вы не можете посетить кампус EUR лично, вы можете получить представление о том, каково здесь учиться. Просмотрите отзывы о кампусе, жилье, классе, городе и карьере, рассказанные нашими нынешними студентами и выпускниками в виртуальном опыте.

Дома в городе Роттердам: Роттердам — ​​второй по величине город в Нидерландах, уникальный в стране своей экспериментальной архитектурой. Его огромный порт, множество транснациональных компаний и плавильный котел культур служат и живой лабораторией для наших исследователей, и фоном для богатой студенческой жизни.

Международные программы бакалавриата и магистратуры

За исключением двойных дипломов, все наши программы бакалавриата рассчитаны на три года и приводят к получению международно признанного бакалавра наук (BSc) или бакалавра искусств (BA).Подавляющее большинство наших студентов продолжают обучение по одной из 50+ международных магистерских программ .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *