Аліг єрі данте: Неприпустима назва — Вікіпедія

Содержание

Данте Аліг’єрі (1265–1321) – «батько» італійської літератури

У травні виповнилось 755 р. від дня народження видатного італійського поета доби Відродження Данте Аліг’єрі. Поет народився та провів свою юність на півночі Італії у Флоренції в аристократичній родині, де і відбулось його перше знайомство з античною та сучасною йому поезією. У цей же період Данте із захопленням вивчав філософію, схоластику, теологію та астрономію, вражаючи сучасників своїми знаннями. Коли Данте захопився письменництвом, достеменно невідомо, але написання твору «Нове життя» відносять до 1292 р. Рання творчість поета відмічена великим впливом поезії провансальських трубадурів з їх культом «Прекрасної дами» та флорентійської поетичної школи, яка вирізнялася стилістичною вишуканістю, алегоризмом, філософічністю та схилянням перед коханими, до яких поети плекали найвищі почуття. До першої збірки «Нове життя», в якій чергувалися вірші та фрагменти прози, увійшли далеко не всі поеми, написані на той час. Це своєрідна сповідь, в якій відтворено історію кохання поета до Беатріче Портінарі.

Також, Данте багато віршів присвятив своєму другу та поету Гвідо Кавальканті. Пізніше вчені назвали цю книгу першою автобіографією в історії літератури. Серед зібрання книг Київської духовної академії зберігається цей твір під назвою «Обновленная жизнь» у віршованому перекладі А. П. Федорова. Збірку було опубліковано в Санкт-Петербурзі в 1895 р. в «типографии Дома призрения малолетних бедных», з портретом автора, гравірованим на дереві Н. І. Морозовим. Це був перший переклад твору російською мовою. У вступному слові перекладач так характеризує збірку Данте: ««Обновленная жизнь», одно из первых произведений Данте, стоит особняком во всемирной литературе; это ни поэма, ни роман, ни эпопея, или, вернее сказать, – и то, и другое, и третье вместе»:

         О, вы, Амура все грядущие дорогой,

         Скажите, – есть-ли скорбь, сильнейшая моей?

         Поверьте мне, в моей душе убогой

         Ключ и обитель всех скорбей.

Крім захоплення науками та поезією, Данте вів активне політичне життя – був учасником військових походів, виконував дипломатичні доручення, брав участь у боротьбі політичних партій. Після поразки партії «білих ґвельфів», поет був заочно засуджений за антидержавну діяльність до страти на вогнищі. Подальші двадцять років свого життя аж до своєї смерті він змушений був постійно переїздити та жити в різних куточках Італії. Роки вигнання стали вершиною його літературної творчості, результатом якої стало написання головного твору автора – поеми «Божественна Комедія», яка вважається зразком італійської та світової культури та справжньою енциклопедією середньовіччя. Данте писав свою поему з 1307 р. по 1321 р. Чистовик з’явився в 1322 р., а перше друковане видання – в 1472 р.. Поема написана народною італійською мовою, що було не характерно для того часу, оскільки книги писались латиною.

Твори Данте зберігаються серед колекцій відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій. У зібраннях франкомовних та німецькомовних книг є видання як окремих частин поеми, так і всієї «Комедії». Серед них прозовий переклад 1841 р., зроблений французьким поетом Огюстом Бризу та опублікований в Парижі. Привертає увагу німецький переклад всієї поеми Данте, який виконав майбутній король Саксонії Йоганн у 1849 р. Його літературні переклади виходили під псевдонімом Philalethes (в перекладі з грецької «Любитель істини»). У відділі зберігаються видання 1891 р., що були надруковані в Лейпцигу.

Переклади «Комедії» російською мовою починають з’являтися з 20-х років XIX ст., і протягом досить тривалого часу обмежуються тільки кількома піснями. У другій половині XIX ст. один за одним з’являються повні видання всієї поеми або її окремих пісень. Серед масиву книг КДА є два видання «Божественної комедії», які були опубліковані в Санкт-Петербурзі: в перекладі В. А. Петрова 1871 р. та тлумачення С. Зарудного 1887 р. На думку фахівців, всі редакції цього періоду були досить слабкими і не могли відтворити ні стилістичних особливостей твору, ні точного змісту поеми. Тільки в першій половині XX ст. російський і радянський перекладач та поліглот Михайло Леонідович Лозинський виконав переклад із збереженням розміру та римування згідно оригіналу, який включав в себе авторські примітки, складені за матеріалами середньовічних та більш пізніх коментаторів.

В Україні редакції «Божественної комедії» здійснювались переважно окремими частинами, згодом вийшло кілька повних версій всіх трьох частин поеми. Перші 36 терцин пісні І та 6 рядків з пісні ХХХІІІ з «Підземелля» здійснив у 1877–1883 рр. Іван Франко. У 1892–1896 рр. у Львові вийшли друком перші десять пісень «Пекла» у редакції Володимира Самійленка. Наприкінці 1890-х рр. Леся Українка переклала 9 терцин з п’ятої пісні «Пекла»:

Здалека почало мені вчуватись

Квиління жалібне, страшне ридання

І плач, аж серце почало стискатись…

І я довідався, що тут на муки взяті

Всі грішники, що тілом зогрішили,

Убогі розумом, а почуттям багаті…

Данте Аліг’єрі і зараз залишається поетом-філософом, твори якого сприяють моральному відродженню та оновленню.

За матеріалами відділу виставку підготувала м. н. с. А. М. Беба.

Книга Божественна комедія — читать онлайн бесплатно, автор Аліг’єрі Данте, ЛитПортал

Божественна комедiя
Алiг’ерi Данте

Шкiльна бiблiотека украiнськоi та свiтовоi лiтератури
Серед пам’яток свiтовоi лiтератури генiальна «Божественна комедiя» Данте Алiг’ерi (1265—1321) посiдае одне з чiльних мiсць. У своему найграндiознiшому витворi в символiчно-алегоричнiй формi поет зобразив драматичну долю людськоi душi: ii загибель у пеклi, переродження в чистилищi, трiумф у раю. Поема Данте е найзначнiшим явищем Високого середньовiччя i певною мiрою передвiстям культури Вiдродження.

Данте Алiг’ерi

Божественна комедiя

«БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ» ДАНТЕ

«Крiзь мене йдуть до мiста мук найтяжчих…», – рипить пекельна брама, i два поети, Данте i Вiргiлiй, вiдправляються в дивовижну мандрiвку. Чимало побачать вони на своему шляху. Пройдуть вони повз пишний замок, облитий ясним свiтлом, де перебувають славетнi героi старовини, побувають у страшному пiдземеллi, в якому караються грiшнi душi, потраплять до пекельного мiста Дiте, дiйдуть до самого осередку землi, де в льодовiй скелi терпить найтяжчу муку сам Люцифер, пан i в’язень цього свiту страждання.

Ще до них у потойбiчних свiтах побували й iншi героi. Щоб дiзнатися про свою долю, викликав душу померлого вiщуна Тiресiя велемудрий Одiссей. Вiд свого покiйного батька Анхiза довiдався про майбутне славного Риму Еней, герой Вiргiлiевоi «Енеiди». Цiлу низку сюжетiв дае нам i середньовiччя. Ще в IV сторiччi з’явилося так зване «Видiння Павла», започаткувало розвиток цiлого кола iрландських легенд про вiдвiдини Пекла та Раю. Вже в XII сторiччi було написано славетне «Видiння Тунгдала», герой якого пiсля своеi смертi потрапив до Пекла, однак повернувся на землю, щоб оповiдати людям про неодворотнiсть Божоi вiдплати.

Серед цих оповiдей, або так званих «вiзiй», поема Данте посiдае особливе мiсце. Попередники Поета, античнi спiвцi, використовуючи цей сюжет, пов’язували його з мотивом пророцтва, намагаючись перевершити обмеженiсть людських знань про майбутне. Християнськi автори вiдкривали завiсу невiдомого, щоб нажахати людину ницiстю ii грiховного iснування. Все це е i в «Божественнiй комедii» Данте. Однак е i дещо свое, неповторне. В листi до правителя Верони Кангранде делла Скала Данте пише: «Цiль поеми – вирвати людей, живущих нинi, iз стану мiзерii i привести до стану щастя.

Той вид фiлософii, який у поемi е керiвним, це етика, бо ж поема написана i в цiлому, i в частинах не для споглядальних цiлей, а для дii». І далi: «Предмет поеми – людина, що силою своеi волi, через заслугу або незаслугу, пiдпадае справедливiй вiдплатi або карi». Саме про людину, про ii поривання до щастя, ii мiзернiсть та ii велич i розповiдае славетна поема.

«Божественну комедiю» було написано в 1307 – 1321 роках. Це був час, який в iсторii культури дiстав назву Передвiдродження. Зростае iнтерес до людськоi особистостi, до ii земних радощiв i сподiвань. Поступово починае формуватися новий гуманiстичний тип мислення, остаточне становлення якого буде пов’язане з добою Вiдродження. Однак вiра в необмеженi можливостi людськоi природи, в неповторнiсть людськоi iндивiдуальностi зароджуеться саме тепер. Цей процес i вiдтворюе генiальна поема Данте, що е одночасно синтезом середньовiчноi культури i прологом до культури Вiдродження. «Данте являеться найвищим виразом, поетичним вiнцем та увiчненням того, що називаемо середнiми вiками.

Вся культура, всi вiрування, всi муки та надii тих часiв знайшли вираз у його поемi. Та рiвночасно як людина генiальна вiн усiм своiм еством належить до новiших часiв, хоча думками й поглядами корiниться в минувщинi», – стверджуе І. Франко, шанувальник i дослiдник Дантовоi поезii.

Ця своерiдна двоiстiсть знаходить свiй вiдбиток i в художнiй манерi Поета. Данте назвав свою поему «комедiя» за усталеними середньовiчними канонами: так називали тодi твори, якi починалися сумно, а закiнчувалися щасливо. Епiтетом «божественна», тобто «прекрасна», поему надiлив перший бiограф Данте, автор славетного «Декамерона» Дж. Боккачо.

Композицiя поеми е складною i одночасно довершеною. За ii основу Данте бере цифру «З» та похiднi вiд неi. Вiдомо, що уявлення про магiчне значення чисел iснували з прадавнiх часiв. Ще з дитячих казок ми пам’ятаемо трьох братiв, три шляхи, якi вiдкриваються перед героем… Майже в кожнiй язичницькiй мiфологii е образ свiтового дерева, будова якого мала вiдтворювати структуру космосу.

І знову зустрiчаемо цифру «З». Корiння дерева – потойбiчний свiт. Стовбур – Земля, гiлля – Небо. Потрiйним е i вимiр часу: минуле – сучасне – майбутне. Або: предки – сучасники – нащадки. За часiв середньовiччя магiчний змiст цiеi дивноi цифри розширюеться, поеднуючись iз святою Трiйцею. Як символ всього, що мае свое становлення, розвиток i завершення, «трiйка» надзвичайно пасувала до задуму поета. «Божественна комедiя» подiлена на три частини (кантики) – «Пекло», «Чистилище», «Рай». Кожна частина мае 33 пiснi, написанi терцинами (потрiйна рима). З трьох рядкiв складаеться кожна строфа. Разом iз Вступом кiлькiсть пiсень в поемi сягае, таким чином, числа 100. Квадрат десяти символiзуе тут абсолютну довершенiсть.

Прикладiв використання символiки чисел у «Божественнiй комедii» чимало: у Поета три проводирi по потойбiчних свiтах – Вiргiлiй, Беатрiче i середньовiчний фiлософ-мiстик Бернар Клервоський. Вiн зустрiчаеться в лiсi з трьома звiрами, три обличчя в Люцифера, трое сходiв ведуть до брами Чистилища тощо. Однак автор не просто наслiдуе середньовiчну лiтературну традицiю з ii алегоризмом та схильнiстю до абстрагування. Перед нами особливий художнiй всесвiт, створений уявою поета. Власне, кожен майстер художнього слова е творцем поетичних свiтiв. Данте, однак, е ще й поетом генiальним, що поеднуе пристраснiсть почуттiв з суворою логiкою геометра. Своею реальнiстю його космос змагаеться iз свiтом, що оточуе людину. Тут сходить i заходить сонце, сяють зорi, течуть рiки. Ми вiдчуваемо подих вiтру, задушливий в Пеклi, освiжний в Чистилищi, дотикаемо шорсткостi поверхнi пекельних уступiв.

Ця надзвичайна конкретнiсть е притаманною навiть Дантовим алегорiям. У тому ж листi до Кангранде делла Скала Поет пiдкреслюе: «Смисл поеми багатозначний, моральний i анагогiчний, тобто надсмисловий, такий, що вище смислу». Кожен твiр – твердить Данте – мае чотири смисли: буквальний, алегоричний, моральний i анагогiчний. Згадаемо першу пiсню поеми. Герой опиняеться в густому пралiсi. Шлях до рятiвного пагорба, що ним кiнчаеться страшна долина, Поетовi заступають три звiра: пантера, лев i вовчиця. Перед нами одразу розкриваеться химерний свiт багатозначностi Дантових образiв. Три звiрки, виходячи з морального змiсту, це е людськi пороки: любострастя, гордiсть i корисливiсть. В алегоричному планi пантера мае означати флорентiйську республiку, лев – правителiв-тиранiв, а вовчиця – папський престол. Найширшим е, проте, анагогiчний символ: це сили зла, що перепиняють людинi шлях до досконалостi. І все ж, якою вражаючою е картина страшноi лiсовоi хащi, в якiй заблукала самотня людина! Образи Данте живуть i поза алегоричним змiстом, який вкладае в них Поет. Ким е, наприклад, Беатрiче? Заступницею Поета перед Богом, що намагаеться врятувати його душу вiд спокус неправедного життя? Втiленням божественноi мудростi, чи, може, прекрасною донною, красу якоi Данте оспiвував у своiх славетних канцонах? Ця ж багатозначнiсть характеризуе i образ Вiргiлiя. Вiн е улюбленим Поетом автора «Божественноi комедii», фiлософом, четверта еклога якого за середньовiчними уявленнями провiстила Христа, i одночасно алегорiею людського розуму. Мае цей образ i свiй драматичний мотив. Вiргiлiй позбавлений надii наблизитись до лицезрiння Божества, тому таким сумом сповнюеться його душа наприкiнцi мандрiвки.

Якщо уявити собi складний каркас грандiозноi Дантовоi споруди, вiн нагадае нам готичнi собори середньовiчноi Європи з iх пануванням вертикалi, витонченим декором, нервовою спрямованiстю до вiчного, абсолютного. Космографiя «Божественноi комедii» спираеться на уявлення середньовiчноi науки про будову космосу та теорiю давньогрецького вченого Птолемея. В центрi всесвiту знаходиться нерухома Земля, навколо якоi рухаеться небо, що складаеться з дев’яти сфер. Є ще десяте нерухоме небо, Емпiрей – обитель Божества. Навпроти престолу Троiцi на землi розташовано Єрусалим з Голгофою, де було розiп’ято Спасителя людства. То е центр Землi. Пекло, яке мае форму зрiзаного конуса, знаходиться в земних глибинах. Коли частина ангелiв на чолi з Люцифером повстала проти Бога, падшого янгола було скинуто з неба. Вiн увiйшов у землю i застряв там, а вiд його падiння утворилася воронка, що стала Пеклом. На протилежному кiнцi цiеi ж лiнii на поверхнi землi розташована висока гора Чистилища. Незважаючи на застарiлiсть наукових уявлень, на якi спирався Данте, ця картина своею довершеною симетричнiстю вражае й сучасного читача. А щодо застарiлостi… Деякi дослiдники нашого столiття, до речi, намагаються зблизити космологiю Данте з неевклiдовою геометрiею та загальною теорiею вiдносностi (наприклад, П. Флоренський у роботi «Позiрностi в геометрii»).

Ким же був творець цього дивосвiту? Народився Данте Алiг’ерi в травнi 1265 року у Флоренцii. Мiсту на рiчцi Арно судилося стати батькiвщиною багатьох славетних iталiйцiв. З Флоренцiею пов’язане життя Франческо Петрарки, Джованнi Боккаччо, живописцiв Джотто, Мазаччо, Сандро Боттiчеллi, скульптора Донателло. У флорентiйськiй церквi Сан Лоренцо зводить усипальницю рода Медичi генiальний Мiкельанджело. Тут було створено й уславлену «Мону Лiзу (Джоконду)» Леонардо да Вiнчi.

У цьому мiстi-легендi проходять дитинство та юнацтво Данте. Невдовзi завершилась боротьба гвельфiв i гiбелiнiв. Однак вiдгомiн запеклих полiтичних суперечок ще лунае на вузеньких вуличках староi Флоренцii. Родина Данте належала до партii гвельфiв, яка орiентувалася на папство, виступаючи проти гiбелiнiв, прихильникiв iмперськоi влади. Молодий Данте, однак, мало цiкавився полiтикою, вiддаючи перевагу наукам i поезii. Навчався вiн, ймовiрно, в школi правознавства в Болоньi. Про його високу освiченiсть ми можемо судити, читаючи «Божественну комедiю», яка е справжнiм компендiумом знань того часу.

У 1292 роцi Данте створюе свою поетичну збiрку «Нове життя», написану в дусi школи «солодкого нового стилю». Це – iсторiя юнацького кохання, пристрасного i цнотливого, щасливого i трагiчного водночас. Фабула книги е досить прозорою. Дев’ятирiчним хлопчиком Данте вперше побачив майже роком молодшу вiд нього Беатрiче, витончена краса якоi вразила чутливе серце майбутнього поета. Вже юнаком вiн зустрiв ii в церквi, крадькома милуючись вродою прекрасноi донни. В цьому коханнi для Данте все е важливим: погляд коханоi, ii легка хода, тендiтна постать, наче огорнена присмерковим серпанком. Цiлу гаму почуттiв викликае i «жорстокiсть» Беатрiче, яка не вiдповiла на його уклiн. Трагiчне напруження сягае свого апогею наприкiнцi оповiдi. Смерть прекрасноi донни е для поета справжньою космiчною катастрофою: «Одчаем серце повниться до краю». Невеличка повiсть про розкошi та болi кохання стала першим автобiографiчним твором у европейськiй лiтературi. Беатрiче залишиться музою поета i далi. «Коли в ii честь був зведений сонячно-чистий палац «Нового життя», Дантовi вiн здався замалим – замалим i для його надлюдського кохання до Беатрiче i до можливостей його, Дантового, духу – так кохана його пiд арками «Бенкету» проходить до найграндiознiшого середньовiчного замку «Божественноi комедii» (І. Драч).

Пiсля 1295 року Данте розпочав активну полiтичну дiяльнiсть. Був вiн членом Ради Ста – верховного органу Флоренцii, обирався до колегii прiорiв, iздив у Рим для дипломатичних переговорiв з папою Бонiфацiем VIII, iм’я якого ми потiм часто будемо зустрiчати в «Божественнiй комедii». У 1300 роцi Данте, як противник папського престолу, був змушений назавжди залишити рiдне мiсто i зазнати, «як солоно смакуе хлiб в чужинi». Останнi роки свого життя поет проводить у Веронi та Равенi. Помер вiн 11 вересня 1321 року.

Навiть цiеi невеличкоi бiографiчноi довiдки вистачить для того, щоб уявити собi нелегкий життевий шлях автора «Божественноi комедii». Людина пристрасна, сповнена великих надiй та сподiвань, Данте весь час шукае свiй «Правий шлях» у свiтi кривавоi ворожнечi, нескiнченних полiтичних чвар, якi охопили роздрiбнену Італiю. Вiн помиляеться, зневiрюеться i знову намагаеться дiстатися до правди. І завжди зберiгае вiрнiсть своiм двом музам: Беатрiче та Італii, про еднiсть якоi поет мрiяв протягом усього свого життя.

Мистецтво Ренесансу, наближення якого провiщала «Божественна комедiя», залишило нам чимало портретiв митця. Близько 1450 року Андреа дель Кастаньйо включить зображення Поета до циклу фресок, якi мали вiдтворювати приклади людськоi доблестi. Фiгуру Данте героiзовано, пiдкреслено риси, найбiльш поцiнованi гуманiстичною етикою: розум i мужнiсть. Поступово образ мiфологiзуеться. Вимальовуеться гострий профiль, темне обличчя, наче обпечене пекельним полум’ям. Тедео Гаддi в Санта Кроче змальовуе вже людину цiльного i суворого характеру, сильних пристрастей. Несподiваним нюансом доповнюе портрет Доменiко дi Мiкелiно: суворiсть поеднуеться на обличчi Поета-мислителя зi скорботною нiжнiстю. Фреска його роботи знаходиться у флорентiйському соборi Санта Марiя Новелла. На нiй зображено Данте, увiнчаного лаврами. Одягнутий у яскравочервону тогу, вiн тримае в лiвiй руцi книгу. Правою – Поет вказуе на широко вiдчинену браму пекла. Удалинi видно чистилище, а над ним небеснi сфери.

Саме таким хотiли бачити Данте шанувальники його поезii. З часом забулися суперечки мiж гвельфами та гiбелiнами. Лише фахiвцiв хвилюе перехiд поета-республiканця на монархiчнi позицii. Не мае зврештою великого значення i яким вiн був: непоказним чоловiчком невеликого зросту, чи титаном з орлиним профiлем. Людство столiттями створювало образ свого Данте, гiдного його поетичного генiя. Але ж саме до людства i звертаеться митець у «Божественнiй комедii», своему найграндiознiшому витворi. Перед нами, власне, драматична iсторiя загибелi (Пекло), переродження (Чистилище) i вiдродження (Рай) людськоi душi. Данте прагне провести читача через страждання i покуту до пiзнання вищоi iстини, допомогти йому, вiдкинувши внутрiшнiй розлад, зрозумiти сенс свого буття. Таке завдання було пiд силу лише Поету-пророку.

Одiссея Данте по Пеклу починаеться ввечерi Страсноi п’ятницi i завершуеться в Страсну суботу. Цiлу добу провели Данте i його вiрний супутник Вiргiлiй у царствi довiчного мороку. Час мандрiвки вибрано невипадково. За християнською традицiею саме наприкiнцi страсного тижня завершуеться земне життя Ісуса Христа, який, умираючи на хрестi, стае Викупителем людства. Вiдбуваеться найвище таiнство – поеднання людськоi i божественноi природи Сина Божого. На фонi цiеi грандiозноi загадки перевтiлення людина залишаеться iз довiчними проблемами життя i смертi, спасiння i загибелi.

Саме в цей час i починаеться пошук Поетом шляху до врятування людства. Земна людина з ii почуттями, ii радощами i стражданнями потрапляе у свiт вiчностi. Все тут мае свiдчити про необоротнiсть, незмiннiсть. Нiколи в Пеклi не сходить сонце. Усюди пануе довiчний морок. Навiть коли на землi день, над пiдземеллям нависае нiчний небосхил. Провiдним у зображеннi Пекла е образ вiчностi страждання. Адже грiшники не просто терплять страшнi муки – вони не мають надii на якiсь змiни. Вони самотнi у своему вiдчаi. Знехтувавши закони добра, грiшники вiдмовились вiд спiвчуття та можливостi прощення. В художньому свiтi поеми мотив шляху до досконалостi мае два ключових образи: рух i свiтло. Саме цi ознаки майже вiдсутнi в першiй частинi поеми. Грiшнi душi назавжди закрiпленi за своiм мiсцем страждання. Навiть коли починаеться iх несамовитий бiг, вони рухаються за колом, повертаючись туди, звiдкiль починався iх шлях. Власне, перемiщуються у просторi лише Данте i Вiргiлiй. Однак навiть вони, долаючи крутий i небезпечний спуск углиб землi, не вiдчувають наближення до мети. Весь час над ними нависають темнi брили, пiд ногами розкриваються бездоннi провалля, шлях перетинають чорнi вiд болота озера, рiки киплячоi кровi.

Грiшнi душi в Пеклi розмiщенi за iх провинами. В переддвер’i перебувають тi, хто за життя не знав нi добра, нi зла, був байдужим i нiкчемним. Мордованi осами i хробаками страждають вони, вiдкинутi самим пеклом. Не спiвчувае iм i Данте. Зневажливо дивиться вiн на iх муки. Переправившись через рiчку страждань Ахерон, мандрiвники потрапляють до першого кола Пекла, Лiмба. Тут перебувають душi нехрещених дiтей та тих, хто помер до християнства. Серед них Данте бачить своiх улюблених поетiв Гомера, Овiдiя, мислителiв та героiв античноi старовини. В Лiмбi мае знаходитись i Вiргiлiй. Так з’являеться в «Божественнiй комедii» тема античностi. І знову перед нами зустрiч двох епох. Своiм корiнням буде сягати античноi культурноi спадщини доба Вiдродження. Однак i для Данте греко-римська культура е взiрцем довершеностi. Поет радiсно вiдчувае свою спорiдненiсть з тим, кого бачить перед собою. Доброчеснi душi не вiдають страждань. Освiтленi ясним сяйвом, мудро i спокiйно ведуть вони своi розмови. Лiмб наче перетворюеться на грецький Елiсiй, блаженну краiну краси, щастя i спокою.

За першим колом розпочинаеться карколомний спуск углиб. Гасне свiтло, зникае трохи сумна гармонiйнiсть попередньоi сцени. Рiзким, майже шаленим стае ритм оповiдi. В другому крузi страждають любострасники, гнанi поривами жорстокого вiтру. Копошаться в багнюцi пiд невпинним дощем черевоугодники (трете коло). Страшна гризня точиться в четвертому, де страждають скнари i марнотратники. В мулi стигiйських болiт загрузли гнiвливi (п’яте коло). В розпечених гробах караються за свое безвiр’я еретики (круг шостий). Кривава рiка засмоктуе вбивць (коло сьоме). У злих сховах восьмого кола караються обманщики, хабарники, злодii. У найнижчому, дев’ятому колi Пекла серед довiчного холоду знаходяться зрадники. Трьох найогиднiших з них – Брута, Касiя та Юду – невпинно гризе правитель Пекла Люцифер.

Найближчим до Дантового ритму е Мiкельанджело у своiй фресцi «Страшний суд». Могутнi оголенi фiгури грiшникiв, змальованi з надзвичайною рельефнiстю i експресiею, заповнюють майже весь простiр фрески. Сповненi жаху, гнiву, вiдчаю, вони втягнутi в единий коловорот, центром якого е Христос.

У цей похмурий i фантасмагоричний свiт пiдземелля i потрапляе Поет. Потойбiчне царство ми бачимо вже його очима, сприймаемо через його оцiнки. Пристрасний i рiшучий Данте виправдовуе i засуджуе, мститься своiм ворогам i звеличуе друзiв. Серед пекельних мук весь час точаться розмови про те, що вiдбуваеться на землi, за земним життям тужить ненажера Чвакало, доля сина хвилюе батька Поета Гвiдо Кавалькантi, про своi заслуги перед Флоренцiею гордiвливо згадуе Фарiната. Вир життя нуртуе на сторiнках поеми. Земна реальнiсть потужнiм потоком вриваеться в оповiдь.

Чимало фрагментiв поеми вражають своiм високим гуманiзмом, пристрасним спiвчуттям до людського страждання. Особливе мiсце серед них займае епiзод Паоло i Франчески, який став справжньою перлиною свiтовоi поезii. Передiсторiя нещасливих коханцiв нагадуе трагедiю Шекспiра «Ромео i Джельетта». Здавна точилася ворожнеча мiж володарем Рiмiнi Малатеста i сеньйором Равенни Гвiдо да Полента. У 1275 роцi, щоб припинити криваву сварку, Франческу, доньку Гвiдо да Полента, видали замiж за Джанчотто Малатесту. На церемонii шлюбу Джанчотто замiщав його молодший брат Паоло. Про обман Франческа довiдалась вже в Рiмiнi. Легенда пiдсилюе потворнiсть Джанчотто, який за словами Джованнi Боккаччо був «огидний з обличчя i хромий». І сталося неминуче: Паоло i Франческа покохали одне одного. Довiдавшись про зраду дружини, суворий Джанчотто вбивае закоханих.

Сцена зустрiчi Данте з Паоло i Франческою сповнена особливоi поетичностi. Поет розмiщуе своiх героiв у другому колi Пекла, де караються грiшники, якi завинили своiм коханням. Потрапили сюди i Дiдона, що заподiяла собi смерть через пристрасть до Енея, i Єлена, чие кохання до Париса призвело до загибелi Троi, i уславленi коханцi Тристан i Ізольда. Проте зображення страждань плотi в цьому епiзодi вiдсутнi. Картини мук людського тiла, яке демони розривають на шматки, топлять у потоках живицi, яке горить у пекельному вогнi, становлять лейтмотив симфонii страждань грiшникiв у «Божественнiй комедii». Інакше зображено коло любострасникiв. Все тут нагадуе осiннiй пейзаж з притаманною йому мерехтливою красою вмирання: густий морок, злий вiтер, душi грiшникiв, якi, наче опале листя, кружляють у своему довiчному танцi. Поет навiть не наважуеться розлучити коханцiв. Данте визнае згубнiсть кохання, що призвело до загибелi i зради. Вiн засуджуе своiх героiв, позбавляючи iх надii на виправдання. І водночас автор канцон на честь мадонни Беатрiче спiвчувае закоханим.

«Любов, що водить сонце i свiтила» може бути сильнiшою за суворий розум. Людське почуття е однiею з таемниць всесвiту. Воно i жахае, i приваблюе Поета. Любов’ю заклинае вiн тiнi героiв наблизитись до нього. На гiмн коханню перетворюеться монолог Франчески, в якому немае й згадки про ii страждання. Вона навiть не називае iменi Джанчотто, не розповiдае iсторiю свого шлюбу. Їi слова сповненi вiдгомоном минулого щастя. Та й Данте з усiеi трагiчноi повiстi цiкавить передусiм момент зародження цього кохання, якому судилося перебороти саму смерть.

Оголена правда людськоi болi пронизуе i розповiдь про загибель Уголiно та його дiтей, один з найжорстокiших епiзодiв «Божественноi комедii». Граф Уголiно делла Герардеска е особою iсторичною. Людина доби кривавого розбрату, несамовитих полiтичних пристрастей, Уголiно охоче мiняв своi партiйнi уподобання, вiв таемнi iнтриги i боровся за единовладдя. За наказом архiепископа Руджерi дельi Убальдiнi Уголiно разом з двома синами i двома онуками було пiдступно ув’язнено у вежi, де iх i заморили голодом. «З того часу ця в’язниця мае назву в’язницi i вежi голоду», – стверджуе давня Пiзанська хронiка.

Волею Данте Уголiно потрапив до дев’ятого пекельного кола, де караються зрадники. Нестямно вгризаеться вiн зубами в голову архiепископа Руджiерi, марно сподiваючись вгамувати свою ненависть i свiй невситимий голод. Вражае художня довершенiсть цього епiзоду. Невловиме, ледь позначене поеднуеться в ньому з яскравими, подекуди навiть брутальними образами. Гнiв i любов, шалена лють i нiжнiсть звучать в оповiдi грiшника про страшну загибель невинних дiтей. І Поет, завжди такий невблаганний до зрадникiв, спiвчувае Уголiно. Не як нещасний страдник, а як грiшна i водночас сповнена величi людина з’являеться вiн перед нами.

Страшною е кара, яку Поет призначае Уголiно. Однак ще жорсткiшим е покарання Руджiерi. Нiщо не свiдчить про те, що архiепископ зазнае фiзичних мук. Перетворений авторською фантазiею на бездушний череп, Руджiерi не мае права навiть вiдчувати страждання. Згасли його почуття, зникла пам’ять про минуле. Коли Гамлет у трагедii Шекспiра згадуе про шляхетнiсть свого батька, вiн каже: «Вiн був людиною». Саме людськоi сутi й позбавлений жорстокий архiепископ, единий справжнiй мрець серед грiшних тiней Дантового Пекла.

Дух допитливостi пронизуе весь твiр. Данте спускаеться в найглибшi пiдземелля людського страждання, щоб звiдати природу людини, зрозумiти сенс ii буття. Втiленням цього неспокiйного розуму е герой поеми Улiсс Одiссей. У восьмому колi, майже на краю пекла караються вогнем лукавi порадники. Поет бачить мiж ними подвiйний полум’яний стовп, у якому мучаться Улiсс i Дiомед. Цей образ породжуе цiлу гаму почуттiв. Мiнливий, лукавий, жорстокий, як вогонь. Однак полум’я е одвiчним ворогом темряви. Вогонь може викликати жах, але нiколи почуття огиди. Наче величний вогняний смолоскип, здiймаеться перед Поетом невгамовний мореплавець. Вiргiлiй сам звертаеться до Улiсса, адже гордiвливий грек може й не вiдповiсти на вiтання невiдомого йому мандрiвника. Славнозвiсний монолог царя Ітаки звучить як пристрасний гiмн людськiй вiдвазi, жадобi пiзнання нового. Нi любов до сина, нi вiрнiсть Пенелопи не змогли перебороти бажання пiзнати безмежний свiт, перевершити межу вiдомого людинi. Улiсс допливае до Сардинii, Марокко, узбережжя Іспанii, гаванi Сеути. Його корабель гине за Геркулесовими стовпами (Гiбралтар), за якi не наважувалися плавати давнi мореплавцi.

Мине якийсь час, i на обрii смiливо затрiпотять вiтрила кораблiв Христофора Колумба, Васко да Гами i Магелана. Почнеться доба великих географiчних вiдкриттiв. Однак той самий неспокiй знали i сучасники Данте. У давнiй генуезькiй хронiцi, наприклад, розповiдаеться про батькiв Уголiно i Вадiно де’Вiвальдi та судновласника Тедезiо д’Орiо, якi 1291 року рушили в мандрiвку, на яку досi нiхто не наважувався. Як i Улiсс, допливли вони до узбережжя Іспанii. Подальших вiдомостей про долю iх двох галер немае. Пропав безвiсти i син Уголiно Сорлеоне, який вирушив на пошук батька.

Незвiдане вабить зрештою i самого автора «Божественноi комедii». Продовжуеться його мандрiвка. Побувавши у свiтi страждань, Поет наближаеться до царства покути – Чистилища. Архiтектонiка другоi частини поеми значно простiша. На березi свiтового океану височить гора, яка мае форму зрiзаного конусу. Їi оперiзують сiм виступiв, де очищаються душi тих, хто завинив перед Богом, однак розкаявся i дiстав надiю на спасiння. Розмiщення грiшникiв за колами тут уже iнше. Спочатку караються пихатi, заздрiснi, гнiвливi та ледачi. Останнi три кола належать скупцям та марнотратникам, обжерливим i любострасним. Цi яруси вiдповiдають другому, третьому i четвертому колам пекельного пiдземелля. І тут чимало страждань. Грiшники несуть камiннi брили, гнуться аж до землi пiд iх тягарем, ледь рухаються, зголоднiлi та спраглi… Цi випробування можуть тривати кiлька столiть, однак вони все ж мають скiнчитися, i тодi на грiшнi душi чекае довiчний порятунок.

У Чистилищi Данте перебувае приблизно три – п’ять дiб, тобто втричi довше, нiж у пеклi: очиститися вiд грiхiв значно важче, нiж поступитися перед спокусами. Тiльки-но Данте i Вiргiлiй потрапляють на поверхню землi, як iх охоплюе незбагненне почуття, викликане тим, що вони можуть дихати чистим повiтрям, бачити яснi зорi. В Пеклi вони мандрували свiтом, який нiбито щойно загинув, розсипався гострими камiнними брилами, розколовся на безформнi мертвi уламки скель. Втрачена гармонiя вiдновлюеться в Чистилищi. Зникають запаморочливi поеднання горизонталi та вертикалi, карколомнi спуски i сходження. Поет весь час пiдiймаеться вгору, i одразу виникае вiдчуття безмежностi. Неквапливо вершать свiй довiчний рух планети. На небозводi з’являеться Венера, котиться Чумацький вiз, виринае сузiр’я Риб.

«Чистилище» е мабуть наймальовничiшою частиною «Божественноi комедii». Пiсля трагiчноi напруженостi картин Пекла особливо гостро вiдчуваеться барвистiсть нового свiту. З’являються забутi кольори: блакитний, зелений, золотистий, якi були вiдсутнi в червонувато-брунатнiй симфонii образiв пiдземелля. Замiсть розпачливого стогону i зойкiв грiшникiв та брутальних окрикiв демонiв лунають молитви, сповненi надii на майбутне прощення. Якщо Пекло ототожнюеться з безнадiею, то Чистилище е втiленням саме надii. Часовий ланцюг вiдновлюеться: до минулого i сучасного, яке в Пеклi дорiвнювало вiчностi, приеднуеться майбутне. І природа начебто оживае. Рух, свiтло, повiтря переборюють вiдчуття задушливоi замкнутостi, що домiнувало в Пеклi.

Боротьба добра i зла, свiтла i темряви, певна рiч, тривае i в Чистилищi. Вночi сходження до Земного Раю припиняеться. В долину спускаеться посланець довiчного мороку Змiй-спокусник. У густих хмарах темного диму караються гнiвливi. Однак перемога добра е незворотною. Своерiдною увертюрою до неi в алегоричному свiтi Данте стае свiтанок. Удосвiта вiдбуваються всi найважливiшi подii другоi частини поеми. Рано-вранцi Данте вибираеться з пiдземелля, на зорi свята Лючiя переносить Поета на гору перед входом до Чистилища, а на сходi сонця досягае вiн Земного Раю. Сонце, яке нiколи не з’являлося в пiдземному царствi страждань, освiтлюе шлях до пiзнання остаточноi iстини.

Дантове Чистилище е не менш густо населеним, нiж Пекло. Кiлькома вiршованими рядками створюе поет численнi образи, сповненi життя. Не може не викликати усмiшки, наприклад, зустрiч Данте зi своiм давнiм знайомим – музичним майстром Бельаквою. Лiниво вилiжуеться той бiля пiднiжжя високоi гори покаяння i зовсiм не поспiшае розпочати важке сходження на гору.

Данте i в Чистилищi не перетворюеться на байдужого споглядача. В Пеклi, зiткнувшись iз ницiстю людськоi природи, Поет обурювався, жахався, проте – спiвчував. Тепер його почуття стають бiльш стриманими. Однак Данте залишаеться незалежним у своiх судженнях. Так, вiн виправдовуе короля Сицилii Манфреда, приреченого церквою на пекельнi муки. Манфред був запеклим ворогом папства. Для боротьби з ним римський престол закликав в Італiю брата короля Францii Людовика IX Карла Анжуйського. У 1266 роцi Манфред загинув при Беневенто, а його королiвство дiсталося Карлу. Ватикан не подарував смiливому сицилiйцю його боротьби з папою. Його було вiдлучено вiд церкви i поховано без християнських обрядiв. Данте врятував душу воiна, створивши легенду про його передсмертну молитву до Богородицi.

Особисте, суто iндивiдуальне проявляеться в «Чистилищi» значно виразнiше, нiж в iнших частинах «Божественноi комедii». Тепер сам Данте стае головним героем поеми. Це пiдкреслюеться навiть особливим, серединним розташуванням цього фрагмента в контекстi «Божественноi комедii». І тут можливе певне порiвняння. Людина входить до храму. Перед нею виблискуе, сяе позолотою iконостас. Позаду, над входом залишаеться картина Страшного суду. Людина мае вибирати. Вiд неi залежить, бути засудженою довiчно чи сподiватись на виправдання. Саме в такому становищi i опиняеться тепер Поет.

У Чистилищi вiн мае очиститись вiд своiх провин i стати гiдним пiзнати остаточну iстину. З притаманною йому допитливiстю жадiбно вдивляеться Поет у новий свiт, що його оточуе, намагаеться визначити свое мiсце в ньому. Вiн вiдчувае себе душею Чистилища, яка всi своi надii покладае на порятунок. Данте радiе, що недовго затримаеться серед заздрiсних, проте вже заздалегiдь знае, яким важким мае бути тягар, що його несуть гордiвливi.

Якщо в першiй частинi Данте передусiм е пророком, в останнiй – фiлософом, то в «Чистилищi» Данте – Поет. Тема мистецтва, вiдсутня на початку поеми, поступово стае однiею з провiдних. Серед персонажiв з’являються численнi iмена поетiв, художникiв, музикантiв. Ще коло пiднiжжя гори покаяння Данте зустрiчае спiвака Каселлу, який написав музику до багатьох його пiсень. Каселла спiвае канцону «Любов, що думцi промовля моiй…». Туга за земним коханням, така недоречна i водночас така людська, охоплюе душi Чистилища, якi забувають навiть про майбутнi випробування.

Серед персонажiв поеми – вiдомий мiнiатюрист Одерiзi, лукканський поет Бонаджунта, улюбленi митцi Данте Гвiдо Гвiнiцеллi i провансалець Арнаут Данiель. Не про марнiсть мирськоi слави, а про невмирущiсть поезii ведуть вони мову. Пройде небагато часу, i iталiйський гуманiст Ермолао Барбаро напише дивнi слова: «Знаю двох я богiв, Христа i словеснiсть». І хоча доба Вiдродження ще не настала, розумiння мистецтва як сенсу i виправдання людського iснування поступово зароджуеться i в Дантовiй «Божественнiй комедii». І точаться серед кругiв Чистилища дискусii про природу творчостi, пишаються поети, не забутi своiми послiдовниками.

Зберiгаеться в поемi i шанобливе ставлення самого Данте до тих митцiв, що iх творчiсть була взiрцем для поета. Тема античностi звучить в «Чистилищi» з особливою силою. Данте намагаеться подолати розрив мiж язичницькою та християнською культурами. Остаточно це буде здiйснено гуманiстами наступноi доби. Однак i тут поет вже наближаеться до ренесансного свiтосприйняття. Не наважуючись ще проголосити самоцiннiсть античностi, Данте перетворюе римського поета Стацiя на таемного християнина. Як «син до батька» ставиться вiн i до фiлософа-стоiка Катона з Утiки, якого силою поетичноi фантазii врятовуе вiд довiчного перебування в Лiмбi.

Античнiсть живе в поемi i в численних поетичних образах, якими ряснiе текст другоi частини. Запалюе бiло-червоним лицем схiд неба Аврора, любим усмiхом освiтлюе небосхил Венера. Майже з язичницькою насолодою милуеться Данте витворами мистецтва, описiв яких також чимало в текстi. Чудовими рiзьбами i мозаiками прикрашено дорогу до другого кола Чистилища. Майстерними рiзьбами покритий мармуровий берег, що починаеться одразу за брамою. Тут вирiзьблене благовiщення Марii, а поряд – знову зустрiч двох свiтiв – справедливий суд римського iмператора Траяна.

Однак навiть краса мистецтва не може змусити мандрiвника забути про долю рiдноi краiни. В «Чистилищi» ця тема поглиблюеться. Поет думае вже не про майбутне окремих iталiйських земель. Вперше лунае народною мовою величне i скорботне звернення до всiеi Італii. Охоплена внутрiшнiми чварами краiна нагадуе судно без стерника, яке марно намагаеться боротися з поривами бурi. Італiя, самою долею призначена до великих дiянь, е рабинею. Себелюбнi правителi ведуть нескiнченну боротьбу за владу. Не поступаються iм у властолюбствi i пожадливi церковнi пастирi. Згадуе Данте i рiдну Флоренцiю. Тональнiсть пристрасноi Дантовоi iнвективи змiнюеться, саркастично вихваляе поет розсудливiсть флорентiйцiв, iх закони та звичаi. За удаваною iронiчнiстю, однак, вiдчуваеться пекучий бiль. Жодноi хвилини не забувае поет про занепад рiдного мiста, такого улюбленого i такого ненависного.

Мандрiвка Чистилищем завершуеться зустрiччю Данте з Беатрiче. Сцена появи Беатрiче обставлена цiлою низкою алегоричних образiв. Прекрасна донна з’являеться на трiумфальнiй колiсницi, яку везе грiфон, лев з головою орла. Попереду сiм рiзноколiрних свiтильникiв, що уособлюють дари Святого Духа. Трохи далi – двадцять чотири старцi, алегорiя книг Старого завiту. По боках колiсницi – чотири крилатих звiра, чотири Євангелiя. Доповнюють картину алегоричнi фiгури чеснот: теологiчних (Любов, Надiя i Вiра) та природних (Мудрiсть, Сила, Помiркованiсть i Справедливiсть). Вся ця мiстична процесiя мае змальовувати iсторiю християнськоi церкви. Повоз зупиняеться, i з нього виходить Беатрiче, увiнчана оливковою гiлкою, в сукнi огнисто-червого кольору. Це вже не та «прибрана в найшляхетнiший шарлатовий колiр, лагiдний та гожий, прикрашена й описана, як личило ii молодюсiньким лiтам юна донна», зустрiч з якою оспiвуе Данте в «Новому життi». Суворо дивиться Беатрiче на Поета, гнiвно докоряе йому за те, що «повернув свiй хiд на шлях неправий». Ким же е славетна флорентiйка в контекстi «Божественноi комедii»? Тлумачень тому iснуе чимало. Беатрiче вважають уособленням божественноi мудростi чи божественноi любовi, втiленням дiяльного розуму. Все ж сила Дантового мистецтва полягае саме в тому, що найскладнiшi за своiм алегоризмом образи його поезii вражають своею правдивiстю i щирiстю. Живою i прекрасною жiнкою, освiтленою коханням Поета залишаеться i Беатрiче. В ii поглядi не лише гнiв, а й сила давньоi любовi. Навiть в суворостi докорiв – спiвчуття i непримиреннiсть, образа i кохання. Поет гiрко оплакуе свое зраджене кохання. І щирiсть каяття приносить герою прощення. Змивши грiхи в Летi, Данте стае гiдним побачити розкошi Раю.

Данте Аліг’єрі — книги та біографія

Данте Аліг’єрі — італійський поет, філософ, мислитель, політичний діяч та богослов. Вважається одним з основоположників італійської літературної мови.

Точна дата народження Данте невідома, але усі історичні джерела сходяться у тому, що він народився у травні 1265 року. Данте походив з древнього роду, який згідно з писаннями брав участь у розбудові Флоренції. Сім’я Данте була відомою, як у Флоренції так і за її межами й брала активну участь у політичному житті країни. Першим вчителем Данте був відомий на всю тогочасну Італію вчений та поет — Брунетто Латіні.

Згідно з основною теорією у 1286-1287 роках Данте жив кілька місяців у Болоньї, де навчався в Болонському університеті одному з найкращих університетів тогочасної Європи, але це лише припущення, бо на жаль немає жодних історичних документів, які б це підтвердили.

Про Данте Аліг’єрі, як про громадського діяча перша згадка була датована у 1297 році, а вже в 1300 або 1301 році Данте був обраний пріором. У 1302 році він був вигнаний разом зі своєю партією білих гвельфів з Флоренції.

З цього часу Данте веде кочовий спосіб життя він весь час подорожує по містах, або їздить в інші країни. У Перші роки вигнання Данте, брав участь у збройній і дипломатичній боротьбі з правлячою партією. Останній епізод в його політичній біографії пов’язаний з італійським походом імператора Генріха VII, зусиллями якого було встановлено в Італії громадянський мир й Данте дав ідеологічну підтримку в ряді публічних послань і в своєму трактаті «Монархія».

Є історичні джерела, які підтверджують, що в 1308-1309 рр. він побував у Франції, а саме в Парижі. У 1316 році суд Флоренції дозволив йому повернутися додому, але тільки, якщо він публічно зізнається в неправоті своїх поглядів і привселюдно покається, але поет не став цього робити.

З 1316 року він облаштувався в Равенні, куди письменник був запрошений особисто правителем міста. Тут в оточені сім’ї, шанувальників та друзів він прожив свої останні роки. Саме під час вигнання З Флоренції Данте почав писати твір, який згодом прославить його — «Комедію», до назви якої через кілька століть, в 1555 році у венеціанському виданні додадуть слово «Божественна». Згідно з історичними документами, то почав роботу над поемою Данте приблизно у 1307 році, а останню з трьох частин Данте закінчив писати незадовго до смерті.

Він мріяв, що за допомогою «Комедії» він стане популярним і зможе без проблем повернутися додому з почестями, але його надії на жаль залишилися лише надіями і їм ніколи не судилося збутися. Захворівши на малярію, повертаючись з Венеції з дипломатичною місією, поет помирає 14 вересня 1321 року. «Божественна комедія» була вершиною його літературної діяльності, проте не тільки нею багатий Данте Аліг’єрі його творчий доробок складається з віршів, філософських трактатів та публіцистики.

Українське книжкове видавництво «Астролябія» видало усі три частини «Божественної комедії» («Пекло», «Чистилище» і «Рай») українською мовою Данте Аліг’єрі.

27 січня 1302 року Данте Аліг’єрі вигнаний з Флоренції

27 січня 1302 року Данте Аліг’єрі вигнаний з Флоренції за фальшивим звинуваченням. Він був одним з шести пріорів цього міста, проте став жертвою політичного протистояння між чорними та білими гвельфами (сам же він належав до останніх).

Данте залишив після себе чималу кількість прозових та поетичних творів, а його найвидатніша робота – «Комедія» (пізніше до назви було додано епітет «Божественна»), – є шедевром літератури пізнього середньовіччя. Складена з трьох частин і написана вже у період вигнання поета, «Комедія» відображує другу половину життя Данте та багатогранність його особи: він був поетом, мислителем, політиком, дипломатом, писав богословські коментарі. Твір пронизаний великою кількістю смислових ліній, відображаючи як особисті переживання автора, так і його політичні переконання і філософію.

Важливо зазначити, що Аліг’єрі став провідником ряду прогресивних ідей. Він виступав за формування народної італійської мови, взагалі його ідеалом була національно єдина Італія. Про мову він пише у трактаті «Бенкет», у якому політика органічно поєднується з етикою, поетикою та лінгвістикою. Автор вважав, що нова народна мова повинна була стати «новим світлом, новим сонцем, яке зійде там, де зайде звичне; і воно дарує світло тим, хто перебуває у темряві, так як старе сонце їм більше не світить». Також ця тема підіймається у трактаті «Про народне красномовство».

Окрім цього Данте міркував над питаннями відокремлення церкви від держави. Через свої твори він намагався вплинути на погляди еліти Флоренції, яка заборонила йому повертатися до міста. Цей розрив з рідним містом та родиною був дуже болючим для поета, проте спонукав його до більш активної творчої діяльності – в результаті чого і з’являється «Божественна комедія». Останню її частину було опубліковано після смерті автора, який помер вночі на 14 вересня 1321 року у Равенні, так і не побачивши вже рідної Флоренції.

Зображення: wikipedia.org

#християнство_в_історії

Страница не найдена | Библиотека города N

По этому адресу ничего не найдено. Воспользуйтесь одной из следующих ссылок или поиском.

Свежие записи

Самые используемые рубрики

Архивы

Попробуйте поискать в ежемесячных архивах. 🙂

Архивы Выберите месяц Февраль 2022 Январь 2022 Декабрь 2021 Ноябрь 2021 Октябрь 2021 Сентябрь 2021 Август 2021 Июль 2021 Июнь 2021 Май 2021 Апрель 2021 Март 2021 Февраль 2021 Январь 2021 Декабрь 2020 Ноябрь 2020 Октябрь 2020 Сентябрь 2020 Август 2020 Июль 2020 Июнь 2020 Май 2020 Апрель 2020 Март 2020 Февраль 2020 Январь 2020 Декабрь 2019 Ноябрь 2019 Октябрь 2019 Сентябрь 2019 Август 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апрель 2019 Март 2019 Февраль 2019 Январь 2019 Декабрь 2018 Ноябрь 2018 Октябрь 2018 Сентябрь 2018 Август 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апрель 2018 Март 2018 Февраль 2018 Январь 2018 Декабрь 2017 Ноябрь 2017 Октябрь 2017 Сентябрь 2017 Август 2017 Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апрель 2017 Март 2017 Февраль 2017 Январь 2017 Декабрь 2016 Ноябрь 2016 Октябрь 2016 Сентябрь 2016 Август 2016 Июль 2016 Июнь 2016 Май 2016 Апрель 2016 Март 2016 Февраль 2016 Январь 2016 Декабрь 2015 Ноябрь 2015 Октябрь 2015 Сентябрь 2015 Август 2015 Июль 2015 Июнь 2015 Май 2015 Апрель 2015 Март 2015 Февраль 2015 Январь 2015 Декабрь 2014 Ноябрь 2014 Октябрь 2014 Сентябрь 2014 Август 2014 Июль 2014 Июнь 2014 Май 2014 Апрель 2014 Март 2014 Февраль 2014 Январь 2014 Декабрь 2013 Ноябрь 2013 Октябрь 2013 Сентябрь 2013 Август 2013 Июль 2013 Июнь 2013 Май 2013 Апрель 2013 Март 2013 Февраль 2013 Январь 2013 Декабрь 2012 Ноябрь 2012 Октябрь 2012 Сентябрь 2012 Август 2012 Июль 2012 Июнь 2012 Май 2012 Апрель 2012 Март 2012 Февраль 2012 Январь 2012 Декабрь 2011 Ноябрь 2011 Октябрь 2011 Сентябрь 2011 Август 2011 Июль 2011 Июнь 2011 Май 2011 Апрель 2011 Март 2011 Февраль 2011 Январь 2011 Декабрь 2010 Ноябрь 2010 Октябрь 2010 Сентябрь 2010 Август 2010 Июль 2010 Июнь 2010 Май 2010 Апрель 2010 Март 2010 Февраль 2010 Январь 2010 Декабрь 2009 Ноябрь 2009

Європейський діалог: інформаційно-освітній проект: Данте Аліг’єрі (1265-1321)

   Майбутній найвеличнішій італійський письменник Данте Аліг’єрі  народився у Флоренції в 1265 році, за свідченнями Боккаччо, день його народження — 26 травня. Ця дата відома завдяки записам про хрещення деякого Дуранте (друге ім’я Данте). Однак існують і інші передбачувані дати, (за матеріалами: По-Європі, Livelib, Сitaty).

   Сім’я Данте належала до міського дворянства. Про долю Аліг’єрі дуже мало фактичних відомостей, слід його впродовж років втрачається. Перша згадка про Данте як громадського діяча відноситься до 1296-1297, коли він брав активну участь у політичному житті Флоренції. Але після збройного перевороту 1302 він був вигнаний і позбавлений громадянських прав, а потім і взагалі засуджений до смертної кари. Тоді почалися поневіряння поета по Італії, і більше він не повернувся до Флоренції. 

   У найбільш відомих юнацьких віршах Данте, який зазнав вплив трубадурів, сицилійських поетів і школи «солодкого нового стилю», оспівував свою кохану Беатріче. Ці вірші і приєднане до них прозаїчне оповідання на італійській мові склали першу в західноєвропейській літературі його романізовану автобіографію «Нове життя» (1292). Потім були філософські і політичні трактати — «Бенкет», «Про народне красномовство», «Послання». Вони є першими зразками філософської прози на народній італійській мові, де були викладені питання моралі, богослов’я, спорідненості романських мов і італійських діалектів, вчення про властивості душі і інтелекту.     У трактаті «Монархія» Данте вперше проголосив принцип поділу духовної і світської влади, наполягаючи на повний суверенітет останньої. Церква негайно засудила трактат і засудила автора до спалення. 

   Вершиною творчості Данте є поема «Комедія» (1307-1321), пізніше названа «Божественною». Вона відбила погляд поета на тлінне і коротке людське життя з точки зору християнської моралі. Поема зображує мандрівку поета по загробному світу і складається з трьох частин: «Пекло», «Чистилище» і «Рай». У поемі порушені проблеми богослов’я, історії, науки, політики і моралі, католицькі догми вступають в зіткнення з відношенням до людей, до світу поезії з його культом античності. 

   Данте хвилює доля Італії, яку роздирають міжусобицями, падінням

авторитету і корупцією церкви. «Божественна Комедія» — поетична енциклопедія Середніх століть — неперевершений приклад мистецтва як наслідування, де за зразок Данте бере все суще, створене триєдиним Богом, який наклав на все відбиток своєї троїчності. У стилі поеми поєднуються просторіччя і урочиста книжкова лексика, мальовничість і драматизм. 

   Останні роки життя поет провів у Равенні, де незадовго до смерті завершив «Божественну комедію». Помер Данте Аліг’єрі 14 вересня 1321 року від малярії. 

Література: 

* Данте А. Божественна комедія / Аліг’єрі Данте ; пер. з італ. та прим. Є. А. Дроб’язко ; передм. О. Б. Алексєєнко. — Київ : Укрвидавполіграфія, 2013. — 606 с. 

* Данте А. Малые произведения / Алигьери Данте; [отв. ред. М.И. Алексеев и Н.Н. Голенищев-Кутузов]. – Изд. подг. Н.Н. Голенищев-Кутузов. – Москва : Наука, 1968. – 651 с.

* Данте А. Монархия / Алигьери Данте ; пер. с итал. В. П. Зубов ; вступ. ст. А. Л. Доброхотов ; Центр фундаментальной социологии. — Москва : КАНОН-пресс-Ц : Кучково поле, 1999. — 192 с. 

* Данте А. Нове життя : [лірика] /Аліг’єрі Данте ; [пер. з італ. Миколи Бажана та ін. ; передм. І. Ф. Драча, О. М. Петрової ; іл. Г. І. Гавриленка] ; Т-во Данте Аліг’єрі в Києві, НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Харків : Фоліо, 2016. — 153 с. 

* Алексєєнко, Олена Борисівна. «Божественна комедія» Данте Аліг’єрі, або Слово, що подолало час : літературознавче дослідження / О. Б. Алексєєнко. — К. : Веселка, 2005. — 31 с.

Ватсон М. В. Данте / М. В. Ватсон. Бокаччо / А. А. Тихонов. Бомарше ; Беранже ; Золя : биогр. очерки / М. В. Барро. — Санкт-Петербург : Редактор, 1994. — 327 с.

* Нембрини Ф. Данте, поэт желания : коммент. к «Божественной комедии». Ад / Франко Нембрини ; [пер. с итал. : Н. Тюкалова, А. Демичев]. — Київ : Дух і Літера, 2014. — 259 с. 

* Петрова О. «Комедія» Данте Аліг’єрі. Мистецький коментар ХІV-ХХ століть [Текст] / Ольга Петрова ; Італійський ін-т культури в Україні, Товариство Данте Аліг’єрі у Києві. — Київ : Факт, 2009. — 417 с.

Чарівна Беатріче — кохання італійського поета Данте Аліг’єрі

14 травня 1265 народився Данте Аліг’єрі, видатний італійський поет епохи Відродження. У нього є неймовірна історія кохання. 

Все життя поет Данте Аліг’єрі був закоханий у Беатріче, яка жила по-сусідству. Але розмовляли лише двічі.

Вперше 1274 року, коли йому було 9, а Беатріче — 8. Це сталося на святковій вечірці у будинку Портінарі, куди був запрошений батько Аліґ’єрі, який узяв із собою сина. Данте закохався у Беатріче з першого погляду.

Друга їх розмова відбулася через 9 років. Данте зустрів Беатріче на вулиці, де вона йшла, вдягнута в біле. Беатріче обернулася і привіталася з поетом. Це наповнило Данте радістю, він повернувся додому, думаючи про неї, а коли заснув, то побачив сон, який став сюжетом першого сонету з La Vita Nuova. У цьому сні перед Данте з’явилася могутня фігура, яка сказала поетові: «Я — твій Господь». В руках фігури була спляча Беатріче, вкрита червоним. Фігура розбудила дівчину і змусила її з’їсти палаюче серце поета.

Після того він написав такий вірш про неї:

Хто Беатріче в колі пань спізнає —
Той знайде шлях до вищої мети;
Хто ж їй під ласку зможе підійти —
Хай в небо той подяку посилає.

Її красу чеснота захищає
Від заздрості і чаду суєти,
А це любов примушує цвісти
I віру, і надію окриляє.

В її поставі скромно чепурній
Чесноти, повні лагідного сяння,
З її принад беруть зачарування.

I як нема її в юрбі гучній,
Ті, що думки пошлють наздогін їй,
Зворушені, зітхають од кохання.

Переклад М.Вороного

Беатріче померла за вісім років після їх другої та останньої розмови, їй було близько 24 років. Після її смерті Данте, намагаючись вгамувати душевний біль, вивчає філософію та латинську літературу. Кінець його кризи збігається із завершенням та впорядкуванням La Vita Nuova.

Спосіб, який Данте обрав для висловлення своїх почуттів до Беатріче, збігається із середньовічною концепцією куртуазного кохання, яка полягала у таємному, без жодної взаємності поклонінню іншій особі. Втім, досі неясно, що змусило Данте покохати Беатріче, адже він зовсім не знав її як реальну людину. Ключ до розуміння поета можна знайти у його творах. Данте бачив у Беатріче Спасителя, того, хто звільнить його від зла, хто змінить його на краще. Саме тому, з-поміж усіх віршів до Беатріче, Данте зовсім не описує її зовнішність, тільки одного разу згадує про «смарагдові» очі.

Презентация венецианской живописи Майстри. Урок «Тайна Нового времени»

10 класс С. Монко

Презентация о мистицизме эпохи Возрождения

Zavantage:

Вид спереди:

Чтобы предвидеть презентацию, создайте свой пост в Google и посмотрите до: https://accounts.google.com


Подписи перед слайдами:

Особенности искусства Эпоха Возрождения Вручение ученицы 10 класса викон МОУ ЗОШ №1.2 Монко Станислав

Эпоха Возрождения (Возрождение) Ренессанс – от французского «Возрождение» Возрождение античности Эпоха интеллектуального и художественного развития, поднявшаяся в Италии в 14 веке, достигшая своего пика в 16 веке

Идеи эпоха возрождения: Гуманизм (гуманистический идеал особости, свободный, роза, построение к саморазвитию) Идея национального искусства Утопия (образ идеального мира)

Великий античный досвид философии и мистицизма перерождений, а насамперед — мысль о тех, кто есть «человек мира всех речей». Эпоха Возрождения литература живопись архитектура

Литература эпохи Воскресения Ведущие представители Эпохи Воскресения в литературе: Данте Алигьери Франческо Петрарка Уильям Шекспир Мигель де Сервантес

Развитие жанров в эпоху Возрождения Раннее: Среднее: Позднее: сонет роман но рассказ драма

Данте Алігьери (1265 — 1321) Итальянский поэт, создатель итальянского литературного направления Вершиной творчества Данте является поэма «Божественная комедия» (видна в 1472 г.) в трех частях («Ад» , «Чистилище», «Рай»)

Франческо Петрарка (1304 — 1374) Итальянский поэт, гуманист, многолетнее наследие.Петрарка был родоначальником гуманистической культуры эпохи Возрождения, орден Данте был создателем итальянского литературного движения. Франческо Петрарка — автор сонетов.

Афоризмы и цитаты Франческо Петрарки Вміти высловити, наскілки люби, значи мало кохати. У кого много пороков, у того много и володарей. Домагатися силы ради мира и безопасности, значит взобраться на вулкан, чтобы спрятаться от бури.

Уильям Шекспир (1564 — 1616) Английский драматург, воспевающий эпоху Возрождения.

Жанры произведений Шекспира: Хроники («Ричард II») Комедии («Приборка») Трагедии («Ромео и Джульетта») Трагикомедии («Перикл, князь Тирский»)

Мигель де Сервантес (1547-1616) Величайший писатель Испании. Автор одного из первых в современном сознании романов «Хитроумный и Далекий Дон Кихот Ламанчского»

Живопись эпохи Возрождения Головные представители живописи эпохи Возрождения: Леонардо да Винчи Вечеллио Тициан Альбрехт Дюрер

Леонардо да Винчи (1452 — 1519) Итальянский художник, скульптор, ученый, инженер и архитектор эпохи Возрождения.

Знаменитые роботы «Дама с горностаем» Леонардо да Винчи «Джоконда»

Вечеллио Тициан (1485 — 1576) «Королем живописцев и художником королев» звали Тициана Вечеллио, одного из величайших мастеров световой живописи. Мистицизм йоги — самое прекрасное проявление венецианской школы итальянского Возрождения.

Знаменитые роботы Тициана Вечеллио «Кая Мария «Флора» Магдалина»

Альбрехт Дюрер (1471 — 1528) Немецкий живописец и график. Основоположник мистицизма немецкого Возрождения.

Знаменитые роботы Альбрехта Дюрера «Юный венецианец» Мадонна с младенцем «Женщина»

Архитектура эпохи Возрождения

Особенности архитектуры готического зодчества. Основные принципы: симметрия планов, перспективная композиция и равномерное распределение, размещение через равные промежутки, один вид одного из всех элементов фасада. Интернет-ресурсы: 1.Википедия; 2. http://smallbay.ru/renessitaly.html


Чтобы полюбоваться презентацией с картинками, украшенными слайдами, скачайте її файл и откройте PowerPoint на компьютере.
Текст в слайд-презентации:
Венецианская школа живописи, преподаватель МКОУ Бондаривская ЗОШ Пономарова Наталья Николаевна Джованни Беллини Джованни Беллини (ок. 1430–1516), еще один сын Якопо Беллини, крупнейший художник венецианской школы, мирянин устоев Высшей Тайны. Портрет дожа Леонардо Лоредан] Портрет дожа Леонардо Лоредан был официальным заявлением Беллини как художника Венецианской республики. Для кого доже изображения майже анфас — вопреки традициям, которые я привык изображать лиц, изображаемых в профиль, в том числе и на медалях, и на монетах.В вечер св. Иова Биля высокий престол, на котором восседает Мадонна Немовлова, благословляющая тишину, пришедшая поклониться, — ангелы, исполняющие музыку (святой Иов, будучи одним из покровителей музыки) . Фигурки виконаны в натуральную величину. Беллини розташував двух нагих святых, Иоббе и Себастьяна, по бокам престола Марии, возложив на них — святых Иоанна Крестителя, Доминика и Людовика Тулузских. Архитектура и декор апсиды, за малиновой золотой смальтой, делают собор Сан-Марко.На золотой тле отчетливо читаются слова: «Аве, билет незаемной чувственности чист». Джорджоне. Джорджоне «Автопортрет» (1500-1510) Еще один представитель венецианской школы живописи; один из крупнейших мастеров Высокого Возрождения. за пределами имени- Джорджио Барбарелли и Кастельфранко, по названию небольшого местечка близ Венеции. Давайте узнаем Джованни Беллини. Вин среди итальянских живописцев в религиозных, мифологических и исторических картинах есть пейзажи, красивые и поэтичные Юдиф Юдиф, или Юдиф (ивр.יהודית», єврейска вдова, як врятувала своє рідне місто од навали ассирійців. Після як війська ассирийцив брала Если напивался и засыпал, то отрезала ему голову, и приводила в нужное место, так как такой чин показался большим гуманным. идеал единства физической и духовной красоты человека раскрылся с новой и, быть может, древней ясностью. символический ранговый характер. Гроза. Главный герой картины – гроза. На заднем плане художник увидел отблеск блискавичевой стрелы, як, как змея, сиял в окне.Сразу правша и левша, на переднем плане изображены женщина и человеческая фигура. Женщина как ребенок. На нем нет одежды. Картинка другая. Природа жива как знаки скрипят http://opisanie-kartin.com/opisanie-kartiny-dzhordzhone-g ТицианТициан «Автопортрет» (около 1567) Написание картин на библейские и мифологические сюжеты, а также портреты. Вже вже 30 лет вин був відомий как величайший живописец Венеции. Тициан родился в семье государя и вийского изверга Грегорио Вечеллио.Точная дата появления первых людей неизвестна. В возрасте 10 или 12 лет Тициан приехал в Венецию, где познакомился с представителями венецианской школы и учился у них. Первые роботы Тициана, которые лелеяли спальню Джорджоне, були фресок в Фондако деи Тедески, от которых сохранились лишь фрагменты. Любовь Земное и Небесное Сюжет картины досі віклкає суперечки среди мистиказнавцев. По мысли виденского историка искусства XIX столицы Франца Вихова, в этой сцене изображен сын Венеры и Медеи, как будто богиня помогает Ясону.По другой версии, сюжет основан на популярной в то время книге Франческо Колони Hypnerotomachia Polifila. По мнению С. Дзуффи, девушка одета влюбленно в раба; на платье носят цвета її сукна (белого), пояс, рукавицы на руках, миртовый венок, венчающий голову, распущенные волосы и троянди. На заднем плане изображена парочка кроликов – благословение на большое потомство. Это не портрет Лаури Багаротто, а аллегория счастливого любовного союза. Тициан изображает момент первого расстрела героев. Бахус выходит из лесного дома со своей численной свитой и прямо к Ариадне, как йога лакается. В этой композиционно сложенной сцене все персонажи и ёго диї объясняются древними текстами. Святой Вакх совершает свои ритуалы: один сатир демонстрирует, как обвивать себя змеями, другой размахивает телячьей ногой, а маленький сатир тащит за собой голову существа. Мария Магдалина, в чем каяться, Тициано Вечеллио написал свой твир «Пусть Мария Магдалина, в чем каяться» по молитве в 60-х годах 16 века.Юлия Фестина стала моделью картины, словно поразив художника копьями волос, которые казались золотыми. Готовое полотно произвело впечатление на герцога Гонзага, и он сделал с него копию. Пизнише Тициана, изменив фон звонка этой женщины, пишет еще одну копию подобных роботов. Святой Себастьян «Святой Себастьян» — одно из лучших творений художника. Себастьян Тицианский – гордый христианский мученик, который, по преданию, был застрелен из лука по приказу императора Диоклетиана поклониться языческим идолам ради обета. Могучее тело Себастьяна — та непобедимая сила непобедима, взгляд его не физически буйный, а гордый клич мучителям. Тициан не повторил неповторимого эффекта смертоносного цвета не только за дополнительной цветовой палитрой, но и замещающей фактурой фарба, рельефностью мазков в «Це Мане». Эта картина считается шедевром Тициана. Вон был написан на евангельский сюжет, но художник любезно перенес евангельскую події на вымысел.На собраниях Пилат стоял и со словами «этот человек» бросал вызов Христу раздирать нато, в котором воины и молодые люди знатного рода, алтари, и приводить женщин с детьми. И видит весь азарт увиденного только один человек — молодой человек в левом нижнем углу картины. Але не порицай никого перед собой, кто имеет власть над Христом сразу… 1543). Холст, олия. 242×361 см. Музей истории мистики, Видение Тинторетто (1518/19-1594)Автопортрет Тинторетто Правильное имя — Якопо Робусти.Стал живописцем венецианской школы позднего Возрождения. Родившийся недалеко от Венеции и призвиско Тинторетто (маленький барнник) сняв отца после фаха, он был барнником (тинторе). Раннее раскрытие здания к покраске. За этот час мы будем учить Тициана. Драматизм композиции, сладость малютки, своеобразная маловничность у розы света и теней, теплота и сила фарба были наполнены качествами йоговского творчества. Тайная вечеря Картина была написана специально для венецианской церкви Сан-Джорджо-Маджоре и до сих пор перестроена.Забавная композиция картины помогла тонко изобразить земные и божественные детали. Сюжет полотна – евангельский момент, будто Христос преломляет хлеб и шевелится словами: Це есть тело мое. Дия тусуется в дневной таверне, просторы в теплых тонах и накрывает безмятежный залитый солнцем стол. Паоло Веронезе родился в 1528 году в Вероне. Это мой пятый сын. Учился у своего дяди, венецианского художника Бадиле, работал с Вероной и Мантуей. В 1553 году Веронезе принял цвет Дворца живых.На Віце 27 роcів був окoна близ Венеции украсили ризницу церкви Стасенко. В 1560 году Веронезе увидел Рим и начал писать Святую Веронику в деревне Мазер близ Виченцы. В 1566 р. подружился с дочерью своего учителя Антонио Бадиле. В 1573 году роси Веронезе были вызваны судом инквизиции, но масштабы были исправлены, а затруднения исправлены только и включены фигуры деаки в одну из его картин. тот ангел. Неаскравские приглушенные фарби сливаются в красивую гамму зеленоватых, сиренево-вишневых, серо-белых тонов, которые мягко переливаются на свету и ниби меркнут в тенях.В первой половине XVII века ее купил английский король Карл I. В этом году картина была заменена копией работы Алессандро Варотари (Падованино) в церкви.


Искусство анонимно: специфика художника выражена слабо; Художники воспринимали искусство как услугу, как коллективное творчество.


Pratsiuvav duzhe povilno (фреска «Тайная вечеря» в Милане, написанная 16 лет)


Кілка років жива под Флоренцией Переехав в Рим По молитве Папы Юлия II создав цикл росписи парадных пролетов папской резиденции под Ватиканом. Написав множество портретов Рафаэля Санти ()

«Афинская школа» — тончайшая фреска Рафаэля в Ватиканском дворце В центре — Платон и Аристотель Платон указывает пальцем на небо, Аристотель на землю астрономов


Скульптор Художник Архитектор Поет — Працював во Флоренции — пот в Риме — пот в Ватикане МикеланджелоСтены уже расписаны Ботичелли и в.часовня Ватиканского дворца под Римом)

Чтобы полюбоваться презентацией с картинками, украшенными слайдами, скачайте її файл и откройте PowerPoint на компьютере.
Текст в слайд-презентации:
Венецианская школа живописи, преподаватель МКОУ Бондаривская ЗОШ Пономарова Наталья Николаевна Джованни Беллини Джованни Беллини (ок. 1430–1516), еще один сын Якопо Беллини, крупнейший художник венецианской школы, мирянин устоев Высшей Тайны.Портрет дожа Леонардо Лоредан] Портрет дожа Леонардо Лоредан был официальным заявлением Беллини как художника Венецианской республики. Для кого доже изображения майже анфас — вопреки традициям, которые я привык изображать лиц, изображаемых в профиль, в том числе и на медалях, и на монетах. В вечер св. Иова Биля высокий престол, на котором восседает Мадонна Немовлова, благословляющая тишину, пришедшая поклониться, — ангелы, исполняющие музыку (святой Иов, будучи одним из покровителей музыки) .Фигурки виконаны в натуральную величину. Беллини розташував двух нагих святых, Иоббе и Себастьяна, по бокам престола Марии, возложив на них — святых Иоанна Крестителя, Доминика и Людовика Тулузских. Архитектура и декор апсиды, за малиновой золотой смальтой, делают собор Сан-Марко. На золотой тле отчетливо читаются слова: «Аве, билет незаемной чувственности чист». Джорджоне. Джорджоне «Автопортрет» (1500-1510) Еще один представитель венецианской школы живописи; один из крупнейших маэстро Высокого Возрождения.Помимо имени — Джорджио Барбарелли и Кастельфранко, по названию небольшого местечка недалеко от Венеции. Давайте узнаем Джованни Беллини. Vіn Perche из іtalіyskih zhivopistsіv в relіgіynih, mіfologіchnih что іstorichnih Pictures vvіv пейзаж, красивый я poetichny Yudіf Yudіf, або Yudіf (іvr. יהודית », єvreyska вдова, як vryatuvala svoє Ridne Мисто од Navali assirіytsіv. Pіslya ЯК vіyska assirіytsіv принял її вблизи место, влезла и нарушила табир врага, де обратила уважение полководца.идеал единства физической и духовной красоты человека раскрылся с полной и, быть может, древней ясностью. стрела блискавича, як, как змея, блестела в окне. . На нем нет одежды. Картинка другая. Природа жива как знаки скрипят http://opisanie-kartin.com/opisanie-kartiny-dzhordzhone-g ТицианТициан «Автопортрет» (около 1567) Написание картин на библейские и мифологические сюжеты, а также портреты. Вже вже 30 лет вин був відомий как величайший живописец Венеции.Тициан родился в семье государя и вийского изверга Грегорио Вечеллио. Точная дата появления первых людей неизвестна. В возрасте 10 или 12 лет Тициан приехал в Венецию, где познакомился с представителями венецианской школы и учился у них. Первые роботы Тициана, которые лелеяли спальню Джорджоне, були фресок в Фондако деи Тедески, от которых сохранились лишь фрагменты. Любовь Земное и Небесное Сюжет картины досі віклкає суперечки среди мистиказнавцев.По задумке виденского историка девятнадцатого века Франца Викхоффа, в сцене изображен сын Венеры и Медеи, как будто богиня была в состоянии помочь Ясону. По другой версии, сюжет основан на популярной в то время книге Франческо Колони Hypnerotomachia Polifila. По мнению С. Дзуффи, девушка одета влюбленно в раба; на пальто носят цвета її сукна (белого), пояс, рукавицы на руках, миртовый венок, венчающий голову, распущенные волосы и троянди.На заднем плане изображена парочка кроликов – благословение на большое потомство. Это не портрет Лаури Багаротто, а аллегория счастливого любовного союза. Тициан изображает момент первого расстрела героев. Бахус выходит из лесного дома со своей численной свитой и прямо к Ариадне, как йога лакается. В этой композиционно сложенной сцене все персонажи и ёго диї объясняются древними текстами. Святой Вакх совершает свои ритуалы: один сатир демонстрирует, как обвивать себя змеями, другой размахивает телячьей ногой, а маленький сатир тащит за собой голову существа.Мария Магдалина, в чем каяться, Тициано Вечеллио написал свой твир «Пусть Мария Магдалина, в чем каяться» по молитве в 60-х годах 16 века. Юлия Фестина стала моделью картины, словно поразив художника копьями волос, которые казались золотыми. Готовое полотно произвело впечатление на герцога Гонзага, и он сделал с него копию. Пизнише Тициана, изменив фон звонка этой женщины, пишет еще одну копию подобных роботов. Святой Себастьян «Святой Себастьян» — одно из величайших произведений живописи.Себастьян Тицианский – гордый христианский мученик, который, по преданию, был застрелен из лука по приказу императора Диоклетиана поклониться языческим идолам ради обета. Могучее тело Себастьяна — та непобедимая сила непобедима, взгляд его не физически буйный, а гордый клич мучителям. Тициан не повторил неповторимого эффекта смертоносного цвета не только за дополнительной цветовой палитрой, но и замещающей фактурой фарба, рельефностью мазков в «Це Мане». Эта картина считается шедевром Тициана.Вон был написан на евангельский сюжет, но художник любезно перенес евангельскую події на вымысел. На собраниях Пилат стоял и со словами «этот человек» бросал вызов Христу раздирать нато, в котором воины и молодые люди знатного рода, алтари, и приводить женщин с детьми. И видит весь азарт увиденного только один человек — молодой человек в левом нижнем углу картины. Але не вините перед собой никого, кто имеет власть над Христом сразу… 1543). Холст, олия. 242×361 см. Музей истории мистики, Видение Тинторетто (1518/19-1594)Автопортрет Тинторетто Правильное имя — Якопо Робусти. Стал живописцем венецианской школы позднего Возрождения. Родившийся недалеко от Венеции и призвиско Тинторетто (маленький барнник) сняв отца после фаха, он был барнником (тинторе). Раннее раскрытие здания к покраске. За этот час мы будем учить Тициана. Драматизм композиции, сладость малютки, своеобразная маловничность у розы света и теней, теплота и сила фарба были наполнены качествами йоговского творчества. Таймна Ужин Картина была написана специально для венецианской церкви Сан-Джорджо-Маджоре и до сих пор подвергалась изменениям. Забавная композиция картины помогла тонко изобразить земные и божественные детали. Сюжет полотна – евангельский момент, будто Христос преломляет хлеб и шевелится словами: Це есть тело мое. Дия тусуется в дневной таверне, просторы в теплых тонах и накрывает безмятежный залитый солнцем стол. Паоло Веронезе родился в 1528 году в Вероне. Это мой пятый сын.Учился у своего дяди, венецианского художника Бадиле, работал с Вероной и Мантуей. В 1553 году Веронезе принял цвет Дворца живых. На Віце 27 роcів був окoна близ Венеции украсили ризницу церкви Стасенко. В 1560 году Веронезе увидел Рим и начал писать Святую Веронику в деревне Мазер близ Виченцы. В 1566 р. подружился с дочерью своего учителя Антонио Бадиле. В 1573 году роси Веронезе были вызваны судом инквизиции, но масштабы были исправлены, а затруднения исправлены только и включены фигуры деаки в одну из его картин. тот ангел. Неаскравские приглушенные фарби сливаются в красивую гамму зеленоватых, сиренево-вишневых, серо-белых тонов, которые мягко переливаются на свету и ниби меркнут в тенях. В первой половине XVII века йога была куплена английским королем Карлом I. С годами роспись в церкви заменила копия работы Алессандро Варотари (Падованино).

Муниципальный казенный загальноосвітній залог Бондаривская средняя загалносвітня школа Кантемировского муниципального района Воронежской области.ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШКОЛА ЖИВОПИСИ

 Венецианская школа лежит в основе искусства рисования в Италии. Розквит ее посідає 15-16 вв. Мастера венецианской школы были богаты тем, что унаследовали традиции эпохи Возрождения. Картины этих художников больше похожи на маловничий, они напоминают запредельную пластику и барвистость.  Венецианская школа возникла в конце 14 века. Вон ел знаки византийской и готической живописи.Роботы ранних мастеров венецианской школы вдохновлены тем, что изображения были плоскими, фон несколько абстрактным, присутствовал орнамент, цвета были чистыми и яркими.

 Самыми известными представителями венецианской школы были Паоло и Лоренцо Венециано.  В 15 веке венецианская школа обратилась к традициям Возрождения.

Джованни Беллини Джованни Беллини (около 1430–1516), еще один сын Якопо Беллини, является величайшим художником венецианской школы, заложившим основы искусства Высокого Возрождения недалеко от Венеции.

Портрет дожа Леонардо Лореданы в образе художника Венеции Портрет дожа Леонардо Лоредана был официально провозглашен Беллинской республикой. Для кого доже изображения майже анфас — вопреки традициям, которые я привык изображать портретами лиц в профиль, в том числе и на медалях, и на монетах.

Бивтар св. Иовы Биля воздвигающий высокий престол, на котором восседает Мадонна Немовская, благословляющая тихих, пришедших поклониться, — ангелов, музицирующих (святой Иов — один из покровителей музыки ).Фигурки виконаны в натуральную величину. Беллини розташував двух нагих святых, Иоббе и Себастьяна, по бокам престола Марии, возложив на них — святых Иоанна Крестителя, Доминика и Людовика Тулузских. Архитектура и декор апсиды, за малиновой золотой смальтой, делают собор Сан-Марко. На золотом фоне отчетливо читаются слова: «Аве, билет незаемного

Джорджоне  Джорджоне «Автопортрет» (1500-1510) Еще один представитель венецианской школы живописи; один из крупнейших маэстро Высокого Возрождения.Помимо имени — Джорджио Барбарелли и Кастельфранко, по названию небольшого местечка недалеко от Венеции. Давайте узнаем Джованни Беллини. Вин первым из итальянских живописцев в религиозной, мифологической и исторической живописи региона, гарни и поэтич.

Юдифь  Юдифь, или Юдифь (бр. תידוהי — Иегудіїт, женский вариант имени Иуда, «хвала Богу») — персонаж ветхозаветной другой канонической «Книги Юдифи», еврейская вдова, которая спрятала свой рі После того, как ассирийская армия заняла место в области, влезла внутрь и ворвалась в табир ворот, де обратила уважение полководца.Если ты напился и заснул, она увидела его голову, и привела его в милое место, как появился такой чин

Спящая Венера в этом творении с большим гуманистическим лоском, и с древней ясностью, идеалом раскрылось единство физической и духовной красоты народа. Совершенно чувственная, равнодушная к своей наготе, «Спящая Венера» находится в совершенно озаряющей аллегории, символическом порядке Природы.

Гроза . Главный герой картины – гроза.На заднем плане художник увидел отблеск блискавичевой стрелы, як, как змея, сиял в окне. Сразу правша и левша, на переднем плане изображены женщина и человеческая фигура. Женщина как ребенок. На нем нет одежды. Картинка другая. Живая природа дает признаки скрипа http://opisanie-kartin.com m/opisanie-kartiny-dzhordz hone-g

Тициан Тициан «Автопортрет» (около 1567) Тициан Вечейлио — итальянский живописец эпохи Возрождения.Написание картин на библейские и мифологические сюжеты, а также портретов. Вже 30 лет вин бов відомы как лучший художник Венеции. Тициан родился в семье государя и вийского изверга Грегорио Вечеллио. Точная дата появления первых людей неизвестна. В возрасте 10 или 12 лет Тициан приехал в Венецию, где познакомился с представителями венецианской школы и учился у них. Первые роботы

Любовь Земля и Небо  Сюжет картины досі виклкає супер девушек среди мистиков.По задумке виденского историка девятнадцатого века Франца Викхоффа, в сцене изображен сын Венеры и Медеи, как будто богиня была в состоянии помочь Ясону. По другой версии, сюжет основан на популярной в то время книге Франческо Колони Hypnerotomachia Polifila.  На закате солнце вот-вот сядет, богато одетая венецианка, которая держит в левой руке мандолину и обнаженная Венера, которая полирует чашу огнем. По мнению С. Дзуффи, девушка одета влюбленно в раба; на пальто носят цвета її сукна (белого), пояс, рукавицы на руках, миртовый венок, венчающий голову, распущенные волосы и троянди.На заднем плане изображена парочка кроликов – благословение на большое потомство. Это не портрет Лаури Багаротто, а аллегория счастливого любовного союза.  / /

Вакх и Ариадна  Ариадна, покинутая Тесеем на острове Наксос, появляющаяся в безмолвии Вакха. Тициан изображает момент первого расстрела героев. Бахус выходит из лесного дома со своей численной свитой и прямо к Ариадне, как йога лакается. В этой композиционно сложенной сцене все персонажи и ёго диї объясняются древними текстами.Святой Вакх совершает свои ритуалы: один сатир демонстрирует, как обвивать себя змеями, другой размахивает телячьей ногой, а маленький сатир тащит за собой голову существа.

Мария Магдалина, в чем каяться,  Тициано Вечеллио написал свой твир «Пусть Мария Магдалина, в чем каяться» на помолвке в 60-х годах 16 века. Юлия Фестина стала моделью картины, словно поразив художника копьями волос, которые казались золотыми. Готовое полотно произвело впечатление на герцога Гонзага, и он сделал с него копию.Пизнише Тициана, изменив фон звонка этой женщины, пишет еще одну копию подобных роботов.

Святой Себастьян  «Святой Себастьян» – одно из величайших произведений живописи. Себастьян Тицианский – гордый христианский мученик, который, по преданию, был застрелен из лука по приказу императора Диоклетиана поклониться языческим идолам ради обета. Могучее тело Себастьяна — та непобедимая сила непобедима, взгляд его не физически буйный, а гордый клич мучителям.Уникального эффекта смертоносного цвета Тициан добился не только дополнительной палитрой, но и замещающей фактурой фарба, рельефностью мазков.

«Вот человек» Эта картина считается шедевром Тициана. Вон был написан на евангельский сюжет, но художник любезно перенес евангельскую події на вымысел. На собраниях Пилат стоял и со словами «этот человек» бросал вызов Христу раздирать нато, в котором воины и молодые люди знатного рода, алтари, и приводить женщин с детьми.И только один человек видит весь азарт увиденного вами — молодой человек слева 1543). Холст, олия. 242×361 см. Музей истории мистиков, Виден

Таймна Ужин Картина была написана специально для венецианской церкви Сан-Джорджо-Маджоре и до сих пор подвергалась изменениям. Забавная композиция картины помогла тонко изобразить земные и божественные детали. Сюжет полотна – евангельский момент, будто Христос преломляет хлеб и шевелится словами: Це есть тело мое. Дия тусуется в ежедневной таверне,

Паоло Веронезе родился в 1528 году в Вероне. Это мой пятый сын. Учился у своего дяди, венецианского художника Бадиле, работал с Вероной и Мантуей. В 1553 году Веронезе принял цвет Дворца живых. На Віце 27 роcів був окoна близ Венеции украсили ризницу церкви Стасенко. В 1560 году Веронезе увидел Рим и начал писать Святую Веронику в деревне Мазер близ Виченцы. В 1566 р. подружился с дочерью своего учителя Антонио Бадиле.В 1573 году Веронезе воспользовался призывами суда инквизиции, але зумів был верным и лишь несколько конфуз

Скорбящий по Христу Вин, создав лаконичную и простую композицию, которая усилила живость склада тремя статьями: мертвый Христос, над ним ангел Божией Матери. Нерезкие, приглушенные фарби сливаются в гарню зеленых, сиренево-вишневых, серо-белых тонов, которые мягко переливаются на свету и меркнут в тенях. Веронезе написал «Плачи» для церкви Сан-Джованни э.Паоло близ Венеции между 1576 и 1582 гг. Купил йогу в первой половине 17 века

Nas obras de Dante.

Беатрис в «Nova Vida» и «A Divina Comédia Que é tão Beatrice sobre como escrever for Dante »

3.2 Amor divino antes de Beatrice

«Kohannya» é uma palavra que explica tudo na criatividade Данте. Пара Данте, о любви é amor absoluto, о exercício do grande Bem, como infantilidade despertada na nova luz dos olhos inocentes de vocês, como Beatrice Bula.

O eixo sobre o qual Dante falou pela primeira vez quando apareci diante do olho iogue da florentina octogonal, como bati meu coração e minha mente por toda a vida: O Vikonan apareceu diante da glória da mulher, que sabe em minhascomes um monte de gente — eles não sabem como se chama, — eles chamaram Beatrice.

Tsієї mitі — pareço amplamente — o espírito da vida, que vive nas profundezas do coração, tremendo o chão fortemente, que viveu avidamente na menor batalha.Eu, três, tendo ganho estas palavras: Eixo é Deus, o mais forte para mim, vem, para me castigar». – диз о бигоде Данте.

Пара Данте, Беатрис é amor, eo amor em todas as nossas vidas é um ouvido de nossa própria vontade, não solicitado, inacessível, mas tantas vezes se intromete em nosso pequeno mundo privado, fascinado por nossa mente elementos, que, вторгнуться в ос que tudo é jogado para o fundo.

В мире не практикуют йогу, внушающую новые чувства и сильные стороны, достигающие внутренней истории, вступающие в свою чистоту, амплитуду и глубокую религию.Tse pavimentos são kohannya mais puros — um medo, canta prikhovuє її aos olhos de terceiros, e quase por muito tempo está cheio de mistério. Пункт evitar Que OS olhares alheios penetrem не santuário да alma, deixe-o ir, não se sufoque em outro lugar, escreva novamente. Comece discutir e, obviamente, Беатрис está com ciúmes e acredita em ioga.

Биография де-яки недавних hesitou sobre база fictícia де Беатриче и quis apresentar sua imagem simplesmente como uma alegoria, де форма alguma associada uma mulher real.E agora está documentado que Beatrice, como Dante, amou, glorificou, lamentou e de certa forma bachiv o Ideal da maior perfeição морально-физический, sem dúvida, singleidade histórica, filha de Folko Portinari, que vivia com base na família de Alig’ieri . Vaughn nasceu em abril de 1267, em setembro de 1287 ela faleceu por Simon de Bardi, e em 9 de chervnya de 1290 ela morreu vinte e três anos, não sem razão apos o pai. Tsya ама Данте Беатриче constrói эм SEU próprio идеального де um kohanna platônico электронной духовной em seu maior desenvolvimento.Você não entendeu о Que sentiu, себе alimentou, Por Que El Canta SEM Fazer Amizade ком Беатрис. Dante não se esquivou Володи Коханой; її presença, uklin — o eixo de tudo, o que você quer, que sovnyuє yogo com felicidade. Uma vez, no verso «Gvido, eu quero bi …», a fantasia canta yogo, vin sonha com a felicidade kazkovy, sobre aqueles que voariam para longe do doce, longe das pessoas frias, se livrariam dela no meio de o mar no chovn, querido, amigos

Como alguém pode pensar que Dante, adorando Beatrice, está em uma vida sem trabalho e sonhadora? De um lado, é possível, porque suspirando cada vez mais, nos esquecemos da coisa certa, acabando com nossa própria imagem de inseto.Então suspirei e Idealizei uma menininha com carinha angelical. E se você себе maravilhar ainda mais, poderá Dizer Que «imagem da bazhany» се tornou maior, dando uma força maravilhosa. Завдяки Беатриче, Данте, deixou de ser uma grande pessoa. A garota se tornou ум груз сильная сторона, о дие estimulou Данте à criatividade н.у.с Primeiros Anos.

Alya se assustou. Se Beatrice morreu, então foram 25 anos de poesia. A morte foi um doce golpe para youmu. Vin levou sua morte como uma catástrofe cósmica.Passei todos os dias e noites em lagrimas. Naquela hora, como na Grécia antiga, as pessoas não derramavam lágrimas. Depois de quem Dante se tornou «maravilhosa bachchenya». Quem falei com aqueles Que me fizeram decidir não falar mais da bem-aventurada, até que eu possa falar mais dela, até que eu possa falar mais dela. que minha vida duraria mais do que alguns anos, posso dizer sobre ela que nada foi dito sobre a mulher da minha vida. Assim começaram как важные крики Данте Алигьери, как «Benket», или tratado «Sobre o Krasnomovstvo do Povo», «Monarquia» и «A Divina Comédia».

Предъявление нотариуса о проблеме Беатриче на Божественной комедии. Na reconciliação do Poeta, o Jovem florentino foi levado aos arbustos celestiais. Em її Слава «Комедии» по подписке. O amor, que vibrou na terra, não se extingue nos céus: com brilhantes e quentes lascas de cordialidade humana, que por uma hora queimam, tocando os pequenos tufos frios do universo retratado por Dante.

Em nossa opinião, é necessário acrescentar um momento Importante: após a ideia, cante, para a própria Beatrice, por vontade das forças celestiais, transfera os поэтас, deixe-o ver a poção de Deus.Vaughn, ao que parecia, para trabalhar para ajuda de Virgílio, quem confio a água de um pota vivo através do Inferno.

E na alma de Dante o autor ainda está vivo com amor ao tiєї zhinki, como ela foi cativada pelo Yoga em sua juventude, de repente lamentando a morte de tais videiras em seus versos e em’ya de videiras que se aventuraram a criar este grandioso épico poético. И Беатрис? Desde о primeiro momento, aparece em «Comédia» à luz de sua strimanidade e suvoristu. Para isso, muitos comentaristas foram processados ​​pelo preço.Como você conhece о автор, дие crítica não está devidamente preparada, os cacos no encantado «Paraiso» де Данте não sabem о que ele tem enganado, para o que ele foi tanto tempo. Portanto, феерия Kazkov de «Paradise» torna-se fria e vazia. Кохання в «Paradise» объявляется постепенно, mas é menos parecido com o amor a Deus. Neste kohanni, é possível, pode-se sentir um cavalheiro que está longe de ser abençoado na category de abençoados, mas não ha calor, nenhum traço espiritual quente, sem o qual um kohanna correto não pode ser feito.Bem, se você fala sobre uma bagunça quente e saudável, tambem pisca no Paraíso, mas apenas uma vez e não por muito tempo — о любви Данте к Беатриче. Tse viniclo mais quente sobre или «Paraiso», sobre os céus. Nasceu да Terra e да Terra foi trazido пункт Данте. E em «Ray» está fora — um convidado nebazhana. «Aqui você precisa comer».

І Dante Não Пока Tirar A a Dipamação de Seu Coração Morto:

«O Espírito Sufocante, COMO UM Shogodini,

Pragnuv Semi’яно Para Sua Deusa,

COMO Nilicicamente Veriveristar O Olhar Dos Meus Queridos OLHOS;

TUDO , doteper de escova de chi de natureza inferior

Olhar de Polonila, para pegar corações

Ou para um death, ou em uma foto,

Teria sido inútil até o fim

Diante da 9 mi maravilhosa ailleria

Ledve eu cantei levemente її дисфарс.

(R., XXVII, 88-96; div. tambem R., XXII, 14-36)

Beatrice não é baiduzha para tsikh, para seus porivivs bestiais do sentido amplo de Dante, essa reação її é strimanishe mais rica : olhe, sorria, — escarlate já rico para um pota adorador. Acima де tudo, prova ser uma promo promo, em uma espécie de raiva e ciúme feminino, e condenação de qualquer asfixia mundana (especialmente filosófica), e vikrittya do religioso sumniviv Dante, que її entra na lei.

Obviamente, para o pensamento de Beatrice, não é suficiente para Dante subir no calor e colocá-lo no caminho da humilde audição piedosa, fé irracional, mas um kayatt necessário, encharcado de lagrimas (Cap., XXX, 145), visão de a mente piedosa do piedoso superchlivi) os tutores do Poeta não o alcançaram.

Como já foi apontado, a superfofo que permeia todo o motivo, talvez, se manifeste mais claramente no poste dobrável de Beatrice. Ao esticar o ІІ e o ІІІ kantyk por aí só para roubar, scho «sobrecarregar» o поэта destemido e livre-pensador, e aí, Principlemente no 1º kanto, ainda que não seja só lá, é demais dizer, é demais pedir o contrário; «A ultima coisa que teria sido, — e não».

Другое, repetimos, não ha temor de Deus, não é culpado dormir.Então, por que não havia espaço para o próprio Deus? O que você viu Dante nisso, com as palavras de Beatrice, ele falou, de fato, pensamentos insensíveis para aquela hora? І навіт якщо но вилина, прив о аспекто трансцендентал да визао да луз е тенте се дар бэм ком этика: нaо экзистенци о месмо подэр примус — экзистем апэнас альгумас песоас дие песоас е — центенас де песоас антре как песоас. Como um бойкий, como um gentil, como um pensamento humanista! Wustami Беатрис її Tendo falado pela primeira vez com Dante — e Lançado a primeira pedra para fundação da futura grande ideologia humanista.

На образ Беатриче, способность Данте возвратиться к Сеусу Герою, нет духа суперсофистикадо эпохи foi especialmente manifestada. Na presença де Дантивски, pensamentos avançados Que rugem a alma, saem com a boca dos opponentes de Dante, o herói. Это важный элемент (como, vtim, em «Comédia» em um flash) совмещенный с текстом и подтекстом. Fica claro que Beatrice, como defensora da direita, como oponente do ceticismo cantado e do livre pensamento, precisa cantar:

1) como a melhor forma de expressar dúvidas religiosas profundas;

2) комо засіб вуал цих сумнівів пара кріасао ду іниміго, що він нао къер саир да дирейта, мас естар пронто пара се вольтар пара о ново.

Não esqueçamos Que Beatrice — это образ любви автора «Comédia». Dante não poderia deixar de acrescentar aos novos aqueles que mais o elogiavam: pensamentos morais novos, ousados, humanisticamente dirigidos, pensamento e seus próprios pensamentos sobre religião, igreja, politica e, por outro lado, contra-ideias teológicas, usados, flancos в суперчках, canta como um lutador em uma obscenidade, humanista precoce dirigindo seu svetogladu. Звёзды и красавцы, приспособившиеся к развязке суперполитики в образе Сан-Флорентино.

Visnovok

A análise Vikonaniya do conjunto de tarefas allowe a produção do seguinte vysnovki:

A posição de Dante perante a igreja é critica, ele denuncia a religião, ele denuncia religião, os cacos profundamento umamente. Mas ioga não pode deixar де perturbar pecaminosidade да igreja «Санта». E com todas as forças dos vinhos, tse vikriti é fortalecido.

Данте, como um homem, canta que pensa fora da caixa para o seu tempo, tendo se deparado com um destino grandioso em sua vida.Este é realmente um paradoxo враждебно. Youmu teve шанс де passar por skilki protirich, sum’yattya, experiência. Como podemos explicar esse paradoxo?

Para o sabugo, Данте é o haitante raiz de Florença, aos seus olhos, муданкас cardeais foram vistas na vida do lugar e na orla da terra. Bachachi, como uma luz, zanuryuetsya nas águas terríveis dos vinhos, mantendo um sonho em suas proprias mãos, libertando o mundo do mal crescente. Dê às almas a oportunidade де passar pelo caminho да purificação.Oscilki caminhos де pessoas пункт perfeição, де baixo пункт cima, dobrado, е эм номе де Данте Mostram дие Purificação é necessária пункт sofrer Эссе любовь. Вин хочет дарить свет! Кроме того, это самое важное и главное, что подтолкнуло его к выполнению основных требований, которые можно было бы связать с первоначальным заданием в будущем.

De outra forma, pessoas com um coração tão sensível e compassivo não podiam deixar de desenvolver uma ideia, um novo cenário não só para a luz, mas tambem para as pessoas.Então, naquela hora, ОС Primeiros motivos já foram esmagados por ele. Dante é um dos поэтас покой, que é uma verdadeira catégoria do católico universal e cuja criatividade é marcada por tais características: o preço da cabeça é natkhnennya. Não Há Poeta Que Não Tenha alcançado aquela dihanna enigmática Que OS Antigos Chamavam de Musa. A imagem do que uma pessoa percebe é maior, uma pessoa está longe para dançar em torno de si mesma, e entre os discursos novas visões do azul se estabelecem, ampliadas não por nexos logicos e causais, mas por harmônicos e compleando-se mutuamente os сыновья де ум único sentido .Эль, aparência де ум поэта certo não é suficiente. É necessário, por causa da graça, da misericórdia, do lado da boa vontade especial, da simplicidade e da confiança, e das forças naturais arrumar e endireitar a mente — sorrimos, protegemos e bebemos, se antes estamos especialmente preocupados. E então não há necessidade de gastar muito tempo em outro presente — alta inteligência e inteligência crítica e prazer. Поощрения, отко надуйжной, как палаврас до падден І определение, роза да палавра до мистериозо І определение, роза де Сиели, Вимоглифий, пара Материва, ум Вишукуванных, перигосо и нитидаменте, закупить тодас как раковины апертадас пара о Мети, аперте тодос де пропорсао вольта как тарефас.

O único de todos os поэтас Данте, tendo descrito a onipotência dos discursos e das almas, não pelo olhar de quem vê, mas pelo olhar do Criador, tentar salvá-los não é suficiente no contexto do alimento «iaque», mas dentro desse contexto dos objetivos alimentares «por quê?». Vіn ozozumіv, scho no mundo visível está disponível para nós não todo o valor daquele dia, mas os sinais do passado e das horas, o zmіst eterno deles não é inacessível para nós. Vіn tentou dar exatamente a história daquela hora, no centro de qualquer tipo de local, tendo batizado todos os limites, começando pelo povo vipadkovy e terminando com os resultados inevitáveis ​​da imaculada Sabedoria Divina.

І terceiro, não menos Importante é o Interesse pelas pessoas; ao acampamento de ioga perto da natureza e suspilstvі; Размышление о йоге, духовных побуждениях, осознании того, что такое обращение — основное в «Comédia». O julgamento de Dante sobre um homem de liberdade diante da inlerância, do dogmatismo, da unilateralidade do pensamento escolástico. Ele canta não na forma de dogma, mas na forma de vida, e a pessoa no novo não é uma abstração, nem um esquema, como no caso de escritores de meia-idade, mas a especialidade é viva, dobrável e super-chliva.Yogo pecador pode ao mesmo tempo ser um homem justo. A «Divina Comédia» teve poucos «pecadores justos», e tse — os mais vivos, os mais humanos. O fedor incutiu um olhar amplo e verdadeiramente humano nas pessoas — o olhar de um поэта, para quem tudo é humano, que pode sufocar com força e liberdade de especialidade, beber a mente humana, a quem eles entenderam e têm sede de alegria terrena aquele tormento de kokhannya terrestre.

О поэме Данте foi aceito pelo povo, que foi escrito, e se tornou uma espécie de barômetro da autoconfiança do povo italiano: o interesse por Dante cresceu ou caiu ao nível da autoconfiança. «Божественная комедия» для особенного успеха 19-го века, не предназначенного для корриды насьональ-виолента, Данте приходит в качестве engrandecer como um поэта-вигнана, um homem lutador pelo direito de unir a Italia, que pode lutar contra os místicos Marx e Engels compartilhavam tal отношение diante де Данте, como se tivessem assegurado о йоге aos maiores clássicos да literatura leve. Пушкин citou Данте пункт as obras-primas да arte да luz, aqueles дие тем «um grande plano para se dar bem com um pensamento criativo».

A própria criatividade e nos trazer a lição de Dante Pode dar à nossa hora um rico material para reflexão.

Список литературы

Джерела

1. Данте Алигьери. Божественная комедия / Пер. Лозинский М., 1974.

Дослідження и судебные приставы

2. Асоян А.А. «Leia o Maior Poeta»: Parte da «Divina Comédia» Данте в России. М., 1990

3. Балашов Н.И. Данте и Ressurreição // Данте и мировая литература./Пид. изд. Балашова Н. И., Генищева-Кутузова И. М., Михайлова А. Д., М., 1967, З. 9-45

4. Беляев В. В. Tradicões antigas em vida politica Dante. Саратов, 1983

5. Борхес Х.Л. Девять вещей о Данте.// Питание философии.- 1994. С. 14 //http://www.philosophy.ru/library/vopros/07.html

6. Голенищев -Кутузов И. Данте. М., 1967.

7. Державин До. О трабало де Данте.//Данте Аліг’єри. Божественная комедия / Пер. Лозинский М., 1974.

8.Державин К. Н. Данте Алигьери. Божественная комедия./Пер. М. Лозинского.// http://wikilivres.info/wiki/Dante_Alіg’єrі._Divine_Comedy.

9. Дживелег А.К. Данте Алигьери. Vida и criatividade. М., 1946.

10. Стам С.М. Мысль о «Комедии» Данте: является ли она синтетической для культурных средств массовой информации? // Pessoas na Culture Renascimento. М., 2001. С. 5-23

Com quedas diretas dos romanticos, sem deixar vestígios, houve simbolismo. Темы românticos, motivos, diferentes priyomi foram para a arte estilos diferentes, diretamente, associações criativas Romanticamente luminoso, como um observador da luz, apareceu sozinho do vivo, tenaz, frutífero. O romantismo é como uma luz selvagem, mais poderosamente jovem, como um pragnennya ao Ideal dessa liberdade criativa.

Argumentação, como se não cheirassem a mesma coisa, para falar daqueles que o suspenstvo acrescentou extraordinariamente proximidade e se tornou mais critico e comunicativo. Резюме: Mistério da Era da Ressurreição. Эпоха Возрождения — это эпоха Великого Видкриттив Географико, эпоха бурных волнений в науке, эпоха отчаяния в мистицизме и формазация души в глубоких идеях человека.Ганхо…

Literatura do século XX, 1871-1917: Навч. пункт estudantes пед. ин-тив/В.М. Богословский, З.Т. Громадянская, С.Д. Артамонов и Е.У.; Пара вермель. В.М. Богословский, З. Т. Громадянская. — М: Educação, 1989. 14. História da literatura estrangeira do século XX (1917-1945) / Под ред. Богословский В.М., Громадянской З.Т.). — М.: «Эскола Вища», 1987. 15. História da literatura estrangeira do século XX (1945-1980) / …

Inevitavelmente, o epigonismo e a caricatura se transformaram em zhalyugidne ou, mais Frequencyemente, suttevishe, na criatividade original. No resto do dia, tornou-se óbvio que os criadores da culture renascentista, pegando tanto do dzherel — o pagão-antigo e o cristão-middle-news, — realmente não seguiram o escravizado e criaram a culture original com o arrozes доминирующих. …

История Кохання. Капитал Медио

«Данте и Беатриче», миниатюра до século XV

Самые важные поэты, ученые, философы и политики, или автор Божественной комедии, как враждебный друг другу, так и великий Дуранте дель Алигьери, главный відомий світові с Данте, nascido em 1265 perto de Florença.Os pais Yogo não Eram vistos де forma alguma entre os outros moradores da cidade e eram ricos, о prote podia pegar um gato e pagar a educação de um filho em uma escola. Que desde os primeiros destinos, engasgando-se poesias e versos dobrados, imagens mais românticas e engasgando-se com a beleza da natureza, por si só melhores lados otochuyuchy yogo e o charme das mulheres jovens.

Джотто ди Бондоне. Данте Алигьери. O retrato proto-renascentista é um estágio inicial no desenvolvimento do gênero retrato do Renascimento italiano.

Se Dante взрывается в новых городах, ем sua vida havia uma abobrinha maravilhosa de uma garotinha, da idade dele. Os fedores tropeçaram на porosidade да igreja е olharam пункт элес como се estivessem atirando. Menos de um segundo se passou, a garota immediatamente abaixou os olhos e passou rapidamente, o proteo esfaqueou muito o rapaz romântico, de modo que ele balançou como uma vara no desconhecido. Foi apenas por acaso que reconheci que a menina era filha do rico e nobre florentino folko portinari, е сеу номе эра її, самое лучшее, биче.No entanto, o futuro canta dando-me a melodia e o nome mais baixo de Beatrice.

Симеан Саломау. Primeiro Zustrich Данте и Беатрис. 1859-63

Através de muitos destinos no trabalho, como Dante chamando «Nova vida», descrevendo seu primeiro zustrich e kokhanoy: «Vona me apareceu vestida com uma nobre cor preta brilhante . .. significava para sua tenra idade». A menina se entregou a uma criança diferente, uma senhora certa, na qual nasceram os mais belos arrozes: inocência, nobreza, bondade.A partir dessa hora, o pequeno Dante, tendo consagrado os versos apenas a ela, e neles encarnava a beleza e o encanto de Beatrice.

По мере того как rochas passaram, e Bіche Portinary z menininha se transou em uma dobra encantadora, cuspida por pais, troch sly e zukhvale. Данте зовется пpагнив шукати с коханой ново зaстричи, мaс собpе еї жизни в віпадковы віднавівсі отъ известныхъ.

Мария Стиллман. Беатрис (1895)

Outra abobrinha passou por nove rochas, se o jovem passasse por uma estreita rua florentina e Garnu garota, sho ir para você nazustrich.Данте, tendo reconhecido seu kohana em sua beleza juvenil, faleceu como você, funcionou para você, baixou levemente a cabeça e riu levemente. Não себе lembrando де си mesmo пор causa да felicidade, о jovem está vivo агора дие mitigou е соб о inimigo, тендо escrito о primeiro soneto, dedicatórias kohaniy. No terceiro dia da videira, tenei bater em Beatrice novamente.

Россетти. Уитни Беатрис

O dia está chegando, o som da tempestade estava no uroquista, consagrado ao casamento dos conhecidos adormecidos, o dia do protegido não trouxe nada aos Poetas mortos, o grito de sofrimento amargo e lagrimas.Завждь ввэнений пор conta propria, Алигьери раптом зніяков, se você sacudiu o meio do seu kohana. Vіn não é um momento para mover palavra desejada, mas se o troch chegou até você, então ele falou sem uma palavra e sem cabeça. Bachachi zbentezhennya jovem, Que não levantou OS olhos, a garota encantadora riu do convidado desconhecido e olhou para seus amigos ao mesmo tempo. Naquela noite, о infeliz jovem deixou о resto де sua vida сем rabiscos да Бела Беатриче е dedicou vida mais à lembrança де сеу любовь à Signorina Portinari.Atrás dela, ela canta mais do que nunca.

Россетти. Беатрис, Персегиндо Данте на Колейре, управляющая йогой

Eu me senti como um coração prokinuvshis
Espírito de amor, o que ha sonhando;
Вамос на расстоянии
Настойки радиальной, що ем ній гэситей.

Vaughn disse: «Uma hora
Você está na minha frente…» — soei no meu discurso.
Ale apenas, mas Volodarty, eu escutei,
Її meu querido olhar apressado.

І Monna Banho com Monna Bіche I
Побачев Тими, школа для ир в борде —
Para uma maravilha maravilhosa, uma maravilha sem rabo;

Eu, como está guardado na minha memoria,
Love disse: «Tsya é Primavera,
E essa é Love, tão parecida com ela».

No entanto, não Mudou um pouco para Kohanoi. Alig’єri, como antes, amando її tão amargamente, que todas as outras mulheres não sonhavam com ele. Mesmo assim, Prote Vin tornou-se amigo, embora não prihovuva, que ele havia crescido este pequeno sem um kohanny.Джемма Донати, итальянская харпа, tornou-se a equipe do Poeta.

Beatrice morreu pelo rico senhor Simon de Bardi e morreu infeliz pelo destino de seu pai. Їy não sucumbiu a vinte e cinco anos. Acabou sendo virada do destino de 1290, após o qual o desgosto e a dor de Dante jurou dedicar todo o seu trabalho à memória de Kokhanoy.

Россетти. O sonho de Dante na hora da morte de Beatrice

Shlyub é um séquito não amado sem trazer discórdia.Vida ком Gemma começou a ficar Tão apertada эм торно ду поэта дие, тендо се торнадо menos, passa uma hora em casa e se dedica mais à politica. Naquela Hora, perto de Florença, havia essências postiyni entre grupos de guelfos negros e brancos. Os Primeiros Eram Seguidores сделать poder papal de Florença, enquanto os outros se opunham. Данте, que parecia um «homem branco», a contragosto veio à festa e começou a lutar pela independência de sua terra natal. Até hoje, trinta destinos foram marcados pelo menos.

Россетти. Primeiro rio da morte Beatrice: Dante desenha um anjo

E meus amigos riram de mim,
Ale chi te conhecia, Madonna, por que
Você não Pode saber sobre o meu rosto,
Quando estou diante de sua beleza?

О, VOCê Saberia Com Sua Bondade Rentumbante
VOCO NãO IRIA Transmitir Sua Merda:
Aje Então Lyubov, Tendo Me Preenchido Com Tudo,
Tiranizando Com Tanta Crueldade,

Então, Ofante Entre Meus Sentimentos Temerosos,
Estratos Інших, inshih tendo enviado de Vignannі,
Vaughn sozinho em você olhar pragne vlasny.

Eixo porque minha visão invisível!
Але е тоді виньянців своих
Энтао виразно еу чіро журба.

Se o partido, ao qual o grande Poeta se deitou, se dividisse, e depois que os guelfos negros chegassem à montanha antes do reinado de Carlos de Valois, Dante ressoaria na cidade e intrigaria contra a igreja, após o que foi poupado O tribunal . O acusado foi dispensado de todos os altos escalões, tendo emprestado vinho de Florença mais cedo, eles impuseram uma multa pesada e o expulsaram de sua terra natal.Permaneça Alіg’єri Tendo tomado или mais vantajoso e até o fim da vida, e não se atreveu a se voltar para a pátria. No terceiro dia, o yogo bagatorichny poneviryannya começou no país.

Жан Леон Жером. Данте

Dezessete anos após morte de Beatrice, Данте пришел в себя, чтобы найти главный крик «Божественная комедия», consagrando a criação de algum vinho nos últimos quatorze anos. «Comédia» foi escrita de forma simples e descomplicada, que, nas palavras do próprio Aliq’eri, «dizem mulheres». Nesta música, o autor quer não apenas ajudar as pessoas a entender os segredos da vida após a morte, mas tambem superar o eterno medo do desconhecido, mas dormir o Grande Zhinoche Cob, como se ele cantasse enquanto sobe às alturas através do imagesm de Beatrice о кохана.

Ирпень. Алегорический ретрато Данте

На «Божественной комедии» сделать кохана, que há muito partiu do mundo terreno, Dante está ensinando e conduzindo ioga em várias esferas do mundo — começando do mais baixo, onde os pecadores sofrem, chegando à parte alta, divina, ea própria Beatrice permanece .

Данте Габриэль Россетти. Zustrich Dante e Beatrice no paraíso

Aos meus proprios olhos, Love é mais cuidadoso;
Bem-aventurado tudo o que se maravilha;
Ide ganhou — apresse-se para sua pele;
Chi vitaє — tremer em um novo coração.

Então, зніяковілы, він ате o финал до росто хейлс
І собре суа пекаминосидаде зітає.
Piha e raiva Антес-де-суа dança.
О, Донни, quem її não canta?

Todo alcaçuz e toda humildade de pensamentos
Conhece aquele que sente a palavra.
Abençoado, quem o zustrich é condenado dela.

Bem, como sorri para fora,
Não fale a língua e não adivinhe a mente:
Então somos maravilhosamente gentis e novos.

Vaughn, enquanto ia, não conhecendo as origens da vida mundana, ajudando a revelar todo o sentido filosófico da vida e da morte, a mostrar o lado conhecido da vida de beber, todos osfogos foram queimados por aqueles milagres, como se o Senhor fosse fazendo nos picos mais altos do mundo, chamados paraísos.

Данте Алигьери, até o fim de seus dias, escreveu apenas sobre Beatrice, louvando o amor diante dela, apreciando e engrandecendo o kohana. «Божественная комедия» vem atacando os modernos com um profundo zmist filosófico, e o nome do autor foi para semper privado de imortalidade.

Cujo espírito de adoração, cujo coração está além da luz,
A todos vocês, diante dele, coloco meu soneto,
Quem pode me dizer que o sentido do Yoga é surdo,
Em name de Pani para Loves -!

Já um terço do ano, se dado aos planetas
Brilhe mais forte, o caminho é mais claro,
Se Love estivesse na minha frente
De tal form que é assustador me adivinhar sobre isso:

a Lyubovria 900 ; e no vale
Meu coração é trimala; mas nas mãos
Carreguei a Madona, dormirei humildemente;

Eu, tendo acordado, dei uma bronca em Madonna
Do coração, — e їla que zbentezheno.
Потом Любовь acordou, тодо эм лагримас.

Restos da vida de Dante em Ravenna, de e bov pohovaniya em 1321 roci. Através де uma rica rocha, как autoridades де Florença elegeram о поэта и filósofo homenageado pelos обитателей де Seu Lugar, incentivando-os lançar sua pólvora sobre a pátria. No entanto, em Ravena, os viscondes do bajan florentino se moveram, como se expulsassem o grande Dante e até o fim da vida lhe dessem a oportunidade de caminhar pelas ruas estreitas da cidade, de vin, se eletivesse atingido seu própria kohana, Beatrice Портинари.

Текст: Анна Сардарян

«Um ciclo de afrescos no Casimo Massimo (Roma), Зал Данте, Небесный рай и Небесный рай. Фрагмент: Скай Соня. Данте и Беатриче, Томас де Акино, Альберто Маньо, Педро Ломбардо и Сигер де Пари. Фелипе Бранко

«Um ciclo de afrescos no Casimo Massimo (Roma), Зал Данте, Небесный рай и Небесный рай. Фрагмент: Mês. Данте и Беатриче до Констанции и Пикарда. Фелипе Бранко

Энрике Холлидей. «Данте и Беатрис»

Доменико Петарлини. Данте эм Виньяна. б. 1860

А Диспут. Рафаэль

Фредерик Лейтон. Данте эм Виньянна

Сандро Боттичелли. Ретрато де Данте

Данте Алигьери.Роботи Лука Синьорелли (1499-1502). Деталье.

Фреска Доменико ди Микелино, Кафедральный собор Флоренции

Ари Шеффер. Данте и Беатрис. (1851, Бостонский музей)

Вашингтон Олстон (Вашингтон Олстон). Беатрис . 1819 Музей изящных искусств, Бостон

Сантуарио-да-Игреха-де-Санта-Маргарита-де-Флоренсия.Encontro entre Данте и Беатрис

Tão nobre, o piso é Modesto
Madonna, olhando para o canto,
Qual эра linguagem da mae para dizer, zbentezheny,
Não ouso levantar um olho para ela.

Lá vai, zakhoplennya não ouve,
Eu acampo її mantos humildes,
Eu, construindo: no céu de estrelas
Tsya primara está diante de nós, esse milagre se manifesta aqui.

Tal Zakoplennya AOS OLHOS de VoCê Carrega,
Então, Tendo Trabalhado Com Ela, VOCê Conhece A ALEGRIA,
QUE IGNORANTE NãO E SANSATO,

EU NIBI VID BOCA її IDE
ESPírito de Amor, O Que Está No Coração Do Malte ,
Альма фирма: «Зітхни …» — І зітхне.

Россетти — Беата Беатрис

Данте на свежем воздухе в Кардуччо пор Андреа дель Кастаньо (1450, Галерея Уффици)

Майкл Паркес, ретратос Данте и Беатрис

Ó divindade de kokhannya, você tem um ouvido.
Se você não fez,
Não conhecíamos bons pensamentos:
É impossível, tendo separado a imagem da luz,
No meio da escuridão impenetrável
Mystetstvom zahoplyuvatis cor chi.
Você machucou meu coração,
Como estrelas — claras pelo sol;
Você não foi uma divindade todo-poderosa,
Se já bula seu escravo
Minha alma: ti visnaliv її
Para um bajanny viciado —
Bazhannyam seja misericordioso com todos os belos aciar belos
Іbale abale.
Eu, tendo misericórdia de uma senhora sozinha,
Cheio de beleza descuidada,
І polum’ya vydbilosya,
Como um copo de água, minha alma:
Vaughn veio em suas trocas celestiais, 90 mecastro 19 suas acendo de acendois envolvi nos olhos de charіvnih.

Ótimo isso na casa gente Florença. Estátua na fachada da Galeria Uffizi.

Nos meus jardins — kviti, no seu — soma …

Nos meus jardins-kviti, no seu- soum.
Venha a mim, bela confusão
Zavorozh, como um véu selvagem,
Meus jardins estão longe.

Tee — Pellust Iraniano Dois Trojans,
OLHE Aqui, Para Meus Jardins,
Para Que Não Houvesse Rukhiv Voraz,
Schob Music Bula Past Poses de Borda EM Borda
Pensativamente Nomeho Após Beatrice
І Shob Nao o coro de bacantes, mas o coro de meninas
Cantando a beleza de seus labios largos.

Николай Гумилев

Беатрис в «Нова Вида» и «Божественная комедия»

На «Нова Вида», Данте conta sobre seu banquete com a dama, Que Volodya foi abençoado: ele estava perto de nove rokiv, Beatrice três a mais que oito. Menina estava vestida com um pano vermelho. Todi nas profundezas do coração do jovem, os espíritos dos sensíveis primeiro foram lavados. Amor, tendo se tornado pan Dante, e a alma do ferido «você irritou muito», Beatrice lhe deu «a filha não de um смертный, mas de um deus».

Após nove anos, Dante cantou o kohana em uma túnica túnica cegamente branca e primeiro se sentiu bem-vindo. À noite tive um sonho. Беатрис apareceu на Cor Sombria сделать Fogo Nos braços сделать Deus Amor, Que zmusiv її їsti coração сделать adormecido. Suor, regozijo, Amor, tendo sido elevado de Beatrice ao céu. Тендо прокинувшись, Данте escreveu o soneto «Vamos sufocar as almas…». Neste soneto havia muitos поэтас флорентинос; até o surgimento do sentido do Yoga, ele se aproximou menos de Guido Cavalcant, que se tornou o «primeiro amigo» Данте.

Após um período de poesia sombria, a alma do Poeta sofre uma fratura. Но не празднуется с Умом Кабаном, Данте воспевает Канту Беатриче; В то же время не сметь ​​приходить в себя, когда он собирался, и не акампаменто неожиданного агачадо для фрискинга на пареде до салао. Но розділі XVII досвидчені им умелые женщины здівованно энергізoу или поэта, как мa мaтa йoгa до amor, как um vinho nao pode evocar a presença do coração de uma mulher. Данте ответил, что мета его — для славы сеньора його, ем школа-себе тишина, que, tendo perguntado, até observações razoáveis, scho Dante deve falar sobre outra coisa.Depois de uma certa hora, depois da conversa, depois da hora da caminhada, o rio subiu, rozpovidaє Dante, ele foi dominado por uma bazhannya tão forte dobra os versos, que «minha mãe falava como se fosse ela mesma». O ciclo pessimista, indicativo да infusão de Cavalcant, muda com versos que glorificam a Bela Dama, que transforma o mundo.

Образ Беатриче представляет собой воспоминание о новых ощущениях, então, por instanceo, no soneto «Eu vi. ..» (Cap. XXIV), которое идентифицируется с помощью próprio deus do amor, eo nome do amigo de Giovanni é colocado em о номе де Жоао Батиста, о предшественнике де Кристо.ototozhnennya, Que são baseados em etimologias medias, que mirkuvannya é fruto de conversas filosóficas com amigos. Славословие незрячих женщин континуар, поэта кохана для фазера милагрес: она преображается во всем мире; tudo o que otochyuyut її, «tendo tocado a luz da profundidade do coração, alto senso de audição».

Conheço образ Беатриче на Божественной комедии. Pedindo a Virgílio para ajudar Dante, que conhece a raposa selvagem, Beatrice se autodenomina: «Eu sou Beatrice, aquela que te envia» («Ад», II, 70).Собери новый образ Данте é conhecida desde o início das rosas de Virgílio:

Бувь ольхар її зирци семельханте а кларо,

Її розжиг струменіла без пресса

Como uma promoção angelical nas vozes. («Инферно», II. 55-57)

Нет комментариев к материалам Данте, Петро Алиг’єри, Беатриче-Богословие, дириж Вергилий-Розум, посвященный Данте Инферно, который виноват в своих ошибках и ошибках. Na escuridão de P’etro a Nobre Dama (Virgem Maria) tem uma graça divina (gratia operans), que brilha sobre as pessoas, gosta de fazer o bem, Luchia (gratia cooperans) significa uma iluminadora, regando misericórdia e esperança de saúde, ela ajuda ter sucesso em silêncio, que, tendo entrado no caminho para perfeição.Алегорикаменте, Nobre Senhora представляет Naturfilosofia, Lúcia — Matemática, Virgílio — Filosofia Racional, Beatriz está invariavelmente entre todos significados figurativos-Teologia. Identificações semelhantes eram conhecidas dos primeiros comentaristas (por causa da vint de Boccaccio), como se na «Divina Comédia» estivéssemos diante da TV teológica, para desanimar as sensações de chotirma, além disso, davam mais respeito aos sombrios de um sembrios de um sembrios de um sembrios de um sembrios de desanimar as sensações de chotirma Primeiro, sobre a verdadeira razão de Beatrice é encontrada na versão resante do comentário de P’tro di Dante, escrito por volta de 1350.

O ponto culminante da Divina Comédia é apresentação de Dante e Beatrice no Paraiso Terrestre. Por tras дас палаврас де Микеле Барби, это застріч эра invitável na roseta. Como se viu, iluminou-se não só todas as canções anteriores da Comédia, mas tambem toda obra de Dante, retirando-se toda a experiência do período da Vida Nova.

Assim como na «Nova Vida» quando Beatrice apareceu, a bela Giovanna Primavera se Mudou, então em tal предшественник ранга, Matelda, que dança nas galyavins do paraíso terrestre.Rindo da donzela promenista, que lembra na memória Simonetta Politian e Venus Botticelli, — incutiu completamente a eterna feminilidade. «Мательда», escrevendo De Sanctis, «sente-se como Beatrice, como antes, como o Paraiso Terrestre, diante dos sentios do celestial em formas terrenas; parece um sorriso e uma alegria impensada. Ganhou rve kviti, e її рухи semelhante ао рухів наївної и донзела иносенте. Ele canta depois de adicionar mais dois poderes de criação à terra e eleva-se a inúmeras essências celestes na melodia da música e na leveza da dança.Vaughn dorme como um anjo e desmaia como uma sílfide; dança levanta или corpo à luz do yogo e nada ey schos efirne e spiritual. Companheiro Matelda Данте для его, де Вин, размер, nareshti, вгамуват «десятичное число», Que yogo conhecia, — батеу Беатриче. Вин бачит ее сияющий свет, который быстро растворяется, освещая как глубоко и быстро. Em Beatrice há um pano vermelho-fogo (como no primeiro zhystrich em crianças!), Um manto verde e uma coroa de azeitonas sobre um cobertor branco. Беатрис XXX исполняла «Чистилище» (и Данте ве о simbolismo душ números!) и aparência e roupas é semelhante Беатриче из «Новой жизни».E na alma де Данте, как memórias де ум bêbado де лонга данных estão despertando, não ново kohannya е lembre-se ум pouco sobre о poder де ум sentido enorme.

Zustrich com Beatrice no Paraiso Terrestre foi o fim da separação, e agora você vai come até o fim, para que o trecho de trinta e sete canções acompanhe Dante її. Pelo poder de sua espiritualidade, Беатрис Лева Данте ао мистериу да луз; O processo desse processo ocorre ao mesmo tempo que o processo de iluminação interna e renovação do Poeta.

Publicados : Кравченко О.О. «O Análogo da Mulher de Cristo»: образ Беатрис на «Divina Comédia» изд. ЭСТОУ ЕС. Эрлихсон, Ю.И. Лосев; Рязанский государственный университет имени С.О. Есенина. — Рязань: Вер «Conceito», 2015. С. 52-54.

Современная феминистская теология, или христианство, исповедующее человеческую религию. Образ Деуса, созданный без точного указания на то, что он не имеет значения, é tradicionalmente pensada em categorias «humanas».Таким образом, циклический досвид обжьюванных женщин, разобран в течение XIII века. Poetas italianos da escola do «novo estilo de alcaçuz». A sua apoteose do perfect ético, que evoca indistintamente a religião cristã com categoria feminina, está ao alcance da criatividade de Dante Alig’eri, que é a mais expressiva de sua main criação — «Божественная комедия».
Данте обожает sua kohana Beatrice (talvez, com razão, ela tenha se inspirado em vexações morais não abyakim) já em seus primeiros versos, escritos na alma do «novo estilo de alcaçuz».

Após a morte precoce de Beatrice, as notas de devoção soaram mais altas, mais brilhantes, mais brilhantes. O Senhor já chamou її para si, e agora ela tomou o lugar do dia no meio do Paraíso anjos celestiais. Em um dos versos de Dante, escreva sobre aqueles que receberam «as coisas boas da alma, dignidade». Nas linhas originais soam «piena di grazia l’anima gentile» . Tse «piena di grazia» não é outra coisa, como «gratia plena» do hino latino da Virgem Maria («Ave, Maria, Gratia Plena !»).Até morrer, Dante se volta assim, como só uma pessoa pode se voltar para a santíssima mulher do cristianismo — Mãe de Deus.
Seu primeiro livro de versos — «Nova Vida» — Dante termina com um obitsanka para dizer sobre Beatrice «aqueles que nunca foram ditos sobre a vida». Insight sobre o que eu acho que é melhor para obra mais famosa do Poeta — «Божественная комедия».
Де-фато, прославивший Беатриче-на-Комедию, является продолжением традиционных традиций «ново-стильо-де-алькасус». Эм поэмаи ми бачимо його сига, де-но-де муду или desconhecimento mayzhe.Эссес месмос обожнювання женщины, ума гора — и коханой, и истоки небесные. Na falta de uma mulher real, Beatrice em «Comédia» — a specialização do amor divino, a sabedoria, esse segredo, a verdade, o cristianismo ea igreja cristã, os teólogos ea escolástica (como na tradição noviça media, эра visto exclusivamente no sentido positivo — как манипулятор conhecer a Deus).
Por trás do enredo, cante a própria Beatrice para Dante, que está à beira da morte spiritual; завдяки її orações que intercessão de vinhos otrimu nebachenu possibilty para a vida de um mundo suando; não trará Yoga Para as maiores esferas celestiais.
Sobre Beatrice na «Comédia» para falar como sobre seu próprio «análogo» feminino de Cristo, querendo simbolicamente em algum enevoado cantar parece inspirar mais (ассим, собственник, а hora do processo místico na canção XXIX de «Purgatory» Griffin, que se especializa em Cristo, puxando a carruagem, no iaque senta Beatrice).
O entusiasmo do Poeta com um kohana no Paraíso Terrestre — apesar de todo o драма — supera o entusiasmo de Beatrice. Tse vona veio em auxílio de Dante no perdão pecaminoso do yogo; por causa disso, щоб ёго врятувати, вон десцеу ао ад.E o próprio tribunal de sucessão tem um único método: passar o dedo e misser a ordem. Sobre tse para falar e Beatrice:

«Então, glyboka bula yogo bida,
O que posso te dar um poryatunok Bulo
Menos do que uma visão de mortos para sempre.

EU VI AS Portas dos mortos,
pedindo tuzi, soluça youma vai ajudar
aquele cuja mão yogo chamou aque «,

E Dante Já alcançou As alturas Celestiais:

» О Сенхор, Надій Мина Втіха,
, eu vou me ajudar com os impostos
Perdi um rastro seu nas profundezas do Inferno,

Por tudo que eu tenho que olhar para as chamadas,
Sua generosidade e nobre vontade
Reconheço força e graça.»

Нет оригинала, palavra «soffristi» — «sofreu» cai no olho aqui: «você sofreu pelo meu bem, deixando seus rastros no inferno». Por um preço difícil, Beatrice deu a ordem a Dante… Eu, talvez, com успокаивающий de me vi aqui — no topo do Paraiso. Sofrimento e redenção dos pecados alheios… A ideia, que é um dos significados centrais do cristianismo, é tirada da inspiração «mulher» da esposa de Dante. O amor de uma mulher é elevado à categoria de amor divino, жертвенная
Tse tornou-se o auge da glorificação de Dante pelo kohana.Dotrimav canta seu obitsyanka — nada até o fim (isso, talvez, e depois) sobre a mulher viva sem dizer essas palavras. Todo о lugar де devoção, irritando в realidade Desse símbolo junto эм uma pessoa, aquele dia де kohan на esfera небесных tornou-se uma das imagens mais belas, brilhantes, divinamente puras e sagradas де ума mulher эм ума Civilização mundana.

Библиография:
Данте Алигьери. Божественная комедия. Вида Нова / пров. сделай это. М.: АСТ, 2002.

Имя

Vou torná-lo Popular na Italia, e o som do som da palavra «beata» — abençoada, conotações cristãs pouco óbvias, como se tornar a bênção de Dante na «Divina Comédia».

Eles deram uma descrição de sua vida no próximo período na «Nova Vida»: Independentemente daqueles com Beatrice, talvez, o fedor se transformou em uma suspensão, não falou mais. E se ele olhava para ele sem vê-lo, Dante, para ver seus olhos, roubava-se do objeto visível de sua adoração de outras damas, além disso, uma vez ele gritou a condenação de Beatrice, pois ela não comece a falar com ele na presença da boca do diabo.

Então eu descrevo o vinho, como se eu tivesse morado uma vez na aldeia de outra pessoa, e como se por alguns anos antes de minha morte, Beatrice eu estivesse falando sobre minha morte, assim como como varias outras situações, causadas e por minhasês внутренние решения .

O biógrafo do Poeta escreve: «A história do kohanny do Poeta é ainda mais simples. Усі події — самое главное. Беатрис para subir a rua e se curvar a você; não é possível chegar a um hvilyuvannya e zbentezhennya tão inimagináveis, que estão Presentes, e inspirar a própria Beatrice intimidá-lo, e um amigo dele é culpado de trazer sua estrela. Um dos amigos де Беатрис está morrendo, e Данте dobra dois sonetos не caminho; Eu me sinto como outras mulheres, o quanto Beatrice repreende pela morte de seu pai… Ось як події; mas пункт ум культ тао elevado, пункт ум любовь тао grande, не coração esplêndido де ум поэта гениальный, toda a história interior é cheia де beleza, por sua pureza, амплитуда e religião глубоко.

Данте Лендо

Então, 8 минут после выхода из интервала и три часа после смерти, Beatrice morreu — foram apenas 24 anos. Boccaccio escreveu em seu trabalho biográfico sobre o colega de trabalho mais velho: «A morte lançou Dante em tal dor, em tal miséria, em tal tristeza que muitos parentes e amigos próximos temiam que, à direita, só pudessem terminar em morte.E eles achavam Que você sairia de encrenca, porque eles brigavam, que você não cede ao seu próprio discurso, qualquer tipo de frustração. Os dias eram como noites e noites — диас. Делес, о диане не пассу сем стогонів, сем зітан, сем лагримас кларас. Os olhos do yogo foram didos por dois dzherels de cores vivas no chão, que é ricamente maravillhado, as estrelas são tiradas do novo estilo do vologista, para viver as lagrimas… gente. Vіn ficou magro, raspou com uma barba e deixou de parecer колоссальный.A isso, não só os amigos, mas a pele, que são yogo bachiv, maravilhados com insensibilidade de yogo, foram apanhados pela piedade, querendo deixar suas vidas, sem mais lagrimas, mostrando vinho para poucas pessoas, amigos carrancudos.

Se ela morreu, Данте, tendo aprendido filosofia e conhecimento dos cantos da leitura de textos latinos, escritos por gente, iaque, como um novo, gastou muita gente. O fim da crise yogue zbіgsa zі dobrou «Vita Nuova» (que literalmente significa «renovação, renovação»).Nos lados да «Феста», о його avançando на criação, диз-се дие após a morte де Беатриче Данте voltou-se пункт verdade, como «não эм sonho» ele viu através да «Нова Вида».

Реална Портинари

Por muito tempo, para conduzir super meninas para conduzir a identificação da verdadeira Beatrice. A versão foi aceita oficialmente para dizer Que se chamava Biche di Folco Portinari, e Que Age o bumbum do grande homem do banqueiro Florence Folco di Portinari. (Фолько де Риковеро Портинари) .Esta versão vem de Boccaccio, que escreve em suapalestra sobre o «Inferno», que a senhora, à maneira da morte de Dante, se chamava Beatrice, que ra filha de um rico shanovogo hulk Folco Portina e da comitiva de Simone de ‘Bardi da pátria cuspida de florentino. . Это важно, как медресе де Боккаччо, Маргарита деи Мардоли, filha de monni Lappi, o povo de Portinari, fosse em tal category uma irmã de terceira corte, Beatrice. Наприкинци 1339 Boccaccio pode ser encontrado vivo no Sr. Lappu, ou um pouco neste її її розповиди cerca de um minuto.O biógrafo de Dante Golenishchev-Kutuzov escreve que «esqueça aquele Boccaccio por uma hora e adicione à biografia de Dante alguns detalhes dignos de crédito».

Фольклорная эпоха сем’а Алигири, находящаяся в портике Романьи и муду-се во Флоренции (кварто 1289). Folco mav 6 filhas, больница Санта-Мария-Нуова. Dante escreve Que o parente mais próximo de Beatrice (obviamente, irmão) tambem é seu amigo mais próximo — como amizade é totalmente qualificada para dois rapazes suisse.

A data de nascimento de Beatrice é calculada com base nas palavras de Dante, que o nomeou, em quantos anos ela nasceu jovem. Não ha provas documentais suficientes sobre ela, para roubá-la da razão de ser ignorante. Com um único documento, Folco di Portinare foi ordenado por 1287 ao ano, que parece ser: ..item d. Bici filie sue et uxoris d. Simonis del Bardis reliquite…, lib.50 ad floren» — Вказівка ​​на филха де Биче (alterada no nome «Beatrice») e essa pessoa її.Беатриче заменила банк Симоне деи Барди в честь Моны, имовирно, без инициации 1287 года. Paróquia де Tse baseia-se эм новос conhecimentos нос arquivos да dinastia душ Bardos. O documento 1280 é sobre a venda de Simon para o terreno de seu irmão, como se vê no ano «esquadrão de iogues de Beatrice» — foi perto de 15 anos. O segundo papel, datado de 1313, para falar sobre a substituição da filha de Simone no nome de Francesca z Francesco P’erozzi Strozzi, o prote não diz, na forma de um esquadrão — o primeiro Beatrice ou o outro — Bіlії (Sіbіli) ди Пуччо Декьяоли.A nova tem o mesmo filho Bartolo, aquela filha Gemma, esposa de Baroncelli.

Лапид-де-Беатрис Портина-перто-да-Игреха-де-Санта-Маргерита-де-Черки

É uma hipótese plausível provar Que a morte precoce de Beatrice estava ligada a cortinas. É tradicionalmente respeitado Que túmulo de її está localizado na igreja de Santa Margarita de Cherchi, perto das casas de Alig’єrі e Portinare, no mesmo local, onde as honras do pai її е da pátria yogo. Há uma placa comemorativa aqui.No entanto, esta versão é ambigua, os cacos por trás do som dela eram pequenos enterrados no túmulo de um homem (базилика Санта-Кроче, пор ordem da capela Pazzi).

O próprio Dante fez amizade com o rozracunk 1-2 anos após a morte de Beatrice (indique a data — 1291) em Donna Gemma da família aristocratica de Donati.

Nas criacões

O amor de Dante por Beatrice está intimamente ligado a esse amor à poesia, em suas criações Dante Idealizou seu amor por Beatrice.

Entre os versos juvenis de Dante, ha um soneto para seu amigo Guido Cavalcanti, uma visão de um senseo real, lúdico, uma espécie de transcendência Distancee. Беатрис recebeu о псевдониме де Сеу проприо псевдоним: Bice. Вон, obviamente, é amigo, mais com o título de monna (Мадонна), para que dela nasçam e outras duas beldades, com as quais os amigos do поэта, Гвидо Кавальканти и Лапо Джанни, foram vaiados e batizados.

«Вида нова»

Беатрис, вдохновившая Данте «Vita Nuova» (бл.1293), a maioria dos versos do livro são sobre ela, її vin chamam de «gentilissima» (найдобриша) e «benedetta» (abençoada). «Новая жизнь» представляет собой компост из сонетов, песен и простых комментариев, посвященных любви к Беатриче.

Com outras mulheres você sobre mim
Ria, mas não ha força para você,
O que minha imagem triste Mudou:
Eu sou o inimigo da sua beleza.

О, якбы сабиа, боросного яки
Эстоу кансадо, ламенто вер.
Amor, zombando de você, como uma luz,
Tudo é cego; mão dominadora

Espíritos abençoados em meu testemunho
Vamos queimar o vinho ou a mulher vai embora;
Eu mesmo vou olhar para você.

Eu aceito a visão invisível,
Eu ainda sinto — quem pode me ajudar? —
Виньянцив tormentou ridanya.

O amor de Dante foi Dado como motivos sagrados, enigmáticos, corpóreos viparovulysya até Bachiti Beatrice, à sede de uma inoculação її, à bem-aventurança do sono їy louvor.

Quase SE Espiritualizou ao extremo, vaiando em si mesmo e com a imagem de um doce: já há uma constelação de Poetas alegres (como um um soneto antigo). Passo a passo espiritualizada, ela se torna uma primara, «uma jovem irmã dos anjos»; о anjo de Deus, diziam dela, se saía era Modesta; її Verifique o Céu.

A Nova Vida não tem fatos, nem história; então a pele é sensível, a pele é afiada com Beatrice, o riso, casa no Hospital — tudo tem um significado sério, canta para ser humilhado pelo que é, como é pelo mistério que estava acima dele. Após os primeiros golpes, o fio da atividade começa a perecer à luz da luz e da ocularidade, as misteriosas aparições dos números três e nove e a ultima visão, entrelaçadas amorosa e sumariamente, como um svıdomostі que lamentáto, o como um svídomostі que lamentádo, o o que lamentá.Repetição repetida де ум período де 9 (множество да Santíssima Trindade), como Dante vive mais de uma vez, é uma das provas do grande papel da sabedoria no kohanna, que é descrito pelo поэта: diga adeus a Beatrice. O número «nove» marca a aparência infantil do jovem Dante e aaparição no santo florentino daquela hora da primavera, se ela olhasse para o jovem em plena revelação de sua beleza. Беатрис Морре, pois o número «dez» foi repetido nove vezes, até 1290. .

Maneira, Como Dante, expressa seu amor por Beatrice, está associada ao ceptito médio do kohanny cortes — uma forma oculta e indivisa de entesouramento.

Uma vez que Dante Allig’eri assumiu a canzone, de uma forma que ele queria retratar infusão salutar de Beatrice. Tendo aceitado e, talvez, sem escrúpulos, aceitando minha culpa, não ha mais truques (§ XXVIII): ao mesmo tempo, eles trouxeram uma carta sobre a morte de Beatrice, eo próximo paragrafo da Nova Vida começa com as palavras de Jeremias (Lamento I): quando rico! Вин торнар-се, как удова; grande entre os povos, príncipe sobre as regiões, tornando-se tributário.No rio da morte, sente-se e desenhe em uma tábua: saia para ficar de pé um anjo (§ XXXV).

Afundou-se a dor do piso, que se uma jovem olhasse para o novo, dormindo com ele, age como um novo, não estava claro, não havia compromissos, somos velhos, ainda não esqueceremos. Você começa кантар пункт си Mesmo дие Nesta Beleza Você ЭСТА MUDANDO о Mesmo kohannya, como се estivesse sufocando suas lágrimas. Shorazu, се эла chilreava пункт эле, эла се maravilhava ком эле assim mesmo, bluchi, ниби соб о espeto де ум kohanna; tse adivinhou youma Beatrice: mesmo que houvesse tal blіda.Выяснилось, что это связано с невеждами и учителями, ассимилировавшимися вместе с другими людьми, которые обнаруживают неприятные явления в новых лагримасах, агора не имеет смысла. І він envergonhar-se, censurar-se pela inocência do coração; Youmu doi mais сделать Que vergonha.

Peregrinos que tropeçam no pregado
Schos, sho, cantar, à distância
Perdido — mesmo de uma terra estrangeira
Vee, julgando por vtomi, marite,

Você não derrama laoque de afolugar por isso, 9001
І um pouco sobre o infortúnio não poderia?
Ale acredite em meu coração — você vai chorar em lagrimas.

Sinto por você
É improvável que o prive do Baiduzhost
Até que o lugar sofreu.

Vіn sem seu єї perdeu Beatrіche,
E apenas fale sobre ela em palavras,
Não é força suficiente para sair sem lagrimas. .

Беатрис apareceu para você em um sonho, vestida como estava, como se a tivesse tratado como uma menina. Na hora сделать destino, се ос peregrinos passassem пор Florença, direto пункт Roma пункт adorar milagrosa imagem. Данте, voltando-se para o velho kohannya, com uma forte paixão pelo afeto místico; vim para os peregrinos: fedor para ir em pensamento, talvez sobre aqueles que despojaram as casas na pátria; à sua vista, você pode crescer bigodes, федор де лонг. E talvez — de longe: vá para um lugar desconhecido e não chore, apenas não saiba causa da dor ardente.

«Новая жизнь» завершена, если вы хотите, чтобы она была написана для вашего сообщения, não diga mais sobre isso, até que você possa crescer com uma boa classificação. «Para quem eu trabalho, posso habilmente, — você sabe sobre isso; E enquanto o Senhor continua minha vida, posso dizer sobre algo que ainda não foi dito sobre a mulher da minha vida, e então que Deus me conceda isso, glorioso, enquanto olho para o rosto do Abençoado no céu.

«Божественная комедия»

Ela tambem está atuando como guia na Divina Comédia. Lá, ela принять batuta do maestro de Virgílio, o latim canta, sendo pagão, não pode ir para o céu, e também para aquele que, inspirado pelo divino kohanna (como se enevoar, її im’ya), ela ela mesma leva a visões abençoadas. (O terceiro maestro foi Бернардо де Клерво).

Фигура де Беатриче апаресе на criação де йога como um ryativnik, além disso, na espiga canta Dante será bom seguir Virgílio, que só depois disso, como você lembra, que ela enviou Yoga Beatrice. Como na «Новая жизнь» — pessoa ainda é real, não tem e não tem falhas, então nessa música ela passou pelo estágio de «deificação» e se transformou em um ídolo angelical.

Ilustração antes da Divina Comédia: Беатрис Каррегу или поэта колина асима в Сантиссиме Триндаде

Beatrice liderou Dante no resante do livro «Paradise», как дополнение к 4 музыкальным произведениям «Purgatory». Por instanceo, «Purgatorio», se Dante entra no Paraíso Terrestre, aproxima-se o trato da procissão triunfal; нет meio dela está uma carruagem milagrosa, e nela está a própria Beatrice, pelo pano verde e pelo manto de cor defogo.Беатрис траз-се пара Янголов І, Звиновачуй Данте, Рассказывает Историю Помелока, особенно подкрессючи йо-зожвышины обдваловня натуральна, сигаро эм ваига міг би»ем тода в совести де йога особен де азевиньо честно.

Чистилище, XXXIII

Eu Beatrice, envolta em tristeza,
Eu os ouvia, como tristeza,
Possivelmente, menos Maria venceu a cruz.

Se você deu espaço para promoção,
Ela disse, tendo caído, como um Fogo na escuridão,
Eu me levantei, e então as palavras її soaram (…)

Eu, destruindo antes do dia,
Meni, zhіntsi aquele homem sábio — para ela
Iti comandava o Governo.

Eu mais cedo, desço em meus proprios passos
Vaughn abaixou seus dez krooks,
Corri para os meus olhos a luz dos meus olhos.

Данте Паресе Эстар Сегиндо Беатрис; não se maravilhará com as montanhas, não voltará seus olhos para ela. Passando де ум планета пункт о outro, Данте não vê a transição, é tão fácil себе encontrar, е conhecer о novo apenas пункт aquele дие Белеза Беатрис се торна todos os passeios сделать mundo де се aproximar сделать джерел да граса вечная.Se o fedor subia até o topo das descidas. Atrás da vkazіvka Beatrice Dante se maravilha com as estrelas no chão, e ela parece Estar tão infeliz que sorri quando olha. Potim canta com sua lápide — na oitava esfera, a esfera das estrelas Rebeldes. Aqui Dante está pronto para sorrir o sorriso cheio de Beatrice e Agora já está construindo para culpar її brilho — construindo para culpar, mas não para ficar com palavras. Беатрис, como se fosse morrer, aparece já no topo, no trono, «coroando-se com a coroa das trocas eternas que dela saem».Данте себе volta пункт ela пункт bênçãos.

tarihi gerçekler, edebiyat, resim ve müzik yazarlarının imajı. Ашке котю Шанс Франческа Илахи Комеди

Mozhlivo, Tarih Bize ulaşmadı,
эски tarihin в той же çoğunda olduğu Gibi geçmişte из- bırakmadan çalışmış Olan yakbi
Данте Alig’eri, Floransa’dan siyasi motiflerle vizyonlar, şeridi bilmiyor
Ravenna’da Франческа да Rimin’in yeğeni Гвидо да Polenta’da .
гюзель
гюзель Франческа мрияла кохання хаккинда.Kim genç kızların dünyasını turluyor?
iki asil aileyi onurlandırdı ve onurlandırdı mı?

Россетти_Данте_Габриэль_Паоло_Анд_Франческа_Да_Римини

між anavatanları
Римини ве Равенни uzun zaman önceydi. Ortadaki Zalagoditi rozbrat
Bir şekilde yapılabilir — гель. ben soylu vatanların babası
Çocuklarla arkadaş olma kararını kabul etti. Z Chotiroh Syniv Роман Батько Франческа Вибрав
Кыдемли. Giovanni, prisvisko Kalika’da şiddetli bir dönüş ve açgözlülük alıyor
zvnishnistyu ve Francesca’nın iyi niyetle yenisini almak için uzun süre beklemesi pek olası değil.
Миллетвекили. Schaub’un memnun etmesi kafası karışmadı; için
Ravenna’da sevimli bir anlaşmanın düzenlenmesi genç kardeş Giovanna tarafından yönetildi.
Кызаран Паоло.

Паоло_и_Франческа__Эдвард_Чарльз_Халли

Francesca genç bir Yunak ile ödüllendirilecek ve radyoyu kazandı
evden ayrıldı. Yavru kedilere henüz gelmediyseniz Римини, zrozumila, школа zhorstoko
aldatılmış ve yakışıklı ve kibar değil Паоло бир erkek olarak göründü, ама korkunç бир калибр
Джованно.Ancak Francesco ve Paolo arasında uyuyan aşk,
dışarı çıktı.
O saatin canavarları, Giovanno, Lord Pesaro, guatrları ile ünlüdür.
hizmet ayı için ömür ve bu yedi suçlu
aile kalesi. Цей калеси ве Франческа ичин бир вязница ве анлык бир гюзеллик халин гелийор
бунлардан зустрічей з коханим.

Фейербах_Ансельм_Паоло_Анд_Франческа

Halk efsanesi rozpovidak, bir zamanlar Giovanno scho, şüpheleniyor
kaba, kaleyi ziyaret değil, bir saatliğine durup ekibin yatak odasını bulmak
o an, eğer Paolo ile böyle bir sahne olsaydın.Tamny vikhid odasında,
Ale Paolo ona hemen Yetişmedi. Cholovik’in aptalığının aldatmacası, vihopivshi
hançer, kardeşine koşuyor. Francesca cholovik ve kohanim arasında kalktı,
kendine ölümcül darbe. Tse, cinayet patlamasının saldırgan darbesiyle Paolo’yu gizlemedi
vin.

Александр_Кабанель_Смерть_Франчески_де_Римини_и_Паоло_Малатеста_1870

Öyleyse efsaneyi söyle. Tarihsel gerçekler, inshe hakkındaki troch’ları göstermektedir.
Francesca o saatte güzel bir genç kız değildi, çünkü ilk fahişe kazandı
kızımı dövdü. Ve Paolo’nun onunla onun arasında böyle bir vizyonu yoktu. içinde bir saat geçirmek
Kitap okurken, küçük kardeşi Cholovik ile hemen okudu. kendini böyle
Giovanno ile tanıştığı ve sağlığının olarak dostça bir öpücük aldığı an,
düşünmeyin, ikisini de sürün.
Tse, Dante’nin
kokusu, yazarın iradesinden, daire içine alınmış, pembe değil,
ateş. Bağımlılığı семь яков, ölüme terk edildiğinde eğilmeye çağırdı.

Доре_Гюстав_Паоло_Анд_Франческа_Да_Римини

Alena navit Dante, unu pisirdi, pisirdi, önemsiz ses hakkında hiç konuşmadı ve
dost sağlık. Gizli geçitli odadaki iç tasarımla ilgili ayrıntılar
Gabriele D’Annuntsio’nun trajedisi “Francesca evet
Ріміні «.

А. Шефер. Данте ве Виргилиан онюнде Паоло ве Франческа да Римининин хайалетлеринин ортая чикиши

ахлаки пусу
вважалася угурсуз.Данте şaka yapmadı ve kohanim hakkında bir fıkra anlatmadı.
ale Його «İlahi komedya» da francesca ve paolo’nun cehennemdeki azabı hakkında bir bilmece
bacaklarının temeli olan kohannya hakkında güzel bir efsane ortaya çıkında yzin verildi
müzisyenlerin, sanatçıların ve yazarların yaratıcıları.

Джордж_Фредерик_Уоттс_18171904_Паоло_и_Франческа

http://italy-guide.sitecity.ru/stext_2803223812.phtml

http://dnevnik.bigmir.сетка/группы/артикул/48475

Durumun geçmişinin çoğu önemsiz, geçmişte nasıl yürüneceğinden sadece kaç kişi endişeliydi. Ale varto, çarpık bağlantının tarihini reddediyor — ve bir efsane olma sansına sahip. Bunun nasil olacağı konusunda Romeo ve Juliet’in yanı sıra Paolo ve Francesca ile birlikte oldum.

XIII yüzyılın kulağında, en çok hanedanlar Romagna bölgesine İtalyan boules Polenta ve Malatesta’da enjekte edildi. 1239. hükümdar Roma’da Malatesta da Verucchio adına yaşıyor ve yeni bulo’nun dört çocuğu var: Kulgaviy Giovanna, Malatestino, Güzel Paolo ve Maddalena.Гвидо ве Монтефельтро Малатеста ве Polenta’dan zaferi kazanabileceğim, hanedanların başkanları sevgi dolu bir ittifakla galip geldi. Maltesti’nin büyük oğlu Kalika Giovanna, Polenta’nın kızı Francesca’da Zg_dno ev sahipliği suçlu. Dvchini rozumili’nin babaları, kulgavy için gitmek için beklemeyecexiniz ve hileye gitti.

Francesca’nın düğün gününde, Giovanna’nın küçük kardeşi olan genç kırmızı Паоло, онунла аркадаш олмайи умарак ортая чикты. Дівчина захохалась, илк бакишта бир юнак ичинде, экип тарафындан бираз сонра бекледи.Aldatmaca kızarırsa genç Francesca Için ne büyük bir keder. Ayrıca, Paolo da projenin başında ortaya çıktı. Ашк, ашк kohanime söylemeyi, benden önce çok iyi anladım, Zulme uğramayan zavallılarla dolu.

Ашк бизи ики кез сона гётюрду; Kaine’in günlerimiz için бир söndürücüsü olacak.»Б tür мы onlarla birlikte Akti. Франческа, mutsuz fahişenin küçük бира kayası aracılığıyla yasal cholovik’in kızını doğurdu в Floransa valisi olarak atanan Паоло, Gradar kalesindeki ağabeyi ве Birinci Манганин standında sık sık Misafir Oldu.Bir saatlik kabuslardan bir saat sonra, Malatestino kardeş ve piç Giovanna hakkında cevaplar. Zrobivi viglyad, scho sağa giden, hızla kaleye dönen ve özellikle zakhani Paolo ve Francesca’yi bir öpücük için yakaladı. Ланселот ве Гвиневринин ашк хикайесини окудулар ве кендилерини гёмдюлер ве ёпюштюлер. Джованна, одадаки или анда tutarsızlıkların farkında değildi. Eşi görülmemiş bir yılda, bir kez Lancelot Licorice One boules hakkında, kayıtsız bir cilt okuduk.

Kitaba bir kereden fazla bakın ve mesanem aynı titreme ile Ale dali bize güç verdi.Biz sadece onları, hileci, Potsiluv, tremtyachi, ağzım tarafından eziyet ettiğim sevgili sirketin sırıtışına nasıl hile düştüğünü okuduk. İlk kitap bizim Galeoti’miz oldu! Sayfayı okumadan bizden Nichto. Паоло Хотов bulo bigti karanlıkta saklandı ama kalkmadı. Джованна kardeşine biçakla saldırdı, Francesca kohan’ı kendi vücuduyla korudu ve göğsüne bir darbe aldı. Çantada, kohanta kabadayısının suçu, kıskanç Giovanna’nın parıltılarında dövüldü. Efsane ayrıca, şimdiye kadar Gradara Blukє kalesinin yakınında yeni bir ayda bir ziyafetin, mutsuz Francesca’nın huzursuz ruhu olduğunu söylüyor.

Але якби, Паоло ве Франческа’нин бюйюк сус ортаги дегил — Данте Алигьери — заханой чифтийле илгили эфсане бир эфсанейе дёнюшебилирди. Але, онлари «Илахи комедия» ики янина йерлештирмиш оларак шаркы сойлер. Böylece Virgilin’inbedeli Pekla’nın hisseleri için yükseltildi, Francesk ve Paolo’nun çabaları, para için çok fazla ödemeyen, hayatı sevmeyen bir başkası için yapıldı. Paolo’nun tutkularını abartmayan Тин Франческа, баш характер pekelnaya fahişelerindeki їхні taşralılarını anlattı.Итальянский destanının çok romantik, umarız sıradan bir arsa, büyük yaratılıştaki görüntüler, sanatçıların ve heykeltıraşların çoğunu Paolo ve Francesca’nın görüntülerini yaratmaya ed teşvik. İkonografik gelenekte, birkaç yazı tasvir ederler: bir saat boyunca bir aşk kitabı okumak, bir süreliğine öldürülmek, hatta Cehennemde Dante Alig’ori. Bulunan Dramatik komplolar, Francesca’nın koloviklerinin meşru olaylarını da içeriyor.

Эмилия-Романья ве Марке bölgelerinin kordonunda, Gradara kalesi duruyor ve Carpeña’nın pagorbinlerinin düz çizgisini yok ediyor.Klasik Emirler yaşlılar tarafından alt edilmez, sadece boğulan bakışlarla, Suvori orta falcılara Francesca ve Paolo’nun trajik tarihini gösteriyor. Ale eski kale, geçmişin, geçmişin tarihinin ve romantiklerin önünde kendine çekiçlemek kolay değildir.

Gradara’daki kalenin görünümü — Rocca di Gradara kalesi.

Gryph ailesinden iki kardeş P’utro ve Ridolfo, Pesaro’nun bir zamanlar yaptığı gibi bölgeyi doldurduğundan, kalenin kaderi yaklaşık 12. yüzyılın ortalarında inşa edildi.Джованна Малатеста да Верруккио (Roma’daki hanedanın oncüsü) Gradarsky kalesini geride bırakmadığı sürece, uzak kale elden ele geçti. 1299’da Papa Boniface VIII ona telsiz bir volodinnya Gradar hakkını verdi.

Паоло ве Франческа (Римининин Ойкусю) __ Уоттс, Джордж Фредерик (1817-1904)

Eski Giovanni’nin chotiroh blue’sundan, kalenin devam eden yaşamı hakkında sadece bir türbuvav — Pandolfo. Kalenin iç avlusunda, Malatesta ailesinin armasını eşyalarıyla yamalayabilirsiniz.Eski moda romantik bir efsane, итальянские destanının chanuvalniklerine getireceğim, ancak iki erkek kardeşe getireceğim romantik bir Eski moda efsane olan Gradar’in küçük bir vatanseverine atandı: bozulmamış «kalika» üzerinde Giovanni. güzel».

Volodarians Rimini в Ravenni arasında узун zamandır бир falcıydı. Nareshty, rozbrat було zagodzheno в Kabin sayısındaki değişiklik için çocuklarla Arkadas olduk. Бююк oğlu Malatesta’nın Adı Giovanna (Gianciotto). Yo яка durgunluk ве Ravenni bazhav bachiti’den трюмный Адам Гвидо да Полента, damadıyla birlikte, ancak Francesca’nın daha önce şiddetli fedakarlığıyla görülen bodur, çirkin Giovanna ile evlenmek istediği pek de güzel değil.

Лайош Гулачи __Паоло ве Франческа 1903

Babanın sevincini kurnazlıkla karıştırma: Ravenna’daki sözleşmenin düzenlenmesi için Giovanna’nın en küçük kardeşi Paolo gelir. Юна, ону бююк бир адам оларак кабул этти ве она туткуйла ашик олду. Николай, Roma’daki mutlu bitchina Bula vivezen’i hesaba katmadı, aldatmayı biliyordu. Uzi sürtük, Francesca’nın yasal cholovik’in kardeşine olan bağımlılığını soğutamadı ve zakohani karanlıkta oynamaya başladı.

Аристид Круази__Паоло ве Франческа (1876)

Ансельм Фридрих Фейербах (1829 1880) __ Паоло ве Франческа_1864

Паоло ве Франческа (Dante’nin Cehennemi’nden) Ланселот ве Гуэнивер hakkında bir şeyler okuyorlar. Bu hikayeden esinlenerek öpüşürler . Паоло ве Франческа (Данте’нин «Илахи Комедия» сындан) Ланселот ве Джиневра hakkında okudugum hikayeden şikayet ediyorlar.

Eşi görülmemiş bir yılda, bir kez okuduk
Ланселот Меян Гюлю Хаккинда;
Bir mi boules, bouv kayıtsız cilt.

Китаба бир кэреден фазла бакин,
І гизли бир титреме иле ми блідли;
Але дали бизнес енди.

Онлар хаккинда üч танесини окудук.
Sevgili bir şirketin gülüşüne düşmüş,
Eziyetle bağlı olduğum kişi,

Öptüm, tremtyachi, dudaklarım.
İlk kitap bizim Galeoti’miz oldu!
Sayfayı okumadan bizden Nichto
M.L. Лозинский

Edward Charles Halle (1846-1914) __ Paolo ve Francesca

Paolo Ve Francesca 1894 — Сэр Франк Диксей (Фрэнк Бернард Диксей) (İngilizce 1853-1928) (İngilizce 1853-1928)


AMOS Cassioli__ Paolo Ve Francesca (1870 )


Уильям Дайс (1806-1864) __ Франческа да Римини, экз. 1837.

Данте Габриэль Россетти (1828-1882) __ Паоло ве Франческа да Римини_1867__Сулубоя


Александр Мунро (1825-1871) __ Паоло Марбл ве Франческа _10829

Pesaro’nun Lordu olan Giovanni, hizmet yerinde yaşamaktan suçludur, ancak o saatin yasaları için aile (takım ve çocuklar) bu yerin çevresinde yaşıyordu.Böyle bir rütbe, Gradara’nın atalarının kalesi, Pesaro’dan 13 km uzağa taşındı, Francesca ve vyaznitsa ve biraz da Cohanim Paolo oldu.

Рюйя (Паоло ве Франческа), 1909, Умберто Боччони

Bunları öğrenen Giovanna, kohantlar için ayağa kalktı. Bir zamanlar, şimdi sağda olan bakışları kıran adım adım cholovik başarısız bir şekilde döndü ve ekibin yatak odasının kapısının kapandığını biliyordu. Guchny’nin kapıyı çalması ve bağlantısı kesilen cholovik’in çğlıkları, Francesca’yi kapıları açması için cağıran Zennatsky Ale Paolo’yu yakaladı.Odada, içinden ve rozrakhovuvuvvat’ın çok uzak olmayan bir gizli vykhid olacak.


Felice Giani__paolo_malatesta_e_francesca_da_polenta_1813

Гюстав Доре: Данте Паоло ве Francesca


Anonimo__Paolo ве Франческа (1804)

Жан Огюст Доминик Энгр (1780-1867) __ Паоло ве Francesca_1819

Önemsiz bir durum, ancak çarpık bir bağlantı olmadan efsane olamazsınız. Belki kapı kapalıydı ve belki paolo’nun kılıcı patik geriydi ve Giovanni genç kardeşini manganın yatakhanesinde kurtardı.Saldırıda, Lord Pesaro kendini bir biçakla hırsıza attı ve Francesca ölümcül darbeyi aldı. Fazla düşünme, kendini kohan ile cholovik ve hançer, yani Paolo’nun göğsünü delip geçen işaretler arasına attı. Takımı ölülerle birlikte katleden Giovanna, öfkeye kapıldı ve kardeşini katletti.


1805-10 _ Паоло ве Франческа, Джанчотто__ Джозеф Антон Кох tarafından keşfedildi.


Sir Joseph Noel Патон (1821-1901) __ Паоло ве Francesca’nın Cinayeti

Луи Boulanger__paolo_e_francesca_gli_amanti_trafitti_1840


Paolo ве Francesca_1887__ Previati, Гаэтано (1852-1920)


Кабанель (1823-1889) __Франческа да Римини ве Паоло Малатеста’нин Олюмю _ 1870

1289 ротида це олду.Tarih değişti, ancak Giovanna’dan uzaklık arttı.

Aynı zamanda, kapsül açıklamalarının 1285 ve 1289 yılları arasında Gradarya’da kaya tarafından etkin bir şekilde rapor edildiğini biraz daha biliyorlardı. Харика бир Шекильде, Градар сакинлери тарафиндан яшли Адамдан Мавие актарилан эфсанейи алмак герекиёр. Korkunç podіya ve blues kalesinin yakınında yeni bir ayda hala ziyafet çekenler hakkinda duyru yapan efsane, mutsuz kadının ruhu istexzizdir. 13. yüzyılın dekoru, çarpık драма sahnesi haline gelen Francesca’nın yatak odası да dahil olmak üzere sarayın avlusunda sevgiyle yaratıldı.


Бьянки Мозе (Италия 1840-1904) __ Паоло ве Франческа 1877.

Паоло ве Франческа’нин Рухлари (Данте, «Чехеннем», Мектуп 5) __ Гуру (Поль 8-3)

Yapabilirsin, kohannya’nın tüm tarihi, Francesca ve Paolo’nun ortağı Dante Alig’ur olmadığı için eski kalenin duvarlarının ötesine geçecek şekilde kaybolacaktı. «Ilahi Komedya» от Pekla’nın kazıklarına Virgilin’den yükselen fiyat, erkeği ve kadını kazan ve ateşin içinde Diyavolskiy’in kisır Viri’sine kollarını açmadı.Ашк bağımlılığı onları ее iki ölüme де götürdü ве şimdi birbirlerine aşıklarmış gibi Cehennem vatandaşlarının kokusu.

Гюстав Доре *’un Dante’nin Cehennemi’ne yaptığı illustrasyon. Levha XVIII:. Canto V_1857

«Яни бен zishov, кулак ucunu bıraktım;
Diğerinde; Vin mensh, nizh Oyuncak,
Yeni, küçük бир miktar yığında büyük ıstırap эль

Коло unun nasıl olduğunu biliyorum
Dünyevi Этины tıkladığı sessizlik için,
Хто зрадив розум влады прагнэн.»

Bu sözlerle, Francesca’nın trajik aşkı hakkında bir hikaye başlattım ve İtalyan Paolo, büyük eseri «Ilahi Komedya»da (Божественная комедия, 1307-1321) Данте Алиг’ур’у сойлюйор.

Paolo Ve Francesca da Rimini, Данте Габриэль Россетти (1855)


Paolo Ve Francesca — İlahi Komedya — Cehennem — Gustave Dore

Jean Baptiste Hugues__Paolo Ve Francesca (1877)

Daha da ince ve sıkıcı bir şekilde basit hale geldi, tüm çıkartmalarda, mutsuzları arayanlar hakkında şarkı söylüyor, «bir anda gelen» ve fırtınayı bu kadar kolay yakalayan. .. «. Burada, бир başkasıyla, Эгер Pekla, ASKIN çitini Bilen sonsuz vatandaşlara katlanırsa ве Франческу, Dante’ye ве Vergilia’nın rehberine, Paolo’nun ölümünün руху Gibi Айни Zamanda zhorstoku payı hakkındaki şiirini anlattı. Şimdi burası, esaretin sıcağında , bunaltıcı mizaçta kokuyor ve her zaman işkence ve kederin suistimaline maruz kalacaksınız


Витале Сала __данте Паоло и Франческа (бин кило йирми üç)

«Okuma ve merhametli yaşam hakkında,
karanlıkta görmüş olan ty
biz, ıeryüzünün Kana Bulanmış ışığı;

Ее şeye Gücüğk,
Dua Ettik, Neden Vryatuvav,
YOğUN TERE KARşı Hassastır.»

Данте, «Илахи Комедия». М.Л. Лозинскийдень перевод

«İyi birine aç olanlar, radyo takiplerini hatırlayanlar» için önemsiz olan Francesca, tarihini biliyor ve Dante’yi, kelimeleri canlı kelimelerle üst üste bindirerek yönlendiriyor.


Ари Схеффер (1795-1858) __ Паоло ве Франческа’нин Хаялетлери Данте ве Виргилий Гёрюнюёр__ 1835
Данте ве Вирджилия’нин Ёнюнде Паоло ве Франческа да Римини’нин хаялетлерин

Paolo’nun gergin olduğu gibi nasıl kırbaçlanacağını ve tek başına aşık olan birini tanıdıkları için bu kötü kokuyu ne kadar kutsanmış bir şekilde kokladıklarıçederini beliönklarırumini. Bilirsiniz, Başka Bir deyişle, Gecenin Gündüzünde Paolo’я aşık olmayanlar, cehennemde burayı ziyaret edin ve ve kazanın ve kokhanyeyen ve Öfkeli Öfkeli, Фрэнсин Эллес Ашик Ольмамана Изин Вермемек Ичин …

«Aşk, kohanime söylemeyi seviyorum,
çok iyi anladım,
Terk edilmemiş ti bachish dolu. »

Данте, «Илахи Комедия». М.Л. Лозинский день трансфер

Skoda zakokhanikh … Dante harika, döneminin bir günahı.Вбивцю, Джованни «калику» бююканне ве бююкбабалара карши хаклы дегилдир.


Пьер Клод Франсуа Делорм __Паоло и Франческа (1830)

Dante’ye, Paolo ve Francesca’dan bahset, o harika değil, onun yerine hayatının baş yaratıcısı «Ilahi Komedya»nın biraz daha huysuz ve hastalıklı bölümü. Kendisi, Francesca’nın yeğeni Guido Novello da Polenta’nın (ö. 1323), Dante’nin arkadaşını tanıyan ve 1316 azizin akışını kim bilen sinyor Ravenni’nin ağzından acıklı tarihin bilgisini bir an söylü ? 1318-1321 гг.).

Градара Калеси, Йылын Гюню

Güçlü ailenin iki asırlık bir kalesi var. Roma’nın eski hükümdarının en cesur temsilcilerinden biri: «Vovk Romagna» olarak adlandırılan ünlü taziyeci Sigismondo Pandolfo. 1464’te en güçlü ailenin temsilcileri — Sforza — Malatesta klanına saldırdı. 42 günlük Gradar şehrinin yargılanması ve büyüleyici kabadayıların büyük beylerinin bir sonucu olarak, pes etmek ve hayatta kalanlara kaleyi inşa etmek zorunda kalacaklardı.1493 yılında, viconan rotsi bula, kale dekorasyonunun ana parçasıdır. Yeni bir vlasnik verme emri, Giovanna Sforza’nın fotografı.

Sforza sembolü ile Giovanni Paolo Sforza

Boule’lerin kokuları romantizm ruhunda göz kırpacak, genç senyörün ruhları yine de adını yaşamak isteyecler. Лукреций Борджиа.

Нотум: Лукреция Борджиа, Середновичя’нин ölümcül hanımıdır.
Danimarka saati boyunca Володя kalesi özel bir kişidir.Kendisi orada yaşamıyor ama kale çalışanları orta kalenin anıtları ile sizi tanımak istiyor. Avlulara, büyük bölmelerin geri kalanına, ön hollere ve tabii ki Paolo’nun Yetişmek için ayaga kalkmadığı gizli bir geçidi olan Francesca’nın yatak odasına bakabilirsiniz. Sadece yatak odasında değil, tüm saraylarda, uzak XIII. Yüzyıla benzer bir durum yaratıldı. Şapel, pişmiş topraktan yapılmış parlak bir sunak görüntüsü elde etti. Turistlerin oyunların odalarına ilgisi azalmaz, kale duvarlarını zorlayan yoldaşla ilgileneceğiz.Antoine Etex__Paolo Ve Francesca (1864)

«Kohl, Pani, Senin Eellerinde Öleceğim,
Ben Radyo: Istemiyorum Anne
onura Layık, Ölmek değil,
Хвилюв Потсілунью’да Сана Чаталамиш Ольмак.

p. ‘єр де Ронсар (Pierre de Ronsard, 1524-1585),

Данте Франческа ве Roma’nın anlattığı aşk hikayesinin ilk bakışta her türlü enfeksiyon ve hatta daha fazla affetme konusundaki kafa karışıklığımız arkadan kurtarıldı.Ravenna’ya gelmemden elli yıl önce, yaklaşık 1275 çürümede, синьор Ravenni Guido da Polenta Sr. ‘nin kızı Francesca, hoşgörülü Gianchotto Malatesta, Signor Rimini’nin yerini aldı. Vona, yakışıklı, Yetiştirilmiş kardeşi Paolo’ya aşık oldu ve aynı zamanda, kurşun kıskanç bir adam tarafından sürüldü. Данте, «Cehennem» şarkısına Francesca’nın açıklamasını ekledi — bu, bu, bu, bu, bu, bu, fırtına dikenli bir koku, Romeo’nun Juliet’in ve tüm yol boyunca aynı rezonansı ekledi. derinin Ilahi okumasının Yedi Kalbi Dante’nin kendisi, Gece halkının önünde Заманын çoğunu Горен иже Oldu Мужчина, Ланселото в Ginevra hakkında ГИЯ римское okudu в Romanin kahramanlarını hayatının sonuna Кадар, ölüme ве ölüme иже timsahmış Gibi takip Этти.sancılar Francesca ve Rimin olarak takılan Tse vin, «düşmüş gibi düştü». De Saint’deki Меркези sahnenin karakterizasyonu mükemmel ( «Данте çürüme, Кэнди içinde Gibi görünüyor, Francesca’nın görmesi imkansız, ама бир гастроном Gibi …) бир viraz Инса etmek Bagatokh pokolin’e duygusal düşmanlığın, başkentlerde korunmak Gibi Дусман Olan» Cehennem»я okuyun.

Bariz sıcağın ве Серт başkentin Tüm Герчек yaşamının ortasında Olan Dante’yi besledim.

Francesca’nın коханнь в virajlarını bildiğinde Sarki söylüyor, kutsal aşk gününün önünde ONU görmeye в vadiyle ilgili kederli yardımı görmemiş olsam желчь değildi.Данте sposterіgav nesterpnі strazhdannya vsієї Іtalії, Його Serce vmіstilo strazhdannya, vіn kazasında іdealіv florentіyskogo gіbelіni, vtrativ nadіyu pobachiti Ridne Мисто, dіznavsya gіrkotu vignannya, эля я svіtova özel Bir Мужчина Hüzün değil Zatula zvorushlivogo görüntü Франческа я rozrivaє Serce spіvchuttya için її dolі atlattı vsogo svitu . Bu duygunun yoğunluğunu açıklayabilirsiniz, деди Данте, Франческа ве Паоло Булинин siyasi entrikaların, Дини ве hanedan devlerinin katılımcıları olduğunu söyledi.Вонь, бу тюр entrikaların ве çarpışmaların kurbanı oldu. Duygularının değeri, yaşamlarının değeri, bireysel, essiz bir yaşamın değeridir.

1321’de Dante’den güllük gülistanlık zamanında, şairin gerçekliğe ilişkin bilgisinin ve somut, yerel olanın tkrarlanmaması konusundaki bilgisinin özellikle güçlü bir şekilde farkındaydındaydındaydındaydındaydındaydındaydındaydındaydındaydındaydındaydındaydındaydındaydındaydındaydındaydındaydındaydındaydim. Rönesans’ın tek, somut, canlı, «sözde» insanları, kilisenin bağrında biraz olan ilkel doğa gibi insanların orta soyutlamasına karşı çıkan Dante’yi adeta sessizliğe çekiyordu.

Данте, tsim ile birlikte, miti’nin degerlerinden, yerel ve bilgililerin eğilimli güzelliği hakkında, onu kurtarmanın pragmatizmi hakkinda, pragmatik, yolculuğun ruhu nasıl olunacağy hakkıruda. Dante’nin sözlerini bir kerede iletmek, kelimelerle değil, cümleleri harekete geçirmek önemlidir; Mimovolі, günümüz için üzücü bir veda olan «Ilahi Komedya» да yakalanmayı tahmin ettim. VIII şarkısında «Araf» є «uzaktan bir çınlama, gün içinde öleceğiz diye ağlamak gibi» bir dizi uzlaştırılmış toplam var.Ve bu nedenle, benzersiz bir şekilde bireysel mutluluktur ve geçiciliğinin toplami da öyle. Her şeyden önce, daha fazlası değil, benzersizliği ve bireyselliği.

Dante’yi, Неден Сувор ve Mimar «Cehennem» inekini, en uzak payın sakininin sırasını takip etmek, fransa’nın bireysel nüfusuna daha düşük Bir Paylaşmak Için kaçınılmaz Bir Ceza Ile Beslemek Istedim, Aynı Zamanda Z Qih is Perekonan. Як, Francesca’nın günahın çocukları için suvorim’e olan aşkına bir özür dileyecek mi? Kudi, şiirselliğin tsya kolizia’sına, en yakın dünyevi aşka şiirsel ruha ve hafif mimarinin pathos’una oncülük ediyor mu? Neden henüz gelmediği yeni bir cağ yok, hala yaklaşıyor mu?

Dante bana hepsini birden söylemedi.Son fakat en az değil, hemen besinzingirine bakmadım, çünkü yine de, onu bir kerede çektiğim XIV yüzyılın form kulağından doğrudan ve uzağa işaret etmedim. Данте, ünlü aşk kanzonunun yazarı olan arkadaşı Gvido Cavalcanti’den ve aşk temasından ve orta felsefi ve teolojik risalerde onun önüne yerleştirilmesinden bahsediyor. Ашамалы оларак, Видродження каврамы Видродження каврамына якиндыр. Данте zgaduvav, geçen yüzyılın edebi üst simgeleri hakkında, ancak tüm felsefi glibinleriyle ilgili yardım, otobiyografik hale geldi.Aşk sonelerini, «Yeni Hayat»ı, ilk süvarileri anlatan şarkılar söyleyenler ve o saatte şarkı söyleyenler, trenin özel dürtülerine kızdılar. Беатрис ile ilgili ее şey için род.

Kendi şeytanında, Aşkın Evrimi, Aşk Felsefesinin Evriminin tüm zamanlarında görülmedi. Dante, orta yaş incelemelerinde ve orta yaş şiirinde galip geldiği için aşk felsefesini tartıştı. Було небагато, звсим небагато’ю инцелер. Mayzhe, aşk felsefesinin tartışmasını kesintiye uğratmadan yaşlandı. Marsil Fichino’nun Platon’un «Benketi», «Kokhannya hakkında diyaloglar», Ivan Abarbanel’in yorumları da dahil olmak üzere XV-XVI başkentinin eserlerini okudum, neo-Platonik geleneği destekleyen robotlar, saat («bizimki») benim için son saat , 1963) Francesco Patricia’nın «Aşk Felsefesi»nin yanı sıra şanslı (aynı kronolojik anlamda), Tarih ve Edebiyat Nesli’ne atfedilir.Dante diyenler, iki yüzyıldan ikinci yüzyıla ilerleyerek, tanıklığıma göre geçmişte modernize edilen XV ve XVI yüzyıllarda daha da ortaçağ dışıydı, daha da yankılandı ve modern formda. Dante’nin fikirrleri бу şekilde.

Sevgi verilir — daha da yücesi, dahası — kohan’ın özelliği, tüm dünyayı soymak için, yeri doldurulamaz. Узун сурели бир йемекте: «Бени неден севийорсун?» — Dante’nin düşüncesine göre, elden geçirilmiş yüklemleri, başkalarına sevgiyi kabul etmenin pis kokusunu tanımak mümkün değildir; Эдповид: «Ты — це ти, ти кимсейле айны дегил, ти удина»…

Данте, deliliğin koçanını unutmadan, Paolo ve Francesca’yi hissederek karşılama boule’leri olan Francesca da Rimini’ye döndü. Alle nezabarno vin, sonelerinden birini tahmin ederek, ona bakmayı sever, tek tek lobların arkadan izolasyonu gibi değil, uyuyan lobların dönüşümünün son noktası olarak:

Işinivittlekyes;
Alçakgönüllü insanların zhakh hareketi.
Ale ti, ateş, göksel ışık,
Bu arada, masumca öldürüldüler.
Gerçeği kabul etmek, onsuz aptalca
Vsesvit ile barışık olamam.

Diğerinde, Pekla’nın, kıskanç bir adam tarafından öldürülen en yüksek duyguların kurbanlarını — Güzel Olen ve Paris, Kleopatra, Achilla ve Dante’nin arkadaşları — Francesca ve Paolo’yu taşımanın sonu yok. Bahis sürecinin trajik tarihi günümüze kadar geldi ve «Ilahi Komedya»nın başarısı

Телефон: Владимир Капустин

Равенна бир денизци олан Мессери Гвидо да Полентанин кызы Донна Франческа, çöpçatanları kontrol ederek bir pencereye baktı.Ailenin babası, Roma’nın güçlü yaşlılarının mavisine büyük umutlar bağlamış olan rorakhoyuchi, yeni akrabalar doğduğunda, Ravenni’nin tek taraflı bir volodarı olur. Ve Francesca kendini merak etti, bu vesileyle hangi isimler, ne tür tavırlar ve çağrılar — örneğin, yüzler ve güzel bayanlar hakkında Fransız romanları okumaya ne tür bir bağımlılık. İlk eksen, çürük avlunun taşında gurultulan veya biriken kapıydı. Ocholyuvav, odyag’i yüksek bir pozisyondan daha az olmayan, ala ve vminnya vibrati kravtsіv’i gören vitoneness Yunak süvari.

Axis vin, makaleyi senin cholovik’in olarak değerlendiren genç haberci Malatesta! — arkadaşı Донни Франчески kızarmak için dedi, kız yaşıyor ve anıt, iyi olduğu zaman, Romagna’nın tüm aristokratlarının kılığında biliyordu. Aday olanın gönlü sık sık atılırdı: Babalarının çocuklarıyla dünyaya gelen babaların iradesi doğmustu, Ala Francesca hayatı insanlarla bağlamak zorundaydı, Almanlar aşklarını yalaradın yalarında. романтизм. İlahi soyluların yıldızları, sizi çok affettiğim gibi…

Аркадашларла Зустріч: бакма ве боюн егме

Франческа Малатеста, урогена да Полента ве мистетві як из риміні’да відома, — Данте Аліг’єринин Чехеннэмде конюшту Перша гісниця. «İlahi Komedya» şarkısını söyleyen yazar, çeşitli özelliklerle «anahtarları tasnif etme» sürecinde ahirete gore «gezi»ye atıfta bulunuyor. Güzellik aynı zamanda insanlarla güzeldir, hayatın can damarlarından biri haline gelmiş, öldükten sonra diğerinin üzerine bir hisse harcamıştır. Nyomu sessizliğinde, «hto zraiv rozum vlid pragnen» — aşıklar ve erotomanlar — hiç durmadan kola giymeyin.Burada Troyanska Viyna’nın istifa ettiği Olena ve Paris, Mısır Kraliçesi Kleopatra ve eskilerin іnshi «ünlüleri», kaltak tarafından şaire biraz saygı gösterildi.


«Паоло ве Франческа да Римини». Данте Габриэль Россетти, Рик 1867

Floransalı Dante’nin Francesca’yi vurması pek olası değil, ancak soylu hanımların trajik ölümü İtalya’nın tüm asil anavatanlarında tartışıldı. Bundan önce, ana «Cehennem» her zaman şarkı söyler, özellikle 1289’da Kampaldino savaşında plich-o-plich ile savaşan Bernardino Kardeş tarafından iyi bilinir.

Дантенин «Илахи Комедия» да Франческа Иле Кадин ве Олюмюн Чевреси Хаккинда Асгари Билгилерин Интикамини Алмак Ичин Яптыгы Конушма; scho mova hakkinda.

Tarih Tarihinin Özü Günümüze Kronik Tarafından Getirildi Ve Ayrıntılar — Orta Yaşlı yoorumcular dante’ye şarkı Söylüyor: 1280’Lerin ortasında, Володарский rimina’nın Eş Anlamlısı Giovanna Malatesta, Kıskanç Bir Genç Kadının Içinden Geçti. Павел Генч. 1320’lerde «Ilahi Komedya» yorumcusu Jacopo della Lana, «Aşk için zasa їkh kazanın, bir kılıç alın ve onları bir kerede delin, böylece pis koku sarılarak öldü» diye yazdı.

Данте лише, кадыни, йолдаши ве йолдаши оларак галип геленлер, онлари ашк ве олюм ноктасина cağıranlar hakkında besler. Paolo ve Francesca, efsanevi yüz Lancelot’un kralın kadrosuna olan aşkı hakkında bir Fransız romanı okudu ve kitap, aklındaki gücün zihinlerinde ona yardımcı oldu:

Онлар хаккинда üч танесини окудук.
Севгили бир ширкетин гюлюшюн дюшмюш,
Бирликте эзиетли бир изци олдугум киши,
Оптюм, тремларым, дудаклары.


«Поцилунок». Огюст Роден, 1888-1898 гг. каялык

İlk eksen şimdi, pişmanlık duymadan öldürülen, işkenceye mahkûm edilen Francesca ve Paolo, ama ölüm onları ayırmadı. Ancak Cholovikov Francesca, unu, sevgililer için belirlenen Pekla’nın en düşük korkunç miktarına ve aile bağlarının kutsallığını sağlıklı kılan en yakın akrabaları süren Giovanna Malatesta’ya aktardıa.

Francesca’nın Zahist’inde: Sürtük Dolandırıcılığı

İtalyan edebiyatının klasiklerinden Giovanna Boccaccio’nun 1373’te yazdığı «Ilahi Komedya Üzerine Tefsir» де ташан trajedi hakkında bir söylem buldu.Ayrıntıları yönlendirmek, «kötülüğün resmini» değiştirmek için kazanın.

Bir koçan için Francesca kandırıldı. Küçük bir kız için harika bir parti ile aşılanan її баба гиби isimler, zarar görmemiş ve buvkalіtva; herkesin adı, Kulgaviy Janni anlamına gelen Yogo Janchotto’ydu. Aslında ben Boccaccio, Messeri Gvido da Polenta’nın önünde yalnızım, bu yüzden çöpçatanlık “skandala dönüşebilir”, genç Francesca’nın hayaletlerinin “sert burunlu bir ruhu” var, böylece içilizalın çekirizalci olmaır.Первый Гай, бир нумара япмая башлады. Avrupa’nın ortasında, office bir saat gelme Yeteneği olmayan asil bir beyefendiye, eğer yeni gelenin adını vermişsem ve insanlarınformalitesini iyi biliyorsa, Vlasne Vesila denir. Böylece, 1490’da, Rus onur kralı, maybutny imperator, Habsburg’dan Maximilian I, kahramanca hükümet olan el için diğer başvuranların (ve görüşe göre gelecekte) Anni’nin önünde de olsa vіynoyu’da yer aldı. İmzasında Maximilian olan kişi çok mutludur, denetçinin avlusunda çocuğun yatak odasina gelip bacağını halıya sokarak kralın dostluğa girdiği anlamına gelir.

Malatesta’nın anavatanından ve Gianchotto’nun anavatanından ve Francesca’dan gelen Axis ve Messer da Polenta, sebepsiz yere il Bello, Yakışıklı notunu takarak Paolo’yu yatırmaya geldi. Pidmina hakkında sadece isimler söylenmedi, ancak romantik kız, bence Paolo’nun kendisinin bir cholovik olarak atandığı, düğünden önce gençlerin arasında öldü.

Boccaccio geçmişin hikayesi hakkında yazıyor ve duyuruda her şey net değil. Böylece, bu sözlerin ardında, Messer da Polenta, Gianchotto’yu, Rimina’nın çöküş sakini tarafından dikkate alınan, çoğunlukla Malatesta ailesinin panuvannya’sı olan kızının parçasına titreştirdi.беслемая гитти. Паоло дамат олмая уйгун дегильди, ама Гьяджоло айлесинден Орабила Беатрис иле де аркадашлары варди. Bunu yapmak harika ama Francesca bunu bilmiyordu.


Gradara kalesinin farklı bir versiyonunda XX yüzyıl iç «Francesca’nın odası» nda yeniden yapılanmalar

Kız Boccaccio’ya satıldıktan sonra Rimin’e tam bir cholovik olarak getirildiyse, çok büyülenmiş ve etkilenmişti: «Gadati talep edin! Bununla birlikte, Floransalıların sözleriyle Francesca, «Paolo’yu sevdiği kadar ruhtan göz kırpmadı». Kırmızının güzelliğinin kalbi, sağlık noktasına hastalıklı olarak adlandırılamaz: akıllarda çelik ve Paolo’daki çocukların çocuklarına yol açtı.

Захист Джованна üzerine: nefret yok

Burada her şey netleşiyor, Boccaccio’yu yazarken, daha erken Floransalı yorumcu Dante’yi takip ederek, sık sık sağda görülen Мессер Джованни, Francesca’nın Paolo’dan çağrdanısını uşak bildirilindin. Cholovikler başarısız olduklarında, evin önünde desteksiz bir şekilde göründüklerinde, yatak odasının kapısına vurduklarında, ilk girişten viprovadzhuval Maltesti-genç’in paniğinde tam o anda ekibinin sesi.Франческа Адамин Одайа Гирмесин Изин Верди, Санырим, Паоло Затен Таныдик ве Генч Лудин Яглы Бир Палтойла Капидан Силинемиёр ве Кардеши Она Бир Кылычла Салдирдийса да Аяга Калкмади. . KADIN kendini onların Янин ИКА, darbeye Karsi kıvrıldı в Giovanna, Boccaccio’ya Язан як «zaten kılıçla Elini savuruyor в Bir Darbe Ile ее Йер koşturuyor, — ве би çakmaktan suçlu olmayanlar Франческо Kılıç ustalığından ONCE olduğu Gibi, Paolo’ya yaklaşmadan yükseldi . Джованни, «такими кендинден даха чок севмек гиби» халине гелдикче, душманлык заманини башлатти.Başka bir darbeyle Paolo’yu hackleyerek öldürdü.


Gradara Kalesi, Roma’dan 30 км, versiyonlardan birinin arkasında, Paolo ve Francesca

Giovanna’nın кенди драмы вар. Аслинда бен Боккаччо, победа soğukkanlı bir haberci değilim ve nav, ymovirno, mangaları mutlu etmeye çalışabilirdim, buna bakılırsa ölmek istemiyorum. Bayanin sessizce nefret ettiği Cholovik, belki de duyular tarafından başlatılan trajik midillilerin mızrağının kurbanı, Boccaccio’ya göre, şeytani acımasız küçük adam — Batko Francesca.

Адалеттен Дюньяя: Düşmemiş Pomst

Данте, Джованни Малатести tarafından gökyüzünün arkasındaki buzda ıstıraptan ayrıldı, dünyevi hayatta da olsa, soylu senyör araba kullandığı için cezalandırılmayı hak etmedi. 1286’da Faenza’dan Ginevra’da yeniden arkadaş oldular, beş çocukları oldu; Pesaro’nun yerine keruv’un ölümüne kadar.

Vatanı ve Polenta’yı Malatesta klanına ziyaret eden Francesca kaybolmadı: iki prodovzhuvali ailesi, hanedan fahişeleri arasında uzanıyordu. Saldırgan nesilde zakokhany «vidguknulasya» trajedisi: Uberto, Sin Paolo, mryuchi, yaşlı adamın ölümünün intikamını alıyor, hem Roma’dan hem de biraz kayalık şaralarda, hırsızlar saflarısna Malatesta kavasta. Bununla birlikte, siyasi hırslar, ruhlarındaki dağı, toprağın dikenleri üzerine aldı ve Uberto proponuvv Ramberto Malatesta, synovi Giovannina, bir kerede Pandolfo Amca’yı, Roma’yi nasil mutlu edeceklerini atmak için. Ancak Ramberto öfkeli ve kinciydi ve bir saat boyunca çılgına dönmüştü ve sinirliydi ve huzursuz bir kuzeni gibi hareket ediyordu.

Diş Hekimi Theodolinda Barolina’nın Yazdığı Gibi, Merhametsiz Zakohany’dden Mahrum Bırakılanlardan Kim Suçlu Olmaz, «Francesca’nın Tarihi, XIV Yüzyılın Ilk onuncu Yüzyılına Kadar Kültürel Ikonun Merkezi döneminde, çok Uzun Zaman Önce dağıldı. гюнлеримиз гиби. Ancak, bir saat içinde, bir eylemin trajedisi engellendi, yakbi Dante «Ilahi Komedya» da Francesca ve Paolo hakkında yazmadı. їхnya аськи hakkındaki arsanın gizemdeki birçok aktörden geldiği düşünülüyordu, бахар mevsimi Джон Китс ве Габриэль d’Annuntsio, besteci Петр Чайковский ве Сергей Рахманинов tarafından Огюст Роден tarafından Умут эдилен ве adlandırılan Bir ARSA Ile söylendi — «Şairler» Адли Ünlü бир heykel


* М. Лозинский актарин

Фото: Fine Art Images / Legion-media, Bridgeman / Fotodom.ru, Getty Images, Nazareno Balducci

биография, информация, особая жизнь. Ибн Сина (Авіценна) биография кратко и цикаві факты Смерть авіценни

Ибн Сина — краткая биография и факты о жизни немолодого персидского ученого, философа и врача, представителя подобных аристотелевских сочинений в этой статье.

Краткая биография Авиценны

Ибн Сина, латинизированное имя Авиценны, родился в 980 году в селении Афтана.Я получил свое первое просветление в богословии на пути богословия. Будущее учений было заполнено мирскими науками – математикой, медициной и философией. Уже в возрасте 20 лет Авиценна прослыл ведущим вченого.

После этого сасниди умер в родной земле його, Ибн Сина прославился при дворах персидских князей, служа придворным лекарем. Вин Мав является авторитетом среди среднеевропейских коллег-врачей. Фундаментальный труд, энциклопедия медицины в 5-ти томах — «Канон врачебной науки» стал сумкой йоговской врачебной деятельности. Вон стал популярным и был ретранслирован на иностранный язык, латиницу вон пересматривали в общей сложности 30 раз.

Опасаясь стремительно растущей популярности Авеченни, мусульманские богословы целый час клеветали на йогу в атеизме и чепухе. Крымская врачебная практика писала естественнонаучные и философские трактаты, стихи на фарси и арабском языке. Главной темой йоговского творчества стал гимн просветления, вечности материи, гимн науки.

Ибн Сина вплинув на классическую иранскую, узбекскую, арабскую и еврейскую среднюю литературу.Нашла рассказ про йогу, рассказ «Живой, синей пилой». Деякі дослидники стверджуют, що блеснули в творчестве Данте «Божественная комедия». Великое учение умерло в 1037 году.

Авиценна Чикави Факты

Ридна мова Ибн Сини — Фарси-дари. Цемов мистевых месканцев в Средней Азии. О новом философе и учении он писал газелей — сходні чотіривирші. Вин кав, когда писал их собі, души.

В течение 10 лет после окончания школы, когда в школе ничего не делал. Авиаценна поволодив володя мой арабский и фарси, грамматика, стилистика, поэтика. Вин учился в гуманитарном классе. Во-первых, мальчик еще не начал изучать математику и медицину. И если вы начнете ее вывчати, поймите, что медицина — легкая наука и вы можете освоить до 16 лет ее повинисту.

В 10 лет юноша, знающий священную книгу Коран, запомнит.

Ибн Сина был создателем гурта, назвавшего Академию Мамуна.

Авиценна открыл процесс дистилляции эфирных масел.

Стал придворным врачом саманидских эмиров и дайлемитских султанов, час был визирем в Хамадане.

За свою жизнь он написал более 450 книг. Из них 29 — о науке, а ось — о философии и медицине. Але, на сегодняшний день существует менее 274 практик йоги.

Кто такой Ибн Сина?

Авиценна або Ибн Сина (араб. язык: ابن سینا, Даты жизни: 980 — червь 1037) был персидским ученым, который считается одним из самых важных мыслителей и писателей Золотого века ислама.

Из 450 работ, как они были им написаны, до наших дней дошло около 240, в том числе 150 по философии и 40 по медицине.

Самые известные роботы — «Книга здоровья», философско-научная энциклопедия и «Канон медицины» — медицинская энциклопедия, ставшая стандартным медицинским текстом в богатых университетах среднего звена и победившая более 1650 лет . В 1973 году «Каноник медицины» Авезенни увиделся в Нью-Йорке.

Крымская философия и медицина, научный упадок Авеченна включает труды по астрономии, алхимии, географии и геологии, психологии, исламскому богословию, логике, математике, физике и поэзии.

Ибн Сина или Авиценна


Авиценна — латинская интерпретация арабского имени Ибн Сини, что означает «Син Сини», персидское имя неустановленной этимологии. Однако Авиценна был не сыном, а правнуком человек, названный в честь Син.Його за пределами им’я було Абу Али Хусейн ибн Абдуллах ибн аль-Хасан ибн Али ибн Сина

История жизни Авиценны

Ибн Сина, создав большое количество произведений в часы глубоко исламского Золотого века, если интенсивно перекручивались переводы греко-римских, персидских и индийских текстов. Греко-римские (средневековые, неоплатонические и аристотелевские) тексты, переведенные школой Кенд, комментировались, редактировались и перерабатывались преимущественно исламскими интеллектуалами, а также опирались на персидские и индийские математические системы, астрономов-медиков. западная часть Персии, Большой Хорасан и Средняя Азия, а также династия Байдов, близ западной части Персии и Ирака, обеспечивали благополучную атмосферу для научного и культурного развития. При Саманидах Бухара отошла от Багдада, как культурный столица исламского мира.

Чтение Корана и хадисов процветало в такой научной атмосфере. Философия, богословие и богословие (калам) дали значительное развитие головы Авецена противникам. Ар-Рази и Аль-Фараби дали методологию и знания в медицине и философии .Авиценна имеет доступ к великим библиотекам Балха, Хорезма, Горгана, Рея, Исфахана и Хамадана. Различные тексты (например, «Ахд с Бахманьяром») показывают, какие неисправности, обсудив философское питание с величайшими значениями для того часа . Арузи Самарканд описывает, как до этого он затопил Хорезм, как Авецен, он знал Аль-Бируни (великого астронома), Абу Насра Ирака (великого математика), Абу Сахла Масиха (великого философа) и Абу аль-Хайра Хаммара. (великий целитель). ).

Биография Ибн Сини

Ранний рок Ибн Сини

Авиценна родился в 980 году в селении Афшан, недалеко от Бухари (недалеко от современного Узбекистана) — столицы Саманидов, персидской династии в Средней Азии и Великом Хорасане .Мать Його, по имени Сетарех, була от Бухари; отец Його Абдулла был великим исмаилитским ученым из Балха, важного места империи Саманидов, как и сегодня в провинции Балх в Афганистане. ProОтец воспитывался в ордене Саманидов в селении Хармасайн, в суннитском областном правительстве. Брат Хусейна — Махмуд, который на пять лет моложе нового. уже до десяти лет зная, чтобы помнить большую часть этого.

Он был поддержан низкой теорией мазхаба Авеценни (школы мысли в исламской юриспруденции). Пуритане. С другой стороны, Дмитрий Гутас вместе с Аишей Хан и Жюлем Дж. Янссен довел, что Авиценна был сунитским ханафитом. Тим не меньше, в XIV веке шиитский факих Нуруллах Шуштари, опираясь на Сейеда Хоссейна Насра, тверджував, что Авиценна , свидше на все, бв шиить.Навпаки, Шараф Хорасани, прося указа Авечени в суд правителя сунитов султана Махмуда Газанави о том, что он виновен в том, что он Исмаил. Деяки авторы вважали ее сунитами, пізниші тверджували, что вонь была ситами.

Згідно из его автобиографии, Авіценна уже до 10 лет знает весь Коран до загадки. Вивчив арифметику у индийского старейшины и став вчитаться в блеф ученого Махмуда Массахи, который, позаботившись о своем за основу, занялся возвеличиванием недугов и учением своих учнив.Авіценна также вівчав фикх (исламскую юриспруденцию) под обрядом Сунита Ханафи Исмаила аз-Захида. Авиценна, деаким ордена, ввчав философские книги, такие как «Вход» (Исагога), «Порфирий» (философия), «Начала» Евклида, «Альмагест» Птолемея с непопулярным философом Абу Абдуллахом Натели, одобрявшим философствование.

На подлитковом віце, Авиценн даже зацікавится «Метафизикой» Аристотеля, як він не мог понять, не прочитав комментарий Аль-Фараби о роботе.Протянув грядущую вторую судьбу, взрастив философию, тебе было нелегко. В такой миг, уснув с неразумными тучами, оставив свои книги, совершив необходимое омовение, потом выйдя из мечети и продолжая молиться, пока не пришло просветление в неразумной йоговской пище. Ночью, продолжив обучение, и навит в снах, проблемы продолжали следовать за йогой и знали свое решение. Кажется, прочитав «Метафизику» Аристотеля сорок раз, пока слова не закрепились в памяти; но последний смысл безнадежно непонятен, пока в один прекрасный день, пока назавтра не пришло понимание, свет маленького комментария Фараби, купленного им в книжных магазинах за небольшую сумму в три дирхема.Такой великой булой была радость водкрита, задавленного на помощь трудом, например, Авиценна загадывал на дьяволе загадки, что богу молился и умершим помиловал.

Авеценна начал заниматься медициной в 16 лет, и не только извратил медицинскую теорию, но и завдяки в свободные от болезней умы, точнее сказать, ввел новые методы возвышения. Будучи 18-летним Відростком, я достиг статуса квалифицированного врача и обозначив «Медицина наука не складная и тернистая, как математика и метафизика, я не имел возможности добиться больших успехов, став ведущим врачом и мотивирующим больных любить, використовуючи».Слава молодого врача быстро росла, и он радовался богатым пациентам, не требуя платы.

Молодые Скалы Ибн Сини

Считается, что первым признанием Ибн Сини было то, что его попросили стать целителем перед эмиром Нухом II. Молодой врач мог вилікувати эмира против небезопасных недугов (997 г.). Главе города Ибн Сини за его службу был предоставлен доступ в царскую библиотеку Саманидов, приезжих благотворителей и вчених. Библиотека Незабарта позже опустела, а враги Ибн Сини призвали Його в том, что они сожгли вино, чтобы навсегда забрать свои знания.Тим по часам Ибн Сина помогал отцам в его финансовых затруднениях, но все же я знаю час для написания его ранних произведений.

Если Ибн Сине было 22 года, то він втратив дада. Правление династии Саманидов закончилось в 1004 году. де визиря, которого уважают как покровителя ученых, давая ему небольшую стипендию. Однако жалованье было невысоким, поэтому Ибн Сина месяц таскался по районам Нишапура и Мерва на кордоны Хорасана, в шутку застосування своих таланты.Кабус, щедрый правитель Табаристана, сам воспевает и исповедуется, на котором Ибн Сина смог узнать притвор, примерно в тот же день (1012 г.), когда его воины были загнаны голодной смертью их воинами, они восстали. Сам Ибн Сина при этот час был поражен тяжелым недугом. Нарешти, в Горгани, недалеко от Каспийского моря, связавшись с другом, купив себе жизнь собственным домом, де Ибн Сина читал лекции по логике и астрономии. Для кого покровитель Ибн Сина написал часть трактатов; И начало написания «Канона врачебной науки» тоже датируется переписыванием Гирканией.

Ибн Сина счастливо поселился в Рей, недалеко от современного Тегерана и близлежащего города Рейз; де Майд Аддаула, сын оставшегося эмира Бувейдива, был номинальным правителем при регентстве своей матери (Сейедех Хатун). Кажется, в Рей хранилось около 30 коротких роботов Ибн Сини. Проте, постыни разбижности, которые колебались между матерью-регентшей и ее другим сыном Шамс ад-Даулою, смущали его лишить места. После нетривиального перебування в Казвини, виршив за день до Хамадана, правителем стал сам Шамс ад-Даула, второй эмир Бувейдов.Ибн Сина на спине, служащая высокопоставленной дамой; але эмир, почувствовав його, пришел, зовя його, как ликар и, одаривая дарами, отставляя назад. Ибн Сину отвели в кабинет визиря. Эмир похвалил, что Його привезли из страны. Тима не меньше, Ибн Сина сорок дней провел в хижине шейха Ахмеда Фадхеля, пока новый приступ недуга не отправил эмира в его поселение. Чтобы проснуться в этот смутный час, Ибн Сина, продолжив свое образование, занялся концертной деятельностью.Витрина-витрина великих работ йоги «Канон» и «Здоровый» была продиктована и объяснена учением йоги. После смерти эмира Ибн Сина, закрыв плантацию визиря и втик у аптекарского киоска, выполнив работу своих творений с двойным усердием.

Через час Ибн Сина написал Абу Яфару, префекту порицаемого места Исфахан, восклицая о его заслугах. .Тим в течение часа праздновал войну между правителями Исфахана и Хамадана; В 1024 году царь правителей купил Хамадан и город його, не обращая внимания на таджикских рекрутов. трудов. Позже, однако, в сопровождении брата, любимого учителя тех двух рабов, Ибн Сины втик с места одежды суфийского аскета. прием князя.

Остаться каменным, что смерть Ибн Сини

Что десять или двенадцать лет жизни Ибн Сини были потеряны, они были потрачены на службу правителю Какуйдиву Мухаммаду ибн Рустаму Душманзиару (также известному как Ала-эль-Дол), который был сторонник литературного и научного наставника, числящегося среди кампаний.

По протяг цих роков від цікавится питательная литература и филология, вырабатывается и закрепляется собственный стиль критики. Сильный приступ недуга, словно захопив его прямо на маршах армии против Хамадана, грохнул такими жорстками путями, что Ибн Сина мог на мгновение постоять на ногах. Когда болезнь повернулась, Ибн Сина насильно удалился из Хамадана и показал, что недуг набирает силу, воодушевленный дальним введением ликов и примирившийся со своей долей.

Друзья Ёму радовали Ёму жить мирной жизнью. Однако я подумал об этом, сказав, что: «У меня будет короткая, широкая жизнь, низкое образование и долгий срок». На смертном одре каяттья был ошеломлен Ёго;отдав свои речи пред бідним, удостоверив правосудие, вивлив своих рабов и оставшиеся три дня перед смертью читая Коран.Вин умер в Червнах 1037 г. на пятидесяти восьмой годовщине своей жизни, в месяц Рамадан, и был похоронен в Хамадане, в Иране.

Философия Ибн Сини

Ибн Сина много писал о ранней исламской философии, особенно о предметах логики, этики и метафизики, включая трактаты «Логика и метафизика». Близкий Спуск, а деаки — на персидском языке. Лингвистически значимы и доси мают иого кілка книги, написанные чисто персидским языком (зокрема, «Данишнама-иа-ала», «Философия для ала-ад-даула»).Комментарии Ибн Сини перед Аристотелем часто критиковали философа, стремящегося обсудить кштальт иджтихаду.

Неоплатоническая схема «эманаций» Авиценны стала основополагающей в калами (школе богословского дискурса) XII в.

Ё «Книга Зданий» стала доступна в Европе в виде Пэдди Латинского Латинского Писли, Видання Років ісліїн, Виданта Под названием «Суффиция», и актов Авторы Видцовый «Латинский Авиценим», Як Противей, параллельно с трезвым Латинским Аверо… судьбы. Психология и теория познания Авеценни веяла на Вильгельма Оверни, епископа Парижского и Альберта Великого, точно так же, как та же метафизика веяла на мысль Тома Аквинского.

Метафизика Авиценны

Ранняя исламская философия и исламская метафизика, изучение исламского богословия, переосмысление более ясного, низшего аристотелизма, понимание сущности и сущности. В тот час, как повод прилечь в присутствии контингента той випадковости, светлое время суток находятся в средней позе випадковисту.Философия Ибн Сини, особенно метафизика, богата тем, почему зоб является язаном аль-Фараби. Поиску остатка исламской философии, основанной на теории випадковности, можно научиться у роботов-йогов.

По примеру аль-Фараби, Авиценна провел повторное наблюдение о буття, в связи с разъединением сущности (махиат) и искушением (вуджуд). исныхных речей, и что форма и материя сами по себе не могут взаимно видоизменяться и порождать рух Всего Мира и поступательную актуализацию исныхных речей.Кроме того, причина может быть связана с причиной агента, как действовать, передавать, пусть чи добавить причину к реальности. Для кого причина может быть уже ясна и сговорчива с її наследством.

Обзор Мстительного питания повседневных атрибутов можно объяснить взглядом на онтологический анализ метода буття и самого — невозможности, выпадковости и необходимости. даже как сам контингент (мумкин би-дхатихі) может иметь потенциал бути чи не бути, что не пытайся подтереться.В случае его обновления контингент становится «необходимыми причинами через те, которые изменены по-новому» (ваджиб ал-ууд би-гайрихи). В этом ранге сама ситуация не передбачена — с.э. потенциально буття, как бы, зрелой, может быть реализована из других внешних причин, низших сама по себе. Метафизические структуры необходимости и многообразия различий. действительно само собой, даже как мысленно «внимай себе» и «истинно, в другой раз спаси себя». Необходимо использовать джерелом існування без позиции.Это те, которые вы знаете.

Необходимая выдача «через себя» и не может быть ежедневной (махії), крім иснування (вуджуд). Кроме того, она «одна» (вахид ахад), осколков не может быть более одной «надо — нужно — через себя без различия (фасл), так что они одного рода одного. Тим не меньше, потребность в осознании тянется к вонючим «сквозь себя», а также «через не себя»; и это супер вежливо. Впрочем, хотя дифференциация и не кажется один в один, но и в том, что эти «иснування» не одно и то же, тоже нет смысла.Авіценна добавляет, что «необходимая-выдача-для-себя» не имеет вида (джинсы), обозначения (хадд), аналога (надд), длины (дид) и сливки (бари) от матери ( мадда) якистью (гудение), кілкістью (кам), туманом (айн), положением (вад) и часом (вакт).

Теология Отмщения за метафизическое питание (илахият) подверглась критике со стороны некоторых исламских ученых, среднего аль-Газали, Ибн Таймии и Ибн аль-Кайима. Дискуссионно посмотрим на теистов среди греческих философов и на Сократа, Платон и Аристотель в «Аль-Манкид-мин-ад-Далали» («Порядок в помиловании»), аль-Газали заявляя, что греческие философы копят среди мусульманских философов, таких как Ибн Сина и Аль-Фараби.Добавив вина, «ни один мусульманский философ не передал знания Аристотеля так богато, как если бы два человека надменно гадали. […] Сумма того, что мы считаем правильной философией Аристотеля, переданной аль-Фараби и Ибн Сина, может быть сокращена до трех частей: часть, которую необходимо заклеймить, как невиру; часть, насколько возможно, представлена ​​как новшество; та часть, о которой нет необходимости пересказывать в загали.

Ибн Сина об Аристотеле

Перечисление между Ибн Синой (со своим учением Ахмад ибн Али аль-Масуми) и Аль-Бируни обошлось, в вони обсуждали аристотелевскую натурфилософию и перипетическую школу.Абу Райхан исходил из того, что поставил Авецен на восемнадцать ям, десять из которых были критикой аристотелевского «Неба».

Религиозный провидец Ибн Сини

Авиценна был благочестивым мусульманином и примирил рациональную философию с исламскими теологами. Мета-йога считала, что с научной точки зрения через разум и логику можно представить сущность Бога и созданного им мира. у Авиценны по исламскому богословию (и философии) были сверхречивыми, став основной частью начальных программ в исламских религиозных школах вплоть до 19 века.Авиценна написал невысокие краткие трактаты, посвященные исламскому богослову. До них были трактаты о пророках (которых учили «голые философы»), а также о разных науках и философских толкованиях Корана, например, о тех, как космология Корана поддерживала философские системы йоги. В целом трактаты йоги связывали философские практики с исламскими религиозными представлениями; например, о потной жизни тела.

Існуют окремі натякы його роботы що що авіценна ввважив философию единственно разумным способом вселить реальное пророчество в форму иллюзии.Вин не изложил яснее политический подтекст такой теории, как если бы пророчество можно было поставить под сумнив, а также тот факт, что большую часть времени, которое Вин писал краткими произведениями, уделяли внимание объяснению теорий о философия взгляда на богослова, а не на пищу, які могли быть рассмотрены по соответствующему званию другими философами.

Последними тлумачення философия Авеценни разделилась на три различные школы;ті (так же, как и ат-Туси), как бы они продолжали утверждать философию как систему интерпретации новейших политических подходов и научных достижений;ті (например, ал-Туси). Рази), яки смотрели на богословские труды Авиценни на отвод его от его широких философских размышлений, а те (например, ал-Газали), как на победоносно-победоносную часть философии для поддержки владык мира, ценили величайшее духовное знание, використская многогранность мистических произведений.Цебула богословского толкования, подтриман, такой как ар-Рази, и як, зрелой, стали приниматься в медресе.

Авиценна выучил Коран наизусть в возрасте десяти лет, а если вырос, то написав пять трактатов, прокомментировал суры из Корана. Один из этих текстов, включая «Доказательство пророчеств», в который комментирует несколько стихов Корана и высоко ценит Коран.

Думковские эксперименты Ибн Сини

Если они были захоронены возле замка Фардажан близ Хамадхана, то Авеценна написал свои знаменитые «Плавающие люди» — буквально «падающие люди» — явный эксперимент, демонстрирующий человеческую уверенность в себе, изо дня в день жизнь и душевность. Авиценна оценил, что этот эксперимент «Плывущие люди» показал, что душа есть субстанция, и утверждал, что люди не могут сомневаться в собственных знаниях о ситуации, так как забывают о введении всех сенсорных данных.Думковый эксперимент, показывающий читателям, как вонять самостоятельно, перемещаясь в воздухе, изолированно от ушей, включая сенсорный контакт со своим телом. Вин был убежден, что этот сценарий все еще будет иметь уверенность в себе. К тому же возможно, что человек, поднятый в лицо, пронзенный разумным вниманием, все-таки сумеет распознать собственную доброту. Эксперимент Думкового указывает на тех, чья душа основательно, независима от тела и не материальна для их приключений. Построение «плавающих людей» свидетельствует о том, что душа принимает интеллектуально, что вызывает отрыв души от тела.Авеценна называет человеческий разум живым, зокрему с деятельным интеллектом, какое вино он лелеет как ипостась, за помощь которого Бог доводит истину до человеческого разума и наводит порядок и разнообразие природы. Ниже английский перевод аргумента:

Один из нас (тобто человек) может представить как творения одним ударом; мы доделаем творения и докончим их, что ёго башня затуманена от той же він вы можете воспринимать безмятежность дня; творения проваливаются снова или пустые, в таком чине, чтобы его не противопоставляла сытость, а какой-то чин, какой-то змушува би его водчуваце, а его кинцивки відокремлени, чтоб зловоние не остаться или остаться в одиночестве.Присмотримся повнимательнее: как можно крик души? У нового нет достойных сумм для того, у кого есть недостатки, которые не твержуют себя, что у нового те же звуки, нет внутренних органов, нет сердца , нет мозга, нет звука самых известных речей; но вы можете укрепить свои рассуждения для себя, не стрижая, чтобы «я» мог продолжать открыто. как бы иную кинцовку, він не бв бїї часть себя, и не было бы ментальной основы того «я»; ты знаешь, что осколки ожесточены тем, что не окаменело, а те, что принесены, ожесточается тем, что не принесено. По той же самой причине, как это подтверждено, в качестве уникальной характеристики, осколки не одинаковы, как корпус или концы, так как их не устанавливали. ), можно вселить в сердце души, как и что-то другое, нижняя часть тела, веять что-то не телесное; ты знаешь це винь, це винь виновен в интуиции, и, если ты виновен по своему невежеству, ты не не знаешь об этом, значит ты виновен в побоях дубинкой [понять].

Проте Авиценна вважав, что мозг є місцем, де розум взаимомодіє і из відчуття.Видчутья подготавливает душу разумного к пониманию типа вселенского агента — Разума. До познания летающих людей было бы «я», подтверждающее суть йоги. Очевидно, что в этот день не может быть иначе как тело, осколков человека, который живет, не видно. Те, кто «Я есть», являются сердцевиной человеческой сущности: душа осознает и информирует себя. Таким образом, Авиценна дийшов высновка, что логично для себя не лгать в присутствии телесной речи и чтобы душа не виновен в принятии вибраций, потому что это первое данное, субстанция. Тело не нужно, по возрасту к новой душе — це основательность. Сама душа есть неосязаемая субстанция.

Медицина Ібн Сини та йога «Канон врачебной науки»

Авиценна расробив пятитомную медицинскую энциклопедию: «Канон врачебной науки» («Аль-Канун фит-тибб»). мира и Европы вплоть до 18 в. «Канон» продолжает играть важную роль в легкой медицине.

«Книга исцеления» Ибн Сини

Праци Ибн Сини о геологии

Ибн Сина цікавсья наук о земле, таких как геология, їмбула написана «Книга исцеления».Обсуждая свет гір, вин объясняя:

Иначе смрад, как удар земной кори, как может стать часом сильного земного труса, или как рев, вода, як, пробивая себе дорогу , обнажили долины, разные взгляды, дни мяки, дни тяготы… час, в конце которого себя обожжешь, можно переменить у роз.

Научно-философское творчество Ибн Сини

На раздаче Аль-Бурхан («О показе») «Книги исцеления» Авитценна обсудил философию науки и описал ранний метод научного исследования. Выслушав пізню аналитики Аристотеля и значительно отыграв несколько пунктов. к «ранним аксиомам или гипотезам дедуктивной науки, не развив из них каких-либо, более фундаментальных переосмыслений»? Поясню, что идеальная ситуация основывается на том, что можно было бы четко понимать «свидношлення миж термины, как если бы было возможно обеспечить абсолютное, универсальное назначение».Добавим к этому Авиценну еще два метода совершенствования первых принципов: древний аристотелевский метод индукции (ітікра), а также метод следования и эксперимента (тайриба). к абсолютному, универсальному переосмыслению, которое вы можете дать». Натом-виноразробляє «Экспериментальный метод как основа научного исследования».

Логическая навчання Авиценни

Авиценна вивчав раннюю формальную систему тимхасианской логики.Желая победить, не разрабатывая правильную теорию тимчасовых позиций, вывчав вязок между тимчасовым и постыным. Работа Авиценни була была завершена Наджм ад-Дином ал-Казвин ал-Катиби и стала господствующей системой исламской логики до сегодняшнего дня. Логика Авиценны также влились в ранние европейские логики, такие как Альберт Великий и Уильям Оккам. Авиценна, подтверждающая закон несверхъестественности, выдвинутый Аристотелем, о том, что факт может быть одновременно истинным и гибным, и необходимо использовать также победоносную терминологию.Вин заявив: «Кто запретит закону непревосходства, тот виновен в избиениях и сожжениях до тихих пиров, пока не узнают вина, что мы их будем бить — не то же, что не будем бить, но мы их сожжем — мы не те, что не сожжем.

Вклад Ибн Сини в физику

Ибн Сина в «Книге здоровья» при разділі о механике разработав теорию блуждания, в якій він стирая разницу между щильностью к руху и силой снаряда и дейшов висновка, которая рух есть результат нахила (змеи), движимого метателем от снаряда, а раша в вакуум не втыкаешь.Ввиду того, что сила, как постоянная сила, зависит от внешних сил, таких как опора.

О теории движения, изложенной Авиценной, ымовирно, вплинув александрийский учение VI века Иоанна Филопона. Авеценни имеет уменьшенный вариант теории импульсов, разработанной Буриданом в XIV веке.Непонятно, что за теория Буридана подразумевал Авиценну или теорию Филопона без какой-либо золотой середины.

В оптике Ибн Сины было тихо посередине, хто имея тверджув, что свет ярок, означая, что «как только появится свет, он должен быть как какие-то частицы света джерел, тогда свидк свет может быть эндемичным.Вин также дал неверное объяснение появления карусели. Карл Бенджамин Бойер описал («Ибн Сина») теорию веселки Авиценны следующим образом:

Независимые часы показали вам, что весло не образуется в темный мрак, а точнее, в тонком тумане, который лежит между хмурым солнцем, что сторожит. Пр и думая, что мрачно просто служить пеплом тонкого вещества, так что на тыльной поверхности зеркального фальца есть наложение ртути. часть, так как это всего лишь субъективное восприятие глаза.

В 1253 году roci, в латинском тексте, под названием «Speculum Tripartitum», была добавлена ​​следующая теория:

Авеценна говорит в своей книге о небе и земле, которая тепло порождается из руин внешних речей .

Вклад Авиценни вчення о душе

Упадок Авиценни в классической психологии в основном заключен в частях Китаб ан-Нафи Його «Китаб ал-Шифи» («Книга исцеления») и Китаб ан-Наджат («Книга исцеления»). Книга религии»).Смрад был на латыни и назывался De Anima (трактаты «о душе»). Примечательно, что Авиценна развивает, так озаглавляет, аргумент «летающего человека» в «Психологии здоровья» I.1.7 как защиту аргумент для того, у кого нет на душе киликового расширения. Может быть сходство с аргументом Декарта в Cogito (феноменология которого означает «эпохе»).

В психологии Авенуса сильно то, что связь между телом и душой можно сделать сильной, чтобы обеспечить индивидуализацию души, и даже сделать слабой, чтобы позволить бессмертие.Авиценна свести свою психологию к физиологии, а это значит, что это описание души может быть больше связано с естествознанием о теле и что оно будет с природой души. В таком ранге связь души , что тело может быть снова объяснено философом его ума; тілесне прийняття взаимно с неосязаемым разумом человека. со своими знакомыми чувствами.Сенсорная информация передается во внутренние органы чувств, как бы для объединения всех частей в едином воспринимаемом ощущении. Весь процесс принятия этой абстракции есть счастливая душа того тела, фрагменты материального тела могут принимать на себя менее материальные предметы, а нематериальная душа может принимать только нематериальные, универсальные формы. Те, что, как душа и тело, взаимодействуют с конечной абстракцией, от всеобщего к конкретной детали, являются ключом к їхніх стоунів и взаимной модальности, которые находятся в физическом стиле.

Душа завершает работу интеллекта, выстраивая формы, как бы абстрагируясь от материи. Важен весь процесс, чтобы конкретная деталь (материальная) абстрагировалась в универсальный разум (нематериальный).Материальный и нематериальное взаимодействие через активный интеллект, который является «божественным светом», который мстит разуму формы. Активный интеллект раскрывает дикое невежество, закованное в материальные объекты, подобно солнцу, лишающему цвета, доступные нашим глазам.

Ибн Сина — великий учитель и мыслитель среднего сословия

Веченя Авіценни из астрономии и астрологии

В своих критических нападках на астрологию под заглавием «Реззал фи абтаал ахкам ал-ножум» Авезаль цитирует из Корана, изменение силы астрологии в передаче будущего.Подумав дважды, планета-кожа нанесла Земле сокрушительный удар, но дала понять, что астрологи не в состоянии определить точные результаты.

Творчество Авіценни об астрономии вплинили пізніших авторов, желая поклясться, его робота уважают меньше, меньше работы Альхазена и Аль-Бируни. Важной особенностью йоги является тот, кто смотрит на математическую астрономию, как я буду называть дисциплину астрологии. Критикуя утверждения Аристотеля о том, что звезды отказываются от своего света от Солнца, заявляя, что звезды изменяют свет и уважая, что планеты также самосветятся.Авиценна твердо стоял, подняв Венеру, как пламя, над Солнцем. Возможно, оскілки 24 мая 1032 г., траектория планеты приближалась, но Авиценна не показал даты своего предостережения, и теперь в деле они сомнительны, на мгновение вины, чтобы отвлечь Венеру от его миссии предосторожности; и ци была пламенем Венеры. Авиценна, победоносно охраняя траекторию планеты, чтобы установить, тем более, что Венера находится ниже Солнца за Солнцем в космологии Птолемея, поэтому сфера Венеры упорядочивается притоком Солнца, вваливаясь в Землю до более важной геоцентрической модели .

Вин также написал «Краткую редакцию Альмагеста» (на основе Альмагеста Птолемея) с прикладным трактатом «привести вошедшие в Альмагест к доказательствам естественных наук». , которую зафиксировал Птолемей.

Вклад Ибн Сини в развитие химии

Ибн Сини создал дистилляцию для производства эфирных масел, таких как эссенция рожи, заложив основу того, что впоследствии стало ароматерапией.

Ибн Сина, на видмину вид ар-Рази, например, явно переиграв теорию трансмутации речей, алхимики звучат так:

Полезно знать вонь от химических результатов, что ежедневные изменения нельзя производить к различного рода выступлениям, даже если смрад может вызвать появление таких изменений.

Роботы алхимии Чотири, которые приписываются Авецену, были переписаны на латыни. TSE:

Liber Aboali ABICINE de Anima в Arte Alchemiae

объявления Lapis Physici Avicennae Fileio Sui Aboali

Avicennae de Congelatione et Conglutinatione Lapidum

Avicennae Ad Hasan Regem Epistola de Recta

«Liber Aboali Abincise de Anima в arte Alchemiae» была самая наивная, которая перекинулась на средних химиков и алхимиков, таких как Винсент Бове.Проте Анавати твержує (вслед за Руськой), что «де Анима» является копией испанского автора. НО эхо Авиценни мало установлено. Важно, что третья работа («Книга с коричневыми копалинами») принадлежит Авиценне, адаптирована из «Китаб аш-Шифа» («Книга исцеления»). , опираясь на идеи Аристотеля и Джабира. «Epistola de recta» может быть менее продвинута к алхимии; Анавати настаивает на том, что в Авиценне нет нужды, но она написана им в ранний период, если впечатлений больше нет, то трансформация невозможна.

Поэзия Авиценны

Майжа, половина произведений Ибн Сини написана в совершенной форме. Цеверс как на арабском, так и на персидском языке. Например, Эдвард Грэнвиль Браун утверждает, что грядущие персидские стихи ошибочно приписываются Омару Хайяму и были написаны впритык Ибн Синой:

Спадщина Ибн Сини

Инъекция Авіценни в среднюю философию

Еще в XIII в. если Данте Алигири, изображая йогу в Лимбе, доверил в своей «Божественной комедии» добродетельным нехристианским мыслителям, таким, как Вергилий, Аверроэс, Гомер, Гораций, Овидий, Лукан, Сократ, Платон и Саладин, Авізнанияк со и Запад, один из самые выдающиеся персонажи интеллектуальной истории.

Джордж Сартон, автор книги «История науки», описывающий Ибн Сину как «одного из величайших мыслителей и ученых-медиков в истории» и называющий его «самым невзрачным исследователем ислама и одним из самых невзрачных представителей всех рас». , этот раз». Вин был одним из ведущих писателей исламского мира в области медицины. Наряду с Разесом, Абулкасисом, Ибн ан-Нафисом и аль-Ибади, Ибн Синой он считается важным пророком ранней мусульманской медицины. Вин запомнился в прошлом истории медицины, как великий исторический злодей, как великий вклад в медицину и европейское Возрождение.Его медицинские тексты были незаметны тем, что в них, де-исследовавших протёртых с медициной питания между взглядами Галена и Аристотеля (например, по анатомии), Авіценна ввавшей за лучшую борьбу с Аристотелем, обновляла взгляды на Аристотеля и обращала внимание на постаристотелевские знания анатомии. ДОМИНИАН ИТТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНТУТИЯ ​​АРИСТОТЕЛЯ СЕРИЯ МЕДНОВИКИ ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕНЫХ Смысл, Що Звёмников Авіцений с Медични Пуца Галена Тая Филошичи Праця Арстотель в «Канон Медицине» (союз, заведомо) заведомо при осмысленности Авіценни в середине мира.Плевок Його после перевода «Канона» был таков, что с начала XIV — до середины XVI века вин конфессий, приказа от Гиппократа и Галена, одного из значительных авторитетов, «princeps medicorum» («принца врачей»).

Современный взгляд на философию Авиценны

В современном Иране Авиценна почитается как национальная икона и часто считается одним из величайших персов, если бы только они жили. Памятник Ёмуа установлен в музее под Бухарой.В 1952 г. ряд пробужденийМавзолея и музея Авеценни близ Хамадани. Университет близ Хамадани (Иран), Научный и передовой институт близ Тегерана (Иран), Таджикский государственный медицинский университет близ Душанбе, Академия средних медицинских наук в Алигархе, Индия, Школа в Карачи, Медицинский колледж близ Лахорита Медична его именем названа школа Пакистана. Также имеется медицинское училище им. Ибн Сини близ родной його провинции Балх в Афганистане, медицинский факультет им.Университет Ибн Сини Анкари в Турции и Объединенная школа в Марави (Филиппины) названы в его честь. Портрет Його висит возле зала медицинского факультета Авеценни в Парижском университете. В честь Авиценны назван кратер на Месяце и Иснуе невысокорастущий под латинским названием Авиценния.

В 1980-е годы в Радянском союзе Бухара была одним из складов, отмечали тысячелетие в день народа Авиаценни, расширяя различные памятники марки художественными иллюстрациями, а также устанавливая бюст Авиаценни на основе антропологических записей.Недалеко от города народа Авеценни, в близлежащем селе Афшон, примерно в 25 км (16 милях) от границы с Бухари, его именем назван медицинский начальный колледж. На территории находится музей, посвященный йоге. жизнь, досягаемость этой работы.

В 2003 году была учреждена премия ЮНЕСКО, названная в честь Авиценны. Есть две судьбы, присуждаемые отдельным лицам и группам наград за этические принципы в науке. Мета изгороди — принимать многосторонность этического питания, в чем виноваты достижения науки и техники, а также способствовать глобальному пониманию важности этики в наука.

В березняке 2008 года было объявлено судьбой, что имя Авеценни Виктористов должно быть во всем мире в новых источниках для начальной закладной, так как они готовят профессионалов в области охраны здоровья. в которых обучаются врачи, преподаватели в галерее здравоохранения, фармацевты и другие. Команда проекта сказала: «Почему Авиценна? Авиценна… бувь обораний для ёго синтеза знаний Немедленно и Закат. Вин вплинув на развитие медицины и наук о здоровье.Використання имени Авіценни символизирует всеобщее партнерство, так как это необходимо для продвижения высоких медицинских услуг.

В Черновце в 2009 году, году Ирана, был открыт «Павильон персидских ученых» в соответствующей Организации Объединенных Наций, так как он был размещен в Центральном мемориальном зале Международного центра под Видней. В новом есть статуи некоторых иранских дьяконов.

Поддерживая иранские архитектурные особенности, Павильон украшений с персидскими произведениями искусства.На новом месте были установлены новые статуи известных иранских ученых: Авеценни, Аль-Бируни, Закарии Рази (Разеса) и Омара Хайяма.

В 1982 году был снят фильм Радянского «Юность гения» Элиоры Ишмухамедова, рассказывающий о юных судьбах жизни Авиценни. очередь тысячи.

В историческом романе Луи Ламура 1985 года «Ходячий барабан» Кербухард обсуждает «Канон врачебной науки» Авиценны.

В своей книге «Ликар» (1988) Ной Гордон излагает историю молодого английского ученого-медика, который приезжает, который является евреем, поднимается в цене из Англии в Персию, и учится у великого мастера своего часа — Авиценни. 2013 г. По роману снят художественный фильм «Ликар». Авиценна выгравировал Бена Кингсли.

Роль Ибн Сини в развитии арабской науки и философии

Трактаты Ибн Сини проникли в сознание мусульманских мыслителей в богатых областях, включая теологию, филологию, математику, астрономию, физику и музыку.Роботы Yogo имели в общей сложности 450 томов, которые широко используются по широкому кругу предметов, из них было спасено около 240. Zokrema, 150 томов работ по йоге, которые были сохранены, посвящены философии, а 40 из них посвящены медицине. .Одними из самых известных произведений являются «Книга исцеления» и «Канон врачебной науки».

Ибн Сина, написав один трактат об алхимии, хотел бы, а к Йом помилково приписали еще один шпрот. «Логика йоги», «Метафизика», «Физика» и «Де Каэло» — это трактаты, по-новому раскрывающие верования Аристотеля, хотя «Метафизика» демонстрирует значительную проникновение в неоплатонизм, увиденное во времена Ибн Сини, подобно аристотелизму.Арабские философы исходили из того, что Ибн Сина пытался «переосмыслить» мусульманскую философию, взглянуть на своих преемников, как будто ему пригодились ассоциации платонического, аристотелевского, нео-среднеплатонического и мусульманского творчества.

Его Логика и Метафизика неоднократно пересматривались, например, под Венецией в 1493, 1495 и 1546 годах. Еще много рассказов о медицине, логике и т. д. было написано в стихотворной форме (стихи о логике опубликованы Шмельдерсом в 1836 г.) .Часто встречаются два энциклопедических трактата, посвященных философии. Под теми, может быть, более точными, рукопись «Аш-Шифа» (Санатио) имеется в Бодлианской библиотеке и других местах; часть йоги «Де Анима» появилась в Павии ( 1490) как Liber Sextus Naturalium. Долгий рассказ о философии Ибн Сини, данный Мухаммадом аш-Шахрастани, є, глава чина, анализ того, в богатых местах, в творении Аль-Шифа. Краткая форма роботизированного вида як Ан-Наджат ( Liberatio). Латинское издание некоторых из этих произведений изменено поправками, в которых признаются черные редакторы.Я также использую трактаты حكمت مشرقيه (Hikmat-al-Mashriqqiyya, на латыни Philosophia Orientalis), написанные Роджером Бэконом, большинство из которых были проведены в древности, по словам Аверроэса, носили пантеистическую направленность.

Список практик Ибн Сини

Список дики робитов Авиценни:

Сират аль-Шейх ар-Раис («Жизнь Ибн Сини»), вид. тот транс. Ми. Golman, Albany, New York: State University of the New York Press, 1974. (Единственный критический обзор автобиографии Ибн Сини, дополненный материалом из биографии учения йоги Абу Убайда аль-Джузана.Последний перевод Автобиографии — Д. Гутас, Авіня) в прочтении философских трудов Авиценни, Лейден: Брилл, 1988 г., другой взгляд — 2014 г.)

А-ишарат ва ал-танбихат (За что респект) , Посмотреть. С. Дуня, Кахир, 1960; Часть 1: Логика, Торонто, Онтарио: Папский институт средних исследований, 1984, Ибн Сина и мистицизм, уважение и поклонение: Часть 4, Лондон: Paul Keygen International, 1996.

Аль-Канун філ-Тиб («Канон медицины»). «), вид.И. а-Квошш, Кахир, 1987.(Медицинская энциклопедия.) Рукопись, латинский перевод, Флорес Авиценн, Майкл де Капелла, 1508 г., современный текст. Ахмед Шавкат Аль-Шатти, Джебран Джаббур.

Ризалах сирр аль-кадар (Эсе о тайне доли), пер.Г. Горани «Разум и традиция исламской этики», Кембридж: Кембриджский университет, 1985.

Данишнама-иалаи (Книга научных знаний), вид. тот транс. П . Мореведж, Метафизика Авиценны, Лондон: Ратледж и Пол Киган, 1973.

Китаб аль-Шифа (Книга исцеления).(Основной труд Ибн Сини по философии. Вин, ымовірно, начав составление аш-Шифа в 1014 г. и завершив її в 1020 г.) Критические взгляды на арабский текст были опубликованы в Кахири, 1952-83, первое издание. Мэдкор.

Китаб ан-Наджат (Книга Пориатунку), пер.Ф. Рахман, «Психология Авиценни»: английский перевод Китаб ан-Наджат, книга II, глава VI с историческими и философскими примечаниями и текстовыми дополнениями к видению Кахира, Оксфорд: Оксфордский университет, 1952. («Психология аль-Шифа»)

Эй ибн Якдан — персидский миф.Роман «Эй ибн Якдхан», основанный на поддержке Авиценни, был написан Ибн Туфаилом (Абубазером) в XII веке и переписан на латинском и английском языках, как философский трактат в XVII и XVIII веках. В 13 веке Ибн ан-Нафис написал свой собственный роман « Фадил ибн Натик» в форме «Теолог Автодидактус» на закате как критическую рецензию на «Эй ибн Якдхан».

Персидские роботы Авиценни

Самый главный персидский робот Авиценни є Данишнама-и-Алай, «Книга Знаний для [Князя]» «Ала-ад-Даула».Авіценна, создав новый научный словарь, который ранее не был написан на персидском языке. Данеш-нама клянется такими темами, как логика, метафизика, теория музыки и другими науками своего времени. U 1977 roci Dictionary Letters переведены английским Парвизом Мориаджем. Книга значима, как персик научного робота.

Андар Данеш-э-Раг или «Наука пульса», чтобы отомстить за девять делений и короткий взгляд. Поэтическая форма используется в различных рукописях Авеценни и в антологиях, таких как Ножат аль-Махалес.

Ибн Сина (Абу Али Хусейн Ибн Абдаллах Ибн Сина) войти перед людьми, как будто они наложили ярмо в истории человечества. Уметь быть врачом, философом, математиком, музыкантом, поэтом, великим ученым, практиком не хватает в 29 областях науки. На заре персидского гения звали Авиценну. Биография

Ибн Сина родился в 980 году в небольшом селении Афшан (Средняя Азия) близ Бухари, столицы государства Саманидов. Отец популярного маститого человека зарекомендовал себя состоятельным человеком, имеющим статус чиновника.

Если моя семья переезжала в столицу, одаренный мальчик получал доступ к широким знаниям, ведь уже в то время Бухара была просветительским центром, где активно стремились открыть библиотеку дворца разные философы, врачи, поэты.

Авиценна еще в раннем детстве, дремлющая неимовирной дрітивисті, восхищаясь взрослой фаст-фудом. Маленького всезнайку учили начинать учиться с великой мусульманской школы, например, поправившись на 10 лет.


Параллельно со школьной программой Хусейн изучал дополнительно грамматику, арабский язык и стилистику.Если отроку исполнялось 10 лет, он уже знал весь Коран, что считалось важнейшим знаком для поминания мусульман.

На самом деле люди Хусейна дивились успехам талантливого ублюдка. Батько Виришив забрать сына из школы для повышения квалификации в индивидуальном порядке. В дом раньше нового пришел учитель (приезжий старик), преподававший физику, астрономию, философию, географию и т. д.

Симья Ибн Сини дбала также о духовном просвещении своих детей (у философа брат) и цикавий юнак жваво цікавился зміст проповедей исмаилитов — противников православного ислама, как его отец и первый учитель.


Незабара неимовирно толковый ученый, ставший на том же уровне знания своего домашнего викладач, что обусловило его самостоятельное знание различных наук. В четырнадцать лет, не ради судьбы, захлебнулся отрок медициной, перекрутил свои трактаты и научил высматривать самые важные недуги, чтобы лучше постигать истины науки. Прежде чем заняться медициной, приняв Ибн Сину у врача и автора главного фельдшера того часа — Абу Сахля Масихи.

Словно во дворце, было непередаваемое настроение: заболел глава государства, но никто из придворных врачей не мог дать ему должного счастья. Тоді к эмиру бувъ расспросы юной Авиценны, давшей необходимые рекомендации и успешно выявившей тип недуга. После семнадцатого века Хусейн был назначен особым врачом императора.


Принимая во внимание глубокие знания новых книг дворцовой библиотеки, Авеценный стал выступать перед начальством, а с XVIII века грамотный юноша позволял обсуждать себя с видными деятелями Собора Средней Азии из списка.

Если Ибн Сине исполнилось 20 лет, то он уже был автором ряда книг:

 1. Величественная энциклопедия.
 2. Видение этики.
 3. Медицинский словарь.

Эля затишье в городе сменилось войнами. Бухарская була была заселена тюркскими племенами. В столице стало известно о руинах, возможно, в том числе и в районе дворцовой библиотеки. В этот период умер отец философа, и отрок разгромил отечество, вторгшись в Хорезм с торговым караваном.

Медицина

В Хорезме есть молодой врач, который знает много друзей, и многие наставники Масиха и Бируни прибыли сюда без заминок. Місцевий правитель этого места перенял развитие различных наук, позволив им собираться в палате вченим для хорошего общения.

Так что, растянув надолго Хусейна и накопителей йоги, можно спокойно заниматься научными достижениями и роботами.


В то время государство бороздило трещины человеческих тел и их жизни.Нарушителям закона признавалась смертная казнь, но Але Авиценна и масихи продолжали работать тайно. 1-го оси года ученым было предложено отправиться в столицу по пути к султану. Було відомо, що запрошення грозит вченым поэтам смертью.

Ибн Сина та ликар увеличили большие. Вчени напился под страшным ураганом в пустыне, заблудился, растратил воду, воду, после чего умер летний Масихи, а Авиценна чудесным образом лишился жизни.В древности, тинявшись, ховаюсь в присутствии грязного султана, меняя имена, но продолжая усердно працюватить, писать книги.


В 1016 году Ибн Сина поселился в Хамадане (столице Ближнего Востока). Даже здесь правили малопросвещенные эмиры, что стало преимуществом для Авезена. Вин Швидко отказался от должности обер-врача государя и был удостоен звания обер-министра-визиря.

Судьбы жизни в Хамадане позволили ученому завершить первый том своего основного труда — книгу «Канон врачебной науки».ся робот состоит всего из пяти томов атаки:

 • том 1: медицинские науки — описание самых хронических болезней, диагностика, медицина, хирургия.
 • Том 2: розы о простых гранях природного туризма.
 • Тома 3 и 4: рекомендации по лечению болезней органов человека, переломов тела.
 • Том 5: описание сил сложенных ликівов самостоятельного приготовления Авіценни, а также из назначений, присланных древними врачами Европы и Азии.

Ибн Сина показал, что вирусы являются невидимыми возбудителями инфекционных болезней, но гипотеза была подтверждена только через 800 лет Пастером (французское учение).


Русское издание книги Ибн Сины «Канон врачебной науки»

Знания философа о пульсе противопоставлены. Описав в книге все, что можно увидеть, вы сможете это увидеть. Авиценна стал первым целителем, давшим рецепт от таких складных болезней, как чума, жовтяница, холера и так далее.

До этого Як Хусейн, как сообщается, объяснил жизнь человеческого глаза, было важно, чтобы глаз был как зажигалка в обмен на особое путешествие. За короткий промежуток часа «Канон врачебной науки» превратился в энциклопедию мирового значения, которая побеждает в разных землях, в том числе и на территориях Древней Руси.

Философия

Множество творений, созданных великим Мстителем, переписаны с безграмотными переводами, что призывает к последовательности наводить йогу на точную картину философских суждений.Эль деяки праці все же спасли себя. Согласно изменениям Хусейна, наука делится на три категории:

 1. Вища.
 2. Средний.
 3. Нижча.

Avecene не восстанавливал основных теорий о видмину видмини видни винь, с початка почвы, первопричина самого главного на планете, это Бог. Установив вечность мира, детально проанализировав сущность души человека, как прийти в разных образах и телах (подобно творению человека) на землю, а затем снова обратиться к нашему Творцу.

Философская позиция Ибн Сини признавалась жесткой критикой со стороны еврейских мыслителей, суфиев (эзотериков в исламе), выходками знающих безличных последователей, последователей.

Литература и другие науки

Авіценна вважав для лучшего сияния на серьезных темах стихами. В таком виде пишется так твори, как «Трактат о коханне», «Хай ибн Якзан», «Птах» и так далее.

Чималий способствовал исследованию учений психологии, исследуя силу духа в питании темперамента человека (делится на горячий, холодный, водянистый и сухой темпераменты).Практика йоги признается в механике (теория вложенной силы), в музыке (творение из теории вокального искусства).


Количество всех работ философа на разных джерелах вызывает трепет. Деяки историки утверждают, что создали около 453 книг различных научных указаний. В арабской литературе насчитывается около десяти трудов философа (астрономия, химия, алхимия и др.) в сохранившемся, незатейливом рукописном виде. Нини вони перебивают в библиотеках разных стран мира.

Специалист по жизни

Жаль, что из-за предложений ученых великого Авезенни не удалось заложить основу для этой особой жизни. Философ, врач и поэт написали безличную песню, в которой женщины благословлены красотой, любовью, гармонией, совершенством. Ибн Сина, взвинтивший всю свою жизнь, не имевший быстрого места жительства, о статусе Симьянина можно только догадываться.

Смерть

Авиценна жила в цикаве, вне злетов той осени жизни.Обратиться к отечеству после многолетнего неповиновения мусульманскому учению не умер, он умер в чужой 1037 судьбе. Выдающийся герой науки был похоронен в Хамаране, а через 8 месяцев после церемонии его тело было перевезено в Исфахал для захоронения в мавзолее.


Существует легенда, что для жизни Хусейн создал зиллу, позволяющую жить вечно. Этот секрет вина раскрыл его лучшие учения. Если учитель умирал, то молодой юноша пытался воскресить тело старика.Вы майыже це далеко, но в последний момент, потрясенные изменениями тили последнего часа ритуала, лишившись из рук волшебного сосуда, не смогли завершить розпочат. Тело, помолодевшее, снова перешло в стан старости.

Библиография

 • «Книга исцеления»
 • «Книга Вказивок и Настанов»
 • «Книга Знаний»
 • «Трактат о птице»
 • «Жив, сын Пильнючого»
 • «Живой, сын Пильнючого» Ибсала»
 • «Повесть о Юсуфе»
 • «Об искусстве поэзии»
 • «Канон врачебной науки»

Авиценна (Ибн Сина)

Внешнее имя — Абу Али Хусейн Ібн Абдаллах Ібн Сина (человек 980 рублей — номер 1037 рублей)

Великий вченый, философ, врач, что музыкант поет.Ця людина — это действительно энциклопедические знания. Его научные практики оклеветали все галлюзии естественных наук. Ибн Сина Змиг стал непревзойденным авторитетом в медицинской профессии более 500 лет назад. Его книги, «Канон врачебной науки» в 5 частях, растянувшийся на 600 лет, были главными путеводителями для студентов европейских медицинских университетов.

Ибн Сина, самый большой вид в мире под латинизированным именем Авиценна, народов и веруний 980 р. у небольшого укрепленного селения Афшан, отреставрированного у Бухари.В своей автобиографии он писал: «Мой отец приехал из Балха и приехал в Бухари для правительства

Самонида Нуха ибн Мансура и устроился там на работу в диванную контору. Ёму был передан под контроль Хармайсан, центр одного из буликов (районов) на окраине Бухари. Из Афшана, одного из ближайших аулов, взяв в дружину моего матыра, во имя Ситар — звезда. Там родился я, а потом родился мой брат. Баткам Ибн Сини был достоин имени Хусейн. Вонючки уже давно вирилизируют название своей первой газеты.У шляхетских балаганов при этом детям вручали приз — куню. Батько Абдалла сказал с улыбкой: «Если у моего парня будет сын, не позволяйте моему Хусейну страдать. Я уже отдал его своему будущему сыну Али. Куня будет Абу Али. Але, отец не колебался, как долю чека на Його Сина. Ибн Сина отнюдь не мать этому, и вся жизнь йоги — это целый жизненный путь с места на место.

Уже с ребячества Хусейн показывал дурь, десятки раз на дню, спрашивая: зачем, если, как? Батько самостоятельно занялся освящением сына.Ёго будинок было хорошее время, они часто приезжали на свадьбы из Бухари, так что детство маленького Хусейна прошло в благодатной атмосфере. Если мальчику исполнялось 5 лет, вся родина переезжала в Бухари, столицу великой державы Самонидов. Там же с самого начала освещались люди: философы, поэты, врачи, музыканты. До этого в Бухаре была большая дворцовая библиотека.

Ибн Сина був принят в постмусульманскую школу — мектебу, окончившую 10 лет.Класс вин самый маленький из учнив. Цикавый юноша однажды стал просить учителя (хатиба) Убайда безлично просить, но водный чув только одно: «Смотрите Коран. Там на все є ответи.

После школы юный Хусейн познакомился с другим учителем, Абу Абдаллахом ан-Натили, который преподавал йогу арабскому языку, грамматике, математике, стилистике. Якос Ибн Сина сказал: «Я перекрутил весь Коран, теперь я могу задать свой вопрос?» Хатиб здивувався: «Коран читать новые судьбы, а для мусульман, если они его знают, напомнить им, дать почетное звание хафизов.- «Отец, я хафиз», — пьяный ученый. Хусейн блискуча славіспит, не пропуская нужного слова из Корана. Вин здивував его феноменальную память и глубокие познания в арабской литературе.

После школы образование было завершен, Ибн Сина стал шейхом. Подделывая свое ребячество, он писал: «До 10-летия я читал Коран и литературоведение и грабил такие успехи, что все дрались». -просвещение, а отец, бачачи, вел необыкновенную греховную жизнь, нанимая лучших учителей.Талантливый ученик Незабар не только обогнал наставника, но и неоднократно ставил йогу в глухой кут своими знаниями, настраивал хитрое питание. «Пять, шесть теорем я крутил с помощью учителя, решта — самостоятельно. Натили появился экспромтом, чтобы научить меня, — предположил Хусейн.

Если Ибн Сина не прошел двенадцать лет, то после радости известного врача и философа Абу Салаха аль-Масихи он всерьез занялся медициной. Ёму довелось посмотреть на трупы, оставшиеся после кровавых сражений.«Я видел недуги, и в результате того, чего я достиг, я нашел такие врата исцеления, что я не мог описать их, но у меня было 16 лет при этом», — писал Авиценна.

Спонтанно Ибн Сина преподавал медицину под руководством Абу-л-Мансура Камари, известного бухарского врача, и в то же время развивал самостоятельную практику и за короткий час стал широко известным врачом. Неудивительно, что Його был приглашен во дворец для ликования эмира Бухари Нуха ибн-Мансура.Почему эмир заболел и как його ликовал Ибн Сина, точно не ясно, но можно сказать одно — возвышение помогло. Наградой для молодого талантливого врача стал доступ в знаменитый книжный магазин Самонидов. В библиотеке Ибн Сины практиковалась кілка років поспил. Само там вино завершив свое самосветление. Деяки-историки допускают, что в этот час дня, задумав написать книгу по медицине, де планируют установить знания предыдущих поколений врачей и их авторитетов.В 18 лет Ибн Синавів, среднеазиатский ученый-энциклопедист Бируни активно продвигался с высшими наградами Схода, Зокрема. А в 20 лет написал несколько книг: богатую медицинскую лексику, энциклопедию о естественных науках, книгу разъяснений законов, которая состоит из 20 томов.

Багато що з зачал потерял невиконаним в связи со смертью Ёго папы 999 р. Перед этим изменилась и политическая ситуация в стране.Подвирья Самонидов была разрушена нападением турецкого религиозного фанатика Махмуда. Одно из красивейших мест — Бухара — было безжалостно разграблено карахинидами, сгорела величественная библиотека. В три часа на плечи Ибн Сини упала тюрбана около семьи. Вин вишив переезд в Гуранжу — столицу Хорезма.

Його вибир був не випадковим. Хорезмшах, заступившийся в его честь, словно дворец стал местом для обсуждения новых научных теорий.Незабар, Бируни и Масихи прибыли под Хорезм. Декилька рокив вчени занимались научными исследованиями: проводили физические и химические исследования, наблюдали за рассветающим небом.

Але,через кильку рокив,долю Ибн Сину скинул новое крыльцо опять. Султан Махмуд Газнев, Володар суверенного государства, жаждал приехать в столицу, чтобы дать ему особую шану — присутствовать на сборах султана. Поистине вин винис їм смертный вирок.

Ибн Сина и учитель йоги Масихи двинулись к султану и прошли через пустыню Кара-Кум.На третий день их настиг сильный ураган. Викачи сбились с пути, они не потеряли свою жи ту воду. Незабар, Масихи умер в пустыне, а Ибн Сина чудом скончался.

Але Султан Махмуд Газнев не представился. Во всех местах были распространены комарики с описанием имени Ибн Сини. За голову Його был осужден большой город. Похороны великого вченья завершились в Гургане. В этот час Ибн Сина начал практиковать «Канон врачебной науки».Пизнише, рятуюучись переследування, посетив владыки города Абиверда, Нишапура, Турса, Рея.

На 1016 стр. проведя время в Хамадане, и в мгновение ока став придворным врачом, а через год — визирем правителя Хамадана. Подобно ликарю Ибн Сина, с величественной погогой и потрепанной, но как талановская личность, он набулал массу врагов в среде мусульманского духовенства. Вчеры всегда отличался незалежностью суда, что его философское переконання расходилось с догматами ислама.Современник Ибн Сини имам Аль Газали называл йогу унвирним, но защищал йогу. Много ворогов вчений обрел собственными акушерками. Смрад вымогал страховать непокорного визиря за инакомыслие, но эмир стоял на йоге защитника и замещал слои визиря. Через 40 дней, после цієї події у эмира Хамадана, начался черный приступ недуга, который заставил императора не только узнать Ибн Сину, но и обратить к нему своего визиря.

После нескольких лет преподавания поступил на службу к эмиру Хафану Шамс ад-Даулаху.В этот винный час я активно работал над книгой «Здоровье». Але його несчастье случилось в доме султана Махмуда, Ибн Сина был схвачен и заключен в крепость для помилования.

В конце вина, попробовав 4 месяца и проведя целый час, работая над новыми научными практиками. Вязница Ибн Сини не имеет книг, проте завдяки его феноменальной памяти ошибок за день, не приобретя робота. В этот же час был написан трактат «О Хайе, сыне Якзана» и другие.

Оставшиеся четырнадцать лет жизни Ибн Сины, проведенные в Исфахане, де Йому создали дружественный ум для научной работы. Под час чергового похода правителя Ал ад-Даула против одного из газневидских полководцев у Ибн Сини восторженно проявился серьезный недуг. Ёму не скитался самостоятельно, рядом с черным 1037 выдающимся учением умерло от немощного изгнания.

Деяки вчені важают, что смерть известного доктора связана с передозировкой опиума, какого-то вина, рекомендовавшего останавливать диарею и болезни глаз для возбуждения.

Перед смертью Ибн Сина диктовал свою заповедь малоизвестным людям. Новому было указано, что все нажитое им будет отдано нищим, а слуг выпущено на волю.

О великих почитаемых, безымянных преданиях, сказках, песнях, які досі можно ощутить под Бухарой. Так одна из легенд повествует о тех, что Ибн Сина создал 40 ликов, что мертвые воскресают, и, поверив их словам, что после смерти Ибн Сина того, оживить йога, викорировать кожу с этих ликов по дьяволу.Неожиданно учительница умерла, и вихованцы стали виконувати его заповит. Поступово, под наплывом разновозрастной жилы, тело умершего Дедала стало молодым и свежим. Проиграл застосувать сосуд с оставшимися гранями, але, перехвилевавшись, научившись выпускать його из рук. Судно упало и разбилось.

В этой поэтической легенде внушается вера людей в тех, у кого есть известный врач с чарующим даром врачевания, и знания их были всесильны, и в тех, кто Ибн Сина мигом разгадал все тайны природы, нашел вне її законов, пересилили все облегчение жизни страждущих.Сам Ибн Сина писал об этом в одной из своих рубашек:

От черного пороха до небесных тел

Я угадал самые мудрые слова и истины,

Я подошел, распутав свои узлы.

Больше вузола смерти надуть не смог.

Выдающийся почтенный Ибн Сина был похоронен в Хамадане в честь мишки, а через 8 месяцев порохом перевезен в Исфахан и похоронен у мавзолея Аль ад-Даула.

Библиография практики йоги доступна 276 наименований.Из философского упадка Ибн Сини центральное место занимает «Книга исцеления» («Китаб аш-шифа»). Цей твир есть небольшой том томов и нагромождает все разделы философии как науки: логика, математика, химия, физика, метафизика. Ибн Сина был прав по-человечески, как принято было говорить сразу, как будто предчувствуя свой час: я умер от хлора, серной и азотной кислот, едкого калия и натрия; вважается отец на процесс перегонки эфирных масел.

Перед основными философскими практиками ученых можно увидеть также «Книгу Вказивок и Настанов», «Книгу Знаний» (мой Фарси), в якій він выступающую основоположником иранской философской литературы. Многие направления научных исследований привнесли новый лад. Ибн Сина написал немало серьезных научных трудов при виде сингулярных, замещающих образов богатой чотиривирши. Сквозь аллегорическую форму йогического творчества можно увидеть «Трактат о Коханне», «Трактат о птицах» и другие.

Кроме того, создайте Ибн Сини, чтобы отомстить за музыкально-теоретическую позицию и уважать виноградаря струнного инструмента гиджака, распространенного в Средней Азии.

Безумно, только догадываясь об одной из самых больших и известных книг в истории медицины — Праци Ибн Сини «Канон врачебной науки», что удивительно смотреть на познания греческих, римских, индийских и среднеазиатских врачей. Этот твир уже в XII веке был переведен с арабского латинского языка.Книга была написана в честь Библии и подчинялась ей ради зрелища. Для этого часа и имя автора было изменено проще, латинизировано — Авиценна.

«Канон врачебной науки» («Аль-Канун фи-т-тибб») состоит из пяти книг.

Первый том содержит теоретические сведения о медицинской науке, которые охватывают такие области знаний, как анатомия, физиология, диагностика, хирургия. Ибн Сина впервые дал научное определение недуга как нарушения функционирования организма.Неимовирно, но до вчення, созданного Авеценой, о пульсе современных вчений дозі добавить ничего нельзя. Так Ибн Сина описал разум глаза, что произвело революцию в медицинских школах.

В другом томе практики рассказывается о разных гранях — 811 посадке, походах по диким и минеральным, разборе алфавита. Ибн Сина описывает воздействие на организм, способы заложенности, правила выбора и выбора. В книге приведено более 200 рецептов лекарств из меда, применяется йога для тела.Цикаво, что особое место в книге занимают рецепты приготовления плова, который Авиценна рекомендует в качестве рожи при болезнях, недомоганиях тела и для наведения на важные недуги.

Третий том «Канона» является самым большим, и в вине атрибуции патологии и терапии. Знаменитый врач описывает здесь разные недуги, рассказывает о способах исцеления. Кожа разделена объемом анатомического и топологического введения.

Четвертый том посвящен хирургии.В этой книге Авиценна, как сообщается, описывает экзальтацию живности и переломов, лихорадок, особенно места вина, добавляя изобилие свежих затяжек, гнилых фитилей. Пришло время впервые от хирургов, проводивших трепанацию черепа. Сразу Ибн Сина заговорил о вирусах. Неимовирно, но гипотеза Авиценни о тех, кто вирусы, работники заразных недугов, знаменитое учение Луи Пастера, смогла подтвердиться только через 800 лет! В книге описаны такие недуги, как чума, холера, жовтяница.Кроме того, Авиценна впервые проанализировал причины таких тяжелых недугов, как менингит и слизень.

Пятый том посвящений складчатым лицам, а также растиранию и антитручению.

«Канон врачебной науки», обеспечивший Авиценни «установить на пять лет самодержавную власть во всем медицинском мире средневековья» и заложить богатую основу обовьязкового керівнитства для врачей.

Згідно з мусульманских буквенных чисел в 1954 году. 1000 лет прошло в день народа Ибн Сини.По призыву Всесвета ради мира эта дата была назначена для всего мира. В Хамадане был построен новый мавзолей Авеценни. И люди идут от тихого пира к новому: старые и молодые, здоровые и больные, как верят в чудеса исцеления от одной точки до древней могилы великого врача.

Цей текст представляет собой узнаваемый фрагмент. Из книг Коли? автора Шур Яков Исидорович

Замечательное использование Сина На агломерации пал в след навит навитривалиш рабы.О других и годах скажи: богато кто-то не только глаза поднял, но глаза навеки закрыл. И ни с того ни с сего свирепо бдительные, как стада гоняя, бичей не вредя, пидганяли

Из книги Повседневная жизнь алхимиков в средние века автора Ютен Серж

Авиценна Авиценна (980-1037), важнейший из средних мусульманских врачей, был выходцем из Туркестана (родился в Бухаре), но вся его активная жизнь, начиная с юности, если он прилежно учился в школе, проходила в Иране .Вів вів лайф, еще больше подіми,

Из Послания к Евреям, Бог есть эта история Даймонда Макса I.

Глава V: МУХАММАД, АЛЛАХ I ЯХВЕ Неймовирна, но правдивая история о тех, кто, подобно погоне за верблюдами, засыпал во имя Аллаха грандиозной империей, в подобном евреям испытал на себе «золото века» своей культуры , так что попотеем — с осенью — с праздником в

Из книги Загадки Старой Персии автора

Чародей ибн Сина Хамадан имеет густой снег.Старое иранское место, которое накануне было шумным от базаров, магазинов и нескончаемого потока машин, за несколько лет ничего не умерло: ничего не приходило и не уезжало и не гуляло по комку пушистого белого снега. Мемориал Авиценны Теж

Из книги От Клеопатри до Карла Маркса автора Басовская Наталья Ивановна

Авиценна. Целитель, мудрец, мантривник Його имени Ибн Сина, але Европы зовут Його Авиценна. Чи не лихой, не герой. Я сказал б: интеллектуальное чудо. А йога жизни — зачем бока «1001 ночи» сжигаете.Вин родился в 980 г., умер в 1037 г. Багато їздив, живет в разных местах. Умер

Из книги 100 великих вязнів [с иллюстрациями] автора Ионина Надежда

«Князь Вченых» Ибн Сина В эпоху раннего Средневековья ученые были менее педантичными в галерее науки. Осцилляции вокруг познания естествознания также обогащались и развивались такие науки только в связи с философией, то типы ученых нуждались в знаниях из всех

автора Непамятный Николай Николаевич

ЧАРИВНИК ИБН СИНА В Хамадане густой снег.Старое иранское место, которое накануне было шумным от базаров, магазинов и нескончаемого потока машин, за несколько лет ничего не умерло: ничего не приходило и не уезжало и не гуляло по комку пушистого белого снега. Мемориал Авиценны Теж

Из книги Зарядка старого перса автора Непамятный Микола Николаевич

По имени Хусейн Батько, вченный був, родом из древнего таджикского города Балх. Його звали Абдулла. Из Балха он переселился с первых лет царствования Нуха в Бухари, столицу Саманидов, и был принят на эмирскую службу чиновником и назначениями на слободу в сильском городе,

г.

3 книги Holy Host Рестона Джеймса

2.»Аллах велик!» 1 лайм 1187 р. Мусульманский военный клич с боевым кличем «Победим врагов Аллаха!» выкинул Джордан на п_в_ день из озера на виду у госпиталей, обосновавшихся в своем форте Бельвуар на Галилейском нагорье. Число того війска, как будто пишет сам

Из книг Врачи, изменившие мир автора Сухомлинов Кирило

Авиценна, или Абу Али Хусейн Ибн Абдаллах Ибн Сина 980-1037 За пятьсот лет до Декарта он сказал: «Я думаю — теперь я знаю.К Ёму поспешили десятки научных дисциплин, предстали перед ним страшные недуги. Природа наделила казахского богатыря мужественностью

Из книги Знаменитые мудрецы автора Пернатьев Юрий Сергеевич

Абу Али Хусейн ибн Сина (980 — 1037) Латинская транскрипция — Авиценна. Иранский философ, врач, ученый-энциклопедист. Основные творения: «Книга избранного», «Книга мешка, что получается», «Книга благословения и греха», «Книга исцеления», «Книга порядка», «Книга

Из книги Всемирная история в масках автора Фортунатов Владимир Валентинович

5.6.1. Авиценна — великий энциклопедист из Бухари В Радианах Средней Азии писал Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина, по праву корпел над Аристотелем. Будущий энциклопедист родился в 980 г. недалеко от Бухари.

Из книги Оставшаяся крепость Сталина. Вийские тайны Северной Кореи автора Чуприн Константин Владимирович

ГЛАВА 12 КРАСНЫЕ РЕДУКТОРЫ CHI SUN SINA. ВИЙСКОВО-МОРСКИЙ ФЛОТ

Из книги Великая история Украины автора Голубцы Николай

«Сказание о полку Игоре, сыне Святослава, Олегов Онук» Темой «Слова» стала несчастная гибель Игоря Святославича, князя Новгород-Северского, Всеволода, князя Трубчевского, Владимира Путивельского и Святослава Рильского на половцах около 1185 р.В порту

Из книги 50 героев в истории автора Кучин Владимир

Из книги История ислама. Исламская цивилизация от людей до наших дней автора Ходжсон Маршалл Гудвин Симмс

«Аллах» Объект поклонения богатых монотеистов — христиан, иудеев и прочих — мы пытаемся передать самим английским термином. Имена богов из монотеистических религий, как и принимающих Единого Бога, мы стараемся не переводить, например, Зевс или Единый.

Для чтения 7 мин.

Абу Али Ибн Сина — одна из самых выдающихся черт оставшейся тысячи. В свою очередь, желание познать йогу вышло далеко за рамки медицинских наук. Авиценна написал трактаты по философии, физике, логике, единству приклада, астрономии. Биографии восхваляют, что Ибн Сина добился успеха в тридцати научных областях, помимо того, что был поэтом. Деяки серьезной практики великого мыслителя Виктор и Виршов Виршив, не чуждых вам була лирической поэзии.

Святой досі виддає шан ций блестящих людей.В Афшане, где зародились верования, открыт мемориальный музей. Памятники установлены возле Душанбе, Анкары, Хамадана и Крыма. На копеечных купюрах Таджикистана изображен портрет Авеценни. В Иране мавзолей подсказывает, где лежит порох ученого.

Кто такой Ибн Сина?

Абу Али Ибн Сина аль-Хусейн, назвав своего старшего сына Абдаллахом, поставив перед именем Хусейна и своего будущего онука — Али. Але ибн Сина аль-Хусейн, мыслитель и философ, никогда не имел детей.Вся жизнь прошла в науках, практике и великих путешествиях.

Неизвестные возможности появились рано. До 10-летия Хусейна, поставив еду, они поставили викладачив в глухой кут, бегло пишущий и читающий по-арабски, умеющий помнить Коран. Это чудно, осколки дорогие моему парню, бов фарси.

Батько, захотев, чтобы сын научился наукам, и напросив лучших учителей. В глубине души Авиценна задыхался от философии и математики.Медицина начала развиваться позже, но в то же время на этом поприще Ибн Сина достиг вершин имени, став самым молодым врачом бухарского эмира и владея остальными болезнями. После чего имя Ибн Сини узнал о целом халифате.

Европа о выдающемся враче, о том великом вченном думали позже, назвав Його на латинский лад Авецен.

Ибн Сина или Авиценна


Ибн Сина — оставшаяся часть полного имени исламского ученого Абу Али Хусейна ибн Абдаллаха Ибн Сини.

Если в XII веке часть перевода Канона врачебной науки с арабского языка на латынь была ограблена итальянским астрологом, философом и лжецом Герардом Кремонским, то первая и последняя часть имени автора Канона был взят и в латинской транскрипции Ібн Сина виник у европі

История жизни Авиценны


Биография Авиценни может быть не так богата белоснежными пляжами. Специально для совершенствования того, о чем речь идет о человеке, жившем тысячу лет назад.Авиценна родился в 980 году роси за 30 километров от места, в селении Афшан. Здесь задержались первые судьбы их жизней. Його Батко – посвященный человек, родом из древнего города Балх (современный Афганистан).

Ибн Сине было пять лет, так как моя семья переехала в Бухари. Ранние роки вин провів в медресе, де бо самые младшие за век будем учиться. После доинсультного завершения Авиценна продолжил домашнее зажигание со своими учителями, которые быстро опередили их по знаниям.У юной скалы Авиценна стал ведущим врачом Бухари, занимаясь химией, создавая ликивы, а также бесплатно радуя горожан. Сам Як Ибн Сина писал: «До 16-летия моего рождения были открыты врата радости».

Если придворные врачи не могли помочь больному в Бухаре эмиру, Авиценну вызывали во дворец. Вин Виликував Эмира. После возвышения императора Ибн Сины он был вдохновлен предложением копеек. Отпустить то, что существенно важнее: нет доступа к книгам знаменитого бухарского книжного магазина.

999 становится трагедией для Авіценни. Отец умер. Караханидские воины повалили, сожгли библиотеку.

Avecene еще три года болтался по городу, но с новым владычеством стоунки не сложились. На 1002 вина покидаем Бухару навсегда и прямо ко двору шаха — в.

Хорезмшах Абу-л-Хасан Али ибн Мамун, просветленный правитель, покровитель святых, прочувствовавший вероятного доктора Авиценни и сотворивший все разумом для нового.Авиценна занимался наукой, возвышениями, учениями, писал трактаты. Тоди в отримав наивище звание «шейх вчених».


Эля 1008 судьба, если могучий султан Газнев, возжаждая Його к себе на службу, снова довелось тикать. Лишив Ургенча, Авиценна сразу и от друга мчится в Хамадан через пустошь. Погибший друг, сам Ибн Сина чудом уцелел, спасшись в Хамадане. Получив виликувавши місцевой эмир Шамс ад-Давл, отняв должность визиря и стал принимать участь суверенного права, писать законы.

Министры эмира плели интриги, звали нового визиря на зради, вимагали страти. Эмира тронула гвардия Авиценны, но он выглянул во двор и повис между своими володями. Через сорок дней у правителя случился сердечный приступ, и Авиценну повернули к дверям, снова дали поселение.

После смерти эмира Авиценны два месяца провел в деревне. Повзрослев, переехав в Исфахан, де испытав на себе остальные судьбы жизни.Этот период казался самым плодотворным: здесь Авиценна написал огромное количество произведений.

Як был предводителем эмира Аллы Аддаули, Ибн Сины, который стеснялся сопровождать правителя в военных походах. Две судьбы до смерти, начались недуги, но Авиценна возликовал в себе и преуспел. Остаток пути, будто Авиценна умер, присев на пылающее пятнышко лета 1037 года.

Вокруг смерти целителя ходит множество легенд. Хотел бы я написать, что его загнали нечестные слуги, а то бы Ибн Сина сам себя мучил.А рассказ Казковой, как говорится, о том, что великий ликер вин эликсир был собран, но студент в последний момент, упустив лепешку, чудо зилла пропал.

Ибн-Сине стало плохо на выезде недалеко от Хамадана. Вин продиктовав визнику заповедь, как бы наказывая их отпустить на волю слуг своих, а их раздать нищим. По дороге в город 24 червня 1037 года Авиценна умер.

Де похороны Ибн Сины


Хамадан, став оставшейся ветвью Ибн Сини.Этот порошок найден под мраморным надгробием в одном из помещений нового мавзолея, построенного в середине прошлого века. В другом месте находится могила близкого друга, которого я сам знал в этом городе тысячи лет назад.

Мавзолей не пуст. Жители и туристы Мицевы приходят на могилу доктора, прося здоровья и благополучия.

Падение великого мудреца

Важно точно сказать, сколько именно трактатов Було написал Авиценна.Дослидники расходятся в оценках. Кого волнует, что им больше 450, если их волнует, что им меньше 300. Кроме того, есть ряд томов философской энциклопедии, трактат о справедливости, философский словарь.

Произведения из области философии, медицины, ботаники были написаны Бесценным для просветителей, для защиты мира и просвещенных людей того часа. Частково вошло в практику медицины. Например, видение робота ученого «О душе» включено перед «Книгой исцеления».

Сохранена мистическая философия — «Книга птиц» и «Книга Кохання». Следует простить глубоко философские размышления трактатам «О прощении в страхе смерти» и «О предубеждении».

Авіценни в медицине

Книга ликования считается основным философским трудом Ибн Сини. Он состоит из разделов, заданий по логике, физике, математике, метафизике. Без этих наук Авиценна вважав медицину невозможен.

Медицинские практики занимают не более 20% от общей численности населения. Авиценна ознакомился с европейским завдяком «Каноном врачебной науки». Ничего более масштабного и систематизированного в этой галерее до последнего не было. Материал, сложенный тысячу лет назад, легко читается, сделан моим здравым умом, не поддающимся научному сходству и подходам.


В 1593 году несколько больших томов Канона ругали в Европе по Библии.Канон изучался европейскими врачами более 500 лет, преподавался во всех медицинских школах.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.